From the Seacoast of New Hampshire to Southern Maine

Comments

Transcription

From the Seacoast of New Hampshire to Southern Maine
)5((
t
s
a
o
c
a
e
S
Visitors Guide
From the
Seacoast of New Hampshire
to Southern Maine
7OV[VVM7VY[ZTV\[O3PNO[OV\ZLH[-VY[*VUZ[P[\[PVU:[H[L7HYR
&RRORII DWDQ\RI RXUFRQYHQLHQWORFDWLRQV
(SSLQJ5G([HWHU1+
3RUWVPRXWK$YH([HWHU1+
/DID\HWWH5G+DPSWRQ1+
/DID\HWWH5G+DPSWRQ1+
:LQNOHU:D\1HZILHOGV1+
/DID\HWWH5G1RUWK+DPSWRQ1+
3RUWODQG$YH'RYHU1+
/DID\HWWH5G6HDEURRN1+
Seacoast Visitors Guide
/DID\HWWH5G6HDEURRN1+
2FHDQ%OYG6HDEURRN1+
3RUWVPRXWK$YH6WUDWKDP1+
3RUWVPRXWK$YH6WUDWKDP1+
0DLQ6W6RXWK%HUZLFN0(
+DUROG'RZ+Z\(OOLRW0(
865RXWH.LWWHU\0(
Farmers’ Markets
+V]LY5/-HYTLYZ»4HYRL[!
>OLYL*OHTILYVM*VTTLYJLSV[*LU[YHS(]L
>OLU>LKULZKH`Z1\UL6J[!WT
+LZJYPW[PVU=LNL[HISLZMY\P[ZÅV^LYZWSHU[ZTHWSL
IHRLKNVVKZTLH[JYHM[Z4\ZPJHUKL]LU[ZSPZ[LKVU
^LIZP[L
>LIZP[L^^^ZLHJVHZ[NYV^LYZVYN
/HTW[VU-HSSZ5/-HYTLYZ»4HYRL[!
>OLYL0U[LYZLJ[PVUVM9[LZHUK/HTW[VU-HSSZ
>OLU4VUKH`Z1\UL:LW[WT
+LZJYPW[PVU=LNL[HISLZMY\P[ZÅV^LYZWSHU[ZKHPY`IHRLK
NVVKZTLH[JYHM[Z*OPSKYLU»ZHJ[P]P[PLZ
>LIZP[L^^^OHTW[VUMHSSZMHYTLYZTHYRL[JVT
2P[[LY`*VTT\UP[`4HYRL[!
>OLYL0U[OL7VZ[6MÄJL7HYRPUN3V[:OHWSLPNO9K
>OLU:\UKH`Z1\UL6J[HTWT
+LZJYPW[PVU(UHZZVY[TLU[VMHNYPJ\S[\YHSWYLWHYLKMVVK
HUKHY[PZHU]LUKVYZ4\ZPJHUKL]LU[ZSPZ[LKVU^LIZP[L
>LIZP[L^^^RP[[LY`JVTT\UP[`THYRL[JVT
,_L[LY5/-HYTLYZ»4HYRL[!
>OLYL:^HZL`7HYR^H`+V^U[V^U,_L[LY
>OLU;O\YZKH`Z4H`6J[!WT
+LZJYPW[PVU=LNL[HISLZMY\P[ZÅV^LYZWSHU[ZKHPY`THWSL
7VY[ZTV\[O5/-HYTLYZ»4HYRL[!
IHRLKNVVKZTLH[OVUL`JYHM[Z4\ZPJHUKL]LU[ZSPZ[LKVU
>OLYL*P[`/HSS1\URPUZ(]L
[OL^LIZP[L9HPUVYZOPUL
>OLU:H[\YKH`Z4H`5V]HTWT
>LIZP[L^^^ZLHJVHZ[NYV^LYZVYN
+LZJYPW[PVU=LNL[HISLZMY\P[ZÅV^LYZWSHU[ZKHPY`THWSL
IHRLKNVVKZTLH[OVUL`JYHM[Z4\ZPJHUKL]LU[ZSPZ[LKVU
.YLLUSHUK5/-HYTLYZ»4HYRL[!
^LIZP[L9HPUVYZOPUL
>OLYL9LTLTIYHUJL7HYR7VZ[9K
>LIZP[L^^^ZLHJVHZ[NYV^LYZVYN
>OLU;\LZKH`Z1\UL6J[WT
+LZJYPW[PVU=LNL[HISLZMY\P[ZÅV^LYZWSHU[ZKHPY`THWSL
IHRLKNVVKZTLH[QHTZQLSSPLZOV[JVSKWYLWHYLKMVVK
JYHM[Z3P]LT\ZPJ^LLRS`9HPUVYZOPUL
>LIZP[L^^^NYLLUSHUKMTISVNZWV[JVT
Festivals & Fairs
*OV^KLY-LZ[P]HS
>OLYL-PZOPUN7PLYVU7PLYJL0ZSHUK4HYJ`:[YLL[
7VY[ZTV\[O5/
>OLU:H[\YKH`1\UL!HT
;PJRL[Z(K\S[ZHNLZ\UKLY7YLZJV[[7HYR
TLTILYZMYLL
-VY4VYL0UMVYTH[PVU^^^WYLZJV[[WHYRVYN
/HTW[VU)LHJO:LHMVVK-LZ[P]HS
>OLYL/HTW[VU)LHJO6JLHU)S]K/HTW[VU5/
>OLU-YPKH`¶:\UKH`:LW[¶
;PJRL[ZWLYWLYZVUKVLZUV[PUJS\KLMVVKVYKYPURZ
>LIZP[L^^^OHTW[VUILHJOZLHMVVKMLZ[P]HSJVT
/HTW[VU)LHJO*OPSKYLU»Z-LZ[P]HS
>OLYL/HTW[VU)LHJO6JLHU)S]K/HTW[VU5/
>OLU4VUKH`¶-YPKH`(\N\Z[¶
;PJRL[Z-YLL
-VY4VYL0UMVYTH[PVU^^^OHTW[VUILHJOVYNJOPSKYLU
VUS`JMT
9`L5/-HYTLYZ4HYRL[!
>OLYL9`L*LU[LY>HZOPUN[VU9K
>OLU>LKULZKH`Z1\UL:LW[!!WT
+LZJYPW[PVU=LNL[HISLZMY\P[ÅV^LYZWSHU[ZKHPY`IHRLK
NVVKZJYHM[Z9HPUVYZOPUL
>LIZP[LO[[W!^^^[V^UY`LUO\Z7HNLZ9`L5/F)*VTT
-HYTLYZPUKL_
[O(UU\HS-HPY`/V\ZL;V\Y
>OLYL7YLZJV[[7HYR4HYJ`:[7VY[ZTV\[O5/
>OLU:LW[
;PJRL[ZWLYMHTPS`WLYHK\S[WLYZLUPVYHUK
WLYJOPSK
-VY4VYL0UMVYTH[PVU^^^WYLZJV[[WHYRVYN
:[YH[OHT-HPY
>OLYL:[YH[OHT/PSS7HYR9[:[YH[OHT5/
>OLU;O\YZKH`¶:\UKH`1\S`¶ ;PJRL[Z(K\S[ZJOPSKYLUZLUPVYZ
JOPSKYLU\UKLYMYLL
-VY4VYL0UMVYTH[PVU^^^Z[YH[OHTMHPYJVT
9VJOLZ[LY-HPY
>OLYL9VJOLZ[LY-HPYNYV\UKZ3HMH`L[[L:[9VJOLZ[LY5/
>OLU-YPKH`¶:\UKH`:LW[¶
;PJRL[Z(K\S[ZJOPSKYLU\UKLYPUOLPNO[MYLL
HKTPZZPVUI\[PMV]LYT\Z[W\YJOHZLH[PJRL[PM[OL`^HU[
[VNVVURPKKPLYPKLZ
-VY4VYL0UMVYTH[PVU^^^YVJOLZ[LYMHPYJVT
(94(4\ZPJ-LZ[P]HS
7
>OLYL=HYPV\ZSVJH[PVUZPU7VY[ZTV\[O5/HUK2P[[LY`4,
>OLU(\N\Z[
>LIZP[L^^^WHYTHT\ZPJMLZ[P]HSVYN
Seacoast Visitors Guide Table of Contents
-HYTLYZ»4HYRL[Z -LZ[P]HSZ-HPYZ ;OPUNZ;V+V =PZP[VYZ0UMVYTH[PVU *OHTILYZVM*VTTLYJL =PZP[VYZ*LU[LYZ :LHJVHZ[4HW^P[O(K]LY[PZLYZ
7SHJLZ;V.VSM 7SHJLZ[V,H[ )LHJOLZ[V=PZP[ 7SHJLZ;V:OVW ;PKL*OHY[ >L>V\SK3PRL[V,_[LUKH>HYT>LSJVTL[[email protected]\
6\Y=PZP[VYZ[V[OL:LHJVHZ[
;VZH]LTVUL`K\YPUN`V\Y]PZP[NV[V:LHJVHZ[:H]PUNZ*HYKJVT
VU`V\YTVIPSLWOVUL[VNL[HYLHJV\WVUZHUKZH]PUNZMVY
YLZ[H\YHU[ZOLHS[OILH\[`JSV[OPUNH\[VTVIPSLHUKTVYL
1\Z[JSPJRVU[OLJH[LNVY`[V]PL^[OLVMMLYZI`YL[HPSLYZHUK
ZLY]PJLWYV]PKLYZ
;V(K]LY[PZLPU[OL:LHJVHZ[=PZP[VYZ.\PKL7SLHZL*HSS
:LHJVHZ[=PZP[VYZ.\PKLPZ7\ISPZOLKI`:LHJVHZ[:H]PUNZ4HNHaPUL
3HMH`L[[L9K
‹5VY[O/HTW[VU5/‹‹:LHJVHZ[:H]PUNZJVT

$Q\3XUFKDVH
$QG8S
$Q\3XUFKDVH
$QG8S
2))
2)) $Q\SXUFKDVHSULFHGDQGXS
/LPLW21(RIIFRXSRQSHUFXVWRPHU
([FOXGHV'$16.2DQG8**0D\QRW
EHFRPELQHG([SLUHV
$Q\SXUFKDVHSULFHGDQGXS
/LPLW21(RIIFRXSRQSHUFXVWRPHU
([FOXGHV'$16.2DQG8**0D\QRW
EHFRPELQHG([SLUHV
%52$':$<‡'29(51+
5287(‡3/$,672:1+
ZZZUHGVVKRHEDUQFRP
+2856
0)
6$7
$/:$<6:257+7+(75,3
Seacoast Visitors Guide
681
Things To Do
;OL*OPSKYLU»Z4\ZL\TVM5/+V]LY5/‹^^^JOPSKYLUZT\ZL\TVYN
6N\UX\P[7SH`OV\ZL6N\UX\P[4,‹^^^VN\UX\P[WSH`OV\ZLVYN
@VYR»Z>[email protected],‹ ‹^^^`VYRaVVJVT
+PZJV]LY7VY[ZTV\[O*LU[LY7VY[ZTV\[O5/‹^^^WVY[ZTV\[OOPZ[VY`VYN
.YLH[)H`5H[PVUHS,Z[\HYPUL9LZLHYJO9LZLY]L‹^^^NYLH[IH`VYN
0ZSLZVM:OVHSZ:[LHTZOPW*VTWHU`7VY[ZTV\[O5/‹
7VY[ZTV\[O/HYIVY*Y\PZLZ7VY[ZTV\[O5/‹ 7VY[ZTV\[O4\ZPJ/HSS7VY[ZTV\[O5/‹^^^[OLT\ZPJOHSSVYN
:LHJVHZ[2HYHVRL7VY[ZTV\[O5/‹ :LL(KVUWN
:LHJVHZ[9LWLY[VY`;OLH[LY7VY[ZTV\[O5/‹^^^ZLHJVHZ[YLWVYN
:[YH^ILY`)HURL4\ZL\T7VY[ZTV\[O5/‹^^^Z[YH^ILY`IHURLVYN
<::(SIHJVYL4\ZL\T7VY[ZTV\[O5/‹^^^\ZZHSIHJVYLVYN
>H[LY*V\U[Y`7VY[ZTV\[O5/‹
>LU[^VY[O*VVSPKNL4HUZPVU7VY[ZTV\[O5/‹^^^UOZ[H[LWHYRZVYN
-VY[*VUZ[P[\[PVU/PZ[VYPJ:P[L5L^*HZ[SL5/‹^^^UOZ[H[LWHYRZVYN
([SHU[PJ>OHSL>H[JO9`L5/‹>/(3,5/ :LHJVHZ[:JPLUJL*LU[LY9`L5/‹^^^ZLHJVHZ[ZJPLUJLJLU[LYVYN
-\SSLY.HYKLUZ5VY[O/HTW[VU5/‹^^^M\SSLYNHYKLUZVYN
*HW[HPU»Z*V]L(K]LU[\YL.VSM/HTW[VU5/‹^^^ZTHSSNVSMJVT
/HTW[VU)JO*HZPUV/HTW[VU)JO5/‹^^^OHTW[VUILHJOJHZPUVUOJVT
6»ULPSZ*PULTHZ,WWPUN5/‹^^^VULPSJPULTHZJVT
Live Lobsters Cooked To Order
Packed To Travel • Shipped Overnight
207-439-1350
Local Fish Market Featuring:
Fresh Fish • Lobster Meat • Steamers
Premium Cocktail Shrimp & More!
:H6KLS
/REVWHUV
2YHUQLJKW
www.taylorlobster.com
32 Rt. 236 • Kittery, ME • 1/2 Mile from I-95 & Rt. 1
*HZ\HS:LHMVVKPUH^HYT
5L^,UNSHUKZL[[PUN
;OLMYLZOLZ[IHRLKMYPLKVYNYPSSLK
ZLHMVVKVU[OL:LHJVHZ[
;Y`V\YTHYRL[MVY!
MVY!
¶3P]L3VIZ[LYZ
YZ
PUL0UVY
¶3VIZ[LY4LH[[ + L6\[
;HR
¶-YLZO-PZO
¶7YLWHYLK-VVKZ
VKZ
3HMH`L[[L9K9[
5VY[O/HTW[VU5/
1\Z[5VY[OVM/VTL+LWV[
HSZZLHMVVKUOJVT
Seacoast Visitors Guide The Best Shows! The Most Songs!
The Most Fun!
(YHU\7KXUVGD\
)ULGD\6DWXUGD\SPDW
+HEHUW·V5HVWDXUDQW
/DID\HWWH5G
3RUWVPRXWK1+
:HDOVRGR:HGGLQJV
3ULYDWH)XQFWLRQV
35,9$7()81&7,21$9$,/$%/(
)RU0RUH,QIRUPDWLRQ&DOO
RU9LVLWXV2QOLQHDWZZZNDUDRNHQKFRP
/2&$7,216
;(5505. >6>
:7,*0(3 )65<:
465;/:
;(5505.
465;/:
;(5505.
465;/:
;(5505.
465;/:
;(5505.
7S\Z;H_
>P[OJV\WVU
*HUUV[ILJVTIPULK
^P[OV[OLYVMMLYZ
([email protected]
*3,(505.
6--
)65<:
+633(9:
>/,[email protected]<
<:,6<9
3(<[email protected]
*(9+
:LLZ[VYLVY^LIZP[L
MVYKL[HPSZ
[email protected]>0;/
(40504<4
7<9*/(:,
>P[OJV\WVU
*HUUV[ILJVTIPULK
^P[OV[OLYVMMLYZ
DPRVZDVKQGU\FRP
Wacky Wednesdays
„$3RXQG
'URS2II
:DVK1)ROG
/DXQGU\0LQOEV
2QH7DQQLQJ9LVLW
2II
'U\&OHDQLQJ
*RRGIRU:HGQHVGD\V2QO\0XVWSUHVHQWFRXSRQ7D[QRWLQFOXGHG
Seacoast Visitors Guide
‹:,3-:,9=,3(<5+964(;
‹;(5505.),+:‹>(:/5-63+
‹[email protected]*3,(505.‹<:,6<93(<[email protected]
*(9+,(95)65<:+633(9:
‹3(9.,:;:,3-:,9=0*,4(*/05,:
65;/,:,(*6(:;
‹5,>*9,+0;+,)0;*(9+:@:;,4
‹-9,,>0-0‹;=»:‹-90,[email protected]:;(--
>VVKI\Y`(]L
7VY[ZTV\[O5/
/LYP[HNL(]L
7VY[ZTV\[O5/
5L_[[V+\URPU+VU\[Z
5L_[[V:[VYL<:LSM
3RUWVPRXWK$YH([HWHU1+
5W5LWH$LG3OD]D+DPSWRQ1+
3RVW5G:HOOV0(
,QWKH:HOOV&RUQHU6KRSSLQJ3OD]D
4M\=[0W[\AW]Z/I\PMZQVO
1V7]Z8ZQ^I\M:WWU
4M\=[+I\MZAW]Z6M`\
-^MV\I\AW]Z4WKI\QWV
-627A)+4-)6?)>-7.-)<16/
83=7+EQIW
'VEJXW4Y^^PIW
&EF]-XIQW
$&ODVVLF6KRS)URPWKH3DVW3DFNHG:LWK7R\VRI(YHU\.LQG
)URPWKH/DWHVW&UD]HWRWKH&ODVVLF7R\V<RX*UHZXS:LWK
-I\1VWZ<ISM7]\
³+HDOWK\WDVW\DQG
DIIRUGDEOHKRPHPDGH
0H[LFDQIRRG
HQGOHVVWDVWHFRPELQDWLRQV
IRU\RXUPDGHWRRUGHU
EXUULWRVWDFRVVDODGV
DQGTXHVDGLOODV´
6HDFRDVW2QOLQH
:DWHU6W([HWHU1+
:HZHUHFKRVHQ
%HVWWR\VWRUHLQ
1HZ(QJODQG
E\<DQNHH0DJD]LQH
ZZZ/DV2ODV7DFRVFRP
ZKLUO\JLJVWR\VKRSFRP
&+(&.
:(%6,7(
25
)$&(%22.
)25/,9(
(17(57$,10(17
6&+('8/(
927('µ%(67*5((.¶%<285&86720(56
$87+(17,&*5((.&8,6,1(6($)22')/$7%5($'3,==$
$0(5,&$1&8,6,1(/$5*(*5283$&&202'$7,216
'(&.6($7,1*1(:(;3$1'('',1,1*52207$.(287
%((5:,1(&5$)7&2&.7$,/6&$7(5,1*
/,9((17(57$,10(17),1'8621)$&(%22.
0,521$52$'325760287+1+&$)(1267,02&20
Seacoast Visitors Guide Visitors Information
;OL:LHJVHZ[YLNPVUPZTPSLZMYVT:HSPZI\Y`4HZZ[V
2P[[LY`4HPUL;OPZZ[YL[JOVMZOVYLSPULOHZZVTLVM[OL
ILZ[ILHJOLZHUKH[[YHJ[PVUZPU5L^,UNSHUK;OLRL`
THQVY[V^UZHYL:LHIYVVR:LHIYVVR)LHJO/HTW[VU
/HTW[VU)LHJO5VY[O/HTW[VU5VY[O)LHJO,_L[LY
9`L1LUULZZ)LHJO>HSSPZ:HUKZ:[H[L7HYR6KPVYUL
7VPU[:[H[L7HYR7VY[ZTV\[O5/2P[[LY`@VYR4HPUL
@VYR)LHJOLZ/\UKYLKZVM[OV\ZHUKZÅVJR[V[OPZ
ILH\[PM\SHYLHL]LY``LHY[VLUQV`UV[VUS`[OLILHJOLZ
I\[SVJHSH[[YHJ[PVUZHZ^LSSHZ[OLZOVWWPUNHUKKPUPUN
[OPZHYLHOHZ[VVMMLY;OLYLHYLU\TLYV\ZOPZ[VYPJHS
SHUKTHYRZHUK[V\YPZ[H[[YHJ[PVUZ
:LHIYVVR5/9LZ[(YLH>LSJVTL*LU[LY
0 5VY[OIV\UK
:LHZVU!6WLU([email protected]\YZ
+PZJV]LY7VY[ZTV\[O*LU[LY
4PKKSL:[YLL[H[*VUNYLZZ:[
7VY[ZTV\[O5/
=PZP[VY0UMVYTH[PVU*LU[LY
0 <:@VYR4,
*OHTILYVM*VTTLYJL
7VY[ZTV\[O
4HYRL[:[YLL[
7VY[ZTV\[O5/
/HTW[VU(YLH
*OHTILYVM*VTTLYJL
3HMH`L[[L9VHK
/HTW[VU5/
@VYR*OHTILYVM*VTTLYJL
=PZP[VYZ*LU[LY
:[VUL^HSS3HUL
@VYR4,
>LPU]P[L`V\[VNV[V:LHJVHZ[)LHJO0UMVJVT;OPZ^PSSOH]LHSS[OLHYLHPUMVYTH[PVU`V\^PSS
ULLKMVYHJJVTTVKH[PVUZHJ[P]P[PLZL]LU[ZYLZ[H\YHU[ZH[[YHJ[PVUZYLJYLH[PVU
(SZVLTLYNLUJ`PUMVYTH[PVUZ\JOHZWVSPJLHUKOVZWP[HSZMYVT5L^I\Y`WVY[4([V
2LUULI\URWVY[4,5VULLK[VZLHYJOT\S[PWSL^LIZP[LZL]LY`[OPUN`V\ULLKH[
VULZP[L:LHJVHZ[)LHJO0UMVJVTPZLHZ`[VUH]PNH[LHUKSPURZ[VLHJO[V^U[OH[
`V\HYLPU[LYLZ[LKPU
,]LY`VULSPRLZ[VZH]LTVUL`*OLJRV\[V\YJV\WVUTHNHaPULVU`V\YTVIPSL
WOVULH[:LHJVHZ[:H]PUNZ*HYKJVTMVYHYLHJV\WVUZHUKZH]PUNZ*SPJRVU[OL
JH[LNVY``V\^HU[[VZH]LVUJOVVZL[OLI\ZPULZZ`V\^HU[[VNV[V[OLUJSPJR
VU[OLPYHK:OV^P[[V[OLI\ZPULZZHUKZH]L0[»Z[OH[LHZ`
>LOVWL`V\LUQV``V\Y]PZP[[V[OL:LHJVHZ[HUKJVTLIHJRZVVU
Seacoast Visitors Guide
,
b
Ogunquit
Seacoast Region
2
1
Dover
57
of New Hampshire
& Southern Maine
Cape
Neddick
York
3
57
York
Beaches
b
7
5
,
4
5
Kittery
6
Kittery
Point
3
Seapoint
Beach
57
New Castle
11
12
/D
57
13
Wallis Sands
b
Salisbury
6. Amo’s Wash & Dry
7. Flat Bread Company
8. Geno’s Chowder Shop
9. Cafe Nostimo
16 Hampton
Beach
3
Seabrook
,
North Hampton
Beach
17
4. Taylor Lobster
5. Children’s Orchard
5
7
Hampton
Falls
3. Dunkin Donuts
North
Hampton
14
3
1. Salmon Falls Stoneware
2. Red’s Shoe Barn
Jenness Beach
15
7
Hampton
b
,
Odiorne
Point
Rye
3
3
18
19 20
Exeter
57
8
ID\
HWW
H
,
21 Epping
5G
b
6
Portsmouth
7
9
10
10. La Bella Italian Restaurant
11. Country View Restaurant
12. Petey’s Seafood & Bar
Seabrook
Beach
13. Al’s Seafood
14. Captain’s Cove Adventure Golf
Salisbury
Beach
15. Greg’s Bistro & Seafood
16. Hampton Beach Casino
17. Seacoast Bargain Outlet
18. Whirlygigs Toy Store
Newburyport
19. Luna Chics
Haverhill
Plum Island
Beach
20. Las Olas Taqueria
21. O’neil Cinemas
3VJH[PVUZHYLHWWYV_PTH[L
7SLHZLZLLJVYYLZWVUKPUNHKPUTHNHaPULMVYL_HJ[SVJH[PVUZ
Places To Golf
)YHTILY=HSSL`.VSM
3PURZH[6\[SVVR.VSM*V\YZL
7\ISPJ/VSLZ
)YHTILY=HSSL`+YP]L9V\[L
.YLLUSHUK5/
7\ISPJ/VSLZ
7VY[SHUK:[YLL[9V\[L
:V\[O)LY^PJR4,
.63-
)YLHRMHZ[/PSS.VSM*S\I
7LHZL.VSM*V\YZL
7\ISPJ/VSLZ
)YLHRMHZ[/PSS9VHK
.YLLUSHUK5/
7\ISPJ/VSLZ
.YHM[VU9VHK
7VY[ZTV\[O5/
,_L[LY*V\U[Y`*S\I
:HNHTVYL/HTW[VU.VSM*S\I
7\ISPJ /VSL
1HK`/PSS(]LU\L
,_L[LY5/
7\ISPJ/VSLZ
5VY[O9VHK
5VY[O/HTW[VU5/
;OL3LKNLZ.VSK*S\I
6UL3LKNLZ+YP]L
@VYR4,
$*UHDW3ODFHWR*DWKHUIRU%UHDNIDVWRU/XQFK
3RUWVPRXWK$YH5RXWH
*UHHQODQG1+
ZZZIDFHERRNFRP7KH&RXQWU\9LHZ
ZZZ7KH&RXQWU\9LHZFRP
7DNH2XW
*LIW&DUGV
$YDLODEOH
$VNDERXWRXU)XQGUDLVLQJ2SSRUWXQLWLHV
Seacoast Visitors Guide
*HQR
V
&KRZGHUDQG6DQGZLFK6KRS
1IGLERMG7X4SVXWQSYXL2,
ZZZ*HQRV&KRZGHUFRP
Places To Eat
(S»Z:LHMVVK5VY[O/HTW[VU5/
*HML5VZ[PTV7VY[ZTV\[O5/
+\URPU+VU\[Z:LL(KVUWNMVYSVJH[PVUZ
-SH[)YLHK*VTWHU`(TLZI\Y`4(
/HTW[VU7VY[ZTV\[O5/
Celbrating 50 Years!
'SQIHMRISYXSRSYVHIGOSZIVPSSOMRKXLILEVFSV
/REVWHU5ROOV
&KRZGHUV
%HHU:LQH
6800(5+2856
0RQ6DWDP²SP
.LUV»Z*OV^KLYHUK:HUK^PJO:OVW
7VY[ZTV\[O5/
.YLN»Z)PZ[YV/HTW[VU5/
/HTW[VU)LHJO*HZPUV/HTW[VU)LHJO5/
3**
)RXMVI0YRGL
3VHIV
2QHFRXSRQSHUWDEOH&DQQRWEHFRPELQHGZLWK
DQ\RWKHURIIHUV([SLUHV
3H)LSSH0[HSPHU9LZ[H\YHU[7VY[ZTV\[O5/
3HZ6SHZ;HX\LYPH/HTW[VU,_L[LY5/
HUK>LSSZ4,
7L[L`»Z:LHMVVK)HY9`L5/
Established by the Marconi Family in 1965
Seacoast Visitors Guide Beaches to Visit
*HWL5LKKPJR)LHJO4,
:OVY[:HUKZ)[email protected],
3VUN:HUKZ)[email protected],
:LHWVPU[)LHJO2P[[LY`4,
5L^*HZ[SL)LHJO5/
6KPVYUL7VPU[:[H[L7HYR9`L5/
Seacoast Visitors Guide
>HSSPZ:HUKZ:[H[L7HYR9`L5/
1LUULZZ)LHJO9`L5/
5VY[O/HTW[VU)LHJO5/
/HTW[VU)LHJO5/
:LHIYVVR)LHJO5/
:HSPZI\Y`)LHJO4(
Places To Shop
*OPSKYLU»Z6YJOHYK5L^PUN[VU5/
3\UH*OPJZ,_L[LY5/
:OVWZH[/HTW[VU)LHJO*HZPUV
:LL(KVUIHJRMVYSVJH[PVUZ
9LK»Z:OVL)HYU+V]LY5/
:HSTVU-HSSZ:[VUL^HYL+V]LY5/
:LHJVHZ[)HYNHPU6\[SL[
/HTW[VU-HSSZ5/
;H`SVY3VIZ[LY2P[[LY`4,
>OPYS`NPNZ,_L[LY5/
7KH/DUJHVW6HOHFWLRQRI-HDQV
1RUWKRI%RVWRQ
?I\MZ;\
-`M\MZ60
!!
[PWXT]VIKPQK[KWU
),6+,1*)256$9,1*6"
1HZDQGJHQWO\XVHG
EUDQGQDPHWR\VDQGNLG¶VFORWKLQJ
DWRIIUHWDLOSULFHV
*(72))
,167$17/<
6HOOHU%RQXV
6SHQGRUPRUHDQGUHFHLYH
RII\RXUSXUFKDVHLQVWDQWO\
6HOOXV\RXUJHQWO\XVHGNLGVVWXII
DQGFKRRVHVWRUHFUHGLWDQGJHW
PRUHWKDQRXUFDVKRIIHU
2UPRUHLI\RXWDNHFDVK
6HHVWRUHIRUFRPSOHWHGHWDLOV
2IIHUH[SLUHV
6HHVWRUHIRUFRPSOHWHGHWDLOV
2IIHUH[SLUHV
23(1(9(5<'$<)URP±
7RVHOOXV\RXURXWJURZQ
FKLOGUHQ¶VFORWKHVWR\VDQGHTXLSPHQW
*RVOLQJ$YH1HZLQJWRQ1+
/LNHXVRQIDFHERRN
1HZLQJWRQ&KLOGUHQ·V2UFKDUG
),6+,1*)256$9,1*6"
1HZDQGJHQWO\XVHG
EUDQGQDPHWR\VDQGNLG¶VFORWKLQJ
DWRIIUHWDLOSULFHV
23(1(9(5<'$<)URP±
7RVHOOXV\RXURXWJURZQ
FKLOGUHQ¶VFORWKHVWR\VDQGHTXLSPHQW
*RVOLQJ$YH1HZLQJWRQ1+
/LNHXVRQIDFHERRN
1HZLQJWRQ&KLOGUHQ·V2UFKDUG
Seacoast Visitors Guide 6($&2$67%$5*$,1287/(7
:20(10(1·6)DPRXV%UDQGV
DW)DEXORXV3ULFHV
<WWT[Œ0W][M_IZM[
/ZMM\QVO+IZL[Œ8]bbTM[
;XMKQIT\a1\MU[
+ZIN\*WW\P[
5W/DID\HWWH5G+DPSWRQ)DOOV1+‡
+47<016/Œ2-?-4:A
7=<?-):Œ;7=>-61:;
:(//6&/27+,1*287/(7
)DPRXV%UDQGVDW)DEXORXV3ULFHV
+DQQDIRUG6KRSSLQJ3OD]D5W:HOOV0(QH[WWR5HQ\·V
Tide Chart Hampton Harbor
1\UL
+(;,
/0./
/0./
021 78(
:(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78( :(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78(
:(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78( :(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78( (4
1\S`
36>
36>
74
+(;,
(\N\Z[
/0./
/0./
36>
36>
:(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78( :(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78( :(' 7+8
)5, 6$7 681 021 78( :(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78( :(' 7+8 )5, $OOWLGHFKDUWGDWDOLVWHGKHUHLVEHOLHYHGWREHDFXUDWHEXWLVQRWJXDUDQWHHG
Seacoast Visitors Guide
/0./
/0./
36>
36>
6$7 681 021 78( :(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78( :(' 7+8 )5,
6$7 681 021 78( :(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78( :(' 7+8 )5, 6$7 681
021 +(;,
:LW[
/0./
/0./
78( :(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78( :(' 7+8 )5, 6$7 681
021 78( :(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78( :(' 7+8 )5, 6$7 681 021 78( :(' +(;,
36>
36>
([SLUHV&DQQRWEHFRPELQHGZLWKRWKHURIIHUV
0XVWEHSUHVHQWHGDWWLPHRISXUFKDVH
([SLUHV9DOLGIRUWZRSHRSOH&DQQRWEHFRPELQHG
ZLWKRWKHURIIHUV0XVWEHSUHVHQWHGDWWLPHRISXUFKDVH
([SLUHV&DQQRWEHFRPELQHGZLWKRWKHURIIHUV
0XVWEHSUHVHQWHGDWWLPHRISXUFKDVH
Seacoast Visitors Guide 

Similar documents

From the Seacoast of New Hampshire to Southern Maine

From the Seacoast of New Hampshire to Southern Maine /DID\HWWH5G+DPSWRQ1+ /DID\HWWH5G+DPSWRQ1+ :LQNOHU:D\1HZILHOGV1+ /DID\HWWH5G1RUWK+DPSWRQ1+

More information

Catering Available

Catering Available I\[[LY`JY\Z[ZTV[OLYLK^P[OJOLLZL [OLU`V\YPUNYLKPLU[ZHUK[OLUJV]LYLK ^P[OHNV\YTL[JO\UR`[VTH[VZH\JL STUFFED PIZZA ;OPZWPaaHPZIHRLKSPRLHWPL;^V SH`LYZVMJY\Z[Z[\MMLK^P[OJOL...

More information

Macianos N Aurora Carryout.indd

Macianos N Aurora Carryout.indd BUFFALO CHICKEN SALAD 0JLILYNSL[[\JL9HUJOKYLZZPUN[VTH [VLZZOYLKKLKJOLKKHYJOLLZLHUK JYPZW`JOPJRLUZ[YPWZ[VZZLKPUZWPJ` )\MMHSV^PUNZH\JL 

More information