Catering Available

Comments

Transcription

Catering Available
Maciano’s
DAILY
SPECIALS
PARTY TRAYS
Monday
Chicken
Parmigiana
with marinara or
meat sauce and
grated cheese
10
49
$
Offer valid through 12/31/14
Tuesday
Chicken
Marsala
Chicken breast
sautéed with
mushrooms in our
special marsala
wine sauce. Served
on a bed of linguini
10
49
$
6\YZH\JLZHYLWYLWHYLKMYLZOKHPS`\ZPUNMHTPS`YLJPWLZ:LY]LK
^P[O`V\YJOVPJLVMTLH[ZH\JLVYTHYPUHYHZH\JLHUKPUJS\KLZ
IYLHKZ[PJRZHUKYVTHUVJOLLZL
/HSM;YH`ZLY]LZ-\SS;YH`ZLY]LZ
CAPRESE
:SPJLK[VTH[VLZHUKMYLZOTVaaHYLSSH
VUNHYSPJIYLHKIHRLKPUV\YV]LU[OLU
[VWWLK^P[OZWYPUNTP_MYLZOIHZPSHUK
IHSZHTPJ]PULNHY
CHEESY BEEF
0[HSPHUILLM[OPUS`ZSPJLKVUV\YIYLHK
^P[OTLS[LKJOLLZL
EGGPLANT PARMESAN
3PNO[S`MYPLKLNNWSHU[H[VWV\YTHYPUHYH
HUKTLS[LKJOLLZL
ITALIAN BEEF
;OPUS`ZSPJLKHUKWPSLKOPNO^P[OUH[\YHS
NYH]`
BBQ BEEF
:TV[OLYLKPUaLZ[`ZH\JL
ITALIAN SAUSAGE
>P[OTHYPUHYHZH\JLVYUH[\YHSNYH]`
COMBO ITALIANO
0[HSPHUILLMHUK0[HSPHUZH\ZHNL
CHICKEN PARMESAN
>P[OTHYPUHYHZH\JLHUKTLS[LKJOLLZL
MEATBALL SANDWICH
>P[OTHYPUHYHZH\JL
MACIANO’S SUB
(ZZVY[LK0[HSPHUKLSPTLH[Z!4VY[HKLSSH
*HWWPJVSH.LUVH:HSHTPTVaaHYLSSH
JOLLZLSL[[\JL[VTH[VHUKVUPVUZ^P[O
OV\ZL]PUHPNYL[[LKYLZZPUN
ITALIAN BEEF
0UJS\KLZWJVMIYLHKWS\ZZ^LL[
OV[WLWWLYZ SISITPUPT\T
HOMEMADE MEATBALLS
ITALIAN SAUSAGE
PUJOSPURZ FRIED CHICKEN
WLYWPLJLWJTPUPT\T
HOT WINGS
LINGUINI /HSM;YH` -\SS;YH` MOSTACCIOLI BAKED MOSTACCIOLI MOSTACCIOLI ALFORNO RAVIOLI POMODORO PENNE BROCCOLI FETTUCCINE ALFREDO BAKED LASAGNA CHICKEN PARMIGIANA PENNE ALLA MACIANO HOUSE SALAD
/HSM;YH` -\SS;YH`
CHICKEN BREAST
.YPSSLKJOPJRLU^P[OSL[[\JL[VTH[VHUK
TLS[LKJOLLZL
ANTIPASTO SALAD
/HSM;YH` -\SS;YH`
SPICY CHICKEN CAESAR
:WPJ`IYLHZ[VMJOPJRLUH[VW*HLZHY
ZHSHKVUNHYSPJIYLHK
CAESAR SALAD
/HSM;YH` -\SS;YH`
CHICKEN CAESAR SALAD
/HSM;YH` -\SS;YH`
(++-9,5*/-90,:
(++:>,,;69/6;7,77,9:697,77,965*050
([email protected]:(5+>0*/65.(930*)9,(+
>0;/4,3;,+*/,,:,
– Catering Available –
Fresh Hot Delivery • Carryout • Dine-In
Offer valid through 12/31/14
1049
$
Offer valid through 12/31/14
COOKIE GIANT BROWNIE (Corner of Nesler and 20)
847-697-1400
Your Door!
The experts in carryout and delivery.
Call us for your next party or event.
r
i
ox R
72
Aurora
Yorkville
2460 S. Eola Road
272 E. Veterans Pkwy
630-585-9700 630-882-8388
Plank
20
Rd
R
Delivered Right to
wy
ve
S. Eola Rd.
F
N. Brid g e St.
onb
all
T
34
Pk
n’s
Maciano’s
d.
3091 US Route 20
*HU 3P[LY WHJR
BOTTLED WATER
Elgin
River R
Maciano’s
se
us
El g
in B
ypa
ss
wy
CANNOLI COKE®
DIET COKE®
ORANGE
SPRITE®
ROOT BEER
d.
Hi
gh
l an
dA
ve.
m
Elgin
3091 US Route 20 (Corner of Nesler and 20)
Pk
CHEESECAKE ZLY]LZ
IL]LYHNLZ
yR
on
BANANA CARAMEL CHEESECAKE
XANGOS ZLY]LZ
.
Rd
ng
ssi
o
r
’s C
Wolf
a
ter
Ve
Rd
.
CHOCOLATE CAKE ZLY]LZ
34
sle
r
630-882-8388
Veteran’s Pkwy
Can
n
272 E. Veterans Pkwy
GIANT HOMEMADE TIRAMISU
ZLY]LZ
d
Kenn e
Longco
m
Chicken breast
sauteed with
mushrooms and
roasted potatoes
in a chianti
garlic sauce
Yorkville
l
rai
Maciano’s
d.
Chicken
Vesuvio
30
t er Rd.
R an d a l l R
Thursday
34
Ne
s
Offer valid through 12/31/14
e
d
Og
lR
d.
9
49
o ln
148th Ave
with marinara or
meat sauce and
grated cheese
30
ve
nA
fen
ric h
y
Hw
630-585-9700
W. H
a
c
Baked
Lasagna
y
Li n
2460 S. Eola Road
Lincoln Hw
H i ll
Aurora
Wednesday
$
Delicious Homemade Pizza
& Italian Entrées
20
847-697-1400
3PRL\ZVU-HJLIVVR
Ask About Our Pizza & Dessert Catering Packages Also!
Order Online www.Macianos.com
CARRYOUT • DELIVERY • DINE-IN • CATERING
4LU\P[LTZHUKWYPJLZZ\IQLJ[[VJOHUNL^P[OV\[UV[PJL
Rev 3/14/14
Store Hours: Sun-Thurs 11am. - 10pm. Fri & Sat 11am. - 11pm.
Maciano’s
DAILY
SPECIALS
CLAMS DONATO
*SHTZVU[OLOHSMZOLSSZH\[tLKPUH
ZWPJ`NHYSPJVYLNHUVIYV[O
BREAD STICKS RAVIOLI POMODORO
*OLLZLYH]PVSP^P[ONHYSPJI\[[LYHUK
THYPUHYHZH\JL GARLIC BREAD WITH CHEESE
>P[OTLS[LKTVaaHYLSSH
MUSSELS POSSILIPO
:H\[tLKT\ZZLSZPUHZWPJ`[VTH[VIYV[O GARLIC BREAD FRENCH FRIES CALAMARI FRITTI
:LY]LK^P[OTHYPUHYHZH\JL
BRUSCHETTA
-YLZO[VTH[VLZNHYSPJIHZPSHUKVSP]LVPS
VUSPNO[S`[VHZ[LKIYLHK
STUFFED MUSHROOMS
4\ZOYVVTJHWZZ[\MMLK^P[OV\Y0[HSPHU
ZH\ZHNLHUKZWPUHJO
CHICKEN TENDERS
:LY]LK^P[O9HUJOKYLZZPUN
JVTIPUH[PVUWPaaH
OVTLTHKL^PUNZ
8 wings 12 wings
*OVVZL)\MMHSVVY))8
:LY]LK^P[O9HUJOVY)SL\*OLLZL
3HYNLYVYKLYZH]HPSHISLWSLHZLHZR
JALAPENO POPPERS
*OLKKHYÄSSLK1HSHWL|VZ^P[O9HUJO
KYLZZPUN
MOZZARELLA FRITI
:LY]LK^P[OTHYPUHYH
>LTHRLWPaaH[OL^H``V\SPRLP[MLH[\YPUNV\Y
ZLJYL[ISLUKVMYLHS0[HSPHUJOLLZLZMYLZOS`THKL
KV\NOMYLZOS`THKLZH\JLHUKSVHKLK^P[O
WYLTP\TPUNYLKPLU[Z6OOOHUK[OL]HYPL[`¯
4V\[O^H[LYPUNJVTIPUH[PVUZ[VLU[PJL
HU`WPaaHLU[O\ZPHZ[*OVVZL`V\YZ[`SL
7YPJPUNILSV^PZIHZLKVU[YHKP[PVUHS[OPU
JY\Z[6\YV[OLYJY\Z[ZHYLHSZVH]HPSHISL
H[HUL_[YHJOHYNL
TRADITIONAL THIN CRUST PIZZA
(4HJPHUV»ZZWLJPHS[`V\YSPNO[ÅHR`
JY\Z[PZHS^H`ZJYPZW`HUKNVSKLUIYV^U
MARGHARITA
>L\ZLVSP]LVPSPUWSHJLVMV\YYLN\SHY
WPaaHZH\JL^P[O[VTH[VHUKMYLZOIHZPS
DOUBLE DOUGH PIZZA
6\YV^UZWLJPHSJYLH[PVUMLH[\YPUNH
OHUKYVSSLKLKNLHUKPZ[^PJLHZ[OPJRHZ
V\Y[YHKP[PVUHS[OPUJY\Z[WPaaH
PICK 4
*YLH[L`V\YV^UZWLJPHS[`7PJRHU`MV\Y
MYVTHU`VMV\Y[VWWPUNZ[VTHRL`V\Y
V^UZWLJPHSWPL
PAN PIZZA
;OPZWPaaHMLH[\YLZH[OPJRHUK[HZ[`JY\Z[
[VWWLK^P[O`V\YMH]VYP[LPUNYLKPLU[ZHUK
SV[ZVMJOLLZL
RANCH FRIES
(NLULYV\ZZLY]PUNVMMYLUJOMYPLZ
[VWWLK^P[OJOLKKHYJOLLZLHUKIHJVU
ZLY]LK^P[O9HUJOKYLZZPUN
6]LUIHRLKJHSaVULZHYLTHKLMYVT
ZJYH[JOÄSSLK^P[OV\YZWLJPHSISLUKVM
JOLLZLZHUKZLY]LK^P[OHZPKLVM
THYPUHYHZH\JL
NEOPOLITAN
(KLSPJPV\ZISLUKVMV\YNHYSPJTHYPUHYH
ZH\JLWLWWLYVUPHUKWLWWLYVUJPUP
WLWWLYZ
BREADED MUSHROOMS
:LY]LK^P[O9HUJOKYLZZPUN
SPINACH & TOMATO GARLIC BREAD
>P[OTLS[LKTVaaHYLSSH
TRADITIONAL FILLED WITH FRESH
CHEESES ADD ANY INGREDIENT SAUSAGE CLASSIC
(KLSPJPV\ZISLUKVM0[HSPHUZH\ZHNL
T\ZOYVVTVUPVUHUKNYLLUWLWWLY
CHICAGO STYLE DEEP DISH
6\YMHTPS`ZWLJPHS[`(WHUJVVRLK[OPJR
I\[[LY`JY\Z[ZTV[OLYLK^P[OJOLLZL
[OLU`V\YPUNYLKPLU[ZHUK[OLUJV]LYLK
^P[OHNV\YTL[JO\UR`[VTH[VZH\JL
STUFFED PIZZA
;OPZWPaaHPZIHRLKSPRLHWPL;^V
SH`LYZVMJY\Z[Z[\MMLK^P[OJOLLZL
`V\Y[VWWPUNZ;OL[VWSH`LYVMJY\Z[
PZJV]LYLK^P[OV\YKLSPJPV\ZZH\JL
PEPPERONI CLASSIC
(TV\[O^H[LYPUNZ`TWOVU`VMWLWWLYV
UPT\ZOYVVTVUPVUHUKNYLLUWLWWLY
ZV\W
MINESTRONE SOUP
SPECIAL SOUP
*\W )V^S
HOUSE SALAD
0JLILYNSL[[\JLJ\J\TILYZ[VTH[VLZ
YLKVUPVUHUK7LWWLYVUJPUPWLWWLYZ^P[O
JOVPJLVMKYLZZPUN
:PKL 9LN\SHY -HTPS`
CHOPPED SALAD
*OVWWLK9VTHPULTP_LK^P[OWHZ[H
JOPJRLUIYLHZ[IHJVUNYHWL[VTH[V
NVYNVUaVSHJOLLZLYLKVUPVUNYLLU
WLWWLYHUKJYV\[VUZ
ANTIPASTO SALAD
0[HSPHUKLSPTLH[Z4VY[HKLSSH*HWWPJVSH
.LUVH:HSHTPJOLLZL[VTH[VLZ
7LWWLYVUJPUPWLWWLYZHUKVSP]LZ^P[OV\Y
OV\ZLKYLZZPUN CAPRESE SALAD
-YLZO:WYPUNNYLLUZZSPJLK[VTH[VLZ
MYLZOTVaaHYLSSHHUKIHZPS^P[O
L_[YH]PYNPUVPSHUKIHSZHTPJ]PULNHY
CAESAR SALAD
(U0[HSPHUJSHZZPJ9VTHPULSL[[\JL[VZZLK
^P[O*HLZHYKYLZZPUNMYLZOWHYTLZHU
JOLLZLHUKOVTLTHKLJYV\[VUZ
Add Chicken PASTA ROTINI CON POLLO E
BROCCOLI
*OPSSLKJVYRZJYL^ZOHWLKWHZ[H^P[O
JOPJRLUHUKIYVJJVSP[VTH[VLZ
WHYTLZHUJOLLZLHUK9HUJOKYLZZPUN
SPINACH AND GORGONZOLA
)HI`ZWPUHJO[VWWLK^P[ONVYNVUaVSH
JOLLZLWYVZJP\[[VOHTYLKVUPVUZHUK
HWWSLZSPJLZPUV\Y]PUHPNYL[[L^P[O
NSHaLK^HSU\[Z PASTA ROTINI CON TONNO E OLIVE
*OPSSLKJVYRZJYL^ZOHWLKWHZ[H^P[O
[\UH[VTH[VLZISHJRVSP]LZWHYTLZHU
JOLLZL*HLZHYKYLZZPUN
VEGETARIAN CLASSIC
(NHYKLUMYLZOKLSPNO[^P[OT\ZOYVVT
VUPVUNYLLUWLWWLYHUKMYLZO[VTH[V
MUSSELS FRA DIABLO
4\ZZLSZPUHZWPJ`THYPUHYHZH\JLV]LY
SPUN\PUP
MOSTACCIOLI ALFORNO
5VVKSLZJV]LYLKPUTHYPUHYHYPJV[[H
JOLLZLHUKTLS[LKTVaaHYLSSH
FRUITI DE MARE
:OYPTWZJHSSVWZJSHTZT\ZZLSZHUK
JHSHTHYPPUHNHYSPJ^OP[L^PULZH\JL
V]LYSPUN\PUP
CHICKEN PARMIGIANA
)YLHKLKJOPJRLUIYLHZ[^P[OTHYPUHYH
ZH\JLHUKTVaaHYLSSHJOLLZLVUHILK
VMML[[\JJPUL
CHICKEN FLORENTINE
*OPJRLUIYLHZ[ZH\[tLKHUK[VWWLK
^P[OZWPUHJONHYSPJJYLHTZH\JL
:LY]LK^P[OYVHZ[LKNHYSPJTHZOLK
WV[H[VLZ
PENNE BROCCOLI
6SP]LVPSWSLU[`VMNHYSPJHUKIYVJJVSP
ÅVYL[Z
CHICKEN MARSALA
*OPJRLUIYLHZ[ZH\[tLK^P[OT\ZOYVVTZ
PUV\YZWLJPHSTHYZHSH^PULZH\JL
:LY]LKVUHILKVMSPUN\PUP
CHICKEN LIMONE
*OPJRLUIYLHZ[ZH\[tLKPUHZWPUHJO
SLTVUI\[[LYZH\JL:LY]LKVUHILKVM
HUNLSOHPY
SHRIMP ALLA MACIANO
:OYPTWZH\[tLKPUH^OP[L^PULNHYSPJ
I\[[LYZH\JLIHRLKWHYTPNPHUHZ[`SL
VUHILKVMSPUN\PUP
VEAL PARMIGIANA
)YLHKLK=LHSZJHSVWWPUPWHUMYPLK
[VWWLK^P[OTHYPUHYHZH\JLHUK
TLS[LKTVaaHYLSSHJOLLZLVUHILKVM
ML[[\JJPUL
EGGPLANT PARMIGIANA
3PNO[S`MYPLKLNNWSHU[H[VWV\YTHYPUHYH
HUKTLS[LKTVaaHYLSSHVUHILKVM
ML[[\JJPUL
SHRIMP PARMIGIANA
)HRLK^P[OTHYPUHYHTVaaHYLSSH
9VTHUVJOLLZLZLY]LKVUHILKVM
ML[[\JJPUL
SHRIMP OREGANATA
:OYPTWZH\[tLKPUNHYSPJVYLNHUVHUK
^OP[L^PULZLY]LKV]LYZWHNOL[[P
SCALLOPS OREGANATA
:JHSSVWZZH\[tLKPUNHYSPJVYLNHUV
^OP[L^PULZH\JLZLY]LKVUHILKVM
SPUN\PUP
4,(;:!0[HSPHU:H\ZHNL7LWWLYVUP
*HUHKPHU)HJVU.YV\UK)LLM
)HJVU*OPJRLU0[HSPHU)LLM
BBQ SPECIAL
(U6SK>LZ[LYUISLUKVMZH\ZHNL
VUPVUIHJVUHUK[HUN`IHYILX\L
ZH\JL
=,..0,:!4\ZOYVVT6UPVU
.YLLU7LWWLY-YLZO;VTH[VLZ
)SHJR6SP]L.YLLU6SP]L)YVJJVSP
:WPUHJO(Y[PJOVRLZ
SPINACH CLASSIC
(aLZ[`[YPVVMZWPUHJOT\ZOYVVTHUK
MYLZO[VTH[V
.6<94,;!7PULHWWSL9PJV[[H
*OLLZL-YLZO.HYSPJ(UJOV]PLZ
1HSHWL|V7LWWLYZ/V[.PHYKPUPLYH
-YLZO)HZPS:OYPTW7LWWLYVUJPUP
7LWWLYZ
HAWAIIAN LUAU
([HZ[LVM[OL0ZSHUKZ^P[OMYLZO
WPULHWWSLWHPYLK^P[O*HUHKPHUIHJVU
MYLZO[VTH[VHUKIHYILX\LZH\JL
THE WORKS
4HJPHUV»ZVYPNPUHSNLULYV\ZWVY[PVUZ
VMZH\ZHNLWLWWLYVUPNYV\UKILLM
IHJVUT\ZOYVVTVUPVUNYLLUVSP]L
NYLLUWLWWLYHUKISHJRVSP]LZ
PENNE ALLA MACIANO
7LUULUVVKSLZ[VZZLKPUHU(SMYLKV
JYLHTZH\JL^P[OJOPJRLU
MYLZOPUNYLKPLU[Z
MEAT CLASSIC
(T\Z[MVYOLHY[`HWWL[P[LZ¯
WLWWLYVUPZH\ZHNL*HUHKPHUIHJVU
HUKNYV\UKILLM
WHITE PIZZA
>L\ZLVSP]LVPSPUWSHJLVMV\YYLN\SHY
WPaaHZH\JLMYLZONHYSPJYPJV[[HJOLLZL
HUK[VTH[VLZ
BAKED LASAGNA
/VTLTHKLMYVT[OLMHTPS`YLJPWL
3H`LYZVMYPIIVUUVVKSLZHUKMV\Y
JOLLZLZZTV[OLYLKPUTHYPUHYHZH\JL
HUKTVaaHYLSSH
CHICKEN PICATTA
*OPJRLUIYLHZ[ZH\[tLK^P[O^PUL
NHYSPJHUKJHWLYZ:LY]LKVUHILKVM
HUNLSOHPY
Thin Crust
12.19
14.69
17.19
19.19
21.19
Additional
Ingredients
2.39
2.69
2.99
3.29
3.59
Add $1 for Double Dough
Add $3 for Pan*
Add $4 for Deep Dish and Stuffed Pizzas*
+LLW+PZO7HUHUK:[\MMLKH]HPSHISLPU¹HUK¹VUS`
Monday
Chicken
Parmigiana
with marinara or
meat sauce and
grated cheese
1049
$
Offer valid through 12/31/14
Tuesday
Chicken
Marsala
Chicken breast
sautéed with
mushrooms in our
special marsala
wine sauce. Served
on a bed of linguini
1049
$
Offer valid through 12/31/14
Wednesday
Baked
Lasagna
with marinara or
meat sauce and
grated cheese
O
M
Pick Your Pasta: *OVVZLMYVT
:H\JL7HZ[H*VTIPUH[PVU
949
$
PASTA: 3PUN\PUP7LUUL-HYMHSSL)V^[PL9V[PUP*VYRZJYL^-L[[\JJPUL
:WHNOL[[P(UNLS/HPY4LKP\T:OLSSZ*OLLZL;VY[LSSPUP
Offer valid through 12/31/14
SAUCE: (SMYLKV 4HYPUHYH )VSVNULZL 7LZ[V >OP[L*SHT:H\JL (YYHIPH[H (PVSP6PS.HYSPJ =VKRH*YLHT 4LH[:H\JL
(KKVULVYTVYLVM[OLZLPUNYLKPLU[Z[VHU`WHZ[HKPZO
INGREDIENTS: 4LH[IHSSZ 0[HSPHU:H\ZHNL )YVJJVSP *OPJRLU 7VTVKVYV :JHSSVWZ *SHTZ 4\ZZLSZ *HSHTHYP 7PUL5\[Z :WPUHJO 4\ZOYVVTZ 9PJV[[H*OLLZL 4LS[LK4VaaHYLSSH ,NNWSHU[ :OYPTW -YLZO.HYSPJ
Thursday
Chicken
Vesuvio
Chicken breast
sauteed with
mushrooms and
roasted potatoes
in a chianti
garlic sauce
1049
$
Offer valid through 12/31/14

Similar documents