august

Comments

Transcription

august
V
ãlenii
de
Festivalul S’tã Maria Mare,
ediþia 2014 - o sãrbãtoare pentru
întreaga Vale a Teleajenului
Munte
 NR. 64 AUGUST
IU 2014 “Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)
citiþi în pagina 3
Pe perioada Universitãþii Populare de Varã “Nicolae Iorga”
Vãlenii de Munte capitala românismului
Daniel Dimache
Timp de o sãptãmânã, în
fiecare lunã a lui august, oraºul
Vãlenii de Munte devine capitala spiritualitãþii româneºti, cu
prilejul organizãrii cursurilor
Universitãþii Populare de Varã
“Nicolae Iorga”, fondatã în
1908 de marele savant. Anul
acesta, cursurile au avut loc în
perioada 17-22 august,
începând
Cele mai îngrijite
ºi frumoase
gospodãrii din
Vãlenii de Munte
Pregãtiri pentru începerea
noului an ºcolar
Elevii sunt în vacanþã, dar asta nu înseamnã cã în unitãþile de
învãþãmânt nu se munceºte de zor. Pentru cã deschiderea anului
ºcolar se apropie cu paºi repezi, este cu atât mai important ca
unitãþile noastre de învãþãmânt sã fie pregãtite sã-i întâmpine pe
elevi ºi cadre didactice, aºa cum se cuvine.
citiþi în pagina 2
citiþi în pagina 4
Vocea cetãþenilor
Mesajele dumneavoastrã cãtre domnul primar sau cãtre primãrie
transmise în mediul on-line (pe pagina de Facebook Constantin Florin
sau pe e-mail [email protected]) ori în scris la sediul
instituþiei se vor regãsi în rubrica “VOCEA CETÃÞENILOR”.
Andreea O.: “A fost foarte
frumos ºi anul acesta la festivalul de Sfânta Maria. Vã felicit
pentru organizare ºi sper sã
continuaþi aceastã tradiþie ºi în
anii urmãtori. Acum de-abia
aºteptãm sã vinã toamna ºi sã
venim la Festivalul Þuicii.”
Valeriu S.: “Domnule primar, nu existã posibilitatea ca
primãria sã primeascã sau sã
cumpere fostul sediu al BCR,
din zona podului? Este o
clãdire veche ºi foarte frumoasã care ar putea fi amenajatã ºi folositã pentru diverse
scopuri. E pãcat cã acum e
închisã ºi se degradeazã”
Claudia N.: “Domnule primar, existã vreun program
prin care locatarii blocurilor
vechi din oraº sã fie sprijiniþi
sã îºi reabiliteze exterior apartamentele? Acum când îºi izoleazã
fiecare proprietar partea sa de
perete blocul aratã urât. Dacã
s-ar face de la un capãt la
celãlalt cu aceeaºi culoare s-ar
schimba faþa oraºului.”
Sorin P.: “Ce se mai întâmplã cu terenul pe care a fost fabrica Sticloval de la garã? Se
va mai construi ceva acolo?”
imediat dupã marele târg þinut
la Sãrbãtoarea Sfintei Maria,
într-o fireascã împletire a celor
mai frumoase evenimente ºi
tradiþii ale urbei de pe Valea
Teleajenului.
Ediþia de anul acesta a Universitãþii a avut douã teme
principale. Una dintre acestea martiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu, al copiilor sãi ºi al sfetnicului
Ianache, de la care a
trecut 300 de ani. Cea de-a
doua temã - Primul Rãzboi
Mondial, ce izbucnea cu un
secol în urmã ºi la capãtul
cãruia întreaga Europã se
reconfigura, dar mai întâi de
toate, cele mai multe teritorii
dintre cele locuite de români
se reuneau în patria mamã,
România Mare. Am avut parte,
ºi la ediþia aceasta, de prezenþa
la Vãlenii de Munte a unor
mari spirite române, ce au
þinut prelegeri sau au dezbãtut
în faþa audienþei. Academicianul Rãzvan Teodorescu,
profesorii universitari dr.
Andrei Marga, Petre Þurlea,
Ioan Scurtu, Ioan Lãcãtuºu ºi
mulþi alþii, de la care ne cerem
scuze pntru cã nu-i putem
menþiona din pricina spaþiului
editorial eminamente limitat.
(continuare în pagina 2)
“Vãlenii de Munte la timpul prezent”
Emisiune sãptãmânalã difuzatã
la Televiziunea Regionalã VPTV
Vineri - ora 21.00
Sâmbãtã - ora 10.00 (reluare)
Luni - ora 16.00 (reluare)
Arhiva emisiunilor este postatã
pe site-ul www. gazetaph.ro
TELEFOANE UTILE:
 Pentru apã ºi canalizare:
0728.880.605 – ing. ROMULUS MÃNCILÃ
(orele 08.00 - 16.00);
 Dispecerat: 0724 299 614 - (între orele 16.00 - 08.00)
 Pentru iluminatul public: 0752 132 453 –
ANGHELINA CORNELIU;
 Pentru serviciile de salubritate: 0722 547 484 –
CRISTEA GABRIELA;
 Pentru Poliþia Localã: 0752 132 454 – PETCU VASILE;
 Pentru gaze: 928 – DISPECERATUL DISTRIGAZ SUD PL;
 Centrul Cultural: 0244 280 345
Vãlenii de Munte - EDUCAÞIE, CULTURÃ, EVENIMENTE
2
Pe perioada Universitãþii Populare de Varã “Nicolae Iorga”
Vãlenii de Munte - capitala românismului
Se pot cumpãra
locuinþele din blocurile
ANL –AC1 ºi AC2
Mihai Ispas,
Inspector urbanism
În ºedinþa consiliului Local al oraºului
Vãlenii de Munte din data de 27 iunie 2014
s-a adoptat Hotãrârea Consiliului local nr.
54 privind vânzarea locuinþelor ANL din
blocurile AC1 ºi AC2 construite în anul
2004 în cadrul "Programului de realizare a
locuinþelor pentru tineri, destinate închirierii".
Administraþia Localã a parcurs toate
etapele premergãtoare, potrivit legii, pentru evaluarea preþului locuinþei, stabilindu-se în final valoarea de vânzare.
În funcþie de venituri, chiriaºii pot
cumpãra locuinþa din surse proprii, prin
împrumut de la o bancã sau CEC, cu o
dobândã accesibilã pe o perioadã de 30
ani.
În acest scop, chiriaºii blocurilor AC1 ºi
AC2, care au solicitat cumpãrarea apartamentelor, au fost invitaþi în sala Centrului
Cultural al oraºului în ziua de 7.07.2014 la
discuþii cu reprezentanþii Administraþiei
Locale (Comisia de vânzare - cumpãrare a
locuinþelor ANL), reprezentanþii ANL
(Adriana Preda - Direcþia regionalã de
vânzãri locuinþe ºi Aurelian Cocone - Direcþia Secretariat General ºi Relaþii publice) ºi reprezentanþii CEC (Tãnase Radu
George - Director Agenþia CEC, Vãlenii de
Munte ºi Carmen Silvia Stanciu - Director
Sucursala CEC, Ploieºti). S-au discutat anumite situaþii familiale ce þin de puterea de
cumpãrare ºi s-au lãmurit condiþiile de
cumpãrare.
Urmeazã ca tinerii chiriaºi sã facã
"pasul hotãrâtor", sã cumpere locuinþa ºi
sã devinã proprietari. Sumele obþinute din
vânzare vor fi folosite pentru construirea
altor blocuri de locuinþe - ANL în oraºul
Vãlenii de Munte.
Vãlenii de Munte
PUBLICAÞIE A PRIMÃRIEI
Vãlenii de Munte
REDACÞIA
Tel./fax: 0344.119.001
Email:
[email protected]
Tiraj: 2.000 exemplare
Se distribuie gratuit
De asemenea, Ediþia 2014
a Cursurilor Universitãþii de
Varã a adus la Vãleni o
prezenþã masivã a românilor
care (deocamdatã) trãiesc
în afara graniþelor þãrii, peste
100 de basarabeni, bucovineni, dar ºi oameni din alte
zone din jurul României.
Academicienii Valeriu Matei
ºi Vasile Tãrâþeanu, doi dintre reprezentanþii cei mai de
seamã ai comunitãþilor românilor din Republica Moldova ºi Ucraina, au participat ºi ei la Cursurile Universitãþii Populare de Varã.
Nu în ultimul rând, remarcãm organizarea fãrã reproº
a unui eveniment ce s-a
derulat pe parcursul unei
întregi sãptãmâni ºi care a
reunit 250 de invitaþi, alte
sute de participanþi în public, precum ºi zeci de personalitãþi marcante ale culturii ºi spiritualitãþii româ-
neºti, veniþi ca lectori.
Mircea Cosma, preºedintele
Consiliului Judeþean Prahova ºi Florin Constantin, primarul oraºului Vãlenii de
Munte au fost principalii factori ce au asigurat organizarea evenimentului. Îi mai
menþionãm pe Constantin
Stere, amfitrionul cursurilor,
precum ºi pe Andrei Nicolae, directorul Centrului
Cultural în incinta cãruia s-a
desfãºurat cea mai mare
parte a cursurilor.
Privind retrospectiv, Vã-
lenii de Munte au fost, fãrã
doar ºi poate, ºi anul acesta,
capitala românismului, aºa
cum erau ºi pe vremea marelui savant Nicolae Iorga,
trãitor vreme îndelungatã pe
aceste frumoase meleaguri
prahovene.
Cele mai îngrijite ºi frumoase gospodãrii
din Vãlenii de Munte
Fam. Coman,
Aleea Lacului, nr. 54
Str. Mihai Eminescu,
nr. 21
Daniel Dimache
În fiecare an, administraþia localã premiazã
cele mai îngrijite ºi frumoase gospodãrii din Vãlenii de Munte, în cadrul
festiv al cursurilor Universitãþii Populare de Varã
“Nicolae Iorga”, într-o frumoasã tradiþie iniþiatã
chiar de marele savant cu
mai bine de un secol în
urmã.
ªi la ediþia de anul acesta, 5 dintre cei mai buni
gospodari, cu casele cele
mai frumoase, au primit
onoranta distincþie.
O comisie organizatã la
nivelul Consiliului Local ºi
al Primãriei a decis care
sunt câºtigãtorii, premiaþi
chiar de primarul Florin
Constantin pe scena Centrului Cultural:
1. Vasile Coman,
Aleea Lacului, nr. 54
2. Vasile Neacºu,
Fam. Olteanu,
Str. Avram Iancu,
nr. 13A
3. Cãtãlin Neagu,
Str. Costache Negri,
nr. 15
4. Eugen Olteanu,
Str. Avram Iancu,
nr. 13A
5. Gheorghe Mateescu,
Str. Libertãþii, nr. 12A
Într-adevãr, putem spune cã juraþii au avut mânã
bunã. Casele premiate
sunt, fie construite în stilul
rustic sau în cel modern,
niºte splendori, amenajate
ºi mobilate cu bun gust ºi,
mai întâi de toate, niºte
gospodãrii adevãrate.
Înfrumuseþate cu flori,
arbori ºi arbuºti, un rai de
verdeaþã, cu grãdini de
zarzavat, unele cu solare,
cu mici crescãtorii de animale ºi pãsãri sau chiar cu
un.. lac natural cu fauna ºi
flora specificã.
Fiecare gospodãrie are
amprenta specificã pusã de
proprietar, însã toate au în
comun ordinea ºi curãþenia desãvârºite. Felicitãri!
3
Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ
ªtiaþi cã la
Vãlenii de Munte...
Festivalul S’tã Maria Mare, ediþia 2014 o sãrbãtoare pentru întreaga Vale a Teleajenului
Alãturi de Festivalul Þuicii,
Festivalul de “S’tã Maria
Mare”, aºa cum este cunoscut de decenii, care are loc în
data de 15 august este, cu siguranþã cel mai important ºi
aºteptat eveniment de pe
Valea Teleajenului. Cu toþii,
copii fiind, aºteptam cu mari
emoþii ziua de 15 august,
atunci când platoul pe care
se organiza festivalul se umplea de tarabe cu suveniruri,
dulciuri, jucãrii, comedii ºi
multe, multe alte lucruri
menite a-i distra pe cei mici.
Iar acum, mari fiind ne
bucurãm la fel de mult de
terasele cu bere rece, de
grãtarele pe care mititeii, cârnãciorii ºi pastrama sfârâie ºi
de programul artistic deosebit oferit pe scena amplasatã de organizatori: Primãria ºi Consiliul Local
Vãlenii de Munte.
Ca de fiecare datã, ºi anul
acesta oraºul a fost umplut
pânã la refuz de mii ºi mii de
oameni veniþi din toate localitãþile învecinate. Iar distracþia a fost la ea acasã.
Pe scena amplasatã pe platoul pieþei centrale au cântat
artiºti care i-au încântat pe
cei prezenþi. Muzica a fost
aleasã pentru a satisface
toate gusturile: de la Cãtãlin
Criºan, Florica Jinga ºi Emanuel Cârstea, pânã la Theo
Rose, Lavinia ºi Oana Radu.
Nu trebuie sã uitãm nici
despre deja tradiþionala
paradã a portului popular,
desfãºuratã pe bulevardul
Nicolae Iorga, acolo unde oamenii au admirat costumele
populare purtate de cãtre
oaspeþi veniþi din toate colþurile judeþului.
Administraþia localã condusã de cãtre primarul
Florin Constantin s-a ridicat,
ºi anul acesta, la înãlþimea
aºteptãrilor locuitorilor urbei prin organizarea fãrã
cusur a tuturor evenimentelor care au avut loc în
aceastã perioadã ºi îi asigurã
pe cetãþeni cã tradiþia va fi
dusã mai departe ºi în anii
ce vin. (M.C.)
 În timpul ocupaþiei germane
(1916 - 1918) cele doua clopote ale
Bisericii Mãnãstirii Vãleni au fost
topite ºi transformate în obuze de
tun. Abia în anul 1921 s-au turnat
douã clopote noi de cãtre M.
Spinescu din Bucureºti la preþul de
18.690 lei?
 Actuala clãdire ce adãposteºte Muzeul de Arta Religioasã a
aparþinut familiei Zãnescu, apoi Bãncii Almãºanu, iar din 1924 ªcolii de
Misionare ,,Regina Maria’’. N. Iorga a
construit, la schimb, în spatele celei
menþionate, o nouã construcþie, azi
proprietate privatã?
 Prin vama (schela) de la
Vãleni au trecut într-o singurã zi (2
iulie 1835): berbeci (17 capete), piei
de oaie ºi miei (916 bucãþi), lânã
(3800 ocale), miþe, peºte, piei diferite
(4800), car cu vin ( 10 vedre), rachiu,
unturã, majoritatea din Satu Lung;
alte produse: icre roºii, smochine,
opinci, iarbã de puºcã, obiele, cârnaþi, cioareci, pesmeþi, mãsline etc ?
 Târgul de Sfânta Maria, existent de peste patru secole, se þinea in
interiorul Mãnãstirii, pe Vãleanca,
apoi în zona actualului parc, din 1938
s-a mutat lângã abator, iar în zilele
noastre într-un spaþiu extins ºi modernizat, în Piaþa Centralã?
 De-a lungul timpului oraºul a
fost afectat de cutremure mari în anii
1737, 1802, 1940, 1977, ultimul ,, a culcat’’ peste 60% din edificiile centrale
 În anul 1939 Primãria Vãleni
cerea Prefecturii Prahova pentru
ziua dechiderii cursurilor Universitãþii (15 iulie) ,,muzica militarã pentru a face o întâmpinare impozantã
auditorilor ºi autoritãþilor’’. (Cum se
repetã istoria!)
 În anul 1934 proaspãtul primar
C. Miulescu, la îndemnul lui N. Iorga
a plantat castanii aflaþi ºi azi în
,,viaþã’’. Actualul primar, Florin
Constantin, deci dupã 80 de ani, a
,,întinerit’’ aleea cu castani spre perpetuarea bunelor idei?
Cronicar, Ion Bocioacã
4
Pregãtiri pentru începerea noului an ºcolar
Vãlenii de Munte - INFO
Elevii sunt în vacanþã, dar asta nu înseamnã cã în unitãþile de învãþãmânt nu se
munceºte de zor. Pentru cã deschiderea anului ºcolar se apropie cu paºi repezi, este cu
atât mai important ca unitãþile noastre de
învãþãmânt sã fie pregãtite sã-i întâmpine pe
elevi ºi cadre didactice, aºa cum se cuvine. De
aceea, în perioada vacanþei de varã, s-au executat ºi se executã în continuare, prin grija
Primãriei ºi a Consiliului Local, lucrãri de
reabilitare, reparaþii, curãþenie ºi igienizare a
unitãþilor ºcolare, astfel încât elevii sã beneficieze de condiþii optime desfãºurãrii procesului instructiv-educativ.
Ce spun directorii instituþiilor
despre stadiul lucrãrilor?
 Colegiul Naþional „Nicolae Iorga”
Au fost demarate procedurile astfel ca
lucrãrile de investiþii, reparaþii ºi reabilitãri
sã poatã începe în luna iulie, ca elevii sã beneficieze în urmãtorul an ºcolar de cele mai
bune condiþii de învãþare.
Lucrãrile de reparaþii constau în: zugrãveli interioare în sãlile de clasã, în laboratoare, amfiteatru ºi cancelarii, holuri ºi grupuri sanitare, reparaþii ºi zugrãveli interioare
în sala de sport, reparaþii lambriu ºi parchet,
reparaþii instalaþii electrice ºi sanitare, reparaþii acoperiº la sala de sport, reparaþii exterioare la faþada intrare elevi ºi amenajãrile
exterioare. Sãlile de clasã ºi holurile de la
ultimul etaj vor fi renovate în totalitate
(lucrãrile sunt în desfãºurare). Lucrãri de
investiþii se vor realiza ºi în laboratorul de
chimie (raºchetat ºi lãcuit parchet, înlocuit
faianþa pe mese, zugrãvit ºi vopsit), astfel elevii sã beneficieze de condiþii optime
desfãºurãrii procesului instructiv-educativ.
Totodatã se vor realiza dezinsecþia, dezinfecþia ºi deratizarea ºcolii, amenajarea
zonelor verzi, pentru ca pe 5 septembrie
toate lucrãrile sã fie încheiate.
Director,
prof. Marghioala-Andrei Maria
 Liceul Tehnologic Agromontan
,,Romeo Constantinescu”
Suma alocatã de la bugetul local pentru
executarea lucrãrilor a fost de 53.000 RON.
Edilul oraºului, domnul primar Florin Constantin, a verificat personal stadiul lucrãrilor
ºi modul în care sunt respectate termenele
prevãzute pentru finalizare.
Lucrãrile menþionate mai sus s-au realizat
atât la sediul central al Liceului Tehnologic
cât ºi la cele doua ºcoli structuri – ªcoala Primarã nr. 2-Valea Gardului ºi ªcoala Primarã
nr. 4 - Miuleºti.
La sediul central al Liceului
Tehnologic s-au realizat:
 Repararea ºi înlocuirea jgheaburilor ºi
burlanelor deteriorate ºi cãzute de pe
acoperiºul corpului vechi de clãdire, datoritã
cãderilor masive de zãpadã din aceastã iarnã;
 Vãruirea, vopsirea, spãlarea ºi mobilarea cu mobilier didactic a tuturor sãlilor de
clasã de la parter ºi etajul I al corpului vechi
de clãdire, vãruirea grupurilor sanitare;
Repararea lambriului la parter ºi etajul I;
 Rãzuirea humei de pe pereþii etajului II
din corpul vechi de clãdire, atât din clase cât
ºi casa scãrii pânã la etajul I, gletuirea ºi
vãruirea cu lavabil a pereþilor ºi vopsirea
lamperiei;
 Repararea mobilierului deteriorat
(scaune, bãnci, uºi);
 Finalizarea tuturor lucrãrilor de reabilitare ºi igienizare în corpul nou de clãdire.
La ªcoala Primarã nr. 2 Valea Gardului
au fost finalizate lucrãrile de curãþenie ºi igienizare a tuturor spaþiilor ºcolare din cele
douã corpuri de clãdire. La aceastã unitate
nu au mai fost necesare lucrãri de reparaþii,
deoarece acestea au fost efectuate în anul
ºcolar trecut.
La ªcoala Primarã nr. 4 Miuleºti au fost
realizate:
 Repararea ºi înlocuirea jgheaburilor ºi
burlanelor deteriorate ºi cãzute de pe
acoperiº, datoritã cãderilor masive de
zãpadã din aceastã iarnã;
 Curãþenia ºi igienizarea tuturor spaþiilor ºcolare.
Au mai rãmas de executat lucrãri pentru
care termenele de execuþie vor fi respectate,
astfel încât, la începerea anului ºcolar, sã
oferim elevilor noºtri condiþii optime desfãºurãrii procesului educaþional.
Director,
prof. ing. Ghencea Nicolae
 ªcoala Gimnazialã
„Ing.Gh. Pãnculescu”
ªcoala Gimnazialã ,,Ing. Gh.Pãnculescu”
a trãit, ºi în aceastã varã, la maximã intensitate, activitatea de pregãtire a spaþiilor
ºcolare, astfel încât acestea sã corespundã
standardelor de calitate igienico-sanitare ºi
estetice pentru susþinerea unui act instructiveducativ la nivelul pe care societatea româneascã ºi comunitatea localã îl doresc.
În acest sens, de-a lungul lunilor iulie ºi
august s-au realizat lucrãri de reparaþii, zugrãveli ºi vopsit în toate sãlile de clasã, în
laboratorul de chimie, precum ºi la exteriorul clãdirii ºcolii.
Pentru ca elevii sã beneficieze de condiþii
optime de confort, s-a recondiþionat mobilierul de tip vechi din ºase sãli, astfel încât
pupitrele ºi scaunele sã fie adaptate necesitãþilor activitãþii didactice ºi particula-
ritãþilor de vârstã ale copiilor. De asemenea,
sunt pregãtite cu toate dotãrile necesare ºi
sãlile care urmeazã sã-i primeascã pe cei mai
mici ºcolari, copiii de 6 ani, ce urmeazã sã fie
cuprinºi în clasa pregãtitoare.
Toate aceste lucrãri de amploare nu
puteau fi realizate fãrã implicarea nemijlocitã
a d-lui Primar Florin Constantin ºi fãrã sprijinul financiar consistent al Primãriei ºi
Consiliului local al oraºului Vãlenii de
Munte.
Director,
prof. Floarea Vulpe
 Grãdiniþa cu program normal nr.1
Preocuparea pentru asigurarea celor mai
bune condiþii nu a avut vacanþã. În acest
moment stadiul lucrãrilor este urmãtorul:
 curãþenia generalã în toate unitãþile
este realizatã în proporþie de 80%;
 s-au realizat micile reparaþii ale
mobilierului;
 sunt în derulare verificãrile la centralele termice;
 dezinsecþia ºi deratizarea se vor realiza
în sãptãmâna 25-31 august 2014;
Lucrãrile care urmeazã a se derula
sunt:
 refacerea hidroizolaþiei acoperiºului la
Grãdiniþa cu program normal nr.2 – Miuleºti;
 repararea jgheaburilor la toate unitãþile.
Sunt convinsã cã tot ceea ce ne-am propus se va realiza, ca de fiecare datã, cu sprijinul Primãriei oraºului ºi vom avea condiþiile unui debut de an ºcolar care va fi plin de
realizãri ºi bucurii.
Director, prof.înv. preºc.
Mariana Renþea
 SPORT   BASCHET   SPORT   Handbal   SPORT   BASCHET  SPORT   Handbal
Micuþii baschetbaliºti din Vãleni
la turneu în Bucureºti
Sãptãmâna trecutã BC ARTESANIA BUCUREªTI a organizat un
turneu amical la Arenele de
Baschet din Bucureºti, unde au
fost invitate sã participe echipe de
baby-baschet, mini-baschet, U13 ºi
U16. Echipa CS SEVLAR PLOIEªTI
a participat cu o echipã de babybaschet ºi una de U16. Cu aceastã
ocazie la echipa din Ploieºti au
fost cooptaþi în lot urmãtorii jucãtori de la CSO SEVLAR VÃLENI:
Cojanu Denis, Bîrziloiu Alexandru, Panait Denis, Vlãsceanu Rareº ºi Manole Andrei.
Aceºtia au obþinut o victorie clarã
cu AC COMET BUCUREªTI, ºi au
cedat în faþa campioanei de anul
acesta ASESOFT PLOIEªTI. Acest
turneu a însemnat o nouã experienþã baschetbalisticã pentru
micii jucãtori din oraºul nostru,
precum ºi întãrirea relaþiei de prietenie dintre cele doua echipe din
Ploieºti ºi Vãleni, singurul þel fiind
acela de a forma o echipã puternicã pentru CSO Sevlar.
CSM PLOIEªTI JUNIOARE I ºi II HANDBAL
FEMININ ÎN CANTONAMENT
LA VÃLENII DE MUNTE
Echipa de junioare I ºi II
CSM Ploieºti a susþinut un
stagiu de pregãtire în localitatea noastrã în perioada
03 - 08 august 2014.
Pregãtirea tehnico-tacticã a jucãtoarelor conduse
de antrenor Prof. Gheorghe
Daniel s-a desfãºurat la Sala
de Sport Stelian Manolescu
unde cele 30 de fete participante la pregãtire au gãsit
un mediu propice pentru
desfãºurarea în bune
condiþii a acestui cantonament.
În aceasta perioadã cu
câte douã antrenamente
zilnice în ultima zi de
pregãtire CSM Ploieºti a
disputat ºi un joc de verificare în compania celor de
la Activ Plopeni pe care a
învins-o fãrã drept de apel.

Similar documents

L I V A D A - scoala livada logo

L  I  V  A  D  A - scoala livada logo A urmat o perioadã mai liniºtitã în dezvoltarea învãþãmântului din localitate. Nu s-au mai deschis noi ºcoli, dar s-au menþinut cele existente. În a doua parte al secolului XVIII-lea, în urma decre...

More information

“Primarul” oraºului Esplanada

“Primarul” oraºului Esplanada în proiecte de construcþii, aeroporturi ºi infrastructurã. “În rolul de parteneri puternici pentru beneficiari publici ºi privaþi, asigurãm concepte individuale ºi strategii profesionale de design,...

More information

România in cifre

România in cifre persoane faþã de 1 iulie 2010. În cadrul populaþiei adulte a crescut ponderea grupelor de vârstã 25-29 ani, 35-39 ani, 45-49 ani, 55-59 ani ºi a scãzut cea din grupele de vârstã 15-19 ani, 20-24 an...

More information

ANUNŢURI PREMIUM

ANUNŢURI PREMIUM Oriflame) chiar de la început? Ai ocazia! Nu ezita: sistemul e foarte avantajos, comisioane de pânã la 35% plus 10% de la înscriºi. Metropolitan Selection, acum în România! Ce te costã? intrã pe si...

More information

Vietile Sfintilor Ortodocsi din Apus. Sfintii

Vietile Sfintilor Ortodocsi din Apus. Sfintii S-a preaslãvit în ei ºi ni i-a dat ca pururi ajutãtori în toate greutãþile ºi neputinþele noastre. ªi aceastã cinstire adusã sfinþilor nu este cu nimic îngrãditã de timp sau de loc. Într-adevãr, to...

More information

Din nou, la ºcoală

Din nou, la ºcoală Ăia, care suntem mai în vârstă, mai bătrâni - s-o lăsăm mai moale cu exemplul personal şi cu paseismul de genul: “ehehei, pe vremea mea...” sau “eu m-am condus toată viaţa după un principiu” ş.m.d....

More information