TURISMUL ROMÂNIEI Breviar Statistic

Comments

Transcription

TURISMUL ROMÂNIEI Breviar Statistic
INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ
NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS
TURISMUL ROMÂNIEI
Breviar Statistic
ROMANIAN TOURISM
Statistical Abstract
2014
Institutul Naþional de Statisticã/ National Institute of Statistics
Coordonatorul publicaþiei/ Coordinator of publication:
Elena Mihaela IAGÃR
- Vicepreºedinte/ Vice-president
Coordonatorii ediþiei/ Coordinators of edition:
Ion FLORESCU
- Director General/ General Director
Direcþia Generalã de Statisticã Economicã/ General Department of Economic Statistics
Nina ALEXEVICI
- Director/ Director
Direcþia de Statisticã a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt
Department of Short Term Economic Indicators Statistics
Autori/ Authors:
Liana ICOB
Ancuþa EPÂNGEAC
- ªef Serviciu/ Chief of Office
- Expert/ Expert
Direcþia de Statisticã a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt
Department of Short Term Economic Indicators Statistics
Redactare/ Editing:
Ancuþa EPÂNGEAC
- Expert/ Expert
Direcþia de Statisticã a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt
Department of Short Term Economic Indicators Statistics
Pre-press ºi tipãrire/ Pre-press and printing:
Direcþia Generalã de IT ºi Infrastructurã Statisticã/ General Department of IT and Statistical Infrastructure
Direcþia de Editare a Publicaþiilor Statistice/ Department of Statistical Publications Editing
Coordonatori/ Coordinators:
Gheorghe VAIDA-MUNTEAN - Director General/ General Director
Vitty-Cristian CHIRAN
- Director/ Director
Rodica SOLOVÃSTRU
- ªef Serviciu/ Chief of Office
Mihaela ªTEFAN
- Consilier/ Counsellor
Tehnoredactare/ Making-up, Computerised Publishing:
Mihaela ªTEFAN
- Consilier/ Counsellor
Publicaþie electronicã/ Electronic publications:
Mihaela ªTEFAN
- Consilier / Counsellor
Pre-press/ Pre-press:
Laurenþiu MUNTEANU
- Consilier/ Counsellor
Foto/ Photo:
Vitty - Cristian CHIRAN
Mihaela ªTEFAN
- Director/ Director
- Consilier/ Counsellor
Coperta/ Cover:
Alexandru POPESCU
- Consilier/ Counsellor
Institutul Naþional de Statisticã
B-dul Libertãþii, Nr.16, Sect.5, Bucureºti
Telefon: 0213181871; 0213177770
F a x :
0 2 1 3 1 2 4 8 7 5
e-mail: [email protected]
h t t p : / / w w w . i n s s e . r o
National Institute of Statistics
16 Libertãþii BVD, Bucharest 5
Phones:+40 0213181871;+40 0213177770
F a x : + 4 0 0 2 1 3 1 2 4 8 7 5
e-mail: [email protected]
h t t p : / / w w w . i n s s e . r o
P l e a s e
RECYCLE
Vã rugãm
RECICLAÞI
INS 2014
Reproducerea conþinutului acestei publicaþii, integralã sau parþialã, în forma originalã sau modificatã, precum ºi stocarea într-un
sistem de regãsire sau transmiterea sub orice formã ºi prin orice mijloace sunt interzise fãrã autorizarea scrisã a Institutului Naþional
de Statisticã.
Utilizarea conþinutului acestei publicaþii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cãrþi este autorizatã numai cu
indicarea clarã ºi precisã a sursei.
NIS 2014
Reproducing the content of this publication, completely or partly, in original or modified, as well as its storage in a retrieval
system, or transmitted, in any form and by any means are forbidden without the written permission of the National Institute of
Statistics.
Using the content of this publication with explanatory or justifying title, in articles, studies, books is allowed only clearly and
precisely indicating the source.
ISSN 2066 - 5172
ISSN-L 1224 - 2950
CONTENTS
CUPRINS
Pagina
Page
România - prezentare turisticã . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Romania - touristic presentation
1. Geografia ºi organizarea
administrativ-teritorialã
1.1 Poziþia geograficã a României . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Lungimea frontierelor României . . . . . . . . . . . . 12
1.3 Principalele lacuri naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4 Principalele lacuri antropice . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5 Principalele altitudini muntoase . . . . . . . . . . . . 14
1.6 Organizarea administrativã a
teritoriului României . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Geography and administrative-territorial
organisation
Geographical position of Romania
Length of Romania’s borders
Major natural lakes
Major anthropic lakes
Major mountain peaks
Administrative organisation
of Romanian territory
2. Capacitatea de cazare turisticã
2.1 Structurile de primire turisticã cu funcþiuni
de cazare turisticã ºi capacitatea de
cazare turisticã, pe tipuri de structuri . . . . . . . 22
2.2 Structurile de primire turisticã cu
funcþiuni de cazare turisticã ºi
capacitatea de cazare turisticã,
pe forme de proprietate ºi tipuri
de structuri, în anul 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 Structurile de primire turisticã cu
funcþiuni de cazare turisticã ºi
capacitatea de cazare turisticã,
pe tipuri de structuri ºi categorii
de confort, în anul 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4 Structurile de primire turisticã cu
funcþiuni de cazare turisticã ºi
capacitatea de cazare turisticã,
pe tipuri de structuri ºi destinaþii
turistice, în anul 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5 Camerele existente în structurile
de primire turisticã cu funcþiuni
de cazare turisticã, în anul 2013 . . . . . . . . . . . . 28
Tourists’ accommodation capacity
Establishments of tourists’ reception with functions
of tourists‘ accommodation and the tourists’
accommodation capacity, by type of establishments
Establishments of tourists’ reception
with functions of tourists’ accommodation
and the tourists’ accommodation capacity,
by type of ownership and establishments,
in 2013
Establishments of tourists’ reception with
functions of tourists’ accommodation
and the tourists’ accommodation capacity,
by type of establishments and category
of comfort, in 2013
Establishments of tourists’ reception with
functions of tourists’ accommodation
and the tourists’ accommodation capacity,
by type of establishments and tourist
destinations, in 2013
Existing rooms in the establishments of
tourists’ reception with functions
of tourists’ accommodation, in 2013
3. Activitatea de cazare turisticã
3.1 Turiºtii cazaþi în structurile de primire
turisticã cu funcþiuni de cazare
turisticã, pe tipuri de structuri . . . . . . . . . . . . . . 36
3.2 Sosiri ale turiºtilor în structurile
de primire turisticã cu funcþiuni
de cazare turisticã, pe principalele
destinaþii turistice, tipuri de structuri
ºi categorii de confort, în anul 2013 . . . . . . . . . 37
3.3 Înnoptãrile în structurile de primire
turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe tipuri de structuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.4 Înnoptãrile în structurile de primire
turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice,
tipuri de structuri ºi categorii de confort,
în anul 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
The tourists’ accommodation activity
Tourists accommodated in the establishments
of tourists’ reception with functions of tourists’
accommodation, by type of establishments
Tourists’ arrivals in the establishments of
tourists’ reception with functions of
tourists’ accommodation, by main tourist
destinations, type of establishments and
category of comfort, in 2013
Overnight stays in the establishments of tourists’
reception with functions of tourists’
accommodation, by type of establishments
Overnight stays in the establishments of
tourists’ reception with functions of
tourists’ accommodation, by main tourist
destinations, type of establishments and
category of comfort, in 2013
3
CONTENTS
CUPRINS
Pagina
Page
3.5 Turiºtii cazaþi ºi înnoptãrile în structurile
de primire turisticã cu funcþiuni de
cazare turisticã, pe þãri de reºedinþã a
turiºtilor, în anul 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.6 Indicii de utilizare netã a capacitãþii de
cazare turisticã în funcþiune, pe tipuri
de structuri de primire turisticã cu
funcþiuni de cazare turisticã ºi categorii
de confort, în anul 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tourists accommodated and the overnight stays
in the establishments of tourists’ reception
with functions of tourists’ accommodation,
by tourists’ countries of residence, in 2013
Net use indices of the tourists’ accommodation
capacity in use, by type of establishments
of tourists’ reception with functions of
tourists’ accommodation and category
of comfort, in 2013
4. Activitatea agenþiilor de turism
4.1 Numãrul turiºtilor participanþi la
acþiunile turistice organizate de
agenþiile de turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.2 Numãrul turiºtilor români participanþi
la acþiunile turistice interne,
pe zone turistice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.3 Numãrul turiºtilor români participanþi
la acþiunile turistice externe . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Activity of travel agencies
Number of tourists taking part in
the tourist actions organized
by travel agencies
Number of Romanian tourists taking
part in the domestic tourist actions,
by tourist area
Number of Romanian tourists taking
part in the external tourist actions
5. Turismul României, pe regiuni
de dezvoltare
5.1 Oferta de cazare turisticã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.2 Sosirile ºi înnoptãrile turiºtilor în
structurile de primire turisticã cu
funcþiuni de cazare turisticã . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Romania’s tourism, by region
of development
Offer for tourists’ accommodation
Tourists’ arrivals and overnight stays
in the establishments of tourists’ reception
with functions of tourists’ accommodation
6. Cãlãtoriile internaþionale înregistrate la
frontierele României
6.1 Sosirile vizitatorilor strãini în România ºi
plecãrile vizitatorilor români în strãinãtate,
dupã mijloacele de transport utilizate . . . . . . 70
6.2 Indicii sosirilor vizitatorilor strãini în
România ºi indicii plecãrilor vizitatorilor
români în strãinãtate, dupã mijloacele
de transport utilizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
International trips registered at
Romania’s borders
Arrivals of foreign visitors in Romania and
departures of Romanian visitors abroad,
by means of transport used
Indices of arrivals of foreign visitors in
Romania and indices of departures of
Romanian visitors abroad, by means
of transport used
7. Cererea turisticã a rezidenþilor în România
7.1 Numãrul de turiºti, de cãlãtorii ºi înnoptãri,
dupã motivul principal al cãlãtoriei,
în anul 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
7.2 Cãlãtorii interne pentru vacanþe ºi afaceri,
pe zone turistice, dupã durata ºi
organizatorul cãlãtoriei, în anul 2013 . . . . . . . 76
7.3 Cãlãtorii în strãinãtate pentru vacanþe ºi
afaceri, pe þãri de destinaþie, în anul 2013 . . . 77
The tourist demand of residents in Romania
Number of tourists, trips and
overnight stays, by main reason
of the trip, in 2013
Internal trips for holiday and business,
by tourist area, by length of stay and
organizer, in 2013
Holiday and business trips abroad,
by countries of destination, in 2013
Sursa datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Data source
Lista þãrilor pe continente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 List of countries by continents
5
România - prezentare turisticã
Romania - touristic presentation
România este situatã în sud-estul Europei
Centrale, în interiorul ºi exteriorul arcului
munþilor Carpaþi, pe cursul inferior al Dunãrii
(1075 km), cu ieºire la Marea Neagrã, la o distanþã
faþã de extremitãþile continentului, ce variazã
între 1050 km ºi 2800 km.
Teritoriul României este situat la intersecþia
paralelei 45o N cu meridianul 25o E.
România este o þarã carpaticã ºi dunãreanã, cu
ieºire la Marea Neagrã.
Litoralul românesc al Mãrii Negre se desfãºoarã
pe 245 km, între gârla Musura (graniþa cu Ucraina)
ºi localitatea Vama Veche (graniþa cu Bulgaria).
Capitala: Municipiul Bucureºti.
Oraºele principale: Bucureºti, Iaºi, Constanþa,
Cluj-Napoca, Timiºoara, Galaþi, Craiova, Braºov,
Ploieºti, Brãila.
Porturile principale:
- la Marea Neagrã: Constanþa, Mangalia;
- la Dunãre: Moldova Nouã, Orºova, Drobeta
Turnu-Severin, Calafat, Corabia, Turnu Mãgurele,
Zimnicea, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi, Cernavodã,
Hârºova, Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea, Sulina.
Aeroporturile principale: Bucureºti (Otopeni,
Bãneasa), Constanþa (Mihail Kogãlniceanu),
Timiºoara, Cluj-Napoca, Iaºi, Arad, Oradea, Baia
Mare, Târgu Mureº, Suceava, Bacãu, Deva, Sibiu,
Craiova, Tulcea.
6
Romania is situated in the South Eastern part of
Central Europe, inside and outside the Carpathians
Arch, on the Danube (1075 km) lower course and on
the Black Sea, being placed at a distance ranging
between 1050 km and 2800 km from the continent
extremities.
The Romanian territory is situated at the crossing
between the parallel 45o N and the meridian 25o E.
Romania is a Carpathian and Danubian country,
located on the Black Sea.
Romanian seaside stretches for 245 km along the
Black Sea coast, between Musura brook (border
with Ukraine) and Vama Veche locality (border with
Bulgaria).
Capital: The Municipality of Bucharest.
Main cities: Bucharest, Iaºi, Constanþa, ClujNapoca, Timiºoara, Galaþi, Craiova, Braºov, Ploieºti,
Brãila.
Main harbours:
- at the Black Sea: Constanþa, Mangalia;
- at the Danube: Moldova Nouã, Orºova,
Drobeta Turnu-Severin, Calafat, Corabia, Turnu
Mãgurele, Zimnicea, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi,
Cernavodã, Hârºova, Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea,
Sulina.
Main airports: Bucharest (Otopeni, Bãneasa),
Constanþa (Mihail Kogãlniceanu), Timiºoara, ClujNapoca, Iaºi, Arad, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureº,
Suceava, Bacãu, Deva, Sibiu, Craiova, Tulcea.
România - prezentare turisticã
Romania - touristic presentation
Potenþialul turistic de excepþie al României este
marcat prin douã componente esenþiale:
- componenta naturalã, reprezentatã prin peisaje
spectaculoase, configuraþia variatã a reliefului,
condiþiile climatice favorabile, valoarea terapeuticã
ºi abundenþa unor factori naturali de curã;
- componenta antropicã, reprezentatã prin
vestigii ale civilizaþiilor ce s-au succedat pe
teritoriul României din vremuri imemoriale,
monumente ºi obiective de artã laicã sau
religioase, muzee ºi colecþii muzeale, elemente
de etnografie ºi folclor de mare frumuseþe ºi
originalitate, realizãri actuale de prestigiu.
Acestea constituie elementele de mare
atractivitate ale ofertei turistice româneºti,
prezentând o paletã largã de forme de turism: de
sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi
pescuit sportiv, turism itinerant cu valenþe
culturale, turism profesional etc.
Poziþia geograficã îi conferã României statutul de
þarã carpato-danubiano-ponticã, datoritã celor
trei elemente naturale definitorii în structura
peisagisticã ºi a teritoriului: Munþii Carpaþi, fluviul
Dunãrea ºi Marea Neagrã.
Fiecare formã a cadrului natural deþine, dupã
specificul sãu, o anumitã capacitate de potenþial
turistic, urmãritã pe treptele majore de relief,
creºte de la câmpie, la dealuri ºi podiºuri pânã la
unitãþile montane, excepþie fãcând litoralul
românesc al Mãrii Negre ºi Delta Dunãrii, care
prezintã aspecte fizico-geografice originale.
România este deþinãtoarea unui tezaur imens de
vestigii arheologice, monumente istorice, de
arhitecturã sau de artã, ca ºi a unui inestimabil
patrimoniu care atestã evoluþia ºi continuitatea
de muncã ºi de viaþã pe aceste meleaguri,
dezvoltarea culturii ºi artei poporului român.
The exceptional tourism potential of Romania has
two main components:
- the natural component, represented by
spectacular landscapes, varied configuration of the
relief, favourable climatic conditions and lots of
natural therapeutic spas;
- the historical component, represented by traces of
succeeding civilisations that had lived on Romanian
territory since ancient times, monuments and lay or
religious art objects, museums and museum
collections, beautiful and original ethnographical
and folklore elements and actual prestigious
achievements.
All the above mentioned constitute very attractive
elements of the Romanian tourism offer,
presenting a wide variety of tourism types: stay
(seaside, mountain, spa), hunting and sport
fishing, cultural tourism at large, professional
tourism a.s.o.
Due to its geographical position and to the three
natural elements defining its landscape structure
and territory: the Carpathians, the Danube and the
Black Sea, Romania has the status of a PontianDanubian-Carpathian country.
Each natural element, by its specific, has a certain
capacity of tourism potential, pursued on major
steps of relief, increasing from the plain to the hills
and plateaus up to the mountains, with the
exception of the Romanian seaside of the Black Sea
and the Danube Delta which present physical and
geographical original aspects.
Romania holds a huge treasury of archaeological
traces, historical, architecture and art monuments,
as well as a valuable patrimony certifying the
continuous labour and life evolution on these
lands and the development of the Romanian
culture and art.
7
România - prezentare turisticã
Romania - touristic presentation
Resursele turistice antropice sunt în principal,
urmãtoarele:
- vestigiile arheologice;
- monumentele istorice, de arhitecturã ºi de artã
cu o valoare de unicat;
- muzeele ºi casele memoriale;
- mãrturiile civilizaþiei ºi culturii populare;
- satele turistice.
Între cele mai reprezentative zone turistice ale
României se disting câteva cu caracteristici
deosebite:
- Bucureºti - capitala României cel mai mare
centru politic, industrial, administrativ, cultural,
ºtiinþific ºi turistic al þãrii;
- Munþii Carpaþi - prin întindere, uºoarã
accesibilitate, originalitatea ºi frumuseþea
peisajelor montane, bogãþia de ape minerale ºi
multiple posibilitãþi de practicare a sporturilor de
iarnã, constituie cea mai mare ºi mai complexã
zonã turisticã a þãrii. Aici se gãsesc renumitele
staþiuni montane internaþionale Poiana Braºov,
Sinaia, Predeal, care, alãturi de Borºa, Stâna de
Vale, Pãltiniº, Durãu, Semenic, Muntele Mic, Bâlea,
dispun de hoteluri moderne ºi vile cochete,
restaurante, numeroase posibilitãþi de agrement,
pârtii ºi instalaþii pentru sporturile de iarnã ºi
transport pe cablu.
Turismul balnear are, de asemenea, puternice
baze de tratament, cazare ºi agrement în
frumoasele staþiuni din depresiunile sau culoarele
de vãi carpatine: Bãile Herculane, Bãile Felix,
Cãlimãneºti-Cãciulata, Slãnic-Moldova, Bãile
Tuºnad, Covasna, Vatra Dornei etc.;
- Litoralul românesc al Mãrii Negre - zona
respectivã are o alcãtuire complexã care-i
mãreºte valoarea turisticã. Ea se desfãºoarã pe o
lungime de 245 km, cu Delta Dunãrii ºi complexul
de lagune Razim-Sinoe la nord, iar la sud pe
circa 70 km se întinde litoralul turistic propriu-zis.
Staþiunile de pe litoral, bine cunoscute în turismul
internaþional: Nãvodari, Mamaia, Eforie Nord,
Eforie Sud, Techirghiol, Costineºti, Olimp, Neptun,
Jupiter, Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, au
moderne baze de cazare ºi tratament ºi diverse
posibilitãþi de agrement;
8
The main cultural and historical tourism resources
are the following:
- archaeological artifacts;
- historical, architecture and art monuments of
unique value;
- museums and memorial houses;
- folklore and traditions;
- tourist villages.
Here are some of the most representative tourism
areas of Romania with their special
characteristics:
- Bucharest - capital of Romania - the largest
political, industrial, administrative, cultural,
scientific and tourism centre of the country;
- The Carpathians - due to their width, easy
access, original and beautiful mountain
landscapes, rich mineral waters and lots of
possibilities for winter sports, represent the
largest and the most complex tourism area of the
country. Here are located the international
famous mountain resorts Poiana Braºov, Sinaia,
Predeal which, besides Borºa, Stâna de Vale,
Pãltiniº, Durãu, Semenic, Muntele Mic, Bâlea,
boast modern hotels and smart villas,
restaurants, various entertainment facilities,
tracks and installations for winter sports and
cable transport.
Spa tourism also boasts important treatment,
accommodation and entertainment centres in
beautiful resorts of the Carpathian valleys and
plateaus: Bãile Herculane, Bãile Felix, CãlimãneºtiCãciulata, Slãnic-Moldova, Bãile Tuºnad, Covasna,
Vatra Dornei a.s.o.;
- The Romanian seaside of the Black Sea - this
region is a complex one which increases its tourism
value. It lies on 245 km in length, with the Danube
Delta and the lagoon complex Razim-Sinoe to the
North while to the South, on about 70 km, there lies
the seashore itself. The seaside resorts which are
well known at international level: Nãvodari,
Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol,
Costineºti, Olimp, Neptun, Jupiter, Aurora, Venus,
Saturn and Mangalia, have all modern
accommodation, treatment centres and various
entertainment opportunities.
România - prezentare turisticã
Romania - touristic presentation
- Delta Dunãrii, este situatã în partea de nord a
litoralului românesc, la 122 km de Constanþa. Se
prezintã ca o imensã suprafaþã cu stuf, din care se
desprind plauri cu nuferi, plante amfibii ºi
carnivore, pãduri de plopi ºi sãlcii pletoase. Delta
Dunãrii este totodatã ºi cel mai bogat parc
faunistic din Europa, cu peste 300 specii de pãsãri,
60 specii de peºti de mare valoare economicã;
- Moldova de Nord, Bucovina sau “þara de Sus
a Moldovei” - este renumitã pe plan
internaþional prin mãnãstirile ºi bisericile sale Voroneþ, Moldoviþa, Suceviþa, Humor, Arbore,
Dragomirna, Putna etc.;
- Maramureº - Oaº - perimetrul respectiv
reprezintã una dintre cele mai originale zone
istorico-etnografice ale þãrii. Bisericile de lemn,
porþile masive, au înscrustãri originale ºi
ornamente variate, ceramicã cu motive
decorative dacice (Vama-Oaº);
- Zona Oltenia se constituie ca o zonã turisticã
importantã, situatã între Carpaþii Meridionali ºi Dunãre;
- Zona Transilvania - sub acest nume este
cunoscutã, încã din vremea cuceririi romane,
regiunea geograficã din România cuprinsã în
interiorul arcului carpatic;
- Moldova Centralã - este provincia istoricã
româneascã situatã la est de Carpaþii Orientali;
- Dunãrea - a constituit încã din antichitate o
arterã de comunicaþie între Europa Centralã ºi
Peninsula Balcanicã;
- Banatul - strãveche vatrã de locuire ºi de culturã
româneascã, este situat în sud-vestul României,
între Dunãre, Mureº ºi lanþul Carpaþilor
Meridionali.
- The Danube Delta - is located in the North of
the Romanian seaside, 122 km from Constanþa.
It is a very wide area of rush¸ water lilies,
carnivorous and amphibious plants, poplar
woods and weeping willows. It is also the
richest fauna park in Europe, with over 300 bird
species and 60 fish species of great economic
value;
- North Moldavia, Bucovina or “Highlands of
Moldavia” - is famous at international level due to
its monasteries and churches Voroneþ, Moldoviþa,
Suceviþa, Humor, Arbore, Dragomirna, Putna
a.s.o.;
- Maramureº - Oaº - this area represents one of
the most original, historical and ethnographical
regions of the country. There are wooden churches
and massive gates that have original engravings
and various ornaments and Dacian pottery
(Vama-Oaº);
- Oltenia - is a very important tourism area situated
between the Southern Carpathians and the Danube;
- Transylvania - known as such since the Roman
conquest, it is a geographical region of Romania
situated inside the Carpathian arch;
- Central Moldavia - this is the Romanian
historical district situated at East of the Eastern
Carpathians;
- The Danube - since antiquity, it has been a
communication channel between Central Europe
and the Balkan peninsula;
- Banat - this ancient habitation area and
Romanian culture region, is situated in the SouthEastern part of Romania, between the Danube, the
Mureº river and the Southern Carpathians chain.
9
GEOGRAFIA ªI ORGANIZAREA
ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ
GEOGRAPHY AND ADMINISTRATIVETERRITORIAL ORGANISATION
1.
1.1
Poziþia geograficã a României
Geographical position of Romania
Punctul extrem
(localitatea)
Extreme point
(locality)
Longitudinea
esticã1)
East
longitude1)
Judeþul
County
Latitudinea
nordicã
North
latitude
Nord
North
Satul Horodiºtea
Horodiºtea village
Botoºani
26o42’05’’
48o15’06’’
Sud
South
Oraºul Zimnicea
Zimnicea town
Teleorman
25o23’32’’
43o37’07’’
Est
East
Oraºul Sulina
Sulina town
Tulcea
29o41’24’’
45o09’36’’
Vest
West
Comuna Beba Veche
Beba Veche commune
Timiº
20o15’44’’
46o07’27’’
1)
Dupã Greenwich.
According to Greenwich.
1.2
Lungimea frontierelor României
Length of Romania’s borders
km
Lungimea frontierelor / Border length
Totalã
Total
Terestrã
Land
Fluvialã
River
Maritimã
Sea
3149,9
1085,6
1816,9
247,4
Bulgaria
Bulgaria
631,3
139,1
470,0
22,2
Serbia
Serbia
546,4
256,8
289,6
-
Republica Moldova
Republic of Moldova
681,3
-
681,3
-
Ucraina
Ukraine
649,4
273,8
343,9
31,7
Ungaria
Hungary
448,0
415,9
32,1
-
Marea Neagrã
Black Sea
193,5
-
-
193,5
Total graniþe
Total borders
Notã: Lungimile frontierelor sunt oficializate numai cu Serbia, respectiv Ungaria, celelalte frontiere fiind calculate unilateral.
Note: Lengths of borders are official only with Serbia, Hungary respectively, the other borders being unilaterally calculated.
12
1.3
Principalele lacuri naturale
Major natural lakes
Judeþul
County
Bucura
Zãnoaga Mare
Bâlea
Câlcescu
Sfânta Ana
Zãton
Iezerul Ighiu
Vintileasca
Lacul Roºu
Bãlãtãu
Ianca
Movila Miresii
Lacul Sãrat - Brãila
Oltina
Iezerul Mostiºtei
Balta Albã
Jirlãu
Amara-Buzãu
Snagov
Cãldãruºani
Hazarlâc
Amara-Ialomiþa
Taºaul
Techirghiol
Mangalia
Tatlageac
Razim
Sinoie
Zmeica
Siutghiol
Brateº
Bistreþ
Suhaia
Lacul Rotund
Dranov
Lacul Roºu
Gorgova
Lumina
Merhei
Furtuna
1)
Suprafaþa (ha)
Area (ha)
Lacuri în circuri glaciare / Glacial circuses lakes
Hunedoara
10,5
Hunedoara
9,0
Sibiu
4,7
Gorj
3,0
Lacuri în crater vulcanic / Volcanic crater lakes
Harghita
22,0
Lacuri în depresiuni carstice / Karstic depression lakes
Mehedinþi
20,0
Alba
5,3
Vrancea
4,7
Lacuri de baraj natural / Natural storage reservoirs
Harghita
12,6
Bacãu
6,0
Lacuri în crovuri (depresiune de tasare) / Clasto-karstic lakes
Brãila
322,0
Brãila
180,0
Brãila
39,0
Limane fluviatile / River banks
Constanþa
2509,0
Cãlãraºi
1860,0
Buzãu, Brãila
1012,0
Brãila
890,0
Buzãu
600,0
Ilfov
575,0
Ilfov
224,0
Constanþa
168,0
Ialomiþa
132,0
Limane fluvio-maritime / River-maritime banks
Constanþa
2335,0
Constanþa
1161,0
Constanþa
261,0
Constanþa
178,0
Lagune marine / Sea lagoons
Tulcea
41500,0
Constanþa
17150,0
Tulcea
5460,0
Constanþa
1900,0
Lacuri de luncã / River meadow lakes
Galaþi
2111,0
Dolj
1867,0
Teleorman
1094,0
Tulcea
219,0
Lacuri din Delta Dunãrii / The Danube Delta lakes
Tulcea
2170,0
Tulcea
1445,0
Tulcea
1377,5
Tulcea
1367,5
Tulcea
1057,5
Tulcea
977,5
Volum (mil. m3)
Volume (mill. m3)
0,5
1,0
0,2
0,1
0,6
1,0
0,2
0,1
0,7
0,1
1,6
4,5
0,2
60,0
1)
160,0
5,1
5,6
3,6
17,3
4,5
0,8
2,6
57,0
41,8
15,7
14,0
909,0
210,7
45,6
88,7
30,0
28,0
18,0
2,0
21,7
21,7
13,8
20,5
15,9
9,8
Volum rezultat din lucrãrile de amenajare pentru irigaþii.
Volume resulted from planning works for irrigations.
13
1.4
Principalele lacuri antropice
Major anthropic lakes
Denumirea lacului
antropic
Name of
anthropic lake
Porþile de Fier
Ostrovu Mare
Stânca-Costeºti
Izvorul
Muntelui-Bicaz
Strejeºti
Ipoteºti
Frunzaru
Izbiceni
Drãgãneºti
Mihãileºti
Vidra
Fântânele
Vidraru
Soleºti
Oaºa
Gura Apelor
Siriu
Iovan
Lacul Morii
Vãcãreºti
Brãdiºor
Puºcaºi
Pecineagu
Drãcºani
1)
Volumul la nivel
normal de retenþie
(mil. m3)
Volume at normal
level of afflux
(mill. m3)
Categoria de folosinþã
Category of use
70000
7920
5900
2400,0
800,0
735,0
energie / energy
energie / energy
complexã / complex
3100
2204
1692
1280
1095
1080
1013
950
884
870
452
447
420
360
290
256
234
230
230
182
500
1130,0
202,7
110,0
96,0
74,0
76,0
76,3
340,0
212,9
469,0
15,8
131,0
210,0
126,0
120,0
14,2
14,1
38,0
8,0
63,0
6,1
energie / energy
energie / energy
energie / energy
energie / energy
energie / energy
energie / energy
complexã / complex
energie / energy
energie / energy
complexã / complex
complexã / complex
energie / energy
energie / energy
complexã / complex
complexã / complex
complexã / complex
complexã / complex
energie / energy
complexã / complex
complexã / complex
pisciculturã / pisciculture
Mehedinþi
Mehedinþi
Botoºani
Neamþ
Olt
Olt
Olt
Olt
Olt
llfov
Vâlcea
Cluj
Argeº
Vaslui
Alba
Hunedoara
Buzãu
Gorj
Municipiul Bucureºti1)
Dâmboviþa
Vâlcea
Vaslui
Dâmboviþa
Botoºani
Bucharest Municipality.
1.5
14
Judeþul
County
Suprafaþa la nivel
normal de retenþie
(ha)
Area at normal
level of afflux
(ha)
Principalele altitudini muntoase
Major mountain peaks
Denumirea vârfului muntos
Name of peak
Denumirea masivului muntos
Name of massif
Judeþul
County
Altitudinea vârfului (m)
Height (m)
Moldoveanu
Negoiu
Parângu Mare
Peleaga
Omu
Retezat
Iezeru Mare
Pãpuºa
Pietrosu
Gugu
Suru
Ineu
Cindrel
ªtefleºti
La Om (Piscul Baciului)
Godeanu
Cãleanu
Þarcu
Leaota
Vârfu lui Pãtru
Pietrosu
ªureanu
Ciucaº
Fãgãraº
Fãgãraº
Parâng
Retezat
Bucegi
Retezat
Iezer
Iezer
Rodna
Godeanu
Fãgãraº
Rodna
Cindrel
Lotru
Piatra Craiului
Godeanu
Þarcu
Þarcu
Leaota
ªureanu
Cãliman
ªureanu
Ciucaº
Argeº
Argeº, Braºov, Sibiu
Gorj, Hunedoara
Hunedoara
Prahova, Braºov, Dâmboviþa
Hunedoara
Argeº
Argeº
Maramureº
Caraº-Severin, Hunedoara
Sibiu, Vâlcea
Bistriþa-Nãsãud
Sibiu
Sibiu, Vâlcea
Braºov
Caraº-Severin, Gorj
Caraº-Severin
Caraº-Severin
Dâmboviþa, Argeº
Hunedoara
Suceava, Mureº
Hunedoara
Braºov, Prahova
2544
2535
2519
2509
2505
2482
2462
2391
2303
2291
2283
2279
2244
2242
2238
2229
2190
2190
2133
2130
2100
2059
1954
1.6
Organizarea administrativã a teritoriului 1) României
Administrative organisation of Romanian territory 1)
Suprafaþa totalã
(km2)
Total area
(km2)
Numãrul oraºelor
ºi municipiilor
Number of towns
and municipalities
din care:
municipii
of which:
municipalities
238391
320
103
6242
7754
6826
6621
7544
5355
4986
5363
4766
6103
8520
5088
6674
7071
3710
4054
7414
4466
3526
5602
6639
7063
4453
5476
1583
6304
4933
6714
5896
5498
4716
4418
3864
5432
8553
5790
8697
8499
5318
5765
4857
238
11
10
7
8
10
4
7
10
4
5
8
5
6
12
5
7
7
4
3
9
9
14
7
5
8
13
5
11
5
8
14
6
4
11
16
5
10
5
5
11
5
1
4
1
3
3
4
1
2
4
1
2
2
2
5
3
2
2
3
2
1
2
4
7
3
2
2
2
4
2
2
2
2
1
2
5
3
2
1
3
2
2
1
ROMÂNIA
Judeþul / County
Alba
Arad
Argeº
Bacãu
Bihor
Bistriþa-Nãsãud
Botoºani
Braºov
Brãila
Buzãu
Caraº-Severin
Cãlãraºi
Cluj
Constanþa
Covasna
Dâmboviþa
Dolj
Galaþi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiþa
Iaºi
Ilfov
Maramureº
Mehedinþi
Mureº
Neamþ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sãlaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiº
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Municipiul Bucureºti
Bucharest Municipality
1)
La 31 decembrie 2013. / On December 31, 2013.
15
CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICÃ
TOURISTS’ ACCOMODATION CAPACITY
2.
CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICÃ
TOURISTS’ ACCOMODATION CAPACITY
Establishment of tourists’ reception with
functions of tourists’ accommodation means any
construction or arrangement which provides
permanently or seasonally accommodation and
other specific services to the tourists.
Establishments of tourists’ reception with
functions of tourists’ accommodation do not
include: establishments of accomodation used
exclusively by owners or tenants for over one year,
irrespective of their classification; secondary
dwellings of the population used for tourism
purposes, exclusively by their owners; hostels and
boarding schools during school year, hospital units
(excepting sanatoria and other similar spaces
which exclusively have tourism activities); sleeping
cars; mountain shelters and refuges and similar;
workers huts and bedrooms, retirement homes for
old people and children hostels.
Prin structurã de primire turisticã cu funcþiuni
de cazare turisticã se înþelege orice construcþie
sau amenajare, care furnizeazã în mod
permanent sau sezonier serviciul de cazare ºi alte
servicii specifice pentru turiºti.
Nu se cuprind în structurile de primire turisticã
cu funcþiuni de cazare turisticã: structurile de
primire folosite în exclusivitate de posesori sau
chiriaºi, pe o duratã mai mare de un an, indiferent
de clasificarea acestora; locuinþele secundare ale
populaþiei, utilizate în scopuri turistice în mod
exclusiv de posesorii acestora; cãminele,
internatele ºcolare pe perioada anului ºcolar,
unitãþile spitaliceºti (cu excepþia sanatoriilor ºi
altor spaþii similare ce practicã în mod exclusiv
activitãþi turistice); vagoanele dormitor;
adãposturile ºi refugiile montane ºi similare;
barãcile ºi dormitoarele pentru muncitori,
cãminele de bãtrâni ºi casele de copii.
g2.1
Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã
ºi capacitatea de cazare turisticã
Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’
accommodation and the tourists’ accomodation capacity
125
%
2010 = 100
120
116,2
115
110
105
111,5
90
115,1
107,2
100
95
120,7
95,8
96,6
98,1
89,4
85
80
2011
2012
2013
Structuri de primire turisticã cu funcþiuni
de cazare turisticã
Establishments of tourists’ reception with functions
of tourists’ accommodation
Capacitatea de cazare existentã
Existing accommodation capacity
Capacitatea de cazare în funcþiune
Accommodation capacity in use
18
CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICÃ
TOURISTS’ ACCOMODATION CAPACITY
În numãrul structurilor de primire turisticã cu
funcþiuni de cazare turisticã sunt cuprinse
structurile de primire turisticã existente la 31 iulie
din anul respectiv, fiind excluse cele a cãror
activitate a fost întreruptã pentru o perioadã mai
mare de timp, în vederea realizãrii unor reparaþii
capitale sau pentru modificãri importante ale
capacitãþii de cazare sau/ºi a categoriei de încadrare.
Capacitatea de cazare turisticã existentã
(instalatã) reprezintã numãrul de locuri de
cazare de folosinþã turisticã înscrise în ultimul act
de recepþie, omologare sau clasificare al structurii
de primire turisticã, exclusiv paturile
suplimentare care se pot instala în caz de
necesitate. Numãrul de locuri a fost determinat
pentru structurile existente la 31 iulie din anul
respectiv.
g2.2
The number of establishments of tourists’
reception with functions of tourists’
accommodation includes establishments of
tourists’ reception existing on July 31 of the
respective year, excluding those whose activity was
interrupted for a long period of time in order to carry
out capital repairs or important changes of their
accommodation capacity or/and category.
Existing (provided) tourists’ accommodation
capacity represents the number of beds used for the
tourists’ accommodation and registered in the last
reception, homologation or classification
document
of
tourists’
accommodation
establishment, the extra-beds which can be
provided, if necessary, excluded. The number of
beds was determined for the existing
establishments on July 31 of the respective year.
Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare în funcþiune,
pe categorii de confort, în anul 2013
Net use indices of tourists’ accommodation capacity in use,
by category of comfort, in 2013
40 %
34,5
28,5
30
23,9
26,0
20
16,5
15,3
10
0
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificatã
1 star Not classified
19
CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICÃ
TOURISTS’ ACCOMODATION CAPACITY
Cercetãrile statistice cuprind structuri de
primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã cu
o capacitate de cazare instalatã de cel puþin 5
locuri-pat.
Capacitatea de cazare turisticã în funcþiune
(exprimatã în locuri-zile) reprezintã numãrul de
locuri de cazare puse la dispoziþia turiºtilor de cãtre
structurile de primire turisticã, þinând cont de
numãrul de zile cât acestea sunt deschise în
perioada consideratã. Se exclud locurile din
camerele sau structurile închise temporar, din lipsã
de turiºti, pentru reparaþii capitale sau pentru alte
motive.
g2.3
The statistical surveys comprise establishments of
tourists’ reception with functions of tourists’
accommodation having at least 5 beds as capacity of
tourist’s accommodation.
The tourists’ accommodation capacity in use
(expressed in places-days) represents the number
of accommodation beds put at the disposal of
tourists by the establishments of tourists’ reception,
taking into account the number of days they are
opened in the respective period. The beds from the
rooms or establishments temporarily closed, due to
lack of tourists, for capital repairs or for other
reasons, are excluded.
Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare
turisticã, pe forme de proprietate, în anul 2013
Establishments of tourists’ reception with functions of
tourists’ accommodation, by type of ownership, in 2013
6000
numãr / number
5764
5000
4000
3000
2000
1000
245
0
20
Majoritar de stat
Mainly state owned
Majoritar privatã
Mainly private owned
CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICÃ
TOURISTS’ ACCOMODATION CAPACITY
Gruparea indicatorilor s-a efectuat dupã forma
de proprietate asupra capitalului social al unitãþii
ºi anume:
- proprietate majoritar de stat care cuprinde
capitalul integral de stat, public de interes
naþional ºi local, mixt (unde statul deþine peste
50% din capital);
- proprietate majoritar privatã, care cuprinde
capitalul integral privat, mixt (peste 50% capital
social privat), integral strãin, cooperatist ºi
obºtesc.
g2.4
The indicators were grouped according to the
ownership type of the unit of the social capital as
follows:
- mainly state ownership includes the public
integral state capital of national and local interest
and the mixed one (over 50% state owned social
capital);
- mainly private ownership includes the integral
private capital and the mixed one (over 50% private
owned social capital), integral foreign capital and
co-operative and community capital.
Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi
capacitatea de cazare turisticã, pe destinaþii turistice, în anul 2013
Establishments of tourists’ reception with functions of
tourists’ accommodation and the tourists’ accomodation capacity,
by tourists destinations in 2013
Structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã - numãr
Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accomodation - number
689
1852
499
1337
Capacitatea de cazare existentã - locuri
Existing accomodation capacity - beds
50779
82563
80081
135
Capacitatea de cazare
în funcþiune - locuri - zile
Existing accomodation capacity
in use - beds - days
8840292
14863084
27772434
39953
4297
1497
48034
10370447
14524835
657396
Litoral / Seaside
Delta Dunãrii / The Danube Delta
Staþiuni balneare / Spas
Bucureºti ºi oraºele reºedinþã
Bucharest and county capital cities
Staþiuni montane / Mountain resorts
Alte localitãþi / Other localities
21
2.1
Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea
de cazare turisticã, pe tipuri de structuri
Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation
and the tourists’ accommodation capacity, by type of establishments
2011
2012
2013
Numãrul de structuri
Number of establishments
TOTAL
5003
5821
6009
TOTAL
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi ºi preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
Cãsuþe turistice
Spaþii de cazare pe nave
1319
184
4
145
548
205
147
5
44
69
41
1050
1210
27
5
1400
206
3
178
621
242
146
6
48
70
39
1247
1569
36
10
1445
215
3
185
621
249
152
6
48
62
35
1335
1598
45
10
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
Capacitatea de cazare existentã (numãr de locuri)
Existing accommodation capacity (number of beds)
TOTAL
278503
301109
305707
TOTAL
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi ºi preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
Cãsuþe turistice
Spaþii de cazare pe nave
175149
7219
77
6140
12590
2481
5928
307
12801
10689
1813
20499
20683
1732
395
181702
8078
81
7562
14775
2663
5150
352
12816
10908
1847
25019
27453
2199
504
183330
8493
61
8482
14074
2834
5183
372
11945
9851
1800
27325
28775
2665
517
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
Capacitatea de cazare în funcþiune (numãr de locuri - zile)
Accommodation capacity in use (number of beds - days)
TOTAL
68417259
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi ºi preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
Cãsuþe turistice
Spaþii de cazare pe nave
45342914
2239121
14752
1455857
2713039
277629
1454850
30988
1228233
1842506
267710
5999542
5378364
102901
68853
74135614
77028488
47297996
2540342
10414
1893538
3114663
310360
1365943
42046
1269099
1628360
244375
7343529
6864934
128691
81324
47866054
2778809
7300
2185296
3154761
333863
1396329
74802
1114112
1551293
196783
8179000
7932634
179728
77724
TOTAL
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
Notã: Numãrul de structuri ºi capacitatea de cazare existentã sunt la “31 iulie“ din anul respectiv.
Note: Number of establishments and existing accommodation capacity on “July 31“ of the respective year.
22
2.2
Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea
de cazare turisticã, pe forme de proprietate ºi tipuri de structuri, în anul 2013
Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the
tourist accommodation capacity, by type of ownership and type of establishments, in 2013
Total
Majoritar de stat
Mainly state
owned
Majoritar privatã
Mainly private
owned
Numãrul de structuri
Number of establishments
TOTAL
6009
245
5764
TOTAL
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi ºi preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
Cãsuþe turistice
Spaþii de cazare pe nave
1445
215
3
185
621
249
152
6
48
62
35
1335
1598
45
10
67
1
13
39
27
5
2
61
1
6
21
2
-
1378
214
3
172
582
222
147
6
46
1
34
1329
1577
43
10
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
Capacitatea de cazare existentã (numãr de locuri)
Existing accommodation capacity (number of beds)
TOTAL
305707
28724
276983
TOTAL
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi ºi preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
Cãsuþe turistice
Spaþii de cazare pe nave
183330
8493
61
8482
14074
2834
5183
372
11945
9851
1800
27325
28775
2665
517
14227
250
1027
1449
139
126
1266
9559
136
112
273
160
-
169103
8243
61
7455
12625
2695
5057
372
10679
292
1664
27213
28502
2505
517
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
Capacitatea de cazare în funcþiune (numãr de locuri - zile)
Accommodation capacity in use (number of beds - days)
77028488
5574884
71453604
Hoteluri
47866054
Moteluri
2778809
Hanuri turistice
7300
Hosteluri
2185296
Vile turistice
3154761
Bungalouri
333863
Cabane turistice
1396329
Sate de vacanþã
74802
Campinguri
1114112
Tabere de elevi ºi preºcolari 1551293
Popasuri turistice
196783
Pensiuni turistice
8179000
Pensiuni agroturistice
7932634
Cãsuþe turistice
179728
Spaþii de cazare pe nave
77724
3093226
295102
348840
16994
42592
110544
1551293
15368
36070
60015
4840
-
44772828
2778809
7300
1890194
2805921
316869
1353737
74802
1003568
181415
8142930
7872619
174888
77724
TOTAL
TOTAL
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
23
2.3
Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare
turisticã, pe tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the
tourist accommodation capacity, by type of establishments and category of comfort, in 2013
Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate
5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified
Numãrul de structuri
Number of establishments
TOTAL
6009
120
631
2800
1853
482
123
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi
ºi preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni
agroturistice
Cãsuþe turistice
Spaþii de cazare
pe nave
1445
215
3
185
621
249
152
6
48
29
61
-
252
84
1
1
1
703
95
85
257
50
79
4
6
391
95
74
175
47
31
1
13
65
22
22
41
152
26
19
5
3
3
4
3
15
9
62
35
1335
14
131
4
737
21
394
10
58
62
1
1598
45
15
-
159
-
769
7
597
13
58
9
16
10
1
2
4
1
-
2
TOTAL
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and
pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist
boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation
places
Capacitatea de cazare existentã (numãr de locuri)
Existing accommodation capacity (number of beds)
24
TOTAL
305707
8162 44247 118535 100529 20178
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi
ºi preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni
Pensiuni
agroturistice
Cãsuþe turistice
Spaþii de cazare
pe nave
183330
8493
61
8482
14074
2834
5183
372
11945
7191 34883 70492 64133
- 3627 3754
- 3715 3122
312 1565 5556 5381
709
467
120 2150 1474
82
218
72
730 1276 3470
14056
5949
767
1446
1164
1658
954
5424
682
345
61
199
96
485
1045
9851
1800
27325
283
172
3134 15823
1053
7322
575
741
9851
22
28775
2665
356
-
3537 14286
252
9782
481
814
686
1246
517
20
18
-
24
196
259
TOTAL
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and
pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist
boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation
places
2.3
Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare
turisticã, pe tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the
tourist accommodation capacity, by type of establishments and category of comfort, in 2013
continuare / continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Capacitatea de cazare în funcþiune (numãr de locuri - zile)
Accommodation capacity in use (number of beds - days)
TOTAL
77028488 2834800 13835022 33386584 21387904 3347371
Hoteluri
47866054 2575074 11260162 19829390
Moteluri
2778809
- 1317504
Hanuri turistice
7300
Hosteluri
2185296
- 1028336
Vile turistice
3154761
41544
376796 1230098
Bungalouri
333863
151725
Cabane turistice 1396329
41266
596471
Sate de vacanþã
74802
41443
Campinguri
1114112
39560
202786
Tabere de elevi
ºi preºcolari
1551293
Popasuri turistice 196783
14404
Pensiuni
turistice
8179000
86416
995158 4787056
Pensiuni
agroturistice
7932634 131766 1084264 4111655
Cãsuþe turistice
179728
35808
Spaþii de cazare
pe nave
77724
37816
39908
12704315 1162873
1201365 246840
724161 389312
1352111 127472
51050 131088
351098 266981
26280
269457 546987
2236807 TOTAL
334240
13100
7300
43487
26740
140513
7079
55322
134759
47620
1551293
-
2057248
236819
16303
2443443
72617
161506
29873
41430
-
-
-
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and
pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding
houses
Agro-tourist
boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation
places
25
2.4
Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare
turisticã, pe tipuri de structuri ºi destinaþii turistice, în anul 2013
Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the tourist
accommodation capacity, by type of establishments and tourist destinations, in 2013
Total
Litoral1)
Seaside1)
Staþiuni balneare
Spas
Staþiuni montane
Mountain resorts
DeltaDunãrii2)
The Danube Delta2)
Bucureºti ºi
oraºele reºedinþã3)
Bucharest and county
capital cities3)
Alte localitãþi
Other localities
Numãrul de structuri / Number of establishments
TOTAL
6009
689
499
1497
135
1337
1852
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi ºi preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
Cãsuþe turistice
Spaþii de cazare pe nave
1445
215
3
185
621
249
152
6
48
62
35
1335
1598
45
10
263
41
193
143
1
10
5
2
14
7
10
-
143
12
7
69
26
5
12
8
8
157
48
4
-
176
19
14
162
13
95
4
5
17
9
327
646
9
1
17
1
80
1
1
1
1
1
9
15
1
7
619
37
1
72
72
32
2
7
8
473
11
1
2
227
147
1
51
45
35
48
1
13
23
15
355
871
20
-
TOTAL
305707
82563
39953
48034
4297
80081
50779
TOTAL
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi ºi preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
Cãsuþe turistice
Spaþii de cazare pe nave
183330
8493
61
8482
14074
2834
5183
372
11945
9851
1800
27325
28775
2665
517
62088
2039
4371
1599
40
6770
3756
194
365
239
1102
-
29085
441
301
2267
214
106
1307
1007
604
3398
966
257
-
15816
1051
835
4083
280
3753
241
744
1663
426
7004
11625
482
31
1758
21
492
8
29
730
200
88
237
468
126
140
60949
1690
20
3331
1530
120
23
1258
973
9373
288
180
346
13634
5311
20
1976
1331
621
1253
102
1136
2252
488
6948
15189
518
-
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
TOTAL
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
Capacitatea de cazare existentã (numãr de locuri) / Existing accommodation capacity (number of beds)
Capacitatea de cazare în funcþiune (numãr de locuri - zile) / Accommodation capacity in use (number of beds - days)
TOTAL
77028488
8840292
10370447
14524835
657396
27772434
14863084
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi ºi preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
Cãsuþe turistice
Spaþii de cazare pe nave
47866054
2778809
7300
2185296
3154761
333863
1396329
74802
1114112
1551293
196783
8179000
7932634
179728
77724
7385158
9490
151424
362097
106122
454620
270325
15256
30398
16828
38574
-
8052118
115851
110140
621818
28450
27424
87210
182804
53719
780626
307063
3224
-
5476354
351781
279668
1360484
68394
1008382
52473
118988
217610
69750
2231079
3233730
56142
-
497566
42276
15250
39560
8220
9720
26372
15992
2440
21779543
504167
7300
1114757
458484
25770
910
289220
357205
8840
3087700
62356
4060
72122
4675315
1797520
529307
309602
105127
359613
7079
124514
523349
40998
2039477
4286285
61736
3162
TOTAL
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
1)
Exclusiv municipiul Constanþa. / The Municipality of Constanþa excluded.
2)
Inclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea included.
3)
Exclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea excluded.
26
27
2.5
Camerele existente în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
în anul 2013
Existing rooms in the establishments of tourists’ reception with functions of
tourists’ accommodation in 2013
Dupã dotarea cu
instalaþii sanitare:
By endowment with
sanitary installations:
Dupã modul
de funcþionare:
By type of use:
Dupã numãrul de locuri în camere:
By number of beds in the rooms:
Total
TOTAL
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi ºi preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
Spaþii de cazare pe nave
28
Cu baie
sau duº
With bath
or shower
Fãrã baie
sau duº
Without bath
or shower
Cu un pat
de un loc
Single
Cu un pat
de 2 locuri
Double
Cu 2 paturi
de un loc
Twin
Cu mai mult
de 2 paturi
2 beds +
Camere în
apartamente
Rooms in
apartments
Permanente
Permanent
Sezoniere
Seasonal
139172
132676
6496
6134
45196
73878
7510
6454
104973
34199
TOTAL
92249
4095
29
3429
6484
1083
1957
147
151
2491
218
13011
13566
262
91538
4027
20
3100
5954
669
1574
128
79
673
138
12493
12021
262
711
68
9
329
530
414
383
19
72
1818
80
518
1545
-
4564
227
2
145
142
15
57
2
15
583
374
8
26967
1200
11
933
2204
179
624
38
8
19
64
6066
6846
37
54799
2176
13
1483
3098
703
786
59
104
1053
144
4642
4615
203
1641
339
3
775
606
160
403
20
39
1390
10
961
1162
1
4278
153
93
434
26
87
28
14
759
569
13
64893
4055
16
2526
4034
299
1908
132
73
1118
138
12702
13031
48
27356
40
13
903
2450
784
49
15
78
1373
80
309
535
214
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Ship accommodation places
29
ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICÃ
THE TOURIST ACCOMODATION ACTIVITY
3.
ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICÃ
THE TOURIST ACCOMODATION ACTIVITY
The number of tourists accommodated in the
establishments of tourists’ reception with
function of tourists’ accommodation includes all
persons (Romanians and foreigners) who travel
outside the localities of residence, for less than 12
months and who stay at least one night in an
establishment of tourists’ reception in the visited
areas of the respective country; the main reason of
the trip is other than carrying out a paid activity in
the visited places.
Numãrul turiºtilor cazaþi în structurile de
primire turisticã cu funcþiuni de cazare
turisticã cuprinde toate persoanele (români ºi
strãini) care cãlãtoresc în afara localitãþilor în care
îºi au domiciliul stabil, pentru o perioadã mai
micã de 12 luni ºi stau cel puþin o noapte într-o
structurã de primire turisticã în zone vizitate din
þarã; motivul principal al cãlãtoriei este altul decât
acela de a desfãºura o activitate remuneratã în
locurile vizitate.
g3.1
Turiºtii cazaþi în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã
Tourists accommodated in the establishments of tourists’ reception with
functions of tourists’ accommodation
135 %
2010 = 100
131,7
130,8
130
127,6
126,6
125
123,0
120
115
127,6
116,7
115,8
112,7
110
2011
Total
32
2012
Români
Romanians
2013
Strãini
Foreigners
ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICÃ
THE TOURIST ACCOMODATION ACTIVITY
Înnoptarea reprezintã fiecare noapte pentru
care o persoanã este înregistratã într-o structurã
de primire turisticã cu funcþiuni de cazare
turisticã, indiferent dacã fizic este prezentã sau nu
în camerã.
Înregistrarea turistului strãin care este cazat
într-o structurã de primire turisticã cu funcþiuni
de cazare turisticã se face dupã þara sau zona
geograficã de reºedinþã a acestuia.
g3.2
The overnight stay represents every night for
which
one person is registered into an
establishment of tourists’ reception with functions
of tourists’ accommodation, no matter if this
person is present or absent from the room.
The accommodation of the foreign tourist is
done in an establishment of tourists’ reception with
functions of tourists’ accommodation and he/she, is
registered by his/her country of residence or
geographical residence area.
Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã
Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of
tourists’ accommodation
130 %
2010 = 100
125,7
125
119,5
119,4
119,2
120
120,6
119,6
115
110
112,3
112,0
110,9
2011
Total
2012
Români
Romanians
2013
Strãini
Foreigners
33
ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICÃ
THE TOURIST ACCOMODATION ACTIVITY
g3.3
Turiºtii cazaþi în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de
cazare turisticã, pe destinaþii turistice, în anul 2013
Tourists accommodated in the establishments of tourists’ reception
with functions of tourists’ accommodation, by tourist destinations, in 2013
4500000
numãr / number
3983497
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1241133
1500000
728748
1000000
678536
500000
80885
0
Litoral
Seaside
g3.4
1230354
Staþiuni
balneare
Spas
Staþiuni
Delta
Bucureºti ºi
Alte
montane
Dunãrii
oraºele
localitãþi
Mountain The Danube reºedinþã
Other
resorts
Delta
Bucharest
localities
and county
capital cities
Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni
de cazare turisticã, pe destinaþii turistice, în anul 2013
Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with
functions of tourists’ accommodation, by tourist destinations, in 2013
8000000
numãr / number
7083187
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
4138034
3084731
2678493
2186894
2000000
1000000
191329
0
Litoral
Seaside
34
Staþiuni
balneare
Spas
Staþiuni
Delta Bucureºti ºi
Alte
montane Dunãrii
oraºele
localitãþi
Mountain The Danube reºedinþã
Other
resorts
Delta
Bucharest
localities
and county
capital cities
ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICÃ
THE TOURIST ACCOMODATION ACTIVITY
Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare
turisticã în funcþiune se calculeazã prin
raportarea numãrului de înnoptãri realizate, la
capacitatea de cazare turisticã în funcþiune, din
perioada respectivã.
g3.5
100
Net use indices of the capacity of tourists’
accommodation in use are calculated as the ratio
between the number of overnight stays and the
capacity of tourists’ accommodation in use in the
respective period.
Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune, pe tipuri
de structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, în anul 2013
Net use indices of the tourist accomodation capacity in use,
by type of establishments of tourists’ reception with functions
of tourists’ accommodation, in 2013
%
80
58,7
60
14,4
Cãsuþe turistice
Houselet - type units
Spaþii de cazare pe nave
Ship accomodation places
12,6
Pensiuni agroturistice
Agro-tourist boarding houses
Pensiuni turistice
Tourist boarding houses
16,1 14,6
Tabere de elevi ºi preºcolari
School and pre-school camps
Popasuri turistice
Tourist halting places
10,8 12,6
12,7 12,0
Campinguri
Camping sites
10,8
23,6
Sate de vacanþã
Holiday villages
16,3 19,9
Bungalouri
Bungalows
Cabane turistice
Tourist chalets
0
14,1
Vile turistice
Tourist villas
20
31,6
Hoteluri
Hotels
Moteluri
Motels
Hanuri turistice
Tourist inns
Hosteluri
Hostels
40
35
3.1
Turiºtii cazaþi în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de
cazare turisticã, pe tipuri de structuri
Tourists accommodated in the establishments of tourists’ reception
with functions of tourists’ accommodation, by type of establishments
numãr turiºti / number of tourists
2011
2012
2013
Total
TOTAL
7031606
7686489
7943153
TOTAL
Hoteluri
5368225
Moteluri
221139
Hanuri turistice
611
Hosteluri
126877
Vile turistice
212154
Bungalouri
15412
Cabane turistice
80479
Sate de vacanþã
2071
Campinguri
73558
Tabere de elevi ºi preºcolari
65995
Popasuri turistice
11118
Pensiuni turistice
479590
Pensiuni agroturistice
360696
Cãsuþe turistice
4976
Spaþii de cazare pe nave
8705
5779858
230835
823
153759
240961
16780
86322
3547
62516
51539
12113
586119
447113
6927
7277
5917889
242522
643
147848
242187
16393
94888
5810
42879
48117
12987
653464
501746
9580
6200
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
Români
Romanians
TOTAL
5514907
6030053
6225798
TOTAL
Hoteluri
3998454
Moteluri
204756
Hanuri turistice
606
Hosteluri
112861
Vile turistice
190670
Bungalouri
14695
Cabane turistice
77271
Sate de vacanþã
1852
Campinguri
62018
Tabere de elevi ºi preºcolari
65720
Popasuri turistice
10835
Pensiuni turistice
433475
Pensiuni agroturistice
336005
Cãsuþe turistice
4867
Spaþii de cazare pe nave
822
4293263
215615
818
133886
219780
15261
80407
3273
51204
51183
11709
529236
416939
6801
678
4380429
226604
643
128159
220903
15439
89497
5439
35032
47822
12442
590069
463563
9179
578
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
Strãini
Foreigners
TOTAL
1516699
1656436
1717355
TOTAL
Hoteluri
1369771
Moteluri
16383
Hanuri turistice
5
Hosteluri
14016
Vile turistice
21484
Bungalouri
717
Cabane turistice
3208
Sate de vacanþã
219
Campinguri
11540
Tabere de elevi ºi preºcolari
275
Popasuri turistice
283
Pensiuni turistice
46115
Pensiuni agroturistice
24691
Cãsuþe turistice
109
Spaþii de cazare pe nave
7883
1486595
15220
5
19873
21181
1519
5915
274
11312
356
404
56883
30174
126
6599
1537460
15918
19689
21284
954
5391
371
7847
295
545
63395
38183
401
5622
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
36
3.2
Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’
accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr turiºti / number of tourists
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Total þarã
Total country
TOTAL
Români
Strãini
7943153 625669 1999984 3447103 1581985 210125
6225798 221745 1363031 2923945 1443853 196775
1717355 403924 636953 523158 138132 13350
Hoteluri
5917889 601734 1758943 2408589 1035623 100701
Români
4380429 203566 1154759 1965494 948307 96126
Strãini
1537460 398168 604184 443095
87316
4575
Moteluri
242522
- 116678 110606 14910
Români
226604
- 110149 101657 14472
Strãini
15918
6529
8949
438
Hanuri turistice
643
Români
643
Strãini
Hosteluri
147848
72001
58886 14862
Români
128159
65220
51109
9863
Strãini
19689
6781
7777
4999
Vile turistice
242187
2770
41190 109211
81512
6199
Români
220903
2235
35095 103051
73208
6045
Strãini
21284
535
6095
6160
8304
154
Bungalouri
16393
9657
1818
4918
Români
15439
9120
1728
4591
Strãini
954
537
90
327
Cabane turistice 94888
8846
48572
10872 15557
Români
89497
8661
45247
10526 15126
Strãini
5391
185
3325
346
431
Sate de vacanþã
5810
5068
491
Români
5439
4894
294
Strãini
371
174
197
Campinguri
42879
2667
5524
10166 23875
Români
35032
2431
3788
5591 22638
Strãini
7847
236
1736
4575
1237
Tabere de elevi
ºi preºcolari
48117
Români
47822
Strãini
295
Popasuri turistice 12987
1256
6553
5178
Români
12442
1106
6373
4963
Strãini
545
150
180
215
Pensiuni
turistice
653464 13745
91338 396531 136763 14852
Români
590069
9257
76111 362952 127291 14238
Strãini
63395
4488
15227
33579
9472
614
Pensiuni
agroturistice
501746
7420
94194 265089 126747
8296
Români
463563
6687
85684 247198 115946
8048
Strãini
38183
733
8510
17891
10801
248
Cãsuþe turistice
9580
5533
1948
777
Romani
9179
5438
1823
665
Strãini
401
95
125
112
Spaþii de cazare
pe nave
6200
2806
3394
Români
578
290
288
Strãini
5622
2516
3106
-
78287 TOTAL
76449 Romanians
1838 Foreigners
12299
12177
122
328
326
2
643
643
2099
1967
132
1305
1269
36
11041
9937
1104
251
251
647
584
63
48117
47822
295
235
220
15
1322
1253
69
-
Hotels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Tourist inns
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Tourist chalets
Romanians
Foreigners
Holiday villages
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
Ship accommodation
places
Romanians
Foreigners
37
3.2
Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’
accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
din total: / of total:
TOTAL
Români
Strãini
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Litoral1)
Seaside1)
728748
697208
31540
15147 142083 287974 219460
12338 127273 279798 215442
2809 14810
8176
4018
45547
43872
1675
Hoteluri
643944
Români
615329
Strãini
28615
Moteluri
1021
Români
954
Strãini
67
Hosteluri
13042
Români
12236
Strãini
806
Vile turistice
28711
Români
28021
Strãini
690
Bungalouri
4444
Români
4117
Strãini
327
Campinguri
19353
Români
18386
Strãini
967
Tabere de elevi
ºi preºcolari
10159
Români
10159
Strãini
Popasuri turistice 1556
Români
1523
Strãini
33
Pensiuni
turistice
3328
Români
3293
Strãini
35
Pensiuni
agroturistice
1632
Români
1632
Strãini
Cãsuþe turistice
1558
Români
1558
Strãini
-
14600 138985 265023 199545
11794 124342 257178 196409
2806
14643
7845
3136
1021
954
67
6071
5383
6060
4709
11
674
428
3098 12185 10467
425
2931
11932
10328
3
167
253
139
584
261
584
261
528
952
528
951
1
18464
18331
133
1588
1467
121
2533
2405
128
3599
3272
327
17873
16907
966
7327
7275
52
-
1)
38
3 stele
3 stars
18537 TOTAL
18485 Romanians
52 Foreigners
-
-
-
1148
1115
33
408
408
-
10159
10159
-
-
-
1664
1664
-
1547
1512
35
117
117
-
-
119
119
-
-
794
794
104
104
-
157
157
-
562
562
403
403
-
1051
1051
-
Exclusiv municipiul Constanþa. / The Municipality of Constanþa excluded.
Hotels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
3.2
Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’
accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Staþiuni balneare
Spas
TOTAL
Români
Strãini
678536
646228
32308
324 112334 235199 309558
288 100591 226028 298443
36 11743
9171 11115
14302
14097
205
6819 TOTAL
6781 Romanians
38 Foreigners
Hoteluri
544319
Români
519258
Strãini
25061
Moteluri
9435
Români
9109
Strãini
326
Hosteluri
10808
Români
9029
Strãini
1779
Vile turistice
31451
Români
30670
Strãini
781
Bungalouri
2133
Români
2095
Strãini
38
Cabane turistice
1329
Români
1127
Strãini
202
Campinguri
4117
Români
3271
Strãini
846
Tabere de elevi
ºi preºcolari
6557
Români
6519
Strãini
38
Popasuri turistice 6272
Români
6047
Strãini
225
Pensiuni
turistice
40426
Români
38460
Strãini
1966
Pensiuni
agroturistice
21662
Români
20616
Strãini
1046
Cãsuþe turistice
27
Români
27
Strãini
-
- 101158 172846 263775
89837 166731 256161
11321
6115
7614
5072
4363
4821
4288
251
75
5226
5582
5069
3960
157
1622
478 12553 18025
455
12234
17586
23
319
439
1975
158
1971
124
4
34
229
281
197
111
32
170
467
1551
317
855
150
696
6540
6529
11
395
395
819
819
1864
1864
-
235
235
-
-
-
-
3618
3555
63
2654
2492
162
6557
6519
38
-
244
208
36
6280
6094
186
22721
21341
1380
10648
10296
352
533
521
12
-
80
80
-
4418
4205
213
-
14110
13347
763
-
1557
1507
50
-
1497
1477
20
-
27
27
-
Hotels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Tourist chalets
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
39
3.2
Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’
accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Staþiuni montane
Mountain resorts
TOTAL
Români
Strãini
1241133
1113959
127174
Hoteluri
696697
Români
602095
Strãini
94602
Moteluri
27694
Români
24867
Strãini
2827
Hosteluri
15876
Români
15394
Strãini
482
Vile turistice
97243
Români
90663
Strãini
6580
Bungalouri
2409
Români
2115
Strãini
294
Cabane turistice 71797
Români
69163
Strãini
2634
Sate de vacanþã
2747
Români
2516
Strãini
231
Campinguri
2600
Români
990
Strãini
1610
Tabere de elevi
ºi preºcolari
7216
Români
7216
Strãini
Popasuri turistice
907
Români
854
Strãini
53
Pensiuni
turistice
129790
Români
122080
Strãini
7710
Pensiuni
agroturistice
185912
Români
175761
Strãini
10151
Cãsuþe turistice
245
Români
245
Strãini
-
40
26902 353237 592898 216275
25161 299570 543254 195343
1741 53667 49644 20932
31902
31590
312
19919 TOTAL
19041 Romanians
878 Foreigners
18589 246436 320128
17328 202822 281787
1261
43614
38341
9588
9141
447
- 12134
11683
451
1050 16113 53449
977
14694
50567
73
1419
2882
1606
1349
257
8846 34437
8661
33006
185
1431
2256
2222
34
128
128
-
99020
87814
11206
16420
14054
2366
1506
1475
31
23335
21181
2154
314
277
37
9021
8875
146
491
294
197
1930
320
1610
10180
10040
140
1686
1672
14
2236
2236
2721
2695
26
489
489
9729
9669
60
542
542
-
2344
2304
40
575
549
26
9764
8952
812
-
-
-
-
709
660
49
198
194
4
7216
7216
-
1900
1804
96
37334
33863
3471
69892
67037
2855
18684
17409
1275
1960
1947
13
20
20
-
5363
5052
311
-
44508
39530
4978
-
89280
86334
2946
-
44623
42762
1861
222
222
-
2138
2083
55
23
23
-
-
Hotels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Tourist chalets
Romanians
Foreigners
Holiday villages
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
3.2
Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’
accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Delta Dunãrii2)
The Danube Delta2)
TOTAL
Români
Strãini
80885
58095
22790
159
159
-
28197
20147
8050
47365
34032
13333
5136
3739
1397
-
28 TOTAL
18 Romanians
10 Foreigners
Hoteluri
62124
Români
40937
Strãini
21187
Vile turistice
6053
Români
5532
Strãini
521
Sate de vacanþã
2812
Români
2672
Strãini
140
Campinguri
2667
Români
2431
Strãini
236
Pensiuni
turistice
276
Români
276
Strãini
Pensiuni
agroturistice
3501
Români
3003
Strãini
498
Popasuri turistice
469
Români
341
Strãini
128
Cãsuþe turistice
2613
Români
2613
Strãini
Spaþii de cazare
pe nave
370
Români
290
Strãini
80
-
20602
13462
7140
3790
3314
476
2667
2431
236
37260
24564
12696
2235
2200
35
2812
2672
140
-
4262
2911
1351
-
-
28
18
10
-
-
276
276
-
-
-
-
-
159
159
-
492
374
118
-
1976
1642
334
469
341
128
2613
2613
-
874
828
46
-
-
-
-
370
290
80
-
-
-
-
2)
Hotels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Holiday villages
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
Ship accommodation
places
Romanians
Foreigners
Inclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea included.
41
3.2
Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’
accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Bucureºti ºi oraºele reºedinþã de judeþ3)
Bucharest and county capital cities3)
TOTAL
Români
Strãini
3983497 562981 1149179 1645031 548735 64892
2675060 171723 668884 1289235 476082 56851
1308437 391258 480295 355796 72653
8041
Hoteluri
3435628 557078 1093588 1332845 404543 46508
Români
2198186 167369 629239 1009625 347618 43269
Strãini
1237442 389709 464349
323220
56925
3239
Moteluri
38726
20398 16560
1768
Români
36823
19021
16101
1701
Strãini
1903
1377
459
67
Hanuri turistice
643
Români
643
Strãini
Hosteluri
81943
39969 31244
8779
Români
68302
34274
27905
4304
Strãini
13641
5695
3339
4475
Vile turistice
60738
1292
16255
21221 21085
550
Români
50018
833
12730
19511
16059
550
Strãini
10720
459
3525
1710
5026
Bungalouri
1091
416
675
Români
1078
403
675
Strãini
13
13
Cabane turistice
4
4
Români
2
2
Strãini
2
2
Campinguri
9092
4274
3173
1645
Români
5385
2688
1101
1596
Strãini
3707
1586
2072
49
Tabere de elevi
ºi preºcolari
8469
Români
8222
Strãini
247
Pensiuni
turistice
339002
4611
36900 221965 70349
4962
Români
303897
3521
26915
202990
65520
4751
Strãini
35105
1090
9985
18975
4829
211
Pensiuni
agroturistice
2415
835
1580
Români
2298
721
1577
Strãini
117
114
3
Popasuri turistice
182
182
Români
182
182
Strãini
Cãsuþe turistice
24
19
5
Români
24
19
5
Strãini
Spaþii de cazare
pe nave
5540
2436
3104
Români
5540
2436
3104
Strãini
3)
42
Exclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea excluded.
12679 TOTAL
12285 Romanians
394 Foreigners
1066
1066
643
643
1951
1819
132
335
335
8469
8222
247
215
200
15
-
Hotels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Tourist inns
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Tourist chalets
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
Ship accommodation
places
Romanians
Foreigners
3.2
Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’
accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Alte localitãþi ºi trasee turistice
Other localities and tourist routes
TOTAL
Români
Strãini
1230354
1035248
195106
Hoteluri
535177
Români
404624
Strãini
130553
Moteluri
165646
Români
154851
Strãini
10795
Hosteluri
26179
Români
23198
Strãini
2981
Vile turistice
17991
Români
15999
Strãini
1992
Bungalouri
6316
Români
6034
Strãini
282
Cabane turistice 21758
Români
19205
Strãini
2553
Sate de vacanþã
251
Români
251
Strãini
Campinguri
5050
Români
4569
Strãini
481
Tabere de elevi
ºi preºcolari
15716
Români
15706
Strãini
10
Popasuri turistice 3601
Români
3495
Strãini
106
Pensiuni
turistice
140642
Români
122063
Strãini
18579
Pensiuni
agroturistice
286624
Români
260253
Strãini
26371
Cãsuþe turistice
5113
Români
4712
Strãini
401
Spaþii de cazare
pe nave
290
Români
288
Strãini
2
20156 214954 638636 282821
12076 146566 551598 254804
8080 68388 87038 28017
53482
50365
3117
20305 TOTAL
19839 Romanians
466 Foreigners
11467 158174 280487
7075
95057 225609
4392
63117
54878
- 80599
76212
4387
8601
8134
467
1456
7568
971
6607
485
961
5076
4813
263
- 13902
12042
1860
127
127
-
64478
57394
7084
73263
67214
6049
15171
13060
2111
8600
8054
546
1085
1066
19
1570
1540
30
2560
2364
196
19009
17957
1052
11456
11099
357
2259
1856
403
155
155
5009
4638
371
1951
1729
222
1562
1532
30
328
326
2
148
148
367
367
1277
985
292
251
251
412
349
63
-
-
787
765
22
896
861
35
1918
1869
49
15716
15706
10
-
6990
3724
3266
10548
8963
1585
80289
69920
10369
35535
32554
2981
7280
6902
378
-
1699
1277
422
-
44776 158094
41575 144360
3201
13734
2816
2721
95
77956
69115
8841
1707
1582
125
4099
3926
173
346
234
112
244
175
69
-
-
-
-
-
290
288
2
Hotels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Tourist chalets
Romanians
Foreigners
Holiday villages
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
Ship accommodation
places
Romanians
Foreigners
43
3.3
Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe tipuri de structuri
Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of
tourists’ accommodation, by type of establishments
numãr înnoptãri / number of overnight stays
2011
2012
2013
Total
TOTAL
17979439
19166122
19362671
Hoteluri
14330994
Moteluri
375665
Hanuri turistice
1586
Hosteluri
277132
Vile turistice
565574
Bungalouri
43996
Cabane turistice
143182
Sate de vacanþã
3319
Campinguri
188110
Tabere de elevi ºi preºcolari 276029
Popasuri turistice
25614
Pensiuni turistice
928535
Pensiuni agroturistice
741350
Cãsuþe turistice
17299
Spaþii de cazare pe nave
61054
15180732
372832
1099
334696
611419
55274
152066
6503
157677
200840
25908
1083763
906504
23602
53207
15147205
390500
790
357287
627149
42532
167839
17633
119821
195191
31622
1197200
996475
25809
45618
TOTAL
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
Români
Romanians
TOTAL
14912557
15868689
15884817
TOTAL
Hoteluri
11636212
Moteluri
338058
Hanuri turistice
1571
Hosteluri
244978
Vile turistice
522516
Bungalouri
40739
Cabane turistice
135237
Sate de vacanþã
2993
Campinguri
167990
Tabere de elevi ºi preºcolari 275150
Popasuri turistice
24976
Pensiuni turistice
823580
Pensiuni agroturistice
680201
Cãsuþe turistice
17136
Spaþii de cazare pe nave
1220
12296023
343524
1089
292660
565896
48921
139354
5830
141831
199519
24843
956482
828541
23334
842
12100828
362336
790
313369
577729
37295
155984
16780
105700
194322
30421
1053187
910133
24879
1064
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
Strãini
Foreigners
TOTAL
3066882
3297433
3477854
TOTAL
Hoteluri
2694782
Moteluri
37607
Hanuri turistice
15
Hosteluri
32154
Vile turistice
43058
Bungalouri
3257
Cabane turistice
7945
Sate de vacanþã
326
Campinguri
20120
Tabere de elevi ºi preºcolari
879
Popasuri turistice
638
Pensiuni turistice
104955
Pensiuni agroturistice
61149
Cãsuþe turistice
163
Spaþii de cazare pe nave
59834
2884709
29308
10
42036
45523
6353
12712
673
15846
1321
1065
127281
77963
268
52365
3046377
28164
43918
49420
5237
11855
853
14121
869
1201
144013
86342
930
44554
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalet
Holiday villages
Camping sites
School and pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding houses
Agro-tourist boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation places
44
3.4
Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,
by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr înnoptãri / number of overnight stays
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Total þarã
Total country
TOTAL
Români
Strãini
19362671 978485 3949650 7977271 5560840 553093
15884817 356045 2689914 6753942 5227400 519115
3477854 622440 1259736 1223329 333440 33978
Hoteluri
15147205 932917 3470842 5951002 4406539 280524
Români
12100828 319872 2303474 4921352 4181766 269678
Strãini
3046377 613045 1167368 1029650 224773 10846
Moteluri
390500
- 186492 179807 23091
Români
362336
- 174859 165325 21063
Strãini
28164
11633
14482
2028
Hanuri turistice
790
Români
790
Strãini
Hosteluri
357287
- 167131 149628 34219
Români
313369
- 151255 130597 25465
Strãini
43918
15876
19031
8754
Vile turistice
627149
5671
84773 265713 242736 23594
Români
577729
4737
70167 251870 223583 22836
Strãini
49420
934
14606
13843
19153
758
Bungalouri
42532
20784
2277 19471
Români
37295
19112
2187 15996
Strãini
5237
1672
90
3475
Cabane turistice 167839
14743
89532
18688 24286
Români
155984
14532
82486
17438 23572
Strãini
11855
211
7046
1250
714
Sate de vacanþã
17633
15349
878
Români
16780
14867
507
Strãini
853
482
371
Campinguri
119821
9295
10377
20145 78347
Români
105700
8749
7796
12809 74771
Strãini
14121
546
2581
7336
3576
Tabere de elevi
ºi preºcolari
195191
Români
194322
Strãini
869
Popasuri turistice 31622
2988
15780 12854
Români
30421
2580
15426 12415
Strãini
1201
408
354
439
Pensiuni
turistice
1197200 19005 174459 715753 256709 30851
Români
1053187
13068 139860 636455 233610 29792
Strãini
144013
5937
34599
79298
23099
1059
Pensiuni
agroturistice
996475 20892 170278 517562 264199 23544
Români
910133
18368 152392 476854 241086 21433
Strãini
86342
2524
17886
40708
23113
2111
Cãsuþe turistice
25809
14230
3454
2312
Români
24879
14132
3066
2094
Strãini
930
98
388
218
Spaþii de cazare
pe nave
45618
25260
20358
Români
1064
740
324
Strãini
44554
24520
20034
-
343332 TOTAL
338401 Romanians
4931 Foreigners
105381
104686
695
1110
1089
21
790
790
6309
6052
257
4662
4536
126
20590
17956
2634
1406
1406
1657
1575
82
195191
194322
869
423
402
21
5813
5587
226
-
Hotels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Tourist inns
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Tourist chalets
Romanians
Foreigners
Holiday villages
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
Ship accommodation
places
Romanians
Foreigners
45
3.4
Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,
by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
din total: / of total:
Litoral1)
Seaside1)
TOTAL
Români
Strãini
3084731
2945425
139306
Hoteluri
2747953
Români
2620314
Strãini
127639
Moteluri
1642
Români
1542
Strãini
100
Hosteluri
42411
Români
40165
Strãini
2246
Vile turistice
120353
Români
117920
Strãini
2433
Bungalouri
19699
Români
16224
Strãini
3475
Campinguri
72006
Români
68921
Strãini
3085
Tabere de elevi
ºi preºcolari
54153
Români
54153
Strãini
Popasuri turistice 4660
Români
4576
Strãini
84
Pensiuni
turistice
8788
Români
8544
Strãini
244
Pensiuni
agroturistice
6637
Români
6637
Strãini
Cãsuþe turistice
6429
Români
6429
Strãini
-
1)
46
47650 481593 1278840 983715 159162
38826 434224 1222475 966267 150458
8824 47369 56365 17448
8704
45537 471451 1204283 901090
36719 424677 1148848 885864
8818
46774
55435
15226
1642
1542
100
- 19308 15871
19287
14291
21
1580
1357 10142 42063 53470
1351
9547
41254
53157
6
595
809
313
2975
611
2975
611
2188
4339
2188
4338
1
133771 TOTAL
133175 Romanians
596 Foreigners
50642
49852
790
7232
6587
645
13321
12611
710
16113
12638
3475
65479
62395
3084
74950
74354
596
-
-
-
-
3590
3506
84
1070
1070
-
54153
54153
-
-
-
4228
4228
-
4124
3880
244
436
436
-
-
756
756
-
-
1889
1889
264
264
-
620
620
-
3372
3372
1497
1497
-
4668
4668
-
Exclusiv municipiul Constanþa. / The Municipality of Constanþa excluded.
Hotels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
3.4
Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,
by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Staþiuni balneare
Spas
TOTAL
Români
Strãini
4138034
4008964
129070
939 323717 1261835 2441595
831 271333 1235250 2392098
108 52384 26585 49497
87927
87469
458
22021 TOTAL
21983 Romanians
38 Foreigners
Hoteluri
3774100
Români
3663881
Strãini
110219
Hosteluri
25447
Români
19962
Strãini
5485
Moteluri
13996
Români
13523
Strãini
473
Vile turistice
110172
Români
108104
Strãini
2068
Bungalouri
5662
Români
5624
Strãini
38
Cabane turistice
4330
Români
3456
Strãini
874
Campinguri
11309
Români
9299
Strãini
2010
Tabere de elevi
ºi preºcolari
21011
Români
20973
Strãini
38
Popasuri turistice 18754
Români
18275
Strãini
479
Pensiuni
turistice
103135
Români
98125
Strãini
5010
Pensiuni
agroturistice
50062
Români
47686
Strãini
2376
Cãsuþe turistice
56
Români
56
Strãini
-
- 299645 1103329 2307669
- 248737 1083890 2267810
50908
19439
39859
- 12671 12776
12146
7816
525
4960
6038
7958
5640
7883
398
75
2554 39128 67373
2498
38468
66021
56
660
1352
5467
195
5463
161
4
34
535
1521
399
783
136
738
2194
3567
1766
1985
428
1582
63457
63444
13
1117
1117
2274
2274
4594
4594
-
954
954
-
-
-
-
9371
9278
93
9383
8997
386
21011
20973
38
-
699
591
108
14007
13345
662
59700
56178
3522
27395
26716
679
1334
1295
39
-
240
240
-
7511
6753
758
-
32773
31300
1473
-
3770
3645
125
-
5768
5748
20
-
56
56
-
Hotels
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Tourist chalets
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
47
3.4
Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,
by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Staþiuni montane
Mountain resort
TOTAL
Români
Strãini
48
2678493
2395312
283181
60484 717167 1225617 538608
56734 602211 1105662 496619
3750 114956 119955 41989
79154
78270
884
57463 TOTAL
55816 Romanians
1647 Foreigners
Hoteluri
1519755
Români
1308784
Strãini
210971
Moteluri
45628
Români
41853
Strãini
3775
Hosteluri
36427
Români
35554
Strãini
873
Vile turistice
242279
Români
225029
Strãini
17250
Bungalouri
7148
Români
6071
Strãini
1077
Cabane turistice 118599
Români
113807
Strãini
4792
Sate de vacanþã
6179
Români
5734
Strãini
445
Campinguri
3895
Români
1606
Strãini
2289
Tabere de elevi
ºi preºcolari
26437
Români
26437
Strãini
Popasuri turistice
1322
Români
1258
Strãini
64
Pensiuni
turistice
276192
Români
257787
Strãini
18405
Pensiuni
agroturistice
394175
Români
370935
Strãini
23240
Cãsuþe turistice
457
Români
457
Strãini
-
40124 505093 655844 274914
37388 412433 361195 254492
2736
92660
94649
20422
- 16683 26453
16087
23290
596
3163
- 22544
6369
21719
6321
825
48
2256 32309 127316 69345
2115
28638 121149
62234
141
3671
6167
71111
4967
367
3927
330
1040
37
- 14743 55733 14164
14532
53318
13682
211
2415
482
5301
878
5227
507
74
371
436
2800
436
511
2289
32866
32425
441
2492
2476
16
7514
7514
8408
8360
48
1814
1814
16512
16300
212
659
659
-
10914
10851
63
2645
2533
112
17447
15975
1472
-
-
-
-
1039
979
60
283
279
4
26437
26437
-
3659
3512
147
76305 146535
68631 139264
7674
7271
44891
41591
3300
4782
4769
13
20
20
-
14445
13719
726
-
88717 190258
77977 183340
10740
6918
-
97059
92353
4706
329
329
-
3696
3546
150
128
128
-
-
Hotels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Tourist chalets
Romanians
Foreigners
Holiday villages
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
3.4
Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,
by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Delta Dunãrii2)
The Danube Delta2)
TOTAL
Români
Strãini
191329
116438
74891
313
313
-
Hoteluri
132585
Români
62352
Strãini
70233
Vile turistice
15888
Români
14415
Strãini
1473
Sate de vacanþã
10048
Români
9640
Strãini
408
Campinguri
9295
Români
9295
Strãini
Pensiuni
turistice
291
Români
291
Strãini
Pensiuni
agroturistice
10023
Români
8412
Strãini
1611
Popasuri turistice 1688
Români
1308
Strãini
380
Cãsuþe turistice
10531
Români
10531
Spaþii de cazare
pe nave
980
Români
740
Strãini
240
2)
63869 118386
46152 64327
17717 54059
8715
5614
3101
-
46 TOTAL
32 Romanians
14 Foreigners
-
40033
24825
15208
11857
10458
1399
9295
9295
-
86110
34062
52048
3985
3925
60
10048
9640
408
-
6442
3465
2977
-
-
46
32
14
-
-
291
291
-
-
-
-
-
313
313
-
1413
1089
324
-
6024
4861
1163
1688
1308
380
10531
10531
2273
2149
124
-
-
-
-
980
740
240
-
-
-
-
Hotels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Holiday villages
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Ship accommodation
places
Romanians
Foreigners
Inclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea included.
49
3.4
Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,
by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Bucureºti ºi oraºele reºedinþã de judeþ3)
Bucharest and county capital cities3)
TOTAL
Români
Strãini
7083187 841303 2038677 2992014 1031119 131025
4589155 242142 1109072 2201656 871519 116756
2494032 599161 929605 790358 159600 14269
Hoteluri
6066899 832138 1922559 2439313 773977
Români
3757801 235910 1047578 1736696 644490
Strãini
2309098 596228 874981 702617 129487
Moteluri
75941
39090 33813
Români
71266
35716
32696
Strãini
4675
3374
1117
Hanuri turistice
790
Români
790
Strãini
Hosteluri
178680
90200 66812
Români
151204
77392
60107
Strãini
27476
12808
6705
Vile turistice
99116
2058
25548
34833 35473
Români
77332
1271
17808
30465
26584
Strãini
21784
787
7740
4368
8889
Bungalouri
2120
794
Români
2092
766
Strãini
28
28
Cabane turistice
47
47
Români
16
16
Strãini
31
31
Campinguri
12197
5432
4388
Români
6989
3279
1384
Strãini
5208
2153
3004
Tabere de elevi
ºi preºcolari
38055
Români
37294
Strãini
761
Pensiuni
turistice
560800
7107
66290 360724 113982
Români
480435
4961
43686 316065 103590
Strãini
80365
2146
22604
44659
10392
Pensiuni
agroturistice
3713
1549
2164
Români
3419
1261
2158
Strãini
294
288
6
Popasuri turistice
460
460
Români
460
460
Strãini
Cãsuþe turistice
57
50
Români
57
50
Strãini
Spaþii de cazare
pe nave
44312
24280
20032
Români
44312
24280
20032
Strãini
3)
50
Exclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea excluded.
49049 TOTAL
48010 Romanians
1039 Foreigners
95473
89688
5785
3038
2854
184
15762
8056
7706
748
748
1326
1326
2377
2326
51
3439
3439
790
790
5906
5649
257
456
456
-
-
38055
37294
761
12294
11751
543
403
382
21
7
7
-
-
-
-
Hotels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Tourist inns
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Tourist chalets
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
Ship accommodation
places
Romanians
Foreigners
3.4
Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2013
Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,
by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2013
numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
Alte localitãþi ºi trasee turistice
Other localities and tourist routes
TOTAL
Români
Strãini
2186897
1829523
357374
27796 324627 1100579 557088
17199 226922 924572 495283
10597 97705 176007 61805
95825
86162
9663
80982 TOTAL
79385 Romanians
1597 Foreigners
Hoteluri
905913
Români
687696
Strãini
218217
Moteluri
253293
Români
234152
Strãini
19141
Hosteluri
74322
Români
66484
Strãini
7838
Vile turistice
39341
Români
34929
Strãini
4412
Bungalouri
7903
Români
7284
Strãini
619
Cabane turistice 44863
Români
38705
Strãini
6158
Sate de vacanþã
1406
Români
1406
Strãini
Campinguri
11119
Români
10136
Strãini
983
Tabere de elevi
ºi preºcolari
55535
Români
55465
Strãini
70
Popasuri turistice 4738
Români
4544
Strãini
194
Pensiuni
turistice
247994
Români
208005
Strãini
39989
Pensiuni
agroturistice
531865
Români
473044
Strãini
58821
Cãsuþe turistice
8279
Români
7349
Strãini
930
Spaþii de cazare
pe nave
326
Români
324
Strãini
2
15118 232061 462123 142447
9855 145224 356661 125645
5263
86837 105462
16802
- 123039 111583
- 115874 101456
7165
10127
- 22408 47800
20711
42062
1697
5738
2363 18388 17075
1218
16609
15587
1145
1779
1488
6581
1104
5981
1085
600
19
- 33217
3003
28753
2973
4464
30
127
5051
127
4591
460
38086
34269
3817
17561
15733
1828
3711
3308
403
218
218
5500
4998
502
5238
4797
441
16078
16042
36
1110
1089
21
403
403
1515
1515
3143
1981
1162
1406
1406
703
621
82
-
1300
1272
28
1320
1203
117
2118
2069
49
55535
55465
70
-
7540
4004
3536
17566 144566
13907 120720
3659
23846
66317
57833
8484
12005
11541
464
-
5138
3340
1798
-
72637 285069 158313
66573 254203 140161
6064
30866
18152
3435
3075
3337
2687
98
388
10708
8767
1941
680
462
218
1089
863
226
-
-
-
-
-
326
324
2
-
Hotels
Romanians
Foreigners
Motels
Romanians
Foreigners
Hostels
Romanians
Foreigners
Tourist villas
Romanians
Foreigners
Bungalows
Romanians
Foreigners
Tourist chalets
Romanians
Foreigners
Holiday villages
Romanians
Foreigners
Camping sites
Romanians
Foreigners
School and
pre-school camps
Romanians
Foreigners
Tourist halting places
Romanians
Foreigners
Tourist boarding
houses
Romanians
Foreigners
Agro-tourist
boarding houses
Romanians
Foreigners
Houselet-type units
Romanians
Foreigners
Ship accommodation
places
Romanians
Foreigners
51
3.5
Turiºtii cazaþi ºi înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,
pe þãri de reºedinþã a turiºtilor, în anul 2013
Tourists accommodated and the overnight stays in the establishments of tourists’ reception with
functions of tourists’ accommodation, by tourists’ countries of residence, in 2013
Turiºti cazaþi (numãr)
Accommodated tourists (number)
Înnoptãri (numãr)
Overnight stays (number)
TOTAL
Români / Romanians
Strãini / Foreigners
7943153
6225798
1717355
19362671
15884817
3477854
EUROPA/ EUROPE
U.E. / E.U.
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehã
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
Elveþia
Federaþia Rusã
Serbia
Muntenegru
Norvegia
Republica Moldova
Turcia
Ucraina
Alte þãri din Europa / Other countries of Europe
1383513
1186506
58840
30390
43847
4610
7011
11025
2589
4934
118959
229089
39362
7168
182128
2477
3796
1491
870
47448
64255
10145
92811
22258
11678
7801
66398
15054
100072
20583
29305
13959
659
14243
33688
38395
17229
28946
2799394
2370218
107042
55162
79784
9468
14040
22508
4482
9651
213016
481709
86467
15225
376698
5108
7831
2756
1850
92607
156459
21643
171081
45169
23024
14146
119571
28868
204853
36642
63092
26702
1349
29362
91527
76946
30844
72712
ASIA
China
Israel
Japonia
Alte þãri din Asia / Other countries of Asia
166577
13331
96797
16981
39468
360370
28039
220000
29177
83154
AMERICA
Canada
S.U.A.
S.U. Mexicane
Þãri din America de Sud / Countries of South America
117660
13969
91715
2525
9451
220967
26252
168804
5803
20108
13754
32524
9809
18582
26042
46017
AFRICA
AUSTRALIA, OCEANIA ªI ALTE TERITORII
AUSTRALIA, OCEANIA AND OTHER TERRITORIES
Þãri ºi teritorii nespecificate
Countries and territories not specified
Notã: Pentru denumirea þãrilor în limba englezã, consultaþi lista de la pagina 79.
Note: For countries name in English, please consult the list from page 79.
52
3.6
Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune, pe tipuri de structuri de
primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi categorii de confort, în anul 2013
Net use indices of the tourist accommodation capacity in use, by type of establishments of
tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and category of comfort, in 2013
%
Total
5 stele
5 stars
4 stele
4 stars
3 stele
3 stars
2 stele
2 stars
1 stea Neclasificate
1 star Not classified
TOTAL
25,1
34,5
28,5
23,9
26,0
16,5
15,3 TOTAL
Hoteluri
Moteluri
Hanuri turistice
Hosteluri
Vile turistice
Bungalouri
Cabane turistice
Sate de vacanþã
Campinguri
Tabere de elevi ºi
preºcolari
Popasuri turistice
Pensiuni
turistice
Pensiuni
agroturistice
Cãsuþe turistice
Spaþii de cazare
pe nave
31,6
14,1
10,8
16,3
19,9
12,7
12,0
23,6
10,8
36,2
13,7
-
30,8
22,5
35,7
23,5
30,0
14,2
16,3
21,6
13,7
15,0
37,0
5,1
34,7
15,0
20,7
18,0
4,5
5,3
3,3
7,5
24,1
9,4
8,8
18,5
14,9
9,1
14,3
31,5
8,5
10,8
14,5
17,4
14,7
19,9
3,0
12,6
16,1
-
-
20,7
11,7
27,0
12,6
-
14,6
22,0
17,5
15,0
12,5
13,0
-
12,6
14,4
15,9
-
15,7
-
12,6
39,7
10,8
4,5
14,6
14,9
-
58,7
-
66,8
51,0
-
-
-
Hotels
Motels
Tourist inns
Hostels
Tourist villas
Bungalows
Tourist chalets
Holiday villages
Camping sites
School and
pre-school camps
Tourist halting places
Tourist boarding
houses
Agro-tourist
boarding houses
Houselet-type units
Ship accommodation
places
53
ACTIVITATEA AGENÞIILOR DE TURISM
ACTIVITY OF TRAVEL AGENCIES
4.
ACTIVITATEA AGENÞIILOR DE TURISM
ACTIVITY OF TRAVEL AGENCIES
Agenþiile de turism tour operatoare sunt acele
agenþii de turism specializate în organizarea de
programe ºi acþiuni turistice, pe care le
comercializeazã direct sau prin intermediul altor
agenþii de turism, pe bazã de contracte ºi convenþii.
Agenþiile de turism cu activitate de vânzare
sunt acele agenþii de turism care vând programele
ºi acþiunile turistice ale tour operatorilor.
Acþiunea turisticã este modalitatea specificã de
desfãºurare ºi condiþiile asigurate de agentul
economic organizator pe parcursul cãlãtoriei turistice.
Turiºtii participanþi la o acþiune turisticã sunt
persoanele care beneficiazã de serviciile oferite ºi
vândute de agentul economic care organizeazã
activitatea turisticã respectivã.
56
The tour operator travel agencies are those travel
agencies specialized in organizing tourist
programmes and actions that they sell directly or
through other travel agencies on the basis of
agreements and conventions.
The travel agencies with sales activity are those
travel agencies that sell the tourist programmes
and actions of tour operators.
The tourist action is the specific course and the
conditions provided by the organizing economic
agent during the tourist travel.
The tourists participating in a tourist action are
the persons who benefit from the services rendered
and sold by the economic agent that organizes the
respective tourist activity.
4.1
Numãrul turiºtilor participanþi la acþiunile turistice organizate de agenþiile de turism
Number of tourists taking part in the tourist actions organized by travel agencies
Activitatea de
incoming 1)
Incoming
activity 1)
Activitatea de
turism intern
Activity of
domestic tourism
Activitatea de
outgoing 2)
Outgoing
activity 2)
2012
2013
2012
2013
2012
2013
240101
118712
642268
401726
1055919
466683
23295
14326
41395
122527
263070
213360
Agenþii tour operatoare
Tour operator agencies
- Numãr de turiºti - total
- Number of tourists - total
Agenþii cu activitate de vânzare
Agencies with sale activity
- Numãr de turiºti - total
- Number of tourists - total
1)
2)
Pentru turiºtii strãini care vin în România. / For the foreign tourists traveling to Romania.
Pentru turiºtii români care pleacã în strãinãtate. / For the Romanian tourists traveling abroad.
4.2
Numãrul turiºtilor participanþi la acþiunile
turistice interne, pe zone turistice
Number of Romanian tourists taking part in
the domestic tourist actions, by tourist areas
Agenþii tour
operatoare
Tour operator
agencies
Agenþii cu activitate
de vânzare
Agencies with
sale activity
2012
2013
2012
2013
Total turiºti
642268
401726
41395
122527
- Zona litoralã
- Croaziere fluviale
- Croaziere maritime
- Delta Dunãrii
- Turism cultural
- Pelerinaj religios
- Zona montanã
- Zona balnearã
- Alte zone
234726
146
216
6922
4711
879
213807
38702
142159
173650
783
119
3521
4876
2597
61927
24756
129497
24693
56
32
1188
917
499
6994
2917
4099
45177
892
4
2737
3081
612
22308
13196
34520
Total tourists
- Seaside area
- River cruises
- Maritime cruises
- The Danube Delta
- Cultural tourism
- Religious pilgrimage
- Mountain area
- Spa area
- Other areas
57
Numãrul turiºtilor români participanþi la acþiunile turistice externe 1)
4.3 Number of Romanian tourists taking part in the external tourist actions
Agenþii tour
operatoare
Tour operator
agencies
1)
Agenþii cu activitate
de vânzare
Agencies with sale
activity
2012
2013
2012
2013
TOTAL
902783
409895
202063
168265
Europa / Europe
870137
388949
190191
157295
U.E. / E.U.
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
2)
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehã
Republica Slovacã
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
Albania
Bosnia Herþegovina
Islanda
Elveþia
Federaþia Rusã
Norvegia
Republica Moldova
Muntenegru
Fosta Republicã
Iugoslavã Macedonia
Serbia
Turcia
Ucraina
697160
90315
616
104044
1684
12519
607
74197
19688
119658
110
73672
3
3615
53742
226
6113
13925
18173
194
5069
100849
896
9764
15
432
471
692
1134
293894
15334
723
86334
1802
4412
1247
30
70
15150
15061
74798
20
20306
8
4253
1910
547
2500
7146
1766
127
42
35860
88
4360
300
55
80
1107
554
249
107
1226
145524
10419
108
34601
204
4136
102
17191
6738
27198
16407
90
2191
87
4286
1104
872
19
2500
20737
19
651
84
176
169
-
129951
11221
120
14692
63
448
1099
10634
12190
23605
24429
6
43
1683
72
1080
6948
1485
9
16969
58
3097
22
31
322
80
45
39
164
556
156925
69
183
431
90489
274
15
60
40027
-
50
38
26717
-
Notã: Pentru denumirea þãrilor în limba englezã, consultaþi lista de la pagina 79.
Note: For countries name in English, please consult the list from page 79.
1)
Primele 10 destinaþii turistice externe din cadrul fiecãrei agenþii de turism.
The first 10 external destinations of every travel agency.
2)
58
De la 1 iulie 2013 Croaþia a intrat în U.E. . Pentru anul 2012 Croaþia nu a fost cuprinsã în total U.E..
On July 1, 2013, Croatia entered the E.U. Community. For 2012, Croatia was not included in the total of E.U..
Numãrul turiºtilor români participanþi la acþiunile turistice externe 1)
4.3 Number of Romanian tourists taking part in the external tourist actions
1)
continuare / continued
Agenþii tour
operatoare
Tour operator
agencies
Agenþii cu activitate
de vânzare
Agencies with sale
activity
2012
2013
2012
2013
13581
10333
57
2981
30
180
3616
2473
16
659
323
145
3448
1262
128
2008
50
623
139
88
369
27
6280
40
6240
1561
175
1386
3159
25
3134
625
625
America de Sud ºi Centralã
1243
Central and South America
Cuba
63
Mexic
251
Argentina
Brazilia
35
Alte þãri din America de Sud
894
Other countries of South America
1589
1148
959
262
568
38
38
683
164
430
554
288
254
2
415
11459
296
7594
11
1914
627
1017
12820
353
3551
11
1204
127
838
6736
3846
350
2190
380
347
579
8307
3549
2979
327
23
645
784
83
1360
271
456
83
1295
271
310
-
-
-
146
Africa
Egipt
Maroc
Tunisia
Republica Africa de Sud
Alte þãri din Africa
Other countries of Africa
America de Nord
Canada
S.U.A.
Asia
China
Emiratele Arabe Unite
Iordania
Israel
Japonia
Thailanda
Alte þãri din Asia
Other countries of Asia
Australia, Oceania
ºi alte teritorii
Australia, Oceania and
other territories
din care: / of which:
Australia
Þãri ºi teritorii nespecificate
Countries and territories
not specified
Notã: Pentru denumirea þãrilor în limba englezã, consultaþi lista de la pagina 79.
Note: For countries name in English, please consult the list from page 79.
1)
Primele 10 destinaþii turistice externe din cadrul fiecãrei agenþii de turism.
The first 10 external destinations of every travel agency.
59
TURISMUL ROMÂNIEI,
PE REGIUNI DE DEZVOLTARE
ROMANIA’S TOURISM,
BY DEVELOPMENT REGIONS
5.
62
5.1
Oferta de cazare turisticã
Offer for tourist accommodation
Regiunea
Region
Structuri de primire
turisticã cu funcþiuni
de cazare turisticã 1)
(numãr)
Establishments of tourists’
reception with functions
of tourists’ accommodation 1)
(number)
2012
Locuri existente 1)
(numãr)
Existing places 1)
(number)
Capacitatea de cazare
turisticã în funcþiune
(locuri - zile)
Tourist accommodation
capacity in use
(beds - days)
2012
2013
2012
2013
2012
2013
TOTAL
din care: - hoteluri
of which: - hotels
5821
1400
6009
1445
301109
181702
305707
183330
74135614
47297996
77028488
47866054
1. Nord-Est - total
North-East - total
din care: - hoteluri
of which: - hotels
690
725
24200
25492
7116111
7529912
105
118
10673
11614
3570785
3787533
2. Sud-Est - total
South-East - total
din care: - hoteluri
of which: - hotels
1079
1090
98533
98802
13978204
13364490
385
387
70293
71128
10715473
10363903
3. Sud Muntenia - total
South Muntenia - total
din care: - hoteluri
of which: - hotels
581
638
26336
27906
7801982
8061541
152
158
14404
14521
4572124
4464974
4. Sud-Vest Oltenia - total
South-West Oltenia - total
din care: - hoteluri
of which: - hotels
448
421
19947
18446
5268279
5796621
102
97
11794
10521
3363722
3613065
5. Vest - total
West - total
din care: - hoteluri
of which: - hotels
600
611
26080
26949
7116557
7325435
148
157
14340
15132
4389265
4543523
6. Nord-Vest - total
North-West - total
din care: - hoteluri
of which: - hotels
730
709
30687
30029
9456944
9362158
171
169
18017
17650
5769967
5637007
7. Centru - total
Center - total
din care: - hoteluri
of which: - hotels
1526
1642
53787
57536
15696661
17985041
221
237
21839
23340
7617199
8218155
167
173
21539
20547
7700876
7603290
116
122
20342
19424
7299461
7237894
8. Bucureºti-Ilfov - total
Bucharest-Ilfov - total
din care: - hoteluri
of which: - hotels
1)
La 31 iulie. / On July 31.
63
5.2
Sosirile ºi înnoptãrile turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni
de cazare turisticã
Tourists’ arrivals and overnight stays in the establishments of tourists’ reception
with functions of tourists’ accommodation
Sosiri turiºti (numãr)
Tourists’ arrivals (number)
Regiunea
2013
2012
2013
Region
Total
Români
Romanians
Strãini
Foreigners
Total
Români
Romanians
Strãini
Foreigners
Total
Români
Romanians
Strãini
Foreigners
Total
Români
Romanians
Strãini
Foreigners
7686489
5779858
6030053
4293263
1656436
1486595
7943153
5917889
6225798
4380429
1717355
1537460
19166122
15180732
15868689
12296023
3297433
2884709
19362671
15147205
15884817
12100828
3477854
3046377
TOTAL
of which: - hotels
1. Nord-Est - total
din care: - hoteluri
740577
458290
651406
384009
89171
74281
756006
471754
662232
393366
93774
78388
1633749
1079154
1446851
929157
186898
149997
1614345
1070122
1415328
908086
199017
162036
1. North-East - total
of which: - hotels
2. Sud-Est - total
din care: - hoteluri
1263278
1067130
1154643
965380
108635
101750
1166418
981779
1070195
893537
96223
88242
4492150
3906306
4190146
3624269
302004
282037
4186623
3633433
3849833
3320200
336790
313233
2. South-East - total
of which: - hotels
3. Sud Muntenia - total
din care: - hoteluri
692810
470608
595418
390054
97392
80554
679360
443094
585802
365306
93558
77788
1775164
1303169
1487750
1096073
287414
207096
1715207
1206675
1453731
1013648
261476
193027
3. South Muntenia - total
of which: - hotels
4. Sud-Vest Oltenia - total
din care: - hoteluri
454676
304161
408186
263301
46490
40860
460026
311645
415707
273368
44319
38277
1565613
1259464
1462389
1169566
103224
89898
1567021
1262971
1466228
1176951
100793
86020
4. South-West Oltenia - total
of which: - hotels
5. Vest - total
din care: - hoteluri
674981
482104
528805
354962
146176
127142
684383
486635
543674
364579
140709
122056
1672222
1267409
1382868
1016856
289354
250553
1755149
1334118
1469292
1089136
285857
244982
5. West - total
of which: - hotels
6. Nord-Vest - total
din care: - hoteluri
852523
611166
703045
480118
149478
131048
899370
629981
750384
503763
148986
126218
2111697
1685450
1819575
1431428
292122
254022
2113735
1628434
1814020
1374825
299715
253609
6. North-West - total
of which: - hotels
7. Centru - total
din care: - hoteluri
1654856
1071717
1358256
854907
296600
216810
1859853
1188998
1538809
954723
321044
234275
3677081
2515066
3064185
2068255
612896
446811
4037579
2701206
3356907
2205895
680672
495311
7. Center - total
of which: - hotels
8. Bucureºti-Ilfov - total
din care: - hoteluri
1352788
1314682
630294
600532
722494
714150
1437737
1404003
658995
631787
778742
772216
2238446
2164714
1014925
960419
1223521
1204295
2373012
2310246
1059478
1012087
1313534
1298159
TOTAL
din care: - hoteluri
64
2012
Înnoptãri turiºti (numãr)
Tourists’ overnight stays (number)
8. Bucharest-Ilfov - total
of which: - hotels
65
CÃLÃTORIILE INTERNAÞIONALE ÎNREGISTRATE
LA FRONTIERELE ROMÂNIEI
INTERNATIONAL TRIPS REGISTERED
AT ROMANIA’S BORDERS
6.
CÃLÃTORIILE INTERNAÞIONALE ÎNREGISTRATE LA FRONTIERELE ROMÂNIEI
INTERNATIONAL TRIPS REGISTERED AT ROMANIA’S BORDERS
Vizitator internaþional este, din punct de
vedere statistic, orice persoanã care cãlãtoreºte
cãtre o þarã, alta decât aceea în care îºi are
reºedinþa, pentru o perioadã care sã nu
depãºeascã 12 luni, scopul principal al vizitei fiind
altul decât exercitarea unei activitãþi remunerate
în þara vizitatã.
Sosirile cuprind numãrul vizitatorilor strãini
înregistraþi la intrarea în þarã.
Plecãrile cuprind numãrul vizitatorilor români
care cãlãtoresc în strãinãtate ºi sunt înregistraþi la
ieºirea din þarã.
g6.1
From the statistical point of view the
international visitor is any person who travels
to a country, other than his country of
residence, for a period not exceeding 12
months, the main purpose of his visit being
other than carrying out a paid activity in the
visited country.
Arrivals include the number of foreign visitors
registered when entering the country.
Departures include the number of Romanian
visitors who travel abroad and are registered when
leaving the country.
Sosirile vizitatorilor strãini în România, dupã mijloacele de transport utilizate1)
Arrivals of foreign visitors in Romania, by means of transport used1)
Sosiri în anul 2011
Arrivals in 2011
1508697
168134
5676090
258136
Sosiri în anul 2012
Arrivals in 2012
Sosiri în anul 2013
Arrivals in 2013
186552
195871
1468681
254695
1)
68
1346905
6026735
232082
6243718
Transport rutier / Road transport
Transport aerian / Air transport
Transport feroviar / Railway transport
Transport naval / Sea transport
Inclusiv cãlãtoriile efectuate pe jos. / Walks included.
CÃLÃTORIILE INTERNAÞIONALE ÎNREGISTRATE LA FRONTIERELE ROMÂNIEI
INTERNATIONAL TRIPS REGISTERED AT ROMANIA’S BORDERS
Aceeaºi persoanã din strãinãtate poate realiza, în
perioada respectivã, mai multe cãlãtorii în þarã,
fiind înregistratã de fiecare datã ca o nouã sosire.
În acelaºi mod se procedeazã la plecãrile
vizitatorilor români în strãinãtate.
Urmãtoarele categorii de cãlãtori sunt excluse
din sosirile ºi plecãrile vizitatorilor
internaþionali: persoanele care intrã sau ies din
þarã ca migranþi; diplomaþii, reprezentanþii
consulari ºi membrii forþelor armate când se
deplaseazã spre/dinspre locul unde trebuie sã-ºi
exercite misiunea, într-o altã þarã; refugiaþii sau
nomazii.
The same person from abroad can travel several
times in the respective period within the country,
every time being registered as a new arrival.
Departures of Romanian visitors abroad are
treated in the same way.
The following categories of travellers are
excluded from the arrivals and departures of
international visitors: persons entering or leaving
the country as migrants; diplomats, consular
representatives and members of armed forces when
going to/coming from the place where their mission
is carried out to another country; refugees or
nomads.
Plecãrile vizitatorilor români în strãinãtate, dupã mijloacele de transport utilizate1)
Departures of Romanian visitors abroad, by means of transport used1)
g6.2
Plecãri în anul 2011
Departures abroad in 2011
20235
2780252
7919448
215591
Plecãri în anul 2012
Departures abroad in 2012
Plecãri în anul 2013
Departures abroad in 2013
22842
23470
2461091
200731
1)
2359204
8464240
187344
Transport rutier / Road transport
Transport aerian / Air transport
Transport feroviar / Railway transport
Transport naval / Sea transport
8794335
Inclusiv cãlãtoriile efectuate pe jos. / Walks included.
69
6.1
Sosirile vizitatorilor strãini în România ºi plecãrile vizitatorilor români în strãinãtate,
dupã mijloacele de transport utilizate
Arrivals of foreign visitors in Romania and departures of Romanian visitors abroad,
by means of transport used
numãr / number
2011
Total sosiri
Transport rutier
Transport feroviar
Transport aerian
Transport naval
Total plecãri
Transport rutier
Transport feroviar
Transport aerian
Transport naval
1)
70
2012
2013
76111241)
79366941)
8018576
5676090
258136
1508697
168134
6026735
254695
1468681
186552
6243718
232082
1346905
195871
109362141)
111489051)
7919448
215591
2780252
20235
8464240
200731
2461091
22842
Inclusiv cãlãtoriile efectuate pe jos. / Walks included.
11364353
8794335
187344
2359204
23470
Total arrivals
Road transport
Railway transport
Air transport
Sea transport
Total departures
Road transport
Railway transport
Air transport
Sea transport
6.2
Indicii sosirilor vizitatorilor strãini în România ºi indicii plecãrilor vizitatorilor români în
strãinãtate, dupã mijloacele de transport utilizate
Indices of arrivals of foreign visitors in Romania and indices of departures of Romanian visitors
abroad, by means of transport used
anul precedent = 100 / previous year = 100
Total sosiri
Transport rutier
Transport feroviar
Transport aerian
Transport naval
Total plecãri
Transport rutier
Transport feroviar
Transport aerian
Transport naval
2011
2012
2013
101,5
104,3
101,0
96,1
116,2
124,1
109,4
106,2
98,7
97,3
111,0
103,6
91,1
91,7
105,0
100,3
101,9
101,9
95,9
110,7
115,1
108,4
106,9
93,1
88,5
112,9
103,9
93,3
95,9
102,7
Total arrivals
Road transport
Railway transport
Air transport
Sea transport
Total departures
Road transport
Railway transport
Air transport
Sea transport
71
CEREREA TURISTICÃ A REZIDENÞILOR
ÎN ROMÂNIA
THE TOURIST DEMAND OF RESIDENTS
IN ROMANIA
7.
CEREREA TURISTICÃ A REZIDENÞILOR ÎN ROMÂNIA
THE TOURIST DEMAND OF RESIDENTS IN ROMANIA
Sfera de cuprindere a anchetei o constituie
persoanele rezidente în România, cu vârsta de cel
puþin 15 ani împliniþi, din cadrul unui eºantion
reprezentativ de gospodãrii.
Unitatea de observare este gospodãria, prin
care se înþelege un grup de douã sau mai multe
persoane, care în mod obiºnuit locuiesc
împreunã, au în general legãturi de rudenie, se
gospodãresc (fac menajul) în comun, uneori
lucreazã împreunã în gospodãrie, consumã ºi
valorificã în comun produsele obþinute, participã
integral sau parþial la formarea ºi utilizarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli al gospodãriei.
Înregistrarea datelor a fost fãcutã prin metoda
interviului faþã în faþã, rolul principal revenind
anchetatorilor, care s-au deplasat la domiciliul
gospodãriilor ce au fãcut obiectul anchetei.
Perioada de referinþã pentru înregistrarea
datelor este trimestrul. Date din Breviar prezintã
cumulat datele rezultate din
anchetele
trimestrelor I-IV 2013.
74
The survey coverage comprises residents in
Romania, aged 15 at least, from a representative
household sample.
The observation unit is the household,
consisting of a group of two or more persons, who
usually live together, are relatives, do the
housekeeping together, sometimes work together
in the household, consume the obtained products
and take part totally or partially in creating and
using the income and expenditure budget of the
household.
The data registration has been done based on
face-to-face interviews, the main role being played
by the investigators who visit the households
subject to the survey in question.
The reference period for data registration is the
quarter. The data in “The Romanian Tourism
Statistical Abstract” are cumulated based on the
2013 quarterly surveys.
7.1
Numãrul de turiºti, de cãlãtorii ºi înnoptãri, dupã motivul principal al cãlãtoriei, în anul 2013
Number of tourists, trips and overnight stays, by main reason of the trip, in 2013
Total - din care:
1. Vacanþe 1)
din total vacanþe:
Vizite la prieteni ºi rude
Vacanþe de 4 înnoptãri ºi peste
2. Afaceri ºi motive profesionale
3. Alte motive
(tratament, pelerinaj)
1)
Numãr de
cãlãtorii
Number of
trips
Numãr de
înnoptãri
Number of
overnights stays
18502191
76738438
16802432
67381870
10072643
6734901
37886209
46596492
615553
2725498
2. Business and professional reasons
1084206
6631070
3. Other reasons
(treatment, pilgrimage)
Total - of which:
1. Holidays 1)
of total holidays:
Visits to friends and relatives
Holidays of 4 nights and over
Odihnã, recreere, vacanþe, inclusiv vizite la prieteni ºi rude. / Rest, recreation, holiday, visits to friends and relatives included.
75
7.2
Cãlãtorii interne pentru vacanþe 1) ºi afaceri 2), pe zone turistice, dupã durata
ºi organizatorul cãlãtoriei, în anul 2013
Internal trips for holidays 1) and business 2), by tourist areas, by length
and organizer of stay, in 2013
numãr / number
Zone turistice / Tourist areas
Total
TOTAL
Durata cãlãtoriei
Lenght of stay
- 1-3 înnoptãri
- 1-3 overnight stays
- 4-7 înnoptãri
- 4-7 overnight stays
- 8-14 înnoptãri
- 8-14 overnight stays
- 15-28 înnoptãri
- 15-28 overnight stays
- peste 29 înnoptãri
- over 29 overnight stays
Zona *)
ruralã Croaziere
Zona
montanã
Altele
34879
3607436
230712
3570732
19420
2081620
161955
1298941
1233560
9043
1367780
43783
185977
175045
273957
1085
134869
23382
148726
41146
13401
68884
5331
18372
1592
50960
23315
6762
16088
-
4795
-
5247051
1499262
5121277
31309
3367079
218377
251177
323656
41944
3570
240357
12335
Oraº
Litoral
16357394
5498228
1822918
5163221
10360503
4198007
328769
5002890
1049783
794315
Organizatorul cãlãtoriei
Organizer of trip
- pe cont propriu
15484355
- on one’s own
- alte mijloace (agenþii
de turism, sindicat,
oficii de pensii,
Ministerul Muncii, Familiei
ºi Protecþiei Sociale,
asociaþii profesionale,
culturale, religioase etc.)
873039
- other (travel agencies,
trade union,
pension offices, Labour
Family and Social
Protection Ministry and
professional, cultural and
religious associations)
1)
Odihnã, recreere, vacanþe, inclusiv vizite la prieteni ºi rude. / Rest, recreation, holiday, visits to friends and relatives included.
2)
Afaceri ºi motive profesionale. / Business and professional reasons.
*)
Inclusiv lacuri ºi râuri. / Lakes and rivers included.
76
Cãlãtorii în strãinãtate pentru vacanþe 1) ºi afaceri 2), pe þãri de destinaþie, în anul 2013
1)
and business 2) trips abroad, by country of destination, in 2013
7.3 Holidays
numãr / number
Cãlãtorii pentru
vacanþe
Holiday trips
Total
Total
Din care vizite la
prieteni ºi rude
Of which visits
to friends
and relatives
Cãlãtorii pentru
afaceri
Business trips
Total
1060591
946165
371022
114426
Europa
U.E.
1044247
1005312
931700
894524
364527
353154
112547
110788
Asia
5530
3651
2274
1879
America
6749
6749
4221
-
Africa
-
-
-
-
Australia, Oceania ºi alte teritorii
Australia, Oceania and other territories
-
-
-
-
4065
4065
-
-
Þãri ºi teritorii nespecificate
Countries and territories not specified
1)
Odihnã, recreere, vacanþe. / Rest, recreation and holidays.
2)
Afaceri ºi motive profesionale. / Business and professional reasons.
77
SURSA DATELOR
DATA SOURCE
78
Capitolul 1:
Chapter 1:
Tabelele 1.1; 1.3 - 1.5:
Institutul de Geografie Bucureºti.
Tabelul 1.2:
Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã
din cadrul Ministerului Administraþiei ºi
Internelor.
Tables 1.1; 1.3 - 1.5:
The Bucharest Institute of Geography.
Table 1.2:
The General Inspectorate of Border Police
within the Ministry of Administration and Interior.
Capitolele 2 - 6:
Chapter 2 - 6:
Pentru capacitatea ºi activitatea de cazare
turisticã, datele provin din cercetãri statistice
completate de persoanele juridice ºi fizice care
au în proprietate sau administreazã structuri de
primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã.
Pentru activitatea agenþiilor de turism privind
acþiunile turistice organizate, datele provin din
cercetãri statistice completate de agenþiile de turism.
Datele privind turismul internaþional sunt
furnizate de cãtre Ministerului Administraþiei ºi
Internelor - Inspectoratul General al Poliþiei de
Frontierã.
For the capacity and activity of tourist
accommodation, data are taken from statistical
surveys filled in by legal and natural persons who
own or manage establishments of tourists’ reception
with functions of tourists’ accommodation.
For the activity of travel agencies regarding the
organised tourist actions, data come from statistical
surveys filled in by travel agencies.
Data on international tourism are supplied by the
Ministry of Administration and Interior - General
Inspectorate of Border Police.
Capitolul 7:
Chapter 7:
Datele provin din cercetãri statistice completate
de cãtre persoanele de cel puþin 15 ani împliniþi,
care aparþin unui eºantion reprezentativ de
gospodãrii.
Data are obtained from statistical surveys filled in by
persons, aged 15 years at least, who belong to a
representative household sample.
LISTA ÞÃRILOR PE CONTINENTE - înscrise în tabele
LIST OF COUNTRIES, BY CONTINENTS - included in tables
EUROPA
U.E.
(Uniunea Europeanã)
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
EUROPE
E.U.
(European Union)
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Croatia
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehã
Republica Slovacã
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
Albania
Bosnia ºi Hertegovina
Islanda
Elveþia
Federaþia Rusã
Republica Moldova
Muntenegru
Repubila Macedonia
Norvegia
Serbia
Turcia
Ucraina
Alte þãri din Europa
Portugal
United Kingdom
Czech Republic
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Hungary
Albania
Bosnia and Herzegovina
Iceland
Switzerland
Russian Federation
Republic of Moldova
Montenegro
Republic of Macedonia
Norway
Serbia
Turkey
Ukraine
Other countries of Europe
AFRICA
Egipt
Maroc
Tunisia
Republica Africa de Sud
Alte þãri din Africa
AFRICA
Egypt
Morocco
Tunisia
South Africa
Other countries of Africa
AMERICA DE NORD
Canada
S.U.A.
NORTH AMERICA
Canada
U.S.A.
AMERICA DE SUD ªI CENTRALÃ
Cuba
S.U. Mexicane
Argentina
Brazilia
Alte þãri din America de Sud
CENTRAL AND SOUTH AMERICA
Cuba
Mexico, U.S.
Argentina
Brazil
Other countries of South America
ASIA
China
Emiratele Arabe Unite
Iordania
Israel
Japonia
Thailanda
Alte þãri din Asia
ASIA
China
United Arab Emirates
Jordan
Israel
Japan
Thailand
Other countries of Asia
AUSTRALIA, OCEANIA ªI ALTE TERITORII
Australia
AUSTRALIA, OCEANIA AND OTHER TERRITORIES
Australia
ÞÃRI ªI TERITORII NESPECIFICATE
COUNTRIES AND TERRITORIES NOT SPECIFIED
79

Similar documents

habitatele din românia

habitatele din românia douã cifre reprezintã codul subclaselor din PALAEARCTIC HABITATS, iar ultimele douã numãrul de ordine al habitatelor în subclasa respectivã. Numerotarea habitatelor s-a fãcut începând cu cele de la...

More information

august

august prezenþã masivã a românilor care (deocamdatã) trãiesc în afara graniþelor þãrii, peste 100 de basarabeni, bucovineni, dar ºi oameni din alte zone din jurul României. Academicienii Valeriu Matei ºi ...

More information

Catalogul publicatiilor si serviciilor 2015

Catalogul publicatiilor si serviciilor 2015 “Romanian Statistical Yearbook”, reference publication in the system of statistical publications, comprises information about the economic and social evolution of the country. It provides, by means...

More information