H rr PoloERI(RANTJE - Gemeente Zuienkerke

Comments

Transcription

H rr PoloERI(RANTJE - Gemeente Zuienkerke
'. :. t
a
H rr PoloERI(RANTJE
o
w..','.'
*
ti ':l
',t,
,J',
TUINONDERNEMING
MARC VANLOO
GFOND . ÍLIIIJ- EIt AFSLU TINGSWÊÊKETI
20"7Á/4pFpl/4pruê
ALLETUINWERKEN:
DRAINA6EWERKEN
ÁFVAL
KSELEN
sNOEIENVANBOMEN+ VERHA
VIJVERs,.-.,
TERRÁssEN,
AÁNLE6
VANPADEN,
ROND6EBOUWEN
OPKUI5
VANTEELAARDE
LEVEREN
ENVERWERKEN
NU OOK!
ALLE6ROND- EN 5LOOPWERKEN
RUIIATE5.
IN BEPERKTE
NODI6
5LECHT5EENDOOR6ÁN6
VAN70 CfuI.
INFO
VOOR]IAEER
BEL:0475/61.51.37
WoordVooraí
Al eene ndie n her n euwejàar . .
loch Íaan wij hier no8met onzeweisen iaar
we wensêniu ie dit jaar
allevooBpoedbij elkaar
d i ew e v o o r j u l i ek ! . n e nb e d e n k e n
diê het evenmaarkanschen(êh.
Zoveelvreugdeen zonneschijn
a s e . i n o n z eg e m e e n .<êà nz j n I
EengoedeEezondhe
d,veel ieÍdeen plezier,
eenve li8engezei8 wonêna hier.
We wensenzus,wewersenzó,
ensêvenje avaÍ dit Polderkranrie
cadeau,
w a n tw i , a l sr e d a c t i e r a a d ,
staanook dit jaarweervoor iu ie paraa!.
Vee leesgêiórdan maar
g i e u w i a aI r
en ... gelukkin
WEDSTRI'DONTWERPT\AFTPOLDERKRÁNTIE
De reda.iiemadwên*delook vanhêiPo de&ranqeteveÈndêrênên richtdaàroneenredÍdtd n waár.án
iedercenmagd€êlnëmên.De
winnaàrom€ngreenEeld3om
€rwr$dÊ Én 00euroennatuuriike€euwSê
Láar!w iírpinrie rerken. aardê muzeoiu komen en suufvóór 0 mdft 2007uw onvêÍp vande kaÍt
naarhe!gêmeentehu
s !êr Gnae wn Ano M chiêÈ.
Om allemk€retrndên ên dÈ.ussi€st€vêrmÍdèn hebbênwiioaí wèdÍÍiidr%Lemênruitsererkr:
. enkel nwóneBEn Zoiénkèrkemo!ên deenemen
. alessto€Eela!ên:t€keningmêtpotood,pen,houtskoo,yeí....,forocolagè.digiEaloneêrpe
.lnzêndin8ênbinnenvoorl0maÈ2007óndêrgesotenomsagzondefidênliíicaiqe3eveft.
n dêzeomsaBzit daí een aízondêrijkeeêslótènomíag mêt uw nàam,adrêsen ie etoonnurmef
. ale in8ê$uurdeoneêrpên blijveneigendómEn dêEeme€nle
De redacriêraad
wach!in spannn3 op !w product wilhopên op êèn hqe re5ponslll
Toespraakv& de heèf Cuype6Henri,Burgemêertet
têr gêlegêíhêid
Yáí dê niêuwiáàrsre.êptie
op viidàg l2 ianuari2007.
Cêa.hteg€nódigden,
be$êmedeburgeB
Nàmêns
hêrSchepênco
legê,degêheêítehadennêzêfwêns
dieÍbarÍs eengezond,vooftpoedg
ensu..esvol2007.
voor degemeenten
É 2007hê!jaarvandeÍárt vanêennieuwêê3driuur
fleteen goedteamzjnwee' ingesaàBnomnogmàals
hergócveitÍouwên
vànde bevolklngte ye.kdEênDitwFr op een algemene
tevredênheid
over hd be eid Inmiddels
werd de í euwe
ên de raadvoor maaBchappe
ilk welziln3êinseleêrd.
8êfrê[email protected]
Me! dê bê*uuflwlssê zin nieuweionseelem€ntenn dê semeenreràad
sekóheí.
Wê nemenin dê Eemeên!êraad
aGchedqn dê heer RêmiDê Ceftk. snds 965 id van de gemeenreáadva.
ver êendêheminmiddek
Zu enkerkewaarvrn 5 iaarils s.hepen.Rèn íam vrilw liSaÍshnden de 8êmêêntêrràd
detitêEnereÍhepên.l^desêmeeniêÍààdwórdtêveíèensí*hedsenomeivatrr'lêv(leanninêsamiin,
Èadsid marvan meêrdan 6 iaarscheoenen v MevrDemeuemeêÍêr Dianaen l'1àrtinevandenbusche
n he! OCMW wed voof eên jonse vrouweliikevoouitteÍ gekózennlAníeles DêwuÍ Zii vól8r B€fnad De
lon8heopdelSiarlanshêtvoozitêrctupwndemadvoormarbchappeiikwêzjnqarnamennuverderzj
medeweÍ[ingeí íêun a s ócnw-áàdsld zalverenenlk wildan ook eder€endan[€nvoor huí iízêt têí diênÍê
dài zorgt Yoor
we àlonmiddêljk ge.onfÍontèêdmet het Gêmêentêd€cfeet
I'lê! onzêverniêuwdepLoegworden
jke
eênsrond3ê wizisns n d€ semeente werk n3.
vêrkozenên mààkr
Zowêrd nde ns6la!eve€adern3voordeeeElemaa êen voofzitre.vande genêên!êraad
devóóniftêrvan de nad vóornaaG(hippêlikwe ziintruoo< deêl!nwn herr.hepen.ólêge.NaaÍdêwiizgingên
ook voor de semcentêiikeadmiisràrê aanPasngèí veGen.
op poliekvla[ zalhet Cemeentedecreet
We ke reàisa.iesm.Benwlnu vevà.hten n 20071
P.ioreí È hêt verderzetèn vanher oníBêwêrk!prcgrammavan2006
verdêrOok cn gevolSe
de admnÈÍareve Papièrmo
ên bii de oveF
SommigeweÍke^gàanêcher schoorvoetend
opz.h mchtên
hêld aa!dê loekênnng vanrubsidesoíheiverenenvan de nodiSêvêrgunningen
Steenweg
íaar de dorpskomte ZuiênkerkeverderwoÍden
Zo moê!vooreeBrhêrfieapadvrn de 3 ankenbe€se
via de Badkenbêr8sê
s!êenwegworden afge.
aàngele8d
en moete. dê Íóarií83werkên in de wiik KruÈkaGiide
G hetwa.hten
wêrkcvoordê remarm nssinÍaLrieen de schideRerken n dê kerkvanZu enkerkeen l'1êetkerke
óp de vaíê bêloi.evàn @eageTêvensmogenw€ de u rvoeÍingvan de 3'fasê vande fesGunte vande íenen
windmoênvaíf'leet<êrkeverwachenenainhe!vooriaardebooginhêtBeginhofwordêng€fênoveè
ziê!erookneruitdathet i.htopgrcensGaivoorhêtvêrdêrzê(envandêsanerinSeerkènaandê3èfrèenreljG
Zoa s vorEe jÍên *ênsen wii diveEe andbouwwqenre vefn euren ofre hêBelen Hê! onderhoudqn wqen
! orpr tê kenseênSroot bêdng v.n onzebê8ro n3op.Nu de Dr ítwg door herv iàmseGêweÍ aai dê8êmeênrc
wêg in samenwe.king
met de gemêencDê Harn vem êuwdwordenen za Íekening
werd over8edËgên,zaldeze
deveilSheid
Yoordezwakke
mêrde
nódBêvoozen
ngenvoorfieceft
e^ voergangeBlenêinde
wordengehoudên
wqaebru kêr rê vêÉekêÈn.Oo<degebrêkkgeriolerngzá eraangepaktwoÍdên.Hêrdo$ervoordea.nl*vin
k vorE jaÍ ge*art. Nu is hêt er zeêr
een vdilgend fie6padvan Zu enkerke-dórpíaar de Brugsê[email protected]ênweg
dànóok óm nog dit iàar hêt subsidêdó*ier 8oêdSekeurdrê krEên en a aanbêÍ€dng ie
fiêGonveiig.wiihopên
n hetvootaÍ Írten dew*kên vin dè dieníWqên onVerkeêfmê!dêaaipàsingvandegeviarlij[êzónes
op de
OóÍêtrdsê Sreenwq i de dóórtochrvrn t4èet[êrkê
n $menwêrk ng mêt dê rid BrugSe
ziintwee dosi€r apSêsuft:
dê aàne3 yanêen vrjiggendfi€cpadtan8.de OoÍendse Sieenwêg
vànàrBrusseSinÈpeleBdat za àànslu!ên oo
het ÍieGpadvan de BrugsêSrcênweg
êi dc aantq qn een fêEêrsbrugoyêr de exprê$wester hoqte van de
NmÍ do woon[ênen kem oMê gêmèenteêonveEprêidebebouwingwaardoór
vê ê woninsenniet op het ópên
b.ar roier nssnê!kunnenaansuirên vê ê bèrcnêr:u tenhoêten tn{aanvooÍ eênêiíenzuivêÍnls.itrÍà tatie.Dê
g!1""i":ê
7.1 dr oót .à bêa,,or"e
so'prÈ,ueerspr,,1Bàtno.".s"",-o;.d".a"o.*.
roeKênnen
vài een toê a8e
ln 20072à dê gêDeentèorergàantor dê àanbêÍenng voor de ain eg vaneên rió eringsnetin de wiikveeqe
vóor dezerio êrinsswe.kên
kuníen wiop 00 ï subsidiêrêkeienvanwesedêVaamsêGêmêens.hap.
Erwó;dt
me!de
opmaàk
van
een
dosiêrvoor de fêrerende heBr€iin8swerksn
3escfr
aanhe! <êrkêik pafinoíium en
voor schildêfrêrkên.in het inrêreur vàn dê kerk vàn Houtaveen NieuwmunÍer De rànêg vanêêí gasnêr
n
HouevêÈ in he! voonaàrvóorzien.Oo[dê gemesmeitkêa en wórdenveíràa d.In de Maêrete Houta;e
wordr
hetgêi/[email protected]ÈwmÈuwd m rwordreên dos efop8e*artvoofdê rènovatie
vànhêrspoft.ênrumiê f4êetkerkê
Besn vóns FÍ w*d hq Eefr*niêtjk ruifrte iik rruftuurp an
sóêdseGurdInmiddêiszjí wii n samênwefkins
mer dêWeÍ,Vaamse mercommuíate
g€56n het de opmák vànde eeBtê Semeêítêiikeuitvóerngsptannen.
wilÍrevêi + vêrds mÍ de snerwêrking me!andereburGêmeentên
tê optoatserên Ef wêrdenrê€dsvee
g e # B d eo ! e ' e q I o n * e 1 d . B ao r e r . o - o "
q g e b r u , . d 1d è i . , n , 1 ê p .
I
"rdere.oo
d ê p o s rd ê D o r i ê . o o d " i d e 1 p 1 i i B . 1 , p " i , " d e r o o M ( r l o g e i n o . - , d r q . o o . d " \ o , a r ! , . ,
r"
' . ê e t . "t " . " e , , e , o c " d , e
3êiêeidD".eelOo
\e,t ,81-8r..ê.o.e.e,Oer_,."aer.a"".
hetsu.ceshndeBazunEindvorigjaarÉdeudeènpoÍvandebibtiorhêeknsamênrerkingmerdêsEdB
ngêràp!ri het prcvinciarlbibtotieeks/Íêêm
Têndiens€vande bur8erwordrií hetgêmeenreh!hêêi nieuwpoÍkanroo. mer eenrctwarÍdigê
dienÍver ên nE
inseÍi.ht Dê ópentnsvanhd yefnêuwd poíkantoor is voor en vóór de mDnd
oN
b6!;r
weNr oo< d;
iuni
kndbdwrerd*ie mdêÈkm€n doortildigate nudSe iníormitiêdooftê speen en àdmif *mti*e hiFand
e
vêr eíen.zuienkerkeÉ een echtresparadtjsàrn hê!worden.As mhrerraidvandê kun ên door
hdonlerhold
hn mre wqen wordr d nÈ ên meêr àanÍêBÈíeatie gedàan.
Fet BemêenlebeÍuufzà dr zeker hetpên
promoten,diikana têentên goêdekómenvanonzehorecázaken.
wi mógênook de ièugd net vêBetêí Dê ieugdraadsàmên8estê
d door aígevaadtgden
van dê verchitende
mà3met su..esterugkijkên
leuSovêrcnr8rn8en
op e vanacliviteÈen.
Denkênwê màafaanRockroberdi€ dànkzi
-i''Dó11'3eieer3oo'll.ce\'P1oeDegeT""rê4e''dê'e-3o.ê'e1'13e'
seunenin hutrwer[in&Wêkuníeno.k n êt Íeten daratesvànêèi ]ê êí dà[je toop! Ons beÍuur moeia êrtziin
en ale m ddeen àanwênden
om in dê toekom*ve derêzaidwinnnSte voorkomên.Wiihopen
óok op êenspo;
dge rêgêing wà! her domen PotdêtuindbetÈft.Tot óp hedê[email protected] wê her ctkê6 mer be oí@;
doen.Wii
wàchiênmê! belangíein8 op de niêuwetoêfis!Èchêvoorrclèi on potdevitrd nieuwtevenitr te bazên
De
gêmêêntewi daadnposiiiefaan meêwcrkenei oídertêunen maa. heêft zê í hêt ot van po deMnd
niê! in
Dr ales wensênwii !ê reàÈêÈn zoíder bê astiíssw$qing. Dit kunnênwil dooÍ yedêr êen zunis hêtêid
te
, o e e . W b o '- e - z e e 9 " " , i c , r \ q e , o o , , / L F , 0..","-"
op o"r-, a
" *,
",,",.",
As do!een ópÍ*hiê din<dn de Schepêne^,màds
edêí.pêroneêiena tênd e mêêwerken
en hêtwêzjn in ónzê
Eêneente.Latênwii,om dft nièuwelar góêd n Gzetiên.hê!gas heíên op eeneden gêzóndhêid.
AANDACHT !!!AANDACHT !!!!
. O P E N I N G S U R EG
NE M E E N T E D I E N S T E N
van l! uur tot 16.10uur,behálvê
lêdêfwêrkdagvàn9 ulr tot l2 uur ên dêwoensdàSnamiddag
in dè nàmiddagvanl5 uuftot l,
elkeêêEtê woêftdag vande maandis het gêmêentêhuisopen
q
d€
dienst burgêrzaken,finan<iële
4
april2007
k
zNelop
uui Op 7 fêbíuari,7 mart en
diênst, dè têchnis.hêdiênst{dienststêdenbouw)en dê Politiêdiênstdienlwezêkêring tót l9
.OPENINGSUREN
W È R K D A C V AI N
I.I2 UUR
P O S TE
: LKE
Gemeenteraad
Zittinsvanl9 oktober200ó
'kDegemêenrêmad
nr 2 vadherdiennFár20063oed
keurtdêbêgbtinSswiizging
Nlêuwêuitkom* na wijaisins
ALsemêsrelonbaorn3fel.eiig2009
Gêámd alese€n bêsftdryÉÉ
vo sm5 !oÍ se be8rcrhciwiÈi8hc
Nieure uitkomí nawij2igns
DegêmêentêriàdneemtkennÈvande jaatrèkenng en hêt jdrvêrsl4 2005Én herOCfllV
Ge co nr ol i d...d.
ei n dh d Id nt
Gê.ónrolideede reÍltdtënr€k€nrng:
G€eurrer dddênqi deremeenÈriire
rce{e
ovèr re d4er nq;deí rca 6Í
De gèmeenteràad
verleenteenparigBuníig adviêsómtrentde bê8ró! n8yljzigin8 nr I yin dè kerkíabri€k OnzêLiêvê-Vrouw tê fleêtkê&e.
+ 2.000emo (ii<tu rvhsEi êi3ènkapid Fof
hêircreÈ!ren
qi de d:ks rcnin8 DolPwq 6,.)
+ rr 000euó (,rnièlwendrrêi rcn n3Do pwêsóc)
NIEUWE POLDERVANBLÀNKENBERGE
Degêmêêntêrdd
keur het progÈmha2007un dê NêuwêPodêr vrn Btankenberye
go€dinzakê
o ' d e + o r d 3 w e ' l e , r d - o r b " v : , r b a r @o! êp e 1 \ r d e ] ' c à ! ê g o n ê .
Eenkrêdftvan€ 39.296woritvastgêlegd
opdêbqroting2007vóordêbeGtingvan
heraandېtvan
in dekoÍDriisvandewerken.
'Dê gêmeenlenad
isakkoordfrêt hetlêvëren
ênplàrsêiEn eenmê@len
plaÍormin dêtoodsvàndeechnkche
diensL
De ramlnE
bedraa8t
l0.OO0êuro.
RUll'lÍËLllKE ORDENING
De semeenrêad!él! het gêmêènreliik
p annenregÈrervaÍ.
INTERCOl'MUNALËS
Dê gemeenteàad
gaatàkkoordom hê!vogendlopeid:ubsideprciectoverte dàSênaàndêTf4WV:
aanesenvm riobi ide*tk vÈvese
ê0 6
D ê S e m e ê n i ê r a a d h ê c h ! z i i n g a e d [ e u Í i í g i a n d ê à g ê n d a v a n d e a l S ê m e n e v e s a d ê r n E nd db .u4t /e2n/ S
20
vin
ak voLma.hidragor de 3êmêênte
wone ziitinS.De heeÍ RemiDê C êftk Íardsld.word!aangeduid
ONDER\^/IIS
Dê
Yànde schoetr8êmêêni'haP
2OOS2006
eí dê begroin82006'2007
keurtdê rekenitrg
De gemeen.eruad
200ó
Zittingvan22novembêr
INTERCOMMUNALES
I'levrouw
L9l122006Soed
kêurtdeagendivande BuiêigewoieÁgemeneVeEaderngdd
Dê gênêenleraad
omdee !ê nemenaaí deve€àdenn8
aanSêduid
DirneDem€ulemee{êimadsid,wórdt
Da
nbuiten8ewonêzktjngddLL/12/2006Coed
keur de igendàvandêAà8emêneVergàderií8
De gemêentêmad
heêrWim Coó s.schêpenwordt aan8esed a s vetgenwoord'8ei
ngdd ll/ 220068oêd Dêhêe Wim
[euft de agêndrvànde BuitenSêwon€AgemenêVêtade
Dêgemeenrêman
Coo s.r.hêpen.wordraan3eíèd a s vêrêSenwoordger
ngd.d06/12/2006goed
keuft de agendàvande 3urêngewonêÁl8emêneVêBade
Dê gênêên!êrààd
:
d i s vêrtêSenwoord!8ê
Dê heerÀ rin DeV! eghe,ÍhêPên.wofdtaange*c
a
'l
DIAPAL
T e l . 0 5 0 / 81157 3
For050/81l0 83
e mal: [email protected]
websiie v\rw d opoL.lre
Dê gêmêentènad
kêuftdê agendà
vandeAgemenê
Vêrgaderi.g
d.d.ll/12/200óEoed.
* Rêtributiêvoof ophalênvu snoêiaívà|.
wordi vexrnn,EkkênàíkómÍie
Ondêr'tnoeihouC
yan
vanhêtsnoeien bomenenh€e*er n êênprinte
Her gemeenle
iik reributiêre8ement
op rerkênaàn
nuGvoorziêningen
op 8êmêente
iik openbaar
domein
wordt venêngd
vanàfI ianuari
2007.
l-lêrángêbodênsnoêhou! moêt vo doenaande vol-
RUIMTELIIKEORDENING
EN STEDENBOU!v
DêgenêênteÍaad
veÍleeot
gunsigadviê!aa.
hêtonF
werpvanhêt semeentëlijk
[email protected]*rucourpàí Dê
.
hêr màg n* mààlrwee wêkê. gesnoed zjn óp
datumnn de ophaitrg.
he! moêt vrii zijn van doornen,worelSêÍe len,
tuinaí/alLÍeneni
ÍzêrdËaden a le anderevreemde
matedalen
dieeenhouwernipperàrrzoudênl<un-
.
dê mdima ebelaatbaÈdoomêiêrvà^ dêrakken
.
.
de 6kkên moêen óndêningin dezelídêriêhtiíg
d zljn ên in bu$ê s 8ebóidenwordên
SesGpê
herbindenvande busels magenkelg€bêur€n
mêt
.
de lengtevàtrêen busel magmaximaal2 frerer
Zittingvan2l december
200ó
FINÀNCIEN.
Dêvólsênde
resibutiêsvoor
he!d enlqaar2007
woF
* Rêtributiêvoor huweliiksplêchtighèdên
op za.
têrdag,:ondagen fêêltdaeên
Dë rerbure wordrvàqeÍê d op 75êuro.
.
De ÍêÍibutie wordt íorhitai. vàstgêÍêd op | 5 euro
Dê hiernavogêndêvoóMaden dienen!ê wordenin
KÀ,ffU
LN"4]
Tulnen
Tuin en
Londschopo
rchitectuur
Íloddy
llanlycÍeglrcm
OpÍrssen
vanbestaande
luinen
Voled9 onderhoud
vandeluin
TêÍàssen(hortenlegejs)
Leegandstraat
20 8377ZuiênkeÍke
T e l . 0 5 0 / 31165 0 G S M : 0 4 7 6 / 3 65l 0
6
E na irêddy.vanÍ[email protected]
LeêglondsÍoot
20
8377Tuienkerke
Gsr. A472/57.2Á.5A
Fox:050/31.98.71
sreyevo.ryckeghê[email protected]
de óphai^gengêschedenui$lu !ênd op de door
vrqêre de daG
he!gemeêntebe*uur
he! snoeho!! d ênt dê dagvan de ophàlngdoór
de aanv.a8èr
op hetvoeqàd lqen dê fooiiin 3€
glrlè
r0
tiJ.I
$I l
* Rêtfibutie op het ophalênvan gróíhuisvuil
Ondergrcí husvuiwoÍdr vê6ban huÈruad,êekÍi
schêróe*êlen matÉsêí eiz. da!doordêómvàn3
kanyerpà[twoF
nièrindoSemêente
iikêvuinkzakkên
Het grcí husvui mag e.hte geenhuGvui bêqÍen
De rcÍiburie turdt foíai6 r qsl3e$ed óp 25 euro
$atollletsu
vooMáardetrd
De hiemavogende
.
.
uitduftnd oP dê door
dê óphaingenCês.hieden
het gefreeótebeÍulrva$Bê*êde daG
hdEroÍhuÈvuldientdedàgvandêoPhaitrSdoór
dê ainvftgê' op hetvoetpadte8ênde boiiin 3e-
magmaxmom
de ophaingsduur
depÍiFvàn
dragen,zoniêtwordt
hoógdnaÍ hê!dubbêe bedràg
í Retributi€ voor àfschdttên
rcÍibutieseve*igdvoor
Erwordt êensêmeetrleijke
bèÍu
dêatíre Eí rh.hrirtenaan
edêr
prfticoiieretr
enEemeenreÊàds
De rêÍibutiêGvêre.hudigddóórdepêÈoonmêrinedeídieh4Í5chriftve.
begrp vàndegemeênGraads
D€ reÍibuie wordr vasgeÍe d as vólg!
vaiaÍ 20 kopes rcÍdi êr 0,05êuro per bLadzijde.a4
íomààt zwán.wit aàn8êrekend.
í Retributie vóorhêtverstrekken van váttgo€dDe reÍibutiê s vêEchudigddoor dê Pereoondie de
nl.hlingvraagt.DèrêÍibutiêword!vaÍgeÍe d oP25
*vaststêllen twêe voorlopicê vaalfdên,
wo|d!
He! Collegevan Burgêmeênêrên Schepenen
vàn
gemrhtigi om in aíwachtngvándê Soedkeuring
hê! budset,vóordê m2ànden
iànuarên lebru.ri2007
ovêr vooflopi8ekredeten !ê bês.hikkenieneindêdê
nórmalêgangvanbeÍuuÍlii[ê diê
A l e t l m m € r e n r c h r l n w e r k i hn o u t e . P V <
R è m e en n! € L r e .- f o L L i k e nd è i v e . r t e 6 o u i< à u t ó m à t i seà- t
9 à r a g e p o o r t-er n
9 P r < a r t o n w à n d ePnL a t o n d s
b i n n e ó d e u r €fnr u 9 9 e n n o í e n
z o r n € w e r l n g , l a l ( . ó . r t r u < tPi eà r k e t
ramen& deuren
Inbraàkbeveliging
vAlrvoonEr[
Michel
. KATTERO6HE"
steenwe917
Blànkenber9se
832 Zuienkerke
Tel.o5o/41j9 ó3
il: mi<hel[email protected]
* Ovêrdracht van bevoe8dhêidan hetschêpên,
cóllêge inzakê dê opdra.htên van hêrdagetijks
rê3eméi!voó.dê
bóuwvan€en
indivdueleà[email protected]Ê
zuiviins!ns6la!e(rBA)tèyerensenvànÍ0r/Ot/2007
Tene nde êêí vloftewêrkingmÓ8eilk ie makênvoóÍ
het dienrjààr2007,besliside Semeênleraad
hàarbe
voesdhed vóor hetvan*elên vànde sunninswiize
en
dê aannemingsyoo&aàrdên
ovêr te dragenaatrhet
colqe vrn BuryemêêserenSchepenen
vóordeopdh.htên van daSeiiks beheeibinnênde per[en van
de op degêwonêbegrótingngêschÈven
kredieienro!
De B€mêenteÍàrdbeslÍ dê ÍudiêopdEcht voor hê!
ulyoeren vàn de binnênschi
dêrwerkenin dê Sint
Savokê&rê Noutaveààí een externêontwerpêrtoe
€ 10.000,(ex.usrer
BÍw).
*Overdra.htván bevoegdh€id
an hêt s.hêpêncollêgêinakê dêopdrà.hten van de buitenaeÍênêindêêe^ vroftewerk.B mÓseiiktê makênyooÍ
her diênÍiàar2007 beslisidê gêneênteraad
êêi
deegaiebevoqdheid
toe te kennênian het Cole8e
vanBuryemeeÍer
en Schepenên
inzakedê opdrr.h.
van
len
debuirenSewone
diení b nnendeperkènvin
deop debuitengewone
d êtrÍ ingeÍhrev€n
krenietên
rót € 2.s00,-(ey.usiefBTw).
* verlensing
semeênretijkêsuhsidiêre€têhent
voor dê hoow van eên individuêleaívàlwáterDêgèmêenteÍad
bêdG!omhetgêmèen!êlilk5ubsid
e,
i lil
Y
Dê Cêrckên Henr Demaeckê.wófdidê
he! ambrvàó Íhepên verleênd
Zittingvan3 ianuari2007
Mêdedelinq in Erband mêt dê bénoêmine ên
dê êedaflê"eing van dê bureêmêêstei
E.wóÍdt eznggegêveivàíhet ministeriêetbes
uit dd.
5 dê(ember2006waàrbjdê heêr Cu/pe6 l-ienritot
buEemeeÍêrvandegêmêenre
wêrdbenoemd.à
smêde
vii een íhdivèi vàndegouvemeurhn de prcvin(ie
wêí VlaandêrenwiarbijbevêÍEdwórdtdarhii
de êed
: s bu€êfrèeíer heêí!algelegd.
lhsbllatiê gèm€êntê.aadstêdênên €edaÍêggina.
Vêrkiêzinavandê ledênvan dê r€d rcor mààÈ
De hièrnavolgendê
peEonênen h!f opyotgeBwoÈ
.
.
Dès.hoolneêÍêÈVanden Ao$.he Ncotê
.
schou!êeten
Jon.kheerêchÍÈtine
le83endê eedàíen wordênà sgemêen!êmadr
id gein-
Dererc Noél met as ópvo8e6 LuirêB ngo en
.
DêmeulêmeeÍêrOianamet ar opvótgeBLaBàn
Enm/ ênV.i Ihourhour lohan
. DewulíAnneiesmetasopvotge6vandên
Bó$.hê
N c o e e n v à n d e f b ê kLeu d w g
' Sim ji leannne rer ak opvótgêÈVan
Thourhout
en
Goethà
s
tlàns
Johan
. De C erc( Rênimêra s opvógen Fóckedêy
E s en
. Cher ê. Lrrbiii hetats opvotgeBGoethàtsEddyen
MêvrouwDeschoolmeeíeÈVan
dêí Boschê Ncóle
wordt ve*ozêi a s vóoziter vin de gem€ênterrid
Zii nêêm!hêtvoouiitêruchap
vàndê u rredeídeyooÊ
.
.
.
Vérkiêzing van dêschepenen ên êêdaíꀀine,
De longhe Bemrrd met ak opvogets Kerc[hove
VêroniluêetrLasàÍ Emmy
Dem€yerewàteÍ metà sopvotgescoerhak Hans
Demae.kêrHêíri mei àls ópvotgês D€maècker
Yvesef GoêthakHans
Ye!&czjl€ladeleCe!Y
wordênverkozênàsrchepenen eg€endê êedaí
Deg?frfrt(
_
Fietsen: v",*,,p- auuari,,un
lr.t
nnt&riestr
^/tA>< v zÉ
Vanhoorenweder
Dieter
,ttuli ei aagrlrs..k.per
rp:aie'daqtun l)u tat 16r
,t estcrniruureg Iookl I I
;l.l 77 I IoLídvL t./t i enl,erk!)
GSM: 0472/ 7l
L1,lai/: l.5Ndk1t knntuil !,t
op.n ttr ,tL rt rt, \rt lur.jl h, )t)ntt)
Bonte Brigtte en Qointeis Geert worden ver<ozen
3 s ê d ê nv i n d e p o l t e m a d
ZEIJ'BEDIEIIING
ip tt hoekstje
o
EGEiA
Nlflwe steenweg 64 837? Zuienh€rk€
t€l. 050/41 tg 66
Dage\iks open van 7u roi l:uóo
ên van 15u30 ior rgu
o! ZOIrDAC doorlolend op€n
van 7u toi l5 u
gloenten, ftuii, kaas, cnalcuterje,
kaa6lldlr€n, frut4anden, bi€rmdder,
glote r<euswijneD en sierke draDken,
dag€liilis vanaf 7u broodj
boierxoeken en pailss€lje,
kranien, Ljjdschfifietr en u€nsLárten
Informatie
DRtF,r6ÊffrD
6EZOCHT !!!!!!
RÓf{DDRAGERS
VOOR ONS
{: EM EEhlTELUI( TUDSCF'IRIFT
Wiizoekênmensendiê oís Podêrkrrnlewil€n
ronddmgenop dê dêêlgêmêêntê
íeelkerke etr
re zu enkê&e.M€nsêndiê z.h 8êrcêpetrvoe.
e n , . e m e na 3 d e b i k e m . o n t r f t ó p m ê t A í n
l'liches in hêt gêmeêítêhuis.de
Íe[endeni r ê . 0 5 0 / , 1 3 . 2 0 5 0à m . m i c e
h s @ p u bi i í k . b ê
Schrijnwerke
ij llyb o Kurt
Alankerberysest..nv.C I3 - 3377 Zui.rke*e
Tel,05011
l, I 9,8a- FaÍ 05A112.39,59
os al7ót10.91.15
Eandil: ll\ho.k [email protected]èIgocon,r.|
lleh sit? : ttt|.
|9lhr-kufl
,be
Nieutlbouv - Rerorotie
Niêuwtelefoonnummer
enÍaxnummer
klwa
-
ResídlÍunt - Feestzaal- Ted-roon|
Oproepsamenstelling
adviesraden
8il dè aanvàng
vàn de nieuwêlêgÈaluurworden de
gemeenieriikê
radenopnieuwsmengeÍêtd.
DEVÁI,'CKENAERE
Listefeegítut tle | - I 330LisseieSe
ïe1..450/51.57.59
r\tr'. t? stt t rt h kle ra I&c n aeft .bc
wiidoên êenópbep aanale inwonerdê inrerêse
hebbên,
om dêe u!re makenvan
hun kàndid*uurBerch!ain het Colegevaí Burye
meê!êrênSchepenên
ií tê d e^enbijvoorkeuf
vóór
Voor mêêrinformareóvêr dezedrie ven.hilende
adveyaden,kaíjê têrêchibijde bevoegdê
schepên
S.hêpênvàn
cutuur:Aan DeViqhê.rêl0475/96.55.69
s.hepênván andbouw
ên miieu:li.quesDeme/erc,
Do"l!trkts !:es1.1!"
tn tulnahtsdrul (tun l/ll L, Palen)
. ilxuneÊnuÍrnrmí*nssttrië e * zosskuí
'rniddrs!,rrrr rorr.r 0!u( \8otrd!,d r hr
!ir-eiheidekIl,níshdes$lErsrer llu.o1..
faí,
rorl0 pcMi.i. r0o. rlh srLllcindl$
Oproêp
vriiwilligers
De gemêên.e
zoe( íos vrilwi igeBóm meê!è
Gegevens
burgerlijke
stand
ênbevolking
in 200ó
5
t2
t3
3
Kom OpTêgenKankêrbloêmênvêrkoóp
lc kanle naamóruêvênin he!8ênêentehuÈ
Hêrgêmeer!èbe*uur
drnktu ېdsbiivoorbrar
t55
Oproepaandeverenigingen
Bii de Íirt van dit nieuwêFar d
oproêpiii a evercniginSen
om 3
de à.i vitêtenkaenderin de BiíB yán het gemeente
huk.Zo ennên deyetn gngenvêrmiidên
dàter mêer
dere ad viieiien op dezeLrdê
dàgwordêí EêorsanÈeêrd.
Kom *^t *B €n klkje nenen êtr ês dan pàsd€
dÍ0m vanuw a.riyi!êitv*t.Wê hebbênàl fêgêma!g
vaÍgeÍe d dàt v€lêaftiv têirèi e kaaroverrappen.
Aantalbewoonde
woningen
t35
t55
t50
587
Bevolkingsgegevens
en
burgerlijke
stand
0r?0r/2006
2.743
Aántalinwoners
perdeelge
meente
op
0r/0ri2007
203
230
t85
240
405
133
t430
TRUDOVERSTRAETE
050,]4]/05,tldo€Etrqe€l]pqndqobe
t4tI
t332
2743
I]ERSTELINGEN
BNNEN2! UUR
Deelektronische
identiteitskaart
eêníolocabinê,vo
dócí nierÍeedsaandê gêÍe de
In de gemeênte
Zu enkêrketi^ eÍ tornu roê óngeveêr
l3l5 wn dê 2275e ekÍoí s.he identiGiakaarten
it
Eendrealwêken na ondêrêkeningvàn uw bzsisdo.umenionlvangru thuiseenwirtè anoniêmêênvêloppemêtdarÍin uwpin en puk-codê.
Plomen€ê íelen wilvàÍ dn de re.ponsop de op
lePn3ên vóor dê arnmi.< vin d
:.hc idenritêakara ri rietverminderen
È
I'let dezecódêskomt uterugnaardêdiensbu€eF
zakenvoor het aÍhalenwn uw dêntitetskààit.Op
d! o8ênblikkrijgi u de kansom uw pn-códe r€
Hoosstuamchjn iik s de Íedenh êrvan!ê zóekenin
he!têit dÍ inwoneBvr6rèren dar hunhuidgêidètrli!êitskaannqgeruime !td Eêldiss.
Eêlànfiiik:
p n enpukcode
moetu nrdiên
D e o v e r h e i d h e eê fvte n w êb e s i s r d a ! . e g e n e n d 2 0 0 9 de uihodigingmê!uw
zórgvuldÈ
bewàrên
op
een
ve
lige
pláas
êndt gedu,
iedêrêBes,vanàí 2 jaaqin her bêzÈzi noerei zil
rendêdevo
edise
dishe
dsduur(sÊÍ)nn uwidênvrii eene ckÍonÈ.hê dên!rêrskiirt Derrrê w. d:
se
riiêitskàar.Bii
verl
van
gehêime.odeswordt
es
dê
uw
ederecnY€rvro€ad opse ocp.n.
idêntiiêial<aáft
mardêóos.Eendupicaarvandepn,
Ho8êí wiide owonêÈ,weke eên opbepingóndan
ênpukcodê<an êeosuw idemrêitkaait
gêaftiveêrd
voor
dê
aanmaak
vai
werd
êen
neuwê
êêkronsche
niet
mêer
aangeyraagd
woden.
3ên
dentitêiBkaaft,vr
êndeilk maarmêt aandrans vèF
zoêken h ê'iaf hêtsepaÍeSevoiSewitê^8den vóór
dc op de uknodigrígvermeldè
darum.
wê wensennog eensde procedureyoófdêaíevêÍin3
vandê êêkionÈ.hê idêntteitskaatu
loe !e t(hten:
.
U ontvaig! êen opbepngsberichren mêtdr zich
pel5!eo!j! aan in hè! 8êheeniehuÈ bii de dienÍ
burgêrzàkenvoor ondeitek€ningvai eên basis-
Wannêêrêenknd iongerdan 12làrqner eêntand
rearwàrrSeen
reÉpas
verêÈrs,moerheteenidenti
têitsbewFmê!p*íótó óp zakhêbbêi.
Bii de [email protected] deni u êenrêcentepaíoro vànuw
knd en dê gê3evêns
vanêênconb(pereoonvoor
noodgêhlênmêete bÍengen.
Dê ko{prF bedÍaàgr,25êuro.
Hiervoorbrên8tu 12,00euro ên êen recênlepisróto metwire acheErond meê.
speciaêaatrdacht
vÍagenwljvoor de kwalr€i. vin
de pàsfoió.De làaatèdld biêdenzichsêeds m€ef
inwoner aanmê! foto\ welkezê ze Í aíprintenvia
hun hómê-p.c.wijmoêtêndezezertomaakiêrolo.s
Rêktóêlaling
minderirriSen
om eenminderlarset€ latênreian ir somsêe. aprnê
to€í€mminghtr deoudêtsíod g.
w j,àden iêderêenaanóm roto! !e taGnhakenbj
een hêroêpíotogÍraf,Mnr ook í[email protected]\ Senomênitr
De ouderbljwiêhêrkindinges.hrêvetr
3Èargêêftde
roe{êmmn3ê^ yràa3tbetdocument
aan.
BANDTNBTDRIIFT.
-nJeLJUtllWL^ __*^
.
hdusrf
ezoneBlaueeTorcn
Blankenbeíqseslenwèg
350
30008Íugqe
Tè1.:
050/31
3351. 050/3i780i
FaÍr050/31
7382. oSM:
0495/54
4351
E.mail:
[email protected]
BÍhuis:
&ugqesleenweq
6
. Íet,09/377
9900
Eekto
24d6
. sl€chts
veEêzêdwórdtdooréétrvàn
zÍn ouder
. Ver8ezerd
rcrdidóoÍ e€ndêrde(vb.sbotóudeE)
1 D.Tf,VER]IIER
Tel.050/311313
Fd 051r/67
56
t
Dierengezondheidszorg
Vlaanderen
vzw
(DGZ).diênÍl&R.
Dierêngezoidhe
dszo€Vlaanderen
Íàit ten diênÍêhn vêehoudeE
en Pafti.uieren.
El[€ houder vai s.hapen,geiten,heftenirundvêê!vàÈ
(vinal200Íukt dient
keft,(vanar*uk)olp uimvêe
2chte latenÈ8Ésêrenin Sanitel.DinitêlÈ
heridêftficalie'€n rcsí.àtiêsyíeêm (L&R)dat doof DCz
sword!bikehoudên Dê d ên* hóudtale Besêven!
bii
(otrêcte
vrn
óverde dierên,zodar
n íiden
crÈs êên
Ía.ern8 kanSebeurên.
H erdoorG êen3iê ên etrciên! nsriipen
mosêljk.De veêhoudeB
en parku ierênkunnenbij DGZ erêch! voor o.a.vol3êndê
dien'
. herbêkomen
vanagemene
infornatievm idênrlíi
cÍiê & re8iÈlie (oormèrkên)
. gêtre8ÈÍêrenvanmedingên
ênwiizSinSên
volgêndê
kanaên:
DGZ k berekbaarvia
. [email protected]ê
vàndegene
de
Dê hzndrêkênn8
wórdt op de ien< bu€enakên
. va dê pos. dierengezoídhêid3zorg
V aandêren.
Dróngen
d en* l&R.Dêinze,
Hodreg ,9011
. É : A74122
00 |J.í viadè Íàx:A7AD70 27.
Caré
rl
u
I
g)'/7zuienKerKe
'lg'. o50+72+2?
Mobiliteit
De busen van Zuiênkerkenaar B.uSSeziin dikwjs
overbêzetdidêns
dê ochtendspits
op de schooldagen.
DoorioedoênvanhetgemeentebêÍuurÈhier:eÍdêfr
3 ianuàr2007vêrandeÍins
in sekómen.
Om het .omíoft van de rezgêrs te verhqen werd
bêsrÈtomeenbijkomêndê
rtiê vooz enóp ê kêftê[
dagÍhoó dagvinuir Zuienke*€ rot Brugee
Dêoch!êndspu ^aar Bru33êziet êr nu rit ak volg!:
B kenbêrgê
Station7u27
Zuienke|keGemêênreschool
7ul7
Blankênberye
Sht on 7u35
lr<BC
Michel
Beirens.Erna
Willems
Ooslendsesteênweg
92
. ZuenkeÍke
3377Houtave
T e l . 0 5 0 / 3 1 9 7 3F9a x 0 5 0 / 3115 1
TemFelhot65
3000St.Pleters
BÍulge
cov ní:30476
ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN
En vooraleenvakbekwame
service
SLAGERIJ
ERMf,
Zuienkerke
DeRoose
De reaÈatievanherprojêcr" De Róore 3 unermaie
su..esvorveropeí n een vrjkofte perode wêrden
ale appartementen
(13 in looa) ên 4 En de s pa.
Wdichr È hetreinigênbekenddar êf alsnogéén pàF
kêêÍuimte (G3l bes.hikbDrÈ voóf vêrkoop
De vêrkooppÍF h ervanbêdraa$7 030,22EUR.
Evêítoee gqad 8dênkunnenzi.h,hêÈiiyh
hêrSemeentebêÍuur tel.050/43.20.50,
heuil re.hsÍeêks bij dê
WVltè.050/36.717l ntormerènovêrdêmo8êtiikhe
SPECIALITEIT
gehakt!worst,
oroge\Íorst,
bloedworst
NieuweSteenweg
60,
8377Zuienkerke
Tel.050/41
l3 4l
&Nu
m
HEI POI.OËRKMNTJE
l1EÍ FJLDTÊKPAN|JL
PoTDERKRANTJE
NU ??????
ONTWERPEN VOOR DE NIEUWE KAFT
l0 mÈrt2007 ONDERGESLOINZENDENVOOR
EN.
TEN OMSLAGMETDAARINEENGESLOTEN
VELOPPEMET UW NAAM ENADRES.
SPANNINGOP
DE REDACTIÉRAADWACHTVOL
UW INZENDING.
I
dienst
Openbare
werken
& technische
NieuweSteenweg
AanlegFietspad
H ê r s ê n ê ê n r ê b ê Í uhuef ê r r ê r b i j d e à a n n eompea a n
gcdroígenon dê r o e.ii8swerkêtrin de wj( Kru !
[à sjde eu de aií eB y.n her íêspád ii de N ê!wê
s.eenwq mêr spóêdverdêru i .ê
DeNotelaar
WêgeiseênseÍh lwerdêi dêwèr[ènaàí de zia De
Norelàà'r'Íigê êgd.nm,ldêsziindêwê.[ênópi ê!w
op8esÈfren hopei wil e nd àpri d
ndimo
De NicurveBluurrc Toren
] MI í O B I L l Ê 8N\ ]B A
Zxr \.oi 3 lc Sclc!.nr.dcf d llrl)pc ari.tr
LruNclikcn..onmtrnicncí.n.\crldcrnr9.d.
iouNmxrlrid.n
Ei!.n l'!trhrnl. RtrnD.Dx,lii!L
Ill.nkênbê.gseStêen$eg
2 - 8377Znienkerke
(
l e l . / l d 0 5 0 / 3 1 1 6 5 ; S l l l 0 1 9 7 / J l 392l i
ïANrÀ
R005t
!IRI]UUR
\/INKOOP
DeSmelDeNqêyêíloqn
8
8420
wênduinê
[email protected]êndiÍno.bê
wll{TEll{ MOTORS
BLÊNHENBENGS<ST<€NI]J(G
58
8377ZL]<NH<BHé
J(L.,44)7174.1916tFX 050/ó7.30
24
€MnL: bêÍwondêvé
[email protected]óndóró
bo
ooÍEttDEÍEEt{wEc
60
(Z{IE
ERE)-BEt6t{It
837t|lÊËIKËRfiE
GStí:048óIló12ó
WEB:
WWWWI
ÏEllÍ.BE
KotÍwtNTE|
@PínDoRt.BE
Landbouw
& Milieu
Prêmie
van250eurobii
installatie
nieuwe
mazoutketel
Eke parlicuier diê iu$en I januariên 30 iun 2007
mêr kwi (eildibel
Optimaz-êl!êaar isolerên oítÉígi een premievan
290 eurc in de vorm vaneen [órtng.heque.
De1êPrêmiêde informazoftróêkenr8êld!ênke
voor
verwaÍmingsino
a l i e s o p s l o o k oi e d ê v i n d e
coídensafetechn
ek gebruikma[en.
Voor vêrdêre iírormàrie yerwiÉen wi u nam de
wêsbsii€:
svv nformàzourbê'
Dê wàrêóeheeQàínen in openbaarondeEoek.
Op22noEmbergaannvlaandêrendêkèrbêheêÈ
p rnnen n openbaarondeEoek Hetgaátóm de elf
jna 00 dêêbekkênbeheêF
bêkkêíbeheê|Plannen,b
pannenen het voórbereidênd
dócomên!voor dê
opmaakvan de *roomgêbiêdbeheerplaí.envan
S.hêdê en f4aaslederêên[àn de pannendie op
ziinófhaar rqio vantoepas nsziinvandanaíinkilkenin hetEemeen!eoísèdhuGen er opmerklngên
op íórnolèrèn.ller openbaarondeuoek duur zes
rêagêrên.
Miar bovênalwilenze duideijkmakenda!
efwêrkwordrgemaaktvan
op o$ n8ênvoor dêwÍêÈ
pbblemênzoàs wàrêrcvêrlaÍênercrvervu Ing.Bovêndiênwilêí zê dê burge.êr óp wiizendat niet àleendeoverhedveÍàntwooÍdeilk svoofdê toêsftnd
un hêtmtef inVlààndêrê(maar
di( edêrêeíhièftóê
zjtr Íêenljê kanbildÊsen.
Aan de gemeentenwordi gêyËald om haarburgêÈ
via her gèmèêntelljk
infobadte nformerênovêr hêi
opènhÍ ondeaóêk.Hiervoorà vrní22 november
iníormarieên beêdmaiêfaa beschkbaafgêÍêldwóF
dên via dê.rmpr3nêsre:ww vó vrnwàtêrbe
voor dê pê6 s mevÍouwl,lie
Ceiral aanspÈêkpunt
Vài deí Kerchóvê.beÍe kbaa vià
m.vandênkê[email protected]'
Ofop he! numner 0-176/205.024
Bê&en vin de Bru8sêPodets
l9 fêbruari.Póv nciehuÈBóêverbos,
KoningLêopold
lll.lààn,1,3200 S NT-ANDRÊS(Bru33e)
Effectieve
Micro-organismên
of EM
Reddeaarde
ledereenkanthu s ziin *eênqe bijdhgenon de.na
ÍDía e gevogênvànde ópwÍn ngvaí dè aaÍdein te
Ondêr dè ttel Vo wàn warer... Lancercnde
coóf dinàrêcómmksê mesrààrWÍêrbêrèid
(Crw)
en dê bêkkersêcreorialetr
op 22 novemberinÍoÈ
hatiê en sensibirÈatiecampagne
voor het ópenbaar
onde'oek. l'1ereenloidêi kmntenàdvêftênr
ês,êen
Tv{por ên iníormitiêvêrgaderingên
w | ên k iêdèÈ
een zo 8óed mogelj[ informerenover de wàieÊ
beheê|PlànnênVóór
iêdêfbêk[ên
brcchure
mêt
een srêepuÈ de acdesen
sankêljke
p.oleden die e. op Íape sGan.Dêbrochurcszin
8ràik tê bekómen n de iníófmàrêzuilênvan de
Viàmse overheidofop he! nunnêr 030099 004.
dràr^áaÍ [omt eÍ een.ampagnesitê.
l'1etdèzê càmpàgíewi en de C W ên de bel<ken
se.rcsriaiende bur8er níormerênoverhetópênbààf
onderoek en over de maniêrmaEp h i of zj kin
Wê gevenI pm[tis.h voorbeed uiidevele mo8eiik.
hedenyanEf,l.!vemakenBOKASI-I= gelermenleerd
CFÍ(cróêien
Frun Tun )-AFVAL.
Hoe miken wê gokashi= hoê í€rmênterênwe GFr-
ódl
We lermenreren
thuk,metbehulp
vanBokashizême'
lcn.onsvêÊ GFT-AFVAL
in êenemmêrGeêíÍótt ng,
no.hsGn[.Na2wêkên
heêfrdeBokashiêed
zoeou€
ên
s
klaàf
voór
gebru
k
oa.li.hrjes
inwêrk€n
n
Eeur
desbnd.Nalt dasens de Bokashvoledisomsezet
in vÍtr.hiba€àarde.wrrÍií
neí kan2iàiê^enp ànten
Andêrepnkrscheloepssingen
mê!Éll
L Dagelj6 Bêbruk vin Ef4.AvloeÈtofin het huí
rdc planten.huis.
cêbruik v.n E].1-kêramie[
voor bouwhiterÈen.
witedriver n3 enêEiebêsp:riig,bêwariíg
vanveBê
Í. cebfuk van Et't-A. Ef.l[.nmie[e ên ËM{ ise in
and-êo lulnbouwen veeteehom alerlei proble
menóP een natuufiikêwlze op G osen
voo in ich!igen en vóórdn.htên over El'l
.ona(eêr cê.ie sÍubbe
050/4.2t 3-0473/6716.29
zic oo[: !ry ên:!!!!!I!1!n!!ic][email protected]:
leide rundaftiv(erênên $cít cen natuufgidsutêg
overa eSwondens.huetr op hetÍrridt n e [e ku{.
gêmeentes efwel êc!e bèlèvên.
Mê! dêzê.ct e w ren we ionsêrcn,toeriÍen,vóorbij
gaíBe6en overhedên
sêr biÈêrendit de naiuudjkè
àrnspo€kêshun paN vêrdêíên óp het ímnd ên
b ê a n g r l k z l n v o o r d e d u n v o r m i n ge n d e k u * .
rêrdedign8.Wew len mensênbewu* mi<eí dai een
Í r a n d v o l n * u u r i k a l v a . s ê avi u i í r à n d i s m a a r w ê
bê anSri( È voor duinvoÍmn3 en [uÍverdedig]n8
Vêe ogen€n handenmakêniê Lênrêprkkê ntêrer
s n . e n ê u k l e d ê r è ein: w e k o m
4!00. Ins.hrijveí hoeít nier
Plaats van àtspraak en mêêrinío?
Lenteprikkel
op hetstrand
ZaterdagSlmaart200T
{'t\
r.\\\
l e e r n j k ez a n d b a k . \ ' '
Hinnê óre l'1aeíait (059/la2 .47)
mako hanneorê maelí[email protected]Í,vdnderen.be )
\'
Wist jê dat e m€ef dan 30 soorreóschelpenre
vindên uiin op de Bêlgischesràndenl wist jê
datêfmê* dan I ló ka é.ht afvalkànBevond€n
wórdenop I km strànd?wist jê dat 37%vàn de
toerhten,vindt dat ênkelku.stmatig áfvàlvêrwijdêd moèt wordên van dê strandên?Wktiè
dat vóris jaar meêr dan 4s0 vrijwillirert mee"
hiêlpehaan de Lenteprikkêl?
oP I I nÈï!
?!!l
lao
oÍs:f, seê,r he.
CóórdinariepuntDuu%am
Ku*bêhee samenmerde
kusqemeênten
êo heê warpaftner dê Lentêorikkel
ób hêt strànd van allê kustaemêentên.Dê L€ote.
prikkêl È vce meêr dàn enc een opru macle van
hê! 3Í1nd n tàr vài ku*semecntenziin êr ve6ch
ohbochtclijkc
aê|rcnl|oqs
veeioo h hai kódswhketït.
zrienk
tke- Íd A5A/4l761S
Cultuur
r:\l
de BlazuinÀ:t
nkóm:€3 aíderenmêijêugdpis,€
5 kndêrcn
zónderjêu8dp*,€ 7 voo vowssênên
vlàam! Muziekrhêatêr- HêisGeoperettê
Kring - D€r ZaÍêwitsch
zarcda823áPri2007 20u.
DeBlazuin
AKTIVITEIÍÊN BLANKENBERGE
Ovêrz i.ht àctivit€iten aêbru ad - april 2007
[email protected]ê'
w.bs ie: hitpJr.u ourbrrnkènbe€e.be
cuhuurpèk!cq2!!!:Z!!Z
. Gorki- Homo Erê.tus
vriidaS9íebruàr
2007. 20!.
Tentoorstellins
" Hêt itrand alt wêrk- spofÈ
yan 09102t2001 - 2110112007
D nsdagt3 íêbruad2007- 20u.
. National O*èst van Belgiê- Con.êrt
vrrjdàg2l íebruári200720u
ope^ vànmràndrgrot vriidagl0u
woensdagvan4u- 7u
donderdàg
vàn 6u ro. r9u30
2u
. An Nêlisten,JanineBis.hops&
MittaVàh der Met- Hêt AoêdêliÍ
Dinsd+27febÍuàr2007 20u.
UryERKOCHT
. Sti.hting Klassi€k€Dàns
Zàiêrdàg17maart2007 20u
. GnoSànfti Têrninaal
vriidas30màaft
2007 2Ou.
Z*erda8 4 iprl2007 20u.
. Fahilievoorsrêlli'CSputnik
Zondag22àpri 2007 20u.
Valêntiin in BlankênbeEêl
9 t.ê.m, | | Íêbrua.i 2007
B ànkênbêrgê
vêfkêêrrweer i. Émanr scheíêrcn ridenshe.Vaenliinyêekênd.dir dii Èar zr doo'!ran
yàn9 ie.m.ll feb uar 2007 Opniêuws ain de dienÍ
To€rsme.hei CuLiuurênÍum,de Aibiothêeken de
sledêlikeA(idên e voór f,luziê[ênwoo d dê hàndên
in êloÍ on u ie Íakteren op eên [email protected]ênd
DieníToeÍÈme,tè|0504l 22 27
maiioi toef [email protected]êre.be
Cukuu(enlrum,te 050 4l20 43
mairo:cultuuÍ@bàíkenberse.be
Eígp-edllag - zohdà€ 2? abdl 2007
Themà:wrafdê(n)
v:n êrísoêd .iêfte Íhaften
Srochure!e vêr(Èen vanafbeginapr 12007in de
Restaurant- Afternoonaea- Food& clubbing
De goudenKorenhalm
gr amma2007
Voorjaarspro
Rn, [email protected]:uierkerke
\iiiJiÊ I 'nNÍr 2007
I
sba,,e €i eeb*en
aruo4r.e*a4è.
Pold€rmenu
dd dqb
Tafclvàn de chef
stoóiodrèvài ÍênÊ' rdrrê pa+àÊnercertjes
s êêuevai iwade eneendenLever
met4uh.onÍituur
sboipdJêvàikàÊ:wêzêdkêiniê*l
Ídàqr.hàdrês oP NomèndÈ.he wt?e
Aft emoon{ea verzorgde
pannenko€ken.
nagerechten,
Special'lci1
Normandische
pannenkoek
Geslotenop máandag
cn zateÍdagmiddag
Blankenbergsesleenweg
8 , 83?7Zuienkerke
lel.050/31 i.l 9l
[email protected]
/ rvwwdegoudenkorenhalm.be
\^/inrera.adêmiê200ó-2007
'
.
zilf bègeedêo
r p pirio DM ê Blnên.hi zr h u
e ê nh o o S Í r à n d {er s e k e 3 v o i dr e z o ; e i
Kaàren voorveiloop € t00 à3nde deur a 5.00
Initiatiê.ursusdjêmbé
CCCisino Rocs.hà.reaal
.3,22 ei 29 mar t - 20u00
6-dèligê íolkvoordrachtenreeks in de Stêdeliike A.ad€mie voor M uziêk ên woard
i.s.m. Dê\./interacadêmie
2010 2710 0/02.01103.l0/03.2.1101
Dezêrceks s gm! ên grÍ d... vin 0!10lor
2 ! i d ê s r ê d e r i € a . : d e m ,!È. o r M u : e ( e í
W ó o n D e S m c r d cN i c ) . r a a n . 1 1 4 5 , 3 3 7 0
E ' k i n v o o n í i í g e s c he v e nw o d c nb i h c t
cu luurcêiÍ!í. Hoo8n ait 2.
3370Aàn[enbeqêTe 050i 4] 20 4l
hx0904 5,124óí[email protected]êibe.gebe
d1g 0!
Kiiftèi yoorve io.r:
l.00ni
dê detr € .100.
Gorkiin hetWiellnsencentrum
O p v t r i d à l! 1 ? p 2 0 0 7 . i , 2 0 l 0 u u ' s C o < . ê B à Í
nhêrwie isencèiÍ!i L!.dêv.sê, dêzii',en,od.
3È' ! nodgêr u 3 rtrgu I v.or eenrvondvo sPànnng
?u
dondcrdr8vrn 6L tot 9ul0
Mu ltig.a p h ics vic!êorePo rtage
en bljjvende
zorgt voor een geslaêgcle
g
e
h e rn n e r i n qv a n e L k e l e g e n h e i d .
4gr!y!rE!rE!eEr44tt
in hetontmoêtings.êntrum d Ánnêxê
O p z a r e r d r g 2 , l L b r u r2r0i 0 / o m 2 0 l 0 ! t r s Y r s mn e
te gàí in Dê llàan. n hàrr nielwe proÁammà Li.t
óíiy imbtur'zinsLYsi,iêvê'h. êi ovê 'eÍdèifs.he d
ncmcn,vanhóudcn03&i,ye drict cn p óuc vro ir<
h ê d É ê nn ê É e l i ( ê n h e r k ê r b à v ê r h r t rn ê r í e ê r
vo è ên hêdeidiagsênuz êi gêdn3êí doór Nêder
ànd*à gc t.dcn dicdcpc :nvcn drn dc doo rncc
Kiaaê. yooryer(oop€
Dezê miMer zu .f nct hd próg hmr'Cry ,<ê l
f1.n er vó., r..: ai.ud eên oilergêrcrlkclvond
v x n n x [ ê ] E ê ii . r 1 r . l k ê f ê ! d ó . r h ê r i i d v i n d e
$.n mrrr oo( geên
m o e l l [ d o e n ei . . n z . h e n e . n Í à ] n . m b i l Í i t e
K a i n è nv l k € 4 . 0 0i d d € 1 5 0 0
l n f o : W c l n l e n . c n i u m .G n í l r d s d r ( 3 . 3 4 2 0D c
.164l Onmro.iin8s.enÍum
Hrtri (Wèrd! nê}050141
d Annere.Lêópo
d :rr 2,1.3420
De Hràn Cenrumos9/
2 4 . 2. l l
F i { o : c u( u u @ b i i ( e i b è s . b e
wcbsrc: htp://.u r L :b rnkcnbeSebe
óPêf vri m:rndrg Íorf
in hêtwie ineên.entfum.
Op zr. nrg I ïrrft 2007 om 2010 !! u tn lêrl
B àurê.Pr! H:r È s.R. à.d êi Drvê rirbrêdÈ È gi*
3.00i i de dèur €
4.00
lvánóv
KoninAinElisàbêthlàurêàatYossir
te gastin hêtO.C.d'Annêxe
OpzÍe'drg24 màart2007om20.10!u' nYo$ f lvrnov
tê 8il. n De Hixn n ,005 bêhn.re hLldê .weèdê
prils PrilsEdgèieYnye op dê Koíi3i Elsabcth
w ê d Í r i d à L o o [d e p r F v ] i h e i p u b l e . S à m ê n
met
! geboodè! doop! ee6te communrêt
vormse! fllfr venovinq! huw€lilkrjubi
leum! Éuniê! stamboomÍêest!uitstapr
uitvaaÍt-vakante t openi.gniêuwezàak!
Íeceptieoftoespraàk! ofrlewóonzomàarI
lnternation.le têntoorctêlltng
ConÍronotieslV ls eef,groeprêntoonÍeli^gmêtwêÈ
kênntr BrunoPedroí (G iè).AíonsoFoituna(É iè).
wo tsansl.lu$gnug(Duitsland),
MarcelHo.q (Bêlse)
e^ Brucecicq (Frànkriik)
opdeue nernarionie hoog
3oandeientoon{ê| ns kànmêniiaÍschideriien. ook
[unÍrerken u t bróns,*een sas en iuwèlênbewonPêriode:ll màafr Lh2 me 2007
Open iiidênsde pàrsvakintiêatsóó[opvriidagza!èÊ
dag.zondag.naandagen íeeídagên,rêl(ên3van I u
!o! 18u. De !oègá^gÈ gràrÈ.
Lo.dis Onimoêrn8scentrum
d Aííexe Leopódtaai
24.3,120Dê Ha.n-CênÍum
Cultuurraad
Zuienkerke
E ê È r e ny o o E w l e n w j d e e z e ( 6 ) ê m b o e È n d
ên
voo6poedisnieuwiay @ewenseí.ríde matevanhêr
nóBeljke zulên widaar uitêÍaardons Íèentiê roe
2007 eên schárnierjar
Eyênêên woordie uitlègbjde ofii.ee ópdnchr van
't Zandlopertje
DDTE ROO]! VAN DE TIEDIIK
TEZETRRUCiGE
I]AD
Eni! i!hLop zeeenop Jr riiy.r
Huishè,eide
si..k! !n gÍechren
DirÍ5c r e* envng.r..hLcd
odz!spc.irlreirliáre4?s
lÈebn-e\r sFnmr.l.
\tnc|r
u'L.!($crwrfel\
Okrob* L/n rprir:-ees
.rd .]r di,Àda!
' rz.ndlopenie.Z(diik
lll
3330ZeebrusseBa{l
T€1.050/51.11
05
Dc cukuuÍaàdÈ eenbiiwetvêrp ich!ègemeênte
ilke
advièsÈad
en von dushêrritnevan de gêmêêr!êliike
lê8isa(uren.Her deÍêet Íeh datde culluumad opniêuwselnsEleerdmoerz jn rêsên30jun vanheriaaf
vogendop dê gemeêntêraad3verkeztngên.
Dit hóudr
o.a,indr dè n euw sanêígeÍeldeagêmenêve€adêrlng oMêr haarledêí êêndagêiiksbê{uur kiêÍvóor
Dêzc tusenperiode,Màr n hè! hu disê dryeijk be,
íu!fenkê lopêndez*en alhàndeh,is
€en u tgerêzên
!êru8 a s Yooruittê bll(Gn.Wàt
hèeftdecuhuumaddêafteoperiárennêêryezet?was
dê wer[ing goêdlWar [an/konêr beterlWordêndê
Zuienkêrkenairevoldoêndewarm gêmaakllUr dê
anrwoordênóPdêzevÉgenkunneneênaanÈlvÍagen/
nodenyoor d€ toêkom*algeleidwordenWê kê rt.h.
tingmoet dê cukuurmaduitl f4óèrer meeroím nder
geórlà^seerdwordenlWa.moe(er biikómen/maS
er
wiiwilêí dir op 2 maniercnrê we!ên komen Eemt
zulen de edenvande algemenê
vêryadering
êí bij uit.
breidnga ê Zuiênlcrksevêreiigiígenbevruagd
woF
dênóvêrdêwêranghn de cuhuuraad,n êenlwêede
hse wilen we ook de indivduêê Zlienkerkenaàro
aan
hetwooÍd àtenvia eenenquêrc.
Het c dê bêdoêlngom op dêzefran êr de wensenêí
nodênvànzorel de vereígingena s dê inwonêEG
leren[ênnê^.Op basisvande ngewonnêíinfomàre
kan€' eenàangepa*ê
wêrang u rgêbouwdwordên.
De cultuu'raadheêftvóor 2007a
riài er n pe(o EênÍut vrn de bqroting wêrd mdde
uêgenvin dê a 8ênêneveryadêring
voor
3erêserveêrd
zqenààmd€.ó-pbduc! ês.wat ziln dii,wiw len de
vêrcn3n8en*nulêren en G3êilk onderiêunenoh
(breed)cu!urêlêact viteien teor8atr3erên.Nà*teen
í^ií. e e iegemoeikoming
wilêi wê nêe aandê kar
duwênóp gêbiêdvanpromotiêoí logÈtiel<.
De cuhuuÈ
màd s êr immeB voor de veÍen3in3ên
en nie! omSe
keerd.Het È àkijd één vande Íêhêge s geêe{ om
ak.u ruutraadenke .invu endeàctiviteiten
óp te zê!
rên.wit net op hei progmmmavan hêi pàà6elike
wê zijnvànmênins.dardêveÍenEinsen,mer
eênkêii
duwtleií de rus (meêf).ukuur zulên opdienenDê
pÉdudeziin óp hê!
!ê vêrkrijsen.
8€meêntehuis
CeÍhicdcnÈ be*:* n er enkclui
ren of g oriclzc ovca nningcn:men hc.ít m.c cn
meerr?nd?.hrYoo et drgdage
ro mrièVêê ógên(hln lIdóodgêwónevo.Me pen.
mrtc à cn cnScwo.nt.n dÍegcnv
Dè.u tuur'.id rièeÍ!h êrop bêsó
rcrd Open Íonlmeitendag Lit rc bre d3n ót ccn al
g i i w e n p r o b e , e n . n hr ê r
8 ê n ê f êe í g ó ê d w ê r r nW
o[] e.wrirdcvo e nÍe. ii !êbÈ
D i i b e t e k e ííre r d a ! ê r r i d n n g ê n i i { w ó r d ê i ó p
à ereierfsr'(k!n.l'lcr nodc nc ted,n eiêd 1dsta ê
íoÍógràfies.trnnind [rn c, ccn nv.norÈ ]rngc cgd
w o d c í . w l í o d B e .d . , , ó ó i
i b4 Í c riÊbbar(ó!de f.Íó !
v o o r w ê f P e n r óz' n
.r rrr rc neoen
eenstcrLg r. biiken. W. hc nn. cn hct ons nog
goêd.dê êe ÍÉ .ee merCun:ire,L:n,.oren F,êddy
DeVÍldêr zóea htrddêfzê
meegemii{ de hêr! vrn he! plb :t { ft qècho
N . d e z êm ê m . : b e e 1 ó r d w r d eÍ i , i d l p C o n e d ,
nisht i d red eè, ó íêdên rèk Íi:r w. b cvcn
doo|gun eD rnno 1007zrn wc n Zuen[e [ê qe ]
A hee wÍ..mcdiri: bezochteioís dórpjczoas Pv
. Lp
H ( v ! v t s ê . r iR l i : ê , r . L i ê v e nS . h er ê , F ê g n , r Ê
(oêi
Dêw!
í
en
Ire
L!
DÍ
c
Een
r
m
vrr
Hi/.er
r e n z i n o n i l e r r u $ . nr b c ( n d v a n d . n T V n r a a i n
Zu enkerkewrrei ze her eernl Dus .om d* zen op
H ê r p r o ga n n r i s Y o D
éèn d iE i! zêiê , f{ :.,en ur le niei ve Bàan
Dezet..t È dc c. Íc glnBvrr 2007
U hoor nog yànons n dc Yo:cndc cd tic
NieuwenrlatÈ t. vêrkdjgênop dê jêugddienst
Ludwgvrnde bek. voo'zr.r cL ruL itrd
DeStand.up
comedy
vandejêugdraad
.Dc ionsêrênÉÀ
rrntv:n hêr
Dê kidsgids:êê,boêrilêvo nrtrmd€.weiFs
si r psloor I arerêf (zê ó.[ {tvIdrsds.b4
Sond.uoConedv.o ztrêrq!&7 ?pf |2007 n -i
. L i í ê @ 1 2 1 n9 í: o o p r u à i v à n r o a s e r el n
s j(a1r2)
1z€ oo[ wtv. rel2l5.bê)
Voof dê 6 mrr o gànseeft de leugdraàd
een *ànd
trpcomed/ roid ia wê b Livefkopps vo h.uden.m
d e r o n s c n í v à n ! e c n ) w 1 r b ê d e . ki €c t u a ! r v ó . r
Lêi.hóie en De 6! .d rc s .cn loed Írotr,eit on
.Da jonsêrên8idiní.fmrê voorion8sen( 6+)
.ok rêrusop
lê vindideioísêreisids
hrtpj/}w.longercninforma!
e.bê.
B ènkenberqse5twg
4/1 33n zuiênkerke
o5o/+2 43 44 Fàxa5o/41
e7,s
E nèi actapres.bvbà@pàrdorà.be
'I
i].,.,1\\
f
. Ê à n , l e5 & ! e ! 9 e n h ed l d f u . v e r i
, C ' o o ta $ ó r t n e n t
!leb.ortê(.àrtre5 ru{e lksraèrten
. T l r l s . h rt i e n . F o t o r à à r t e .
Mit5àfSiitevandeze.dvertentie
en huwelkrkàèrten
io% op drukwêrkleboorte
Jeugd
DesintinZuienkerke
Zonda8námiddag
9 nóvembêrw€rd êrho* bezoek
vêtua.ht n dê [email protected] Zuienke*e.
I'ladreeBt brchr rhê[email protected] rco6!ê | ng:
"wiê is hii toch?"
Polyond
êênak opÍËar :eênakvolsnoêp.Hiiwil
hem meenemênnaarhuÉ.tlààr dê ak È hí SinteF
klààslSim€rklaas??l??
Dár heeftPolnq nóoit vrn EeHoog tijd dat Pol kennis maàkr mêt Sinterktaas
Enja hoor:sinlerklaas
mêizilnzwaitePêrênariveeF
dên Dnd t6 uur ên haddenyoorgrooren ktêinwat
êkkèÈmêê.Wemogênzêkersprekenovêreênge
FilipTAGROU
I]EPSIELL
NGENEN N9TALLAIIE9
Dit al esrerd gêE ÈeerddoorveGchillend€
rereni-
en het de med*erking van
s ngênvànzuiênkêrke
Onderwijs
Nieuwsuit hetpolderschooltie
Vèeènfêét
volê boEr mêe mê! hun show-[rpoenenNa dê ges l a a g d eo p r r e d e n sa, a n g ê k o n d r gddó ó r k i i p p e
voo. de Arcot.udêrs
Op vrijdag24 nóvenbêrsbndende deurenvànonzê
schoólwagewijdopen.Al€oma!
en opi!wiren uirgenodgd op hun vêMentueÍ. n hun p/Fma zagendê
klêurêreêr biizonders.haris ut. De iuÍ vefrêdê èên
verhaàiievoor her!ap€n8aan.Na hun avonddansio
kropende kleuteruknusj€ssfren onderdêmlin óón
tra(eerdên wê iedereênop êên heusdè$erbuffet.
Om !e e ndi8ênlwaaidenwe onzegelul<k
ge onà! c^
opa! uit me! eêna ênaastedansiê.Hetwàseen kêi
K l a sl - 2 . l s p e e i g È a g o n a . w à i w a Í e n o m a e n o p a
onlberd toen zê hun kleinkinderen
bezg zagenvêÈ
momdas dEa[ies,dino!,hêksen.. Zê 5peêlden
hon
rc melgrcte nzetmaarvooà metveê lêfde.
UÈ kàs 4 5 6 vóerdeneee dil<kevrlendên,flar(en
ei I'lichrÈl,enke
e zelÍgemaakte
poppênk6.nummertjês
Toenwas het de beurr aan LàuràLyii. Édd/Wal,
Urbanusen FransBaueiAie grcotoudetszó^genu t
toodgietersbedrijf
GeldofDanny
ZEECENÏRUM
DEBRANDIN6
Installat
e enonderhoud
Rust-ehverzorgings
iehuis
KoÍverblijf
Dogopvong
mazoul/gaslank
keuri.9e.
1el.& Iax050/323976
8420WÊNDUINÊ
050/4330 00
,,\,t"1$;,i
i ..! 3 r..r h I .P ir,.o :rj
i w . n r r D . r . t v e rr Êd . I . ' i ! : .
8 e b ê rd í x t s
wr!d. snr iw q!. uir A. rel
dê i!.. issrnoênêr
hcPsrI
dc z.eip êi pjt,.! Írt.r!ê iLen rre:d.p
z . o n d . r d ek r d s È r i . 5
P.rwr
dob
rrr
n r:r i. ipo:j
dr d.5 rr rÊ L;v.r
zir
.rpg. r.rrt wr rdc.,l.i ac ïnen
h Ê rP o d ! Í r i o . r É D r , . r . d ! . i . n ! ê r . n , . i j u
Nirr dês..dÊ :n
r . r e n r l ê rn É e r ê 3 . . e e r r . d y : n 6 d e . . m b ê h o . .
1.r c. êê.nircr !rr 1.5 6 d.
Ír dêrêr H.r Pênt.n c.rrÊ (cl
L!
op , r.iiiv.rd 6 nml yrril 9 3o L
Fi lil[sê
koífickaàrrlq rr !..,d.. vh r,ct p. de Ího. rl.
v i n i t 9 1 0 u n r ê r s p o f t . È r l , , m . O u d fê4 o e i w e s
l5 rÊ Èt.cr<errê
v...d. (rdê .i .n I êr.al r.rszIj c
S e r eÍ h : p .
t ! v e , . E . n n r ê tP . d e ! . h ó . r r l e . f y r d c r i d ó r e r
lirjd.s.rc.
ó090iI 5140
Niêuws
uitdegemeenteschool
! r dê vcc à.rr rei.n d ê s!ór!ànsêerdwêfdêngè
d!rs,d. de r*êèric h. ír !,m hct e
ir,
I
Herg ó.roLderíeêÍ we ! zots c (FÍ opn êtrwcen
rÊ! iê b.doer n3 rlct br|n 210 rrnwczigegrooto!
der 9r dê zrirSoedgêvurd
ê r b r ( h t e rI ê . . e u k ê
T,rs.nd..r,:r.n
ê r i r . i y r e w sê n s p e r ê 1 r . sD ê
ê E o v e rd ê . F i n s êl ê s
5 . e r : e g e v êwi . d e n i d . l r k ê u t c t : s c n d ê
êêÈicg àril Tr.l.ns dê Fr. wrs ê.ecn dirnonGgê
dê Pauzewaser vo.r dé 36oróud*s eên muzekquz
en as:Loi mochGnze naardê klaswaar e k kLeinkind
envoor h
no8è€nve*jeoPzegd€
hàd.Gansde namddi8kondêndê grcótóddeBSenie_
en Én lêkkerê Íukken cake en koffê
vóêr de kndèrenÉn dê ag€reaídeií8 wêrd op d n!
êên lesenÈêks gqeven
dag-ên dodêrdàgdàmiddag
n verband hêt 8êzondeYóedinS.tuin eren met
bo<a!hi'en het È.yc êrênvànafvJ.
Hetwêrd een drukkênaarSêzondêweek Dê wêek
werd de vrljdaservoor seÍaÍ me! een íruit.Ó.k6ll
devÍiei_
voor e kkind. Daarvoorzorsdêndê ledetrvan
Deknderenmóch!ênbêrekeneíhóêvêerru t groenrê
móêÍetr beÍêld wordên Ze mochén zelf een le
zondbroodjêlamen*êl ên.
Wij haddenulgerekendên bê*elden40 íokbrodên.
het werd êvenaanpà$ênwan! de kindêrena!ênêr 80
op L Hêtgêzondbroodlêmoe!z€keflekkêr8êsmáakr
het !4 en2!'
hêbben.De keutêE en dêleerlingênván
leeÍjàarmochen dê sbenteo snidm om er ekkere
Gedurendêdê weèl moeren ile lêerlngenvàn dê
laSereaídeing eenSezondheidÍeíàílê33ên
ws dê akuiter vandê wêek,de
De vriidagnamidda!
or8ansatiêvànêengroente-en íru !ma&t oidêrtu!
3enwàseÍ eei oPÍedenwarbiide k ndeEn lederên
kondenaanlêrenin verbàndmergezó^dercêding
We hopendr dezeweekbii de kindêrènza bijbiivêi
voedinSheelbelang_
ên da!zinu ^zen dàr "Sezónde
rj[ s en da. zê veelón sport móêrendoên.
êerkÉch€nrerdendóor"Ks3e
Dedire.rêurende
voor óuder" in dê bloêmen8ez
toewjding. De kindeÈn mo.hren oP dê folo zeker
/rn$
iiE j!rid./r!sr
M.at"ít4ífcÁrd
lih'di
KRVIÍKALSUD€
r{
3l !ÀÈrN:$,
r,f.(r
liliÀae+i;udi
( tNl€Kr(UK
c€z€LL
' P ( ' I À L I T ( ] Í V À N N B B ( T ] T '€ N
D V ( 3 . I TV L € T J(. N V I J C ( T , ( C N Í ( N
,".!,r!.,Lhir.nijrL È,r
(,trÍ+:rí. r, r l. Í,rri,
,'t!i,Í,'
/i.!.r :o';íoi
!nÍn'9uii.rÍor
hlÍMí
:ir u.rDn . a.óÍ
h í' Ktu,lÍ,fsíf,.
u tuu'
À.('ndtr
Sport&Vrijetijd
Turnles
voorvolwassenen
tr de Semeentes.hool
van Zuienker[êwordt êf rór
aandê Pààsyakrntieópniêuw(ríesgeSeveivoor vo Dè vóEe&e da6 zirnvoo'zien:
Plaas:gemeêíte
ilke:porhr, N êuweSteênweg
17
De prlF per es i5 2 edró.vezê<êfngnbe8rêpen.
Dêzele$etrreêkssÍdt gegeveidoor een lêerkÍa.ht
turnênên sgês.hktvoorzowe h
Doèmee,wiítsen beêtiebêwêsis s zoo beànsrijk.
Eèí uurttêwêg vàndêry vin de.omputer..Voorde
p r i Fm o e t i eh { z ê k e r n e t a t ê í
Komgêru* êêns rngsvoofeên proeíles.
trfo:5pondienÍ.AnnM.hiê s.!è.050/43.20.50
BEWEGENIS LÊVEN !! I
BOUWONDERNEMING
Vanderostyne
Conitfuctbvàa
AnbrchtzoneBlinkenberge
II
III
I
e merrrsse
ESKAPSALON
GBECO
t e 0 5 0 / 4i 8 4 1 4
OioÍho.l.
lc (
trete ,!,,m.....1
V E R Z E K E R-ETNE N T N B
. ELEGGEN
Mdrécha. DeMedsre,Kontoor
Asebroek
Gosron
Róêdidkplein20 . 83t0 a$ebrcê[
Íêl : 050/28 80 70 Fox 050/28 80.79
Morécho DeM€ÍÈse,Kontóor
Mêet[erke
ooíêndsesreenweg
20 8377Meetke*e
T e . :0 5 0 / 3 1 . 2 , r . 8 5
F d x0, 5 0 / 3 2 0 9t 7
Bibliotheek
De bibliotheek
wenstalleinwoners
een"UITGELEZEN"
2007
toe...
Dezenieuweop!ê b edt dusvoof dê lezê otdêÍu.
d€nt d e eenSrondigebóe<besprêkin3
wi mrkênheèl
wa! in.êrèsrnte mqê iikhedên.
E e n b l i k o p d ê b i b l i ó t h e e k b e z o ê k ê nv a n d e
r4afeef hooptaatlcoo[ d rFthiarmeerm]r s komr
Wani n De Bóêkeiiók Íaan ef ma$algoedeboe.
kên gruppgeÍrips mooie.ds.. óp ie te Mch!ênl
De v€rniêuwdê catátogus van Zoiênkerke ên
Blankenbêrgevan thuis uitradplê8eht oat kan
voorGai kun te je spêurtochiiair diê goedêboe(en
of.dt a vanuirje uiezêtê sbften.
5uí íaa dêWêbopi. yiane udrhcpl/w nob .êvi be/
webópa./vubs.sprProfi
ezuênkerke. n de.mtqus
[un ]ê dànopve6ch endem ieÍenêei ri.è opspo
ren BovèMen zieie nu mereenooka óíde r ierdieje
wèfÍ te ondeiên be<hikbààroíuir8eeènd s.
Bovendièn
kun lê nu oó[vin ihu
v€fên ótle b bl othêê[mtrrefi on vênên8entGcbruik
d.aryoor dê knop cêb u têracrvitêiiên op de
De Bhnkenberssc
bib orhêe<sebrui[€rmikei van
dezên edwe mogelikhêd i Brctggêbru(
flààndeiikr,iêl<ensop vrirdàgnàmiddxg
bêzoe<êndê
êêrlnSenvin dê Gemeêntês.hoo
endeH.HàfGchoó
'De
Boe<enno[ Iidêns zo n das kà e ont èn ng is
het een drukre vin jewcíêt Dê fêk<eí rcrnei gê.
prundeden ek kindsiit op zoêl<naarrrn ievêinssHê!eíe <nd zoêkiheetgêrichthet nieuwÍe bóekwn
zjnlhaaf ieveitrgeuleuihetanderespoort degdêzeverhàlenop via dê heksenerkêGi.Nqanderè en
thousiaíebóê<êfwurnonvragên
|.1àrlèeí
om hu pom
ê ktaszutcn voórê.
z ê n .H e r e n k e c í € ê f b ê ê l d è nv a n z o ' n I a 3 s i k r e
gr."p,i, o"
"."*i"r*
f;
"**^."**-*
tsebiemrmr ÈÍ/to5ÊLor/d
Enwê rutrnenle no8 êen neuw snuljêdnbeden Bj
e k boekI i3 iê nu oot êcns.hàÍ.íi nuris€ iníormatic vià de knop Mêèr iníormatiê, kun le êei kórte
bêsprêkig.ecnààntàlrccên5
es en de Íàprêk* opv'à
En
níoÍmaiê
ovêr
de
iuieur
kriis iè êf oo[ bó
3ên
Dê kiikkàÍ hi Ko6e , eeo b k op de ÉeErcwererd.
Adls cehêêne I comPr{:
Ém
4Ê[email protected] b bihek.be
RISTÀUR1\T
Ool
ll. .tl
onze imrljkse . I l. -actiewasookditrra.eenruccesvriidáBl0 noremberenalerda8I I novembêr2006
Íokkên onze vrilwli8êÈ de baanop en ze keêrdên
terug met eên heusebuit.Wekunnenu met fiêrhêd
actiein Zu enke&e2.404euro
me dên dat dê .ll.
hêêíropgebri.ht en diàrmee hêbbenwe dê record'
opbrengÍ vàd yóri8 jaar geklópt.Têneindê
hê! kssiek€gammrvand
l le
. L.ll actieuiiebreidênheeít
het .Il.|| comitébêsÈ!zêlívêriarrdàEk2êndêEaan
re kopen en te verkope^têgen2.5 euro per *uk.we
[email protected] ende*.
BEDÁNKTVOOR
UW BETROKKENHEIDI
2002
2001
Dorst
TrRDoEsrsru^r - 8380Lr\ts\ Fcts
Tr{:050i,i40 82 F r \ : 0 t 0 t 4 4 0 8 2
Ea!{1. ' .turOrruuL r
2005
200ó
GNONO-EN AFBRAAKWERKEN
Vríjwillis€B die willen mêêefkên an dê à.tiê
u neemtconbdoP mêt ior e rnnrco
(0497/026t.64,sofi eí[email protected]àll..om)
ol mêi BaÈêllàspièn gsm 047tl65.67-06
MARC
HUYS
. 0475t7982 96
ZU|ÊNKERKE
Preventie
yournumbers
Save
yourpictures
Save
90%vande te lgg.yondenBeíó êr g.êdêrèi (unn.n
niê! wordei terrBbêr.rd ian hrn wetige êgên,:r
E n e r ? i d s B è v ê is. e
i ! h r o í í e fbt i r h ê t a à r g e v!ei i. d ê
!
r
r
l
v
e
e
d eísu
?er
Íevàgebê!.hrlvfghihLngoe
deren Áf.jÉn ds È hêrvóóf de ponie ngcvade!ê
Í.Êi 9.Ê0ê.ênwe dcn te.u3gê
BÈ rr.'n de wedgc cigcnur op te spofên.ómdite
rr(. 6oederengeêr eigenkrra(e. of kenmer[ heb
ósi wààrbldê êgênrf ei qo.den geidenrií.êêrd
Dêuêvóótuerpei zilndin ook biizordtr àNreike ii
r . o . È ó g Èr k d i e y e e
n nh ê e r
H ' ê f k r n u e 6 l e s e nn o c n i.n d ee ê r t e p r x r a i u i s
èigeía.ÍeeninvencrÈopmar vÍr uwgoedcrenEen
iFr vin se ênummêr ófêên 8oêdebes.h ivnsvàl
ret voorwêrp(nnen u.indcn ! sta.roÍíêfwordr vií
eênd êÊerhepênblhet nd cnenvrr eê. bèrereda.hr
Door dezêbêrêrc[1.h! vêrhóostu oo[ de k]ns .p
eenevenruee.êrug8rvêvií te lrssevonden
Soedêrcn
Éên hàfd8ê fo der nct cn<ee ips ên êêi kliÈen
k àr ilslle (nt u € | isenbl dê Prêvêi!èdeiÍ.
YIERWEGE
sldnkeibêqsé
Stenwq74
op€n:
L30 t430&17.30,23.30
u
6
werkêgóêdêrênnêe,nr! bèÍop í uwinveno&,
t onÈ.heEoêdereí
zotrs:grn..ame'à.gprforcoêÍê.mp3{pè ê:dvd.te
evs ê. r a.
mdr ook krí*vóorw.rpên zin êên
fiv.rier d.êw r v,tr fbrêkeB.
oo( rerÍàdsbêÍ!uf vrn BiíGnbêrge iivcÍeermêê
, hê! vêrhoBênvií dè ópspoobàa heidvàr uw Eoêder.n onings wc d doordê P
n euwê trbênrch ne i.ige(óch. d ê írrudêbeíêrdgê
l,ê'Êêc zÍ t u in dêióê,
i.mÍgnrÈ cnc c abes mêiuw riikyêsÉ.ernummeÍ
[ L n n e nv e ] [ ] g e nd ê ! d a nó p u w E o e d e r êknr n [ | e
ven o.r inw.iê\ vii Zueiicf(e zutenn dê oè(odnhbêh nei ic cBÍc numm.E kunief bere -
I'lêe inlo mrric cn needs ve'['ê3en wórdêtrbi] dc
50 4t 57 32. U [an
dezero dêr.ók vêfkrigetrr i iternctopdesiie:hrtpi
in dekiikef:
Vereniging
enKlêiem
DeBommelaar
De mnídên februarien m?artzijd
maandêndat dê toneêkpeea un
pànken sèan.Dààrombedoot dê
eensexÍà in de
eeê vêreni8in8en
2007 zilvêrcn jubileum : De Bommeldr
speer het eê$rc
Íh€alergêzek.hapDê BommeLaaÍ
*eekê.d en tweedewee[êndvi
'D.oomhuweiik n een rcgievànBêrnardLuckêi
Eênjóngêmanviert ziinvriisezelêíavondên zet duch
KLEIEII
Dir iaarbreng!lhêatefKleièfrhêtÍuk
"Woar is dè kindêrvoitur€" van Romain
De Mèdsse
Dêconin.k in êenrêsiêvanPhilippe
bezorgrKelêfr
dêloneelLndegemeênELiikespórdel
iikeavond.
eênó^ver8ere
iéíhêbber
Dir àlesa.n dê pfF van6 eub Pêrkaar!.
v d i d a l86 e nz . t ê r d a g7 t u b r u Í i o m 2 0 u u r
zondag3 februarom !9.30uur
vrildaS
2l enaieÍdag25 maairom20uui
bil de$ê eB or bij
Kaàften
zin rê bekómen
-!'4.hiêk,
Aain enAnnDeVièghê
3377Zuiêíkêrkêrc.050/4.5542
Dê vogendeochtend,dê dagvanzjn Íouw,3aan dê
H iwódi wakkêrmêt eên bu r op zjn hóoíd ên êen
vÈemdevrcuw in zilnbed
De vóóBrê lingenvndei plaas in de BommêloPvrii
d4 2 en 9 frààft 2007,zatèrdag3 en L0 miaru2007
ó m 2 0 u u i z o n d a lgl m a ! o m S u u r e n w o e n s d a g T
Kaamên
koÍen 6euroenziií ênketeeÍonis.hre be
ÍeLlenbiiBêrnard
en MaftineLu.kêrophê!nummer
0 5 0 / 4 1t 0 . 5 1 ,
VAKANTIEGENOEGENS
dieavondtêru8
[unneniuLliè
Naariaàrljksêsewoonte
opo$
dê hooídenb ie kàarnek€nen oíze vraasies
Wê speenirêt ploegenvin ni{ 5 pe4oien
oo( mósc rkhê'dtoi vórmênvrn êen tern dc avotrd
zê i a s be o.iis vóor iu te iniê t8ènteei spoieyc
xe!.voou ei we rnoorcge dpnlzen
C:íehriasp.ftàà Zuiêike|kê
ZrÉrdag: I fcb lrr 2007on 20 uur$ipr
i s c h r i l y i i g s S e €d 5 , , L l o e s
L m x 5 d . e t n ê r nsêP e r p o e S )
nr.htinSêi: F P 8ó!c[]êr
N êlre Íêeiweg 22
0494197.039
Vrjdagt maart om t9u
,n dêst,Bavokêrke Hóutave:
Biddêh= Luistêrenmêr Sàmuêl
vrildàg16haart oh tt !
in dêO,L.Vrcuwkêrkte Nteêlke&e:
Êiddên= Zwijgênmêr taria
vdtdag23 màarr om t9u
indeSt.Barthotomêiiskê.k
tê NieuwmunÍer:
Bidden= Kijken mêt tíozès
w i h o P e nu d a Í t e r u n n c no n ! . h o e t e n
Dê Ldê a è Íuur8bep enwêrk8roêp
scbêdsveringên.
Klavertje
Vier
Gods Niim
Vriidàg2 mààrt om Itu
n dêst, Michiêt3k€rk!e zuiênGrkê:
Bidden: Sprekêhmêt Oavid
no8 hogê ilk l.
s d d e ni s b t t ê z e fe n r o r c o d k
3.róoírred.:cruatiêi..nuz/êli.hct
luÉrewo.rd.
n her kadervanhctiààrhemr.N GEBEDkwrrvànrr her BÈdomSru38ehêr rdêeom .j gèbcdsviê.ngên
u ! ic wêr<enrond 4 doe woórdên
zwijgêni kijken, tuhteren ên sprcken.
Dê ÍedemreÍuur8foêp bes *e dezêuitda8nsràn .è
nemei.sp:k en(êe gêfteresêerde êkênààf en dê
Op 4 vildaSen.i/dcnsde yaÍêipeÍode rkêns om
9 u.óGansêrcnwiieên eebèd:veringwàafi retkênj
êên doe woofd he! a..ei! kri8q n óén vrn onzê 4
kcrkên.Ookdè iongeEr yàndê rcdême p uswerkn.
Peejeewerkênnee?ri êcnviêrns" Nr
",*-,*..
Hic,b i fod sen wii êdefêen urr niar dezc
cEEEDSV
êinsen:,l gebcdsvêrinsen
op 4 wiidisen n
J kerien rcnd 4 à..êiten èèh kldvèrtje4 tl
ÀCCOUNTÀNCY
Burgerliike
Stand
Gêboorten
!e Brugê oP 6
GAUTHIER DEMEYERE,geboren
2006.rêontiêvanCevaêrtHed eí vii
sêprêmbef
Pêtei
wonende
!è Niêuwmuníei
Demeyêre
tê Bru33ê
oP
ANOUK ZWAENEPOEL.seboren
sêptêmber2006.dochrêrriêvàn Coêiê Treêsên
tê Zu enkerke.
ZqênepoelKrir,wonende
geborên
!ê Bfu33ê
CLARISSEOEJONCKHEERE,
quê
vànTáeivéron
óp 30:eprênber2O06.do.htêft
ie
Ni.o.woiêndêrê l'1eei<êrkê
ên Dêjonckhêêre
oP 19no
KEELANÍRAENS , geborêntê Erugg€
C ndyenTraens
vémbe,2006.zóênqêun Mampàe/
te Hóusve.
Lesey.wooênde
op 24 okto€ Brug8ê
MA-ELLEWINNE geboren
EnVo.kery.<l4a'@nnênwnnê
bêr2006idochtenje
iê NleuwmunÍ€i
Ni€ às,wonende
W jwensenGàurhieiAnouk
.Clar$ê Kêêanen l4l
ên
gelukkiS
levên.oel
Ele eenlàng,gezond
Huweliiken
op l0 iuBU$
ENGELSTAMAR,8èborcnte BruA3è
àrêoP l9
FlLlP.geboren
te
Roêsê
1973
en
MAES
lus
re Zuienkerkeop3 oktober2006,
iuni L973,gehuwd
ie OoïendêoP !4 mei
SABBECYNTHIA,Sêboren
LUC.gêborenie
KeuênoP
965ênPARMENÍlER
!ê Zu enkêtueop 4okto.
9 fêbru.r 9ó2.gehuwd
i€
Zuienkerke.
beÍ 2006.wonendê
re B àn[enberse
op I no.
SAMAEYYNAK.geboren
FlLIP,geborên
teTots
vêmbêr 973enREtNQUIN
oP 27
hout op 4 rpri 1975,gehuwdre Zuiêtr[erkê
tê N êuwmun*êr
ok.obêr2006.woneM€
Prcícirtaandêlong€huwdêí
uventl0ens
DE MERRISSE,OSEPHUS. Bêborênie w ngeíc
op 29 okiobeÍ l9l6 ên wonendetê f4ee erke.oveÊ
ledeí te Bru88eop l9 oktober 2006,w€duwniavai
ie 3 àn[enberse
óp
GELEYNSSOLANGEgeboren
tc
27iul 1943euwónêndê.êZu enkerke.overcdcn
Dàênek
nt
BÍdBeê
op l3 o[tobÍ2006.e.hqêno.êvàn
re l'loezekeóp 6 ne l9l3
JACOB LUC,Eêboren
zuiêikerkêvuevuvijk ó€rêden€
ênwon€ndete
Lêuvenop 26 fovember 2006,echt8enolevatr
geboren!e Bru$elop l5 àprl
IIEYS FREOERIC.
[e
te
ovêreden!ê Zuien[er
975ên wonendê PàriF.
op 29 noyêmber
2006,
in8sde OoÍeídê S!èênwêB
ÀLLEMÉERSCHGODELIÉVEgêboreni€Zerkê.
@ BrugeoP
Eêm op 2 auguÍus 923enóvêrlêdên
2007ói8êhuwd
S6ianurri
oP 27
LOGGHE CYRILLE,eeboreíie Bêkêgêm
oP ll
dê.ember92 ênove'êdentê D.mme-SFêê
vrn Ne/rn.k Ocove.
Fnuar2007.weduwnaar
ngian
W ibiedêndê6m le onzêdêelnêm
Jubilea
Teruíbi[óo,d€ ]aa6!êdrê ilbierendepÍên van2006:
WdtherVan NieÍ*ênhuyse
Prê. esvijfrglav nàhun hrweliksdalum óP l3 okto
ber vierded i êchrpaarzin GoudênBruloí!. R b ên
Wi lhèr zin be deí aÍkomÍE yanZwankendimmê
Toenze huwden3n8ênze naarSiilPiêtêEwonên en
dàarnan Snt Andres om t€nslotten zuenkêrkete
be mdetr en dàris onderuusenook reods23 iaarge-
op lo^8ê lêertild!e wèr
Dezêiub larsen beSonnên
ken en weÍkten hàrd Ak be<qam kaanmanwet
wrkhêf ver.hlendê [êren door dnnêmêB ààn8espÍókenmêt de vEag of hl n êt b i hm wóu we*en
omwlê vin zln vàkmà^Íhap.NaE en Mïc ziin huí
!wêêzonen.I'rr( êf zjn wouw stên R b ênwa rher
ze rcs ànssrmeíitr dêvà8êvuuvijk
waàÍze hêrêchinaarhunzn hebbetrl
Jêannê Dumon ên Gilbert Prcvoost
Op diisdag9oklobêr 1956huwdeGlbêft{eenêchle
zu enkeÍkendr)m€lêMíe+ u t Kenskerkê.zeyieF
den hun CoudenJubleumop 26 novembêf2006.
Bjleannêtie!hu swarênerze5kinderen.zewoonden
aandevo$êsiSwarr hiir oudeB boerden.eenbakkerj haddenen wnkel hiêlden.
ludith Standaerten LouisGóêthàk
ludth en LouÈhuwdenop L3 dêcenbêr1956rê
Maf zeàle eeê woondên.JudÈh!
óudêÈ
l4êêtkerl<e
êf datmomentnn t iatr
liik hus u in de Moêre,die
deÍnatêdra$g bii agda!zêhà oouwkeêdopêên
àndereboeÍderir
móêÍ Saan
dnrrekken,wideze
nê!
voof
de
buFmeeÍe.
en
het
ahaàr
ve6.hilnen.ln
ies
bakker:
l9s2 werdLóus (eêrdê[email protected])
BROOD.
BAKKER.Hljwassêdorende
SOiaarOEwármê
bakker
een
van I'leeikê&e.In63 [ochtenonzeiublarissen
vêede auloetrlud!h haddusoók haar€isênbroodrondê.Zê beíeldenain huÈin l'lêetkerkê,
Nieuw
munrei Houtave
ên5 nÈPêtêts.ntu$ên8êniêenze
bilna25Firvan eenwëlvërdiendê
ru* Op Tdecêmber200óvierdenzehunGoudengruioft.maar
in hêr
ye.nen
vêreden
zê rêêdsuitgêb.êdhun KrktaLen
Bruloí!(= s jaarhuwerij[)en óók hunsmaraldeo
Brulorr(= 40jaar).Ennu.Jud
th ên LouÊ:opnaard r
Na êf laar boêrenin het êudêrijkehuisvàn Gilbèft
veÍhuÈdenonzejublarsen naareengroterehoeven
deA$e$raarwaarze nu ondêru$ên l9 iaarwonen.
We hen kent.reet da! dêzeiub
gererkt hebben:ze
bÍachienviií k nderengrcot,boeÈ
dên ên warcn!êdurcnde12 jaar zaakvoerder
vande
Boêrenbond(nuavev€) Gilbê( dêedde báanê. bê*eldê koen ên hobbyloedetsaanhuÈ en voêdêÈbil
de làndbouwêru
BilJêànnêtje
[onjetercchiak ie zelr
jegeriefginghalenen n enqenÍaande alhaarwerkhid ze Íêeds tild rcor eênvriendeljkwoord Gibêft
ênJeannetje
hebbeíll klein[inderen
enwe hopenEn
dar
de
nog
lang
harte
bêndeiongvolk
hun ErooloudeB in hun m ddenmo8enhoudenl
voor zovermii bekend,
en bjlevenenwe ziin,breryt
2007hêt eê6rêBrllantenBruid3pdr( : 65 iàÍ huwelik)in de(Íe.èniê)seschiêdênis
vànzuienkerkel
lêa!€vden en
DffneÍvalên erv er DiamànrênJub
d
les
ren Goudenlubiea.Over t a 4 u meêrkunnen
lezênin devolgende
afleveriíge^
vàódit nfobadiWi
dumenvóor a dezemenseniViftienanderkoppek
ikkênop 25iaar
kdi^ên i. deloophtr 2007.terusb
Jà.quesDeme/e e s.hepen€n Íe€íely'heden
AgnesBode
''Ak
dochtêrvanCyrie Bodèên flarir Brusete ben
kin l9l4gêborên n Houcve,w:ariksameimeimjn
brcê6ChislainenYvài
eengêtukkiseiêuS!
dóoóÊ.hr
lk doorllepde lagerêschoolin HouËvêeo votgdêvier
jaar middelbàa.ondêrwÍs
in Lendêedê.
In hd p€nslonaarspeÊldê
i(ronêê en teerdeikptinó
spelen.wàrrdoorik ook n de kerk yàn HouÈve hêi
o r 8 e l k ó n b e s p e l eNna.f r j n h u w e i j k h e t l u t i ê í s a n !
s e n s u i r D e H a :ní a m i k i n 9 s 6s à m e m
n ê r m j ne c h r
gênoo!êên boerderiioverin Vi l€E.SainÈAmand,
ègenwoordlgeen dêelgêmeenle
vanAih in dè Wààke
Toenik dàarop zondagin dê kerk ên$ousiÀt meê
zong.werdik nade hÈ metêênaangesprokên
om vooÊ
zangêrè wóÍden. Korr nadienwêrd ik kosêr hn
eee pàro.hês.Vile6-NorreDamêenu tenardvile6
SainÈAhand.
WanneeÍGfgelê8enhêd vande vteriig
nn een hondÍdÉ4e nrcnêÍ mensênuÈ heel dê
omgêvingnaàrons dorp afzaktên,kónden
we mei de
opbÊngrtvanhêtfeê* eêí oryêlkopênwebp ik mê
iarennaafharteu* hêb kunnênu t êven.
In 1960brêiddeons gêzinuÈ mer dê [email protected]
PaÍ cia. Thu s pràraênwê a tijd Nedêràndsmê! ê bàÍ maarónzêdo.hteÍ die ons pêríecrbêgreep.an!
woorddeÍeevaÍ in het FEnsdaizê op s.hootêd n
haarconG.i€n mêrvriendjesleerde.We maaktenêr
deniênheerljkeiarenhee en nu nqhoud tkresetm&
r3 conoct mftve6.hlende mêísenuir dêzêhooe
VorigiaàrÈne senorenbewe3iry
KBGomgêdoopttor
OkÈ en sindsdienwordên dê p àrsetijkêaídetnsen
Íêrpunrenvoor 55-pu$êre Cenóemd,Omdatde Íaluten vri dezeveÈnigiíSvermedendài paa6êtÍkê
vooEGê^ maximum3jàaf mqen anbiiven.moêr
erdi!jarinhetZuienkerkseOkm Íëtpud*í n $wê
voorr!êr8êkózen worden
rd eenpariSheid
van semmên vefkozende teden
A8nesBode.Voor dê rêdacteraadwis dit eên goedê
rêden ofr mlj oP pad te Íurcn voo
de k€Evereêplaaseiikê Okh-vooz6rer Hèrwerd
eenseanimeêrd
en harlelljkgesprek,waarbijAsnes
me
in vogelvu.ht doorheênhaaflêvênsyerhral
meenan.
"lk war kcter
van VilléríSaint-Amand
en
"Een maaltijd mêt vijf brodênên t*êê vitsên"
ln 1969Íopien haaroudêremet hun andbouwactiv!êitênênkeerdêAgnês
merhaarEezin
têrugnaar
Houhve.Ze brêidden
hdbedrjfverdeÍuirenbouw
deneennieuwe[oesG]eneênmêkhuk.EchrSênóot
luliensol<Dnd al5sprêkerwor dê merkvêehoudeÈ
gide ên werdnê! ás zijí r.hoonvader
CyrielêeBe
HÍ ove.eedëchterop we E ionsêlêeftiidenAsn6
mrakteeênmoêiiikepe.odem€ê.,GêukkiSkreêgi[
vêê $eunvànmiindochterenhijn íamiliê.tkblê€ín
Houevêrcnenbt kin 973netvalèreSiubbehuwdê
en naarZuiênkerkeverhusdê. NàaÍhêirerkópde
hóêvêintêsreeÍdeik me er in her verenigngdêvên.lk
Sreeponm ddêlik met bêdê hmdên dê kansón terugtoneeliespêên ên wêrd ookgÈagkoorid. Nadai
va èrê overlêden
wrs en ik noseenanE Èren rerd*
ld er beSewerkthad,trrd ik na hiln pênsionerinS
Toenpanoorlóriswelrs hei idêevanêênwekêliiksê
SinGl'l.hiêkmàa
tijd an.eerd€,v€'êêndêikdaarSrós
miin medererkingàan ziid vooftrelom êkêwoên!
oa8!ercken vooreên SroePnen
gêzelBê nàniddagvan t€ makenro( me *erk aà^
Op êenkèerkregenw€dêbÈschop
enêengÍoeppries
ter op bêzoêk.war we vooÉí nier w Íen, was da{
ook nog len med4erke6 vao h€t b sdom mêe aan
sÍelzoud€nschuiven.Toen
dê bks.hoponsíelciiêerdê
omdr hd Bêuk! was om iêdêreeneên ma tiid voor
!eschoteen.anRóoddeil<monsêlgnêurdatonzellêyê
hêerdit indeftiidtóch oo[ kàaEespêetd
had neryiif
"Mijn vê*iêzinA tot voorzitstêr vàn Okra heeft
mê vêêl plêziêr gêdaàn"
Vorigjàar hadAgíessêrêuzegêzondhêidsprob
emen
êí vêrbêêfzeeenhe etiid in dê kiniêk Gèluk<i3Gzê
momèn.eel.an de bererhandAubrjdenmagzêvooÊ
opiSzêr nog niêcmaarhàardó.hteqschoonzoon
etr
k e nkndeÍenbreneenhaarmet p êzêr overalmarue
heenw l."De opvoernEin íêbruarimnhdniêuwe ionêektukdoo.ThêarerK êiemwilikzek€rniê!m *ên.
l( dróom êr nu alvàn om volgendjààr terug mêetê
speên samenmêr mevrcuwQuintens.bêiden
in de rcl
van rjpê vrouwen. Oo( de vergidêringen
mn Okm
<ani( €e ukkg ópíieuw meemàken.
MiinyerkêzlngtótvóóÈ6ter met eênscorediê zê h
onze pol!.in% nooit behaaden,
heêítme veê pê
ziefSedaan.
Merdeverneuwdebe*uu6p oegza hêt
zêkêrlukkênom onzeb oe endêwer[ingveder u !!ê
Bloemenweelde
OUDHUIS
VÀNPAMEL DE MULDER
q
8000Brussê
Tê1.
050/33357ó
Íox 050/341993
CENTRUIA
HOUTÁVÊ
Ani dek dez. uirzonderliike gezel)i1.
RE5TO BISTRO,TÊÁROOM
TRÁVÁIJE
050/32 00 ó3
gdloten
Woensdog
endonde.dog
STEENGOED
IN STRAATWERK
Oostendssstêênwêg7l
4377Hout.vê.20iênkerke
T E L .0j 5 0 / 3 1 6 7 1 3F. A x :0 5 0 / 3 1 0 2
33
E-mail:iní[email protected]êmêulemeesteronny.b€
wwwdemeulemeêsteiionny.be
Evenementenkalender
Terugkerende
evenementen
2I
t7-18
1 " "v rj
19
2!'èí 3{uon l5-i3.30
Februari2007
4
20
20
Vrij23
2A
f4iliêuên Natuur:welpropêr
naargêzondldoor Roí Bol
Gezonde
darmen
doorFlideSlx
'Woii s dekndêrvolure'
Woà. É de f.'ndê.voi!u.ê'
Maart2007
Hàndmssage
en onapannnE
vrj2
vtjT
GebêdsverinsKlavenjêv êr
2o
20
20
GèbedsvedngKlavê4êvef
20
20
t3
20.10 Vol êyba llehon DrmêlTorhour
GêbedÍie.ingKlave(iev er
V.jl6
PoldeBchoorlie
Mêetkerke
l9rl0
Kamas bàlmetleanVÀideborde
vrtj73
GebêdsvêringKlavê.tiever
10
)9
VolleybitlehoniHeren
B.edeie2
3r"kookLês:
Tapa!en ant pi*l:
zuidere geurenen smaken'
Z^1
20.1
Volleybal
l4êhoniDamelApo lo
April2007
KiuaêênrcndP*enmétkndêren
Paaserccatie
in woord en beed
0-?
70
Di t7
20.30
eenlijnvrende
itklêntêsnoepje
door LievêDêbrabandèré
VolleÉa
flêhorlDam*Ooseide
l
EA
reC:dS
'j
r'
, !/Oi]
2..
url
€J.
Ploolsênvon
Ale ponnenen leiêndokên,
ploftedokeo
dokromên
êndqkgoien
(rcnovolieen nieuwbouwl
Ale houtenkopconslruclies
lsoleren
vqnzolders
Bezellenvqngevelsmetleien,kleidokponnen
menuisedleplqien
En
Glosol-of Gronulithplqten
priisopgove
\4iibliivendê&koslieloze
GerêgislÍ€€rd
& e*end oonnêmer
l0 ioor wooóorg op olle,doorons
uitgevo€dewerkenrnitseÍ
nlels,doordeÍden
wed oongewiizigd
Polderkrant.puzzel
Onzêpuzzevanokrobêr2006wê|d Sêwónnên
door Souden
harê proli.iàrl-let
iubiÍÈ Lóus Coerhals.Vàn
semienj
een
6 óombehoEnoror ae
rbà
l-iiêrvo gt dê niêuwêpuz€l:
I De oplo$ingvoor êlk qn ondeÈainde gezo.htewoordên s!êrugtevtndênitroisinfomariebàd+Annex.
2 . A s a l l e s c ó r c ( i 5 i n g ê v u d k r i i S j ê v ê n i c a a l . i n d e s e r . ê € r d e v a k k e n e e n v o t ê d i gêwu oe on r. d
t êt e
nls6anin
'w"v"-.1'lêrdevárê!Lgse,oó.'?óo.esD\O.Mw.roonr,èr beg.pperDe\u.,oe,,[email protected]?óo,den (KonnSalbeftpe i) s u ten àanzonderspa!e
I StuuruwvolêdEeoplo$iigdoormiddetvànoídertaàndlormuiêrnaarRêdacttepoderkrantiê,Kê&
7
3177Zuienkerkêvóór23/02/2007 Enkêherverticaêwoórdvoksatdus nierl
4 O n d ê r d e j u È t ê t n z e í d i n g e n w o r d i é é n w i n n a a r u i r g e r r o k k e nd i ê ê ê ^ w a a r d e b ó n v a n
€ 000 róêgeÍ!!fd krijst.
I
wêd ovsgedrigen
door
Y&m! 3ryst aangemêmte
woÈs YeNend
doo.pode6.hoolie
5
vê*ooprware
s op / íebruïi
2007isvogens.!0urhàdeen.
i
9.
welkp aríomwordrii oodsgepà*Í.
oPROEPAANAL DEVERENIGINGEN:STUUR
oNS U\/t/JAAR(ALENDER,
WIJ Pt,,BLICEREN
ZE GRATIS
ARTIKELSSINNEN VOOÀ IApRtL2O0T:ann,michiê[email protected]
MAAK OOK GEBRUIKVANDEACTIVITEITENKAI.ENDER
I N D E G A N C V A NH É T G E M E E N T E H U Í S
Z O V E R M U D ED
NE V E R E N I G I N G EANC T I V I T E I T Ê N
O P H E Ï Z E L F D €M O M E N T T EO R G A N I S E R E N .
POLOERKRANTI
E,I I ianuari2007
v
nqoqd€ ire !t€qs co escY
v e E p r e i d : rj r r u Í
srpÍ r5i!.r5ohoeÍ2007
NUTTIGETELEFOONNUMMERS
(hx0s0/42
35a5)
050/42.70.44
(f 050/1r.e6e6)
050/ar.ra.ra
0s0/4r
7s.77
75.77)
ttux0s0r4r
j1)
e3\Íe\asat4167
asat477e
soch e d€[email protected]:ubik4e
be
(womdagmnddas)
050/42.70.4s
hío.hÍ
e Elekr . Èit dÍdss
ln rlrêd nnn hi hetsemêsiêh!s o
btr 2006ei r Èiufi2007,7Êhrur 2m7
jn óp pà6haaídà3 e aprir 1007
DÉ BoEKENNok (nn de Nieuwe steenwes)
..i-:
-tê --tl\tÈï
', -a'.'a'
: --,--.:t lf t..
.
-
I
.: .::-í: +.a.a.::,.:
._. .:-- : a.atae?at.rrl
' ., -:.-i,
1 , 4 ( ' J)' í ,. . .
Níkon
OLYMPUS
qJ FUJIFILM
Car0n
Reslouronl- Feesizclo
De GroteStove
Specoliieii:Eoreen & Có e o I os
S t e f o ne . N o i f r o l eP l t e r yV e r h e í
N l ê L r w e í e e f w e1g4 0
837l ZUenkerke
le /Foxr 05042.ó5.óa
6soÈf:
d ijdog êi wóêilddg
Feeízooror130pêÉóíêi
Restouront-
- ïeo-room
hoev
n Doefe
' Feèst-en bonkerzooL ideaal
seschikt voor familie en .ómnuiiëfèesten
a Groot zomerterros, en speeltuin neÍ springkosteel
Kóêt eh MiekeGovoett. NieuwesÍeenwes
l, 8377zvienketke
Íe|.050/ai3104 Íar 05A/42ó3lt
hoewtendó[email protected]
w.hadetendaele.he
Bneuohelhof
Peierei MiekêGoemoêre.Govoerr
oosrendseíeenwêg
9, 8377Meeikerke
Ie O5D/3l 54 24