KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN MANUAL

Comments

Transcription

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN MANUAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
NKRA - PENDIDIKAN
MANUAL
PENTADBIRAN INSTRUMEN
LITERASI MEMBACA
SARINGAN 1
TAHUN 2
2014
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
KANDUNGAN
Kaedah Pentadbiran
2-5
 Prosedur Pentadbiran Instrumen
 Penggunaan Manual
 Tatacara Pengisian Borang Pelaporan Penguasaan Individu
(BPPI)
 Penetapan murid ke Program LINUS atau kelas biasa
Pentadbiran Instrumen
 Konstruk
 Arahan guru
 Tindakan murid
6-12
Lampiran
Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI)
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
2
KAEDAH PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MEMBACA
PERKARA
Pentadbiran
KAEDAH PENTADBIRAN

Instrumen literasi membaca mengandungi 12 konstruk.

Instrumen ini ditadbir secara lisan dan berterusan semasa waktu Bahasa Malaysia.

Instrumen ini ditadbir secara individu atau kumpulan kecil tidak melebihi tiga orang murid serta mengikut
kesediaan murid.

Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk.

Setelah kesemua konstruk ditaksir, pentaksir boleh mengulang mana-mana konstruk yang belum dikuasai
oleh murid.
Penggunaan Manual

Murid boleh memberi respons secara mengeja atau membaca terus.

Dicadangkan murid duduk bersebelahan pentaksir ketika pentaksiran dilaksanakan.

Pentadbiran instrumen ini haruslah dilakukan secara telus dan jujur.

Kesemua konstruk hendaklah ditaksir dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Setiap konstruk yang ditaksir hendaklah diisi dalam Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI).

Manual Literasi Membaca ini perlu dirujuk oleh pentaksir.

Manual ini merupakan panduan mentaksir 12 konstruk literasi membaca dan skema jawapan disertakan.

Pentaksir hendaklah membaca manual ini dengan teliti dan memahaminya sebelum mentadbir instrumen.
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
3
Cara Mengisi
Borang Pelaporan
Penguasaan
Individu
(BPPI)

Pentaksir perlu melengkapkan BPPI dengan nama murid, kelas dan tahun.

Pentaksir perlu mencatat penguasaan murid bagi setiap konstruk pada ruang yang disediakan.

Pada akhir tahun, BPPI yang telah lengkap diisi hendaklah disimpan dalam fail peribadi murid untuk tujuan
rujukan.

BPPI hendaklah dibekalkan kepada murid yang berpindah.

Tahap penguasaan bagi literasi membaca dan menulis adalah seperti yang berikut:
KONSTRUK
SARINGAN 1
MEMBACA
1
PENGUASAAN SARINGAN 1
MENULIS
a) 5
KUASAI
a) 5
5
b) 8
10
b) 8
2
4
5
4
5

3
4
5
4
5

4
4
5
4
5

5
5
6
4
5

6
4
5
4
5

7
4
5
4
5

8
4
5
4
5

9
4
5
4
5

10
4
5
4
5

11
3
4
2
3

12
2
3
3
4

TIDAK KUASAI
5

Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
10
4
Penetapan Murid ke
Program LINUS atau
Belajar Kelas Biasa

Penguasaan konstruk dalam kedua-dua literasi membaca dan menulis diambil kira bagi menentukan sama ada
murid memasuki Program LINUS atau kelas biasa.

Murid yang memasuki Program LINUS:
-
Tidak menguasai mana-mana konstruk 1 hingga konstruk 12.
Contoh:
KONSTRUK
1
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
PENGUASAAN SARINGAN 1
SARINGAN 1
MEMBACA
MENULIS
KUASAI
TIDAK KUASAI
a)5
5
a)5
5
b)8
10
b)8
10
2
4
5
4
5

3
4
5
4
5

4
4
5
5
5

5
5
6
4
5

6
4
5
4
5

7
3
5
4
5
8
4
5
4
5
9
5
5
3
5
10
4
5
4
5
11
1
4
1
3

12
1
3
0
4






5

Murid yang memasuki kelas biasa:
-
Menguasai kesemua konstruk 1 hingga konstruk 12.
Contoh:
KONSTRUK
1
MEMBACA
a)5
b) 8
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
PENGUASAAN SARINGAN 1
SARINGAN 1
MENULIS
5
10
a) 5
b) 8
KUASAI
5
TIDAK KUASAI

10
2
4
5
4
5

3
4
5
4
5

4
4
5
4
5

5
5
6
4
5

6
4
5
4
5

7
4
5
4
5

8
4
5
4
5

9
4
5
4
5

10
4
5
4
5

11
3
4
2
3

12
2
3
3
4

6
PENTADBIRAN INSTRUMEN
TUGASAN
ARAHAN GURU
TINDAKAN MURID
(KONSTRUK)
1. Keupayaan membaca dan menulis
huruf vokal dan konsonan.
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca huruf vokal dan konsonan
yang ditunjukkan oleh guru.
a) Menunjukkan huruf vokal
kepada murid dan minta murid
membaca huruf tersebut.
4.
3.
2.
1.
i
u
a) Membaca huruf vokal yang
ditunjukkan oleh guru.
e
a
i
o
b) Menunjukkan huruf konsonan
kepada murid dan minta murid
membaca huruf tersebut.
c
4
.
n
1.
y
4
.
p
10.
a
o
3.
2.
f
n
d
6.
5.
s
8.
l
e
c
7.
j
9.
k
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
6.
5.
b) Membaca huruf konsonan yang
ditunjukkan oleh guru.
d
s
8.
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
f
5.
u
3.
2.
1.
4.
3.
2.
1.
5.
j
p
10.
9.
k
7.
y
l
7
2. Keupayaan membaca dan menulis
suku kata terbuka.
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca suku kata terbuka.
Menunjukkan suku kata terbuka dan
meminta murid membaca suku kata
terbuka tersebut.
1.
ti
ge
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca perkataan suku kata
terbuka.
3.
soto
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
1.
4.
jelita
budaya
po
Membaca perkataan suku kata
terbuka yang ditunjukkan oleh guru.
beku
cuti
5.
5.
ge
po
2.
lu
sa
4.
Menunjukkan perkataan suku kata
terbuka dan meminta murid
membaca perkataan tersebut.
1.
ti
5.
3.
2.
lu
sa
4.
3. Keupayaan membaca dan menulis
perkataan suku kata terbuka.
1.
3.
2.
Membaca suku kata terbuka yang
ditunjukkan oleh guru.
3.
soto
2.
beku
4.
cuti
5.
jelita
budaya
8
4. Keupayaan membaca dan menulis
suku kata tertutup.
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca suku kata tertutup.
Menunjukkan suku kata tertutup dan
meminta murid membaca suku kata
tersebut.
1.
1.
2.
tup
5. Keupayaan membaca dan menulis
suku kata tertutup.
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca perkataan suku kata
tertutup.
3.
5.
con
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
5.
2.
hafal
belok
4.
...
banjir
sentuh
pimpin
con
leh
Membaca perkataan suku kata
tertutup yang ditunjukkan oleh guru.
1.
6.
.
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
kim
leh
aneh
tup
4.
Menunjukkan perkataan suku kata
tertutup dan meminta murid
membaca perkataan tersebut.
1.
3.
kim
4.
5.
jat
jat
2.
3.
Membaca suku kata tertutup yang
ditunjukkan oleh guru.
3.
5.
aneh
2.
hafal
belok
4.
...
banjir
6.
.
pimpin
sentuh
9
6. Keupayaan membaca dan menulis
perkataan yang mengandungi suku
kata tertutup ‘ng’.
Menunjukkan perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup ‘ng’
dan meminta murid membaca
perkataan tersebut.
1.
1.
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.
sarung
sarung
2.
3.
5.
2.
bongsu
3.
jingga
4.
7. Keupayaan membaca dan menulis
perkataan yang mengandungi
diftong.
Membaca perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup ‘ng’
yang ditunjukkan oleh guru.
4.
5.
serangga
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca perkataan yang
mengandungi diftong.
3.
cukai
4.
saudara
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
dodoi
3.
risau
5.
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
2.
geleng
serangga
Membaca perkataan yang
mengandungi diftong yang ditunjukkan
oleh guru.
1.
1.
jingga
geleng
Menunjukkan perkataan yang
mengandungi diftong dan meminta
murid membaca perkataan tersebut.
bongsu
cukai
2.
dodoi
risau
4.
pandai
pandai
5.
saudara
10
8. Keupayaan membaca dan menulis
perkataan yang mengandungi
vokal berganding.
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca perkataan yang
mengandungi vokal berganding.
Menunjukkan perkataan yang
mengandungi vokal berganding dan
meminta murid membaca perkataan
tersebut.
1.
1.
kait
2.
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca perkataan yang
mengandungi digraf dan konsonan
bergabung.
tiup
5.
biasa
5.
3.
..
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
khidmat
biasa
angin
2.
nyala
4.
longan
nyala
plastik
ceria
Membaca perkataan yang
mengandungi digraf dan konsonan
bergabung yang ditunjukkan oleh guru.
1.
angin
2.
3.
..
4.
ceria
Menunjukkan perkataan yang
mengandungi digraf dan konsonan
bergabung. Minta murid membaca
perkataan tersebut.
1.
soal
3.
4.
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
2.
tiup
5.
kait
soal
3.
4.
9. Keupayaan membaca dan menulis
perkataan yang mengandungi
digraf dan konsonan bergabung.
Membaca perkataan yang
mengandungi vokal berganding yang
ditunjukkan oleh guru.
longan
5.
plastik
khidmat
11
10. Keupayaan membaca dan
menulis perkataan yang
berimbuhan awalan dan akhiran.
Menunjukkan perkataan yang
mengandungi imbuhan awalan dan
akhiran. Meminta murid membaca
perkataan tersebut.
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca perkataan berimbuhan
awalan dan akhiran.
Membaca perkataan yang
berimbuhan awalan dan akhiran yang
ditunjukkan oleh guru.
1.
1.
3.
terpukul
terpukul
2.
2.
berpusing
3.
melipat kain
melipat kain
4.
4.
air rebusan
air rebusan
5.
5.
melawat zoo
melawat zoo
11. Keupayaan membaca dan
menulis ayat mudah.
Menunjukkan ayat mudah dan minta
murid membaca ayat tersebut.
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
Membaca ayat mudah yang
ditunjukkan oleh guru.
Buku cerita itu tebal.
1.
Buku cerita itu tebal.
2.
Ramai orang berniaga di stesen
bas.
2.
Ramai orang berniaga di stesen
bas.
3.
Jururawat sedang mencuci luka
pesakit.
3.
Jururawat sedang mencuci luka
pesakit.
4.
Datuk menyiram pokok jagung
dan cili di kebun.
4.
Datuk menyiram pokok jagung
dan cili di kebun.
1.
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca ayat mudah.
berpusing
12
12. Keupayaan membaca dan
memahami bahan rangsangan.
Menunjukkan petikan dan meminta
murid membacanya. Kemudian,
kemukakan soalan secara lisan.
Penerangan
Keupayaan menguasai kemahiran
membaca dan memahami bahan
rangsangan.
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
Membaca petikan dan menjawab
soalan yang dikemukakan oleh guru
secara lisan.
Setiap hari Ahad, Azam dan
keluarganya pergi bersenam.
Setiap hari Ahad, Azam dan
keluarganya pergi bersenam.
Mereka bersenam di taman bunga.
Mereka bersenam di taman bunga.
Azam akan berjoging tetapi adiknya
bermain buaian.
Azam akan berjoging tetapi adiknya
bermain buaian.
Mereka bersenam untuk menjaga
kesihatan.
Mereka bersenam untuk menjaga
kesihatan.
1.
Di manakah Azam dan keluarganya
pergi bersenam?
1.
Azam dan keluarganya pergi
bersenam di taman bunga.
2.
Apakah yang akan dilakukan oleh
Azam?
2.
Di manakah Azam dan keluarganya
bersenam?
Azam
akan berjoging.
3.
Mengapakah mereka bersenam?
3.
Mereka bersenam untuk menjaga
kesihatan.
13
BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU (BPPI) TAHUN 2
NAMA MURID : ________________________________________________
SARINGAN 1
KONSTRUK
MEMBACA
PENGUASAAN SARINGAN 1
MENULIS
KUASAI
TIDAK
KUASAI
KELAS:_______________
SARINGAN 2
MEMBACA
PENGUASAAN SARINGAN 2
MENULIS
KUASAI
a
5
5
5
5
b
10
10
10
10
2
5
5
5
5
3
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
6
5
6
5
6
5
5
5
5
7
5
5
5
5
8
5
5
5
5
9
5
5
5
5
10
5
5
5
5
11
4
3
4
3
12
3
4
3
4
1
Manual Instrumen Membaca
Tahun 2, Saringan 1 (2014)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
TAHUN : __________
TIDAK
KUASAI
PENGUASAAN
KESELURUHAN
TIDAK
KUASAI
KUASAI
14

Similar documents