לוגו קרן רבינוביץ

Comments

Transcription

לוגו קרן רבינוביץ
‫מידע כללי להגשת בקשות תמיכה‬
‫למיזם הקולנועי‬
‫ילדי אוקטובר ‪37‬‬
‫סרטי תעודה קצרים‬
‫בנושא דור שני למלחמת יום הכיפורים‬
‫למראות טקס החתימה על הסכם עקרונות אוסלו‪ ,‬לאור לחיצת היד של בגין‬
‫וסאדאת‪ ,‬ילדי אוקטובר שנת ‪ ,37‬גדלו בצל מיתוס התקווה לשלום ועם הבטחה‬
‫שהם‪ ,‬לא יצטרכו לשרת בצבא‪ ,‬כי עוד מעט יהיה כאן שלום‪.‬‬
‫בצל הטראומה והאבדן‪ ,‬מעל לאלף מבני דור המלחמה‪ ,‬גדלו כיתומים‪ .‬חלקם לא‬
‫פגשו מעולם את אביהם‪ ,‬לחלקם הוא נשאר כזיכרון‪.‬‬
‫יוצרי קולנוע מוזמנים להגיש הצעות לסרטים תיעודיים קצרים המציגים נקודות‬
‫מבט ייחודיות של בני הדור השני למלחמת יום כיפור‬
‫הצעות ניתן למסור ‪ /‬לשלוח בדואר למשרדי קרן גשר לקולנוע רב תרבותי‪ ,‬ב ‪4 -‬‬
‫עותקים המאוגדים כל אחד בנפרד‬
‫מועד אחרון להגשה‪ 3 :‬לנובמבר ‪3107‬‬
‫בשעה‪03:11 :‬‬
‫כללים ונוהל‬
‫מטרת המיזם‬
‫קידום הפקתם של סרטים קצרים העוסקים בהשלכותיה של מלחמת‬
‫יום כיפור באמצעות נקודות מבט ייחודיות של בני הדור השני‬
‫למלחמה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫כללים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.0‬‬
‫קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה‪,‬‬
‫יפרסמו בציבור באמצעות מודעה בתכניית הפסטיבל ובאתרי‬
‫האינטרנט של כל אחד מהגופים את דבר קיום המיזם‪.‬‬
‫ניתן להגיש הצעות לסרטי התעודה ‪ ,‬העומדות בקריטריונים לחלוקת‬
‫תמיכות של משרד המדע‪ ,‬התרבות והספורט‪.‬‬
‫יש להגיש סינופסיס לסרט באורך שלא יעלה על ‪ 11‬דקות‪.‬‬
‫הצעות תתקבלנה במשרדי קרן גשר ברח' דוד המלך ‪ 11‬ירושלים‪,‬‬
‫עד ‪ 7‬לנובמבר ‪. 2113‬בשעה ‪12:11‬‬
‫בקשות אלה ייבחנו ע"י הלקטורים וע"י הוועדה המקצועית של‬
‫המיזם‪.‬‬
‫במסגרת המיזם יבחרו ‪ 1-3‬סרטים לקבלת מענק הפקה‪ .‬גובה‬
‫המענק‪/‬ים בסך כולל של עד ‪. ₪ 01,111‬‬
‫חוזה מפורט ייחתם בין מגישי ההצעה של הפרויקטים הנבחרים‪,‬‬
‫בעלי הזכויות ומול קרן גשר ‪.‬‬
‫‪ .6‬נוהל הגשת בקשות‪:‬‬
‫‪ .1‬זכאים להגיש בקשות יוצרים עצמאיים‪ ,‬במאים ותסריטאים שהם‬
‫תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע‪ ,‬הרשומים ופועלים דרך קבע‬
‫בישראל והעומדים בכללים אשר נקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי‬
‫עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט‪ 1111 -‬וכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט‬
‫ישראלי) התשס"א‪( 2111-‬לרבות סעיף ‪ 2‬לכללים) וכפי שישונו מעת‬
‫לעת‪ ,‬וכן בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו‪.‬‬
‫‪ .2‬מגישי ההצעות יגישו את הצעתם בארבעה עותקים בהתאם לטופס‬
‫הבקשה המצורף למסמך זה‪.‬‬
‫‪ .3‬נוהל עבודה‪:‬‬
‫‪ .1‬ועדה המונה שלושה לקטורים‪ ,‬תבחן את ההצעות ותעביר את חוות‬
‫דעתה והמלצותיה להנהלת הפרויקט‪ ,‬המורכבת מנציגי הגופים‬
‫המייסדים או מי שימונו מטעמם‪.‬‬
‫‪ .2‬בתום שלב המיון ובהתאם להמלצות‪ ,‬ייבחרו הפרויקטים הזוכים‬
‫במענקי ההפקה על פי שיקול דעתה המקצועי של ההנהלה‪.‬‬
‫‪ .3‬התמיכה תינתן‪ ,‬בכפוף להסכם מפורט שיחתם בין קרן גשר לבין יוזם‬
‫ההצעה‪.‬‬
‫‪ .8‬נוהל ביצוע התמיכה‪:‬‬
‫‪ .1‬לוח הזמנים שירשם בהסכם לגבי כל אחת מאבני הדרך מחייב את‬
‫יוצרי הסרט‪.‬‬
‫‪ .2‬כספי ההשקעה יועברו בצמוד להתקדמות הפרויקט‪ ,‬ע"פ אחוזים‬
‫ולוחות זמנים שיפורטו בהסכם‪.‬‬
‫‪ .3‬היוצר יחויב לפרסם בפתח הסרט ובסיומו‪ ,‬את הלוגו והכותרות‬
‫שיימסרו לו ע"י קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל הסרטים‬
‫הבינלאומי בחיפה‪.‬‬
‫‪ .9‬כללי‪:‬‬
‫‪ .1‬לא ניתן לקבל חזרה את ההצעות‪.‬‬
‫‪ .2‬הוועדה המקצועית שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה‬
‫כלשהי מבין ההצעות שהוגשו‪ ,‬אם לא תמצא את ההצעה ראויה ע"פ‬
‫כללים ונהלים אלה או ע"פ שיקול דעתה‪.‬‬
‫מסמכים נדרשים לצורך הגשת הבקשה‬
‫את המסמכים יש למסור ‪ /‬לשלוח בדואר למשרדי קרן גשר לקולנוע רב תרבותי‪,‬‬
‫ב‪ 4 -‬עותקים המאוגדים כל אחד בנפרד‪.‬‬
‫להלן פרטי המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה‬
‫ טופס בקשה חתום ע"י המגיש שכל הפרטים בו מלאים וברורים (נספח א')‬‫ הצהרת כוונות של היוצר‬‫ סינופסיס‬‫ תקציר (עד ‪ 11‬מילים) (קובץ ‪)word‬‬‫ תיאור הדמויות הראשיות‬‫ לוח זמנים‬‫ תקציב מפורט‬‫‪ -‬ניסיון מקצועי של התסריטאי‪/‬ת ו או הבמאי‪/‬ת‬
‫"ילדי אוקטובר שנת ‪ -"37‬טופס לבקשת תמיכה‬
‫פרטי הפונה‪:‬‬
‫שם יוזם‪/‬ת מגיש‪/‬ת הבקשה‪ _____________ :‬מס' ת‪.‬ז ________________‬
‫תפקידו בהפקה‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫כתובת מלאה להתכתבות‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_____________‬
‫נייד‪__________________ :‬‬
‫מס' טלפון המגיש‪/‬ה‪:‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫__________________________ _______________________________‬
‫פרטי הפרויקט‪:‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫_________________________________________________________‬
‫חברת הפקה (במידה וישנה)‪______________________ :‬‬
‫כתובת החברה‪________________________ :‬‬
‫מספר ח‪.‬פ‪ ___________________ :‬מס טל‪__________________ :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫תפקידים מרכזיים בהפקה‪:‬‬
‫במאי‪/‬ת __________________‬
‫מפיק‪/‬ה _________________‬
‫תסריטאי‪/‬ית _______________‬
‫לוח זמנים צפוי‪ ___________________ :‬אורך משוער‪_______________ :‬‬
‫פרטי התקציב‬
‫תקציב הפקה משוער‪:‬‬
‫______________________________________________________‬
‫מקורות מימון צפויים (גופים משדרים ‪ /‬פרטיים ‪ /‬קרנות ציבוריות ‪ /‬אחר)‬
‫_____________________ _____ גובה התמיכה __________________‬
‫(יש לצרף אישור בכתב)‬
‫האם הפרויקט קיבל מענק פיתוח? ______ אם כן‪ ,‬ע"י מי ____________________‬
‫אני‪ ,‬הח"מ‪ ,‬מצהיר‪/‬ה בזאת כי כל הזכויות הקשורות לפרויקט זה שייכות ל‪:‬‬
‫____________ וכי כל הפרטים שמסרתי במסמך זה ובנספחים המצורפים אליו נכונים‪.‬‬
‫שם ומשפחה _______________ חתימה ______________ תאריך _____________‬
‫את השאלון המלא והחתום בצירוף המסמכים הנלווים‪ ,‬יש להגיש ב ‪ 4‬עותקי הארד קופי למשרדי‬
‫קרן גשר לקולנוע רב תרבותי (ע"ר) רח' דוד המלך ‪ 11‬ירושלים לפרטים‪ :‬טל‪ 12-0226101/2.‬פקס‪.‬‬
‫‪ , 12-0242211‬דואר אלקטרוני ‪[email protected]‬‬

Similar documents