Kaj pridobim če postanem član sindikata

Comments

Transcription

Kaj pridobim če postanem član sindikata
a4
S
atinov -284
N
m
l
V
a
D
SK0 Ljubljana, -233; 01/43-41
100
-41
01/43 21
:
n
o
f
e
ss.si
Tel
3-25-1 sindikat-zs vns.si
4
/
1
0
:
at-sk
Faks v: [email protected]
o
.sindik
w
w
w
E-nasl
:
a stran
Spletn
^e te
•
•
•
•
•
•
•
zanima …
Ali so kr{ene tvoje pravice iz delovnega razmerja?
Ali je tvoja pla~a pravilno obra~unana?
Kaj storiti, ~e pla~a zamuja?
Ali si prejel pravilno vi{ino regresa za letni dopust?
Ali si prejel pravilno izpla~ilo regresa za prehrano in prevozne stro{ke?
Kaj moram vedeti o delovnemu ~asu?
Ali mi delodajalec pla~uje prispevke?
… se nam ~im prej pridru`i.
Tvoje ~lanstvo v sindikatu je lahko individualno (da delodajalec, ne ve, da si ~lan
sindikata), ali pa kolektivno
(v kolikor je v podjetju organiziran sindikat).
Kako postane{
~lan?
^lan postane{ s podpisom pristopne izjave, katero izpolnjeno in podpisano vrne{
na sede` sindikata. V kolikor pa je sindikat v va{i organizaciji `e organiziran, se
obrni na sindikalnega zaupnika.
In tvoja
obveznost?
Mese~no pla~ilo ~lanarine, ki zna{a 1% od bruto pla~e.
Razmisli …
… odlo~itev je tvoja!
Vsak ~lan, pa tudi drugi zaposleni,
`elite pridru`iti,
ki se nam
lahko
vedno ra~unate na:
• Brezpla~no pravno pomo~ in drugo strokovno pomo~
• Zagotavljanje delavskih pravic v skladu z delovnopravno
zakonodajo
• Pomo~ pri spo{tovanju dolo~b Kolektivne pogodbe
• Pomo~ pri zagotavljanju in izvajanju varnosti in zdravja pri delu
• Uveljavljanje in varstvo pravic ~lana v podjetju
• Zastopanje v delovnih sporih pred delovnimi in socialnimi
sodi{~i
• Solidarnostne pomo~i po pravilniku
• Nezgodno zavarovanje
• Izobra`evanje in usposabljanje sindikalnih zaupnikov
• Redno informiranje prek sindikalnih zaupnikov, ~asopisa Delavska
enotnost, Informacij SKVNS, prek spletne strani www.zsss.si in
www.sindikat-skvns.si
• Sre~anja predsednikov sindikatov, sindikalnih zaupnikov, ~lanov
• Kartico ugodnosti www.zsss.si
• Brezobrestna povratna sredstva
• Ugodne kredite preko Delavske hranilnice
Kje uresni~ujete svoje pravice,
ki vam jih daje ~lanstvo v SKVNS:
SKVNS, ima sede` v Ljubljani na Dalmatinovi 4.
Predsednica SKVNS: Marolt Majda, univ. dipl. prav.
Tajni{tvo SKVNS: Darja Lorbek
@elite zvedeti o nas ve~?
Vedno smo vam na razpolago na telefonu 01/43 41 233 in GSM: 041/760-204,
e-po{ta: [email protected], najdete nas tudi na spletni strani: www.sindikat-skvns.si
Strokovno pravno pomo~ dobite na sede`u Obmo~ne organizacije ZSSS:
Osrednjeslovenska
Parmova 51,
1000 Ljubljana
Matija Drmota
01/30 00 100
GSM 051/310-529
mail: [email protected]
Alenka Ro`man
02/23 48 100
GSM 041/933-761
mail: [email protected]
Mojca Stropnik
03/42 55 700
GSM 031/314-923
mail: [email protected]
Ivica Sotel{ek
07/33 75 810
GSM 031/386-852
mail: [email protected]
Zdenka Bobovec
02/575 10 53
GSM 041/773-551
mail: [email protected]
Bojan Kramar
05/73 02 350
GSM: 041/688-620
mail: [email protected]
Alenka Ro`man
02/77 16 711
GSM: 041/933-761
mail: [email protected]
Romana Oman
04/20 17 850
GSM 041/515-558
mail: [email protected]
Podravje in Koro{ka
Neratova 4,
2000 Maribor
Savinjska
Gledali{ka 2,
3000 Celje
Dolenjska, Bela Krajina in Posavje
Cvelbarjeva 3,
8000 Novo mesto
Pomurje
Mlinska 3,
9220 Lendava
Primorska in Notranjska
Partizanska 15,
6210 Se`ana
Spodnje Podravje
^u~kova 1,
2250 Ptuj
Gorenjska
Poštna ul. 4,
4000 Kranj
Pridru`ite se nam, skupaj bomo uspe{nej{i!

Similar documents