komercialnem opisu - Sodobna vila Rožna dolina

Comments

Transcription

komercialnem opisu - Sodobna vila Rožna dolina
Komercialni opis stanovanjskega objekta
Sodobna Vila Rožna dolina
Ljubljana, december 2010
Kazalo
1.
SPLOŠNO .................................................................................................................................................................................. 3
2.
LOKACIJA ................................................................................................................................................................................. 3
3.
ARHITEKTURNA ZASNOVA .................................................................................................................................................... 3
3.1 Zasnova celote.......................................................................................................................................................................... 3
3.2 Zasnova kletne etaže ................................................................................................................................................................ 3
3.4 Zasnova konstrukcije podzemnega dela objekta ...................................................................................................................... 4
3.4.1 Zasnova hidroizolacije ....................................................................................................................................................... 4
3.4.2 Zasnova medetažnih konstrukcij ....................................................................................................................................... 4
3.4.3 Zasnova stopnišč ............................................................................................................................................................... 5
3.5 Zasnova konstrukcije nadzemnega dela ................................................................................................................................... 5
3.5.1 Sestave vertikalnih konstrukcij........................................................................................................................................... 5
3.5.2 Zvočno izolativni zidovi ...................................................................................................................................................... 5
3.5.3 Predelni zidovi ................................................................................................................................................................... 5
3.5.4 Sestave horizontalnih konstrukcij ...................................................................................................................................... 6
3.5.4.1 Stanovanja...................................................................................................................................................................... 6
3.5.4.2 Zasnova fasadne obloge ................................................................................................................................................ 6
3.5.4.3 Zasnova stavbnega pohištva .......................................................................................................................................... 6
3.6 Vhod v objekt ............................................................................................................................................................................ 7
3.7 Balkoni in terase ....................................................................................................................................................................... 7
3.8 Talne obloge ............................................................................................................................................................................. 7
3.9 Oprema kopalnic ....................................................................................................................................................................... 8
3.10 Zasnova streh ......................................................................................................................................................................... 8
3.11 Strojne instalacije .................................................................................................................................................................... 8
3.12 Elektroinštalacije ..................................................................................................................................................................... 9
3.13 Sistem za nadzor in upravljanje stanovanja ............................................................................................................................ 9
4. ODSTOPANJA OD PROJEKTNE DOKUMENTACIJE .................................................................................................................. 9
1. SPLOŠNO
Družba GIC gradnje d.o.o.. Sv. Florijan 120, 3250 ROGAŠKA SLATINA, je investitor gradnje stanovanjskega objekta
Sodobna Vila Rožna dolina.
2. LOKACIJA
Večstanovanjski objekt leži (na zemljišču parcel številk 1204/11, 1205/6 in 1200/1), vse k.o. Vič v Ljubljani med
Gabrščkovo ulico in Cesto na Brdo, v neposredni bližini centra mesta, vendar hkrati tudi ob zelenih in rekreacijskih
površinah (Pot spominov, Krajinski park Rožnik), vrtcu, osnovni šoli, Gimnaziji Vič, nekaterih fakultetah in priključku
obvoznice. Neposredno ob naselju je tudi postajališče mestnega potniškega prometa.
3. ARHITEKTURNA ZASNOVA
3.1 Zasnova celote
Celoten objekt je zasnovan kot stanovanjski objekt s kletno etažo in tremi etažami namenjenimi stanovanjskemu delu.
Dostop do objekta je zasnovan iz smeri Gabrščkove ulice in iz smeri Ceste na Brdo. Iz smeri Gabrščkove ulice je,
skladno z gradbenim dovoljenjem, organiziran tudi dovoz v kletne etaže. S smeri Ceste na Brdo je možen peš dostop do
objekta. Stanovanja se nahajajo v podpritljičju, pritličju in dveh nadstropnih etažah.
3.2 Zasnova kletne etaže
Pod nivojem terena je zasnovana kletna etaža, ki je namenjena parkiranju, shrambam ter tehničnim prostorom. Število
parkirnih mesta znaša 39.
3.3 Zasnova stanovanj
Stanovanja se nahaja v podpritljičju, pritličju in dveh nadstropnih etažah. V objektu se nahaja 27 stanovanjskih enot.
Stanovanjske enote so organizirane kot dvo, tro, štiri in večsobna stanovanja. Vsa stanovanja so zasnovana skladno z
veljavnimi pravilniki, ki opredeljujejo projektiranje stanovanj. Stanovanja v podpritličju imajo organizirane zelene in
tlakovane atrije, medtem ko imajo stanovanja v nadstropjih zunanje površine zasnovane kot pokrite balkone, dve
stanovanji v 2. nadstropju pa imata terasi.
Primarna vertikalna komunikacija je zasnovana kot stopnišče z dvigalom. Dostopi do stanovanj so zasnovani iz hodnika,
ki je požarno ločen od stanovanjskih enot.
3.4 Zasnova konstrukcije podzemnega dela objekta
Konstrukcija podzemnega dela objekta je sestavljena iz:
•
armirano betonske temeljne plošče debeline 50cm,
•
medetažnih armiranobetonskih plošč debeline 20cm,
•
armiranobetonskih obodnih sten v debelini 20cm (klet 30 cm),
•
armiranobetonskega jedra,
•
betonskih sten različnih dolžin in debelin.
Dovozne in pohodne površine garaž bodo zaključene z epoksi premazom. Stene v garaži bodo betonske in neobdelane.
Vidni, ostri neobdelani robovi bodo pobrušeni, večja gnezda v betonu bodo sanirana z betonsko malto. Strop prve
garaže je obložen s stiroporom debeline 10,0 cm zaradi toplotne in zvočne izolacije in ometan. Vhod v garažo bo zaprt
z garažnimi sekcijskimi vrati s perforiranimi polnili za naravno zračenje garaže.
Osvetlitev garaž je izvedena s senzorskimi lučmi. V garažah bodo nameščeni senzorji in javljalniki za požar in povišano
koncentracijo ogljikovega monoksida.
Shrambe so zaprte s kovinskimi vrati in prisilno prezračevane. Tla v shrambah so zaključene z epoksi premazom, stene
so iz predelnih zidakov in protiprašno prebeljene. V vsaki shrambi je izpust za luč z ročnim prižiganjem in vtičnica.
Električna inštalacija shrambe je vezana na pripadajoče stanovanje.
Parkirna mesta še niso dodeljena posameznim stanovanjem. Večina stanovanj ima dve parkirni mesti.
3.4.1 Zasnova hidroizolacije
Hidroizolacija objekta bo izvedena po sistemu »bele sklede«. Upoštevani bodo vsi ukrepi, ki so v takem sistemu
potrebni. To so posebni dilatacijski trakovi na vseh delovnih stikih, beton z dodatki za vodotesnost ter dodatna dvoslojna
bitumenska hidroizolacija delovnih stikov. Horizontalna hidroizolacija kletne stropne plošče je izvedena kot polimerbitumenska hidroizolacija na hladnem bitumenskem premazu.
3.4.2 Zasnova medetažnih konstrukcij
V stanovanjih je na ploščo debeline 20 cm izvedena 6 cm debela plast toplotne izolacije, na katero je položena
akustična izolacija v obliki 5 mm debele folije. Na folijo je zalit mikroarmiran beton debeline 6,8 cm. Beton je izravnan z
izravnalno maso debeline 0,3 cm, na katero se položi panelni, gotovi, troslojni parket debeline 1,4 cm. Parket je hrastov
– beljen hrast. Finalni tlak na balkonih bo keramika.
3.4.3 Zasnova stopnišč
Stopniščne rame in podesti so armiranobetonski. Končni tlak na glavnem stopnišču je izveden iz talnih proti zdrsnih
keramičnih ploščic, ki se polagajo na različno debele plasti cementnega estriha, ki je površinsko sukcesivno s
polaganjem keramike prepojen s polimeriziranim cementnim mlekom. Na vseh stopnicah in na vseh koncih podestov
morajo biti vgrajeni proti zdrsni trakovi. Stopniščne rame so vgrajene s pomočjo Schoeck elementov. V objektu je
predvideno brezstrojnično dvigalo (ThyssenKrupp) z dimenzijo kabine 110/210 cm ter širino vhodnih vrat 90 cm.
3.5 Zasnova konstrukcije nadzemnega dela
Nadzemni del objekta je zasnovan kot armirano-betonska konstrukcija, ki je sestavljena iz sten oziroma slopov, ki
potekajo v obeh nosilnih smereh. Obodne stene so debele 20 cm. Samostojno stoječi slopi v notranjosti objekta so
debeli 20 cm. Okoli osrednjega stopnišča z dvigalom in prezračevalnimi jaški je zasnovano armirano-betonsko jedro, ki
je sestavljeno iz medsebojno povezanih sten debeline 20 cm. Medetažne plošče so armirano-betonske, pri čemer je
plošča med kletjo in pritličjem debela 30 cm, vse ostale pa 20 cm.
3.5.1 Sestave vertikalnih konstrukcij
Nosilni zidovi so kitani in barvani z belo stensko barvo. Na mestih, kjer se armirano-betonske stene stikajo z mavčnokartonastimi, se stik izvede tako, da en sloj mavčno-kartonastih plošč teče čez armiranobetonsko steno. Na ta način je
onemogočeno razpokanje stene. Na hodnikih je na omenjenem stiku izvedena vidna fuga, ki omogoča kontrolirano
razpokanje.
3.5.2 Zvočno izolativni zidovi
Izdelan je bil elaborat gradbene akustike – ocena zvočne izolacije. Elaborat določa zvočno izolativnost posameznih
konstrukcij, kot tudi zvočno izolativnost vseh oken in steklenih sten. Praviloma bodo vsi z opečnatimi votlaki zidani
zidovi, ki mejijo med stanovanji in stanovanji in hodnikom ometani in dodatno obloženi po sistemu mavčno-kartonastih
plošč (npr.: Knauf ali podobno).
3.5.3 Predelni zidovi
Vsi predelni zidovi, razen instalacijskih in nekaterih zidov, ki imajo posebno vlogo, so zidani z zidakom debeline 10 cm,
pri čemer mora biti izbran zidak z najmanj tremi vrstami lukenj in ometani na vsaki strani z 1,5 cm ometom (npr.
POROTHERM 10 P+E ali enakovredno).
3.5.4 Sestave horizontalnih konstrukcij
3.5.4.1 Stanovanja
V stanovanjih je na ploščo izvedena 6 cm debela plast toplotne izolacije, na katero je položena akustična izolacija v
obliki 5 mm debele folije. Na folijo je zalit mikroarmiran beton debeline 5,8 cm. Beton je izravnan z izravnalno maso
debeline 0,3 cm, na katero se položi panelni, gotovi, dvoslojni parket debeline 1,4 cm. Parket je hrastov – beljen hrast,
najvišje kvalitete. Na isto osnovo so izvedeni tudi tlaki v kopalnicah, na katero se položi keramika višje cenovnega
razreda. Kupci imajo možnost izbire drugega tipa proizvajalca in barve keramike proti doplačilu.
3.5.4.2 Zasnova fasadne obloge
Zaključni sloj fasade je izveden na 14 cm debelo toplotno izolacijo z finalno obdelavo STOLIT effect z dodanim
naravnim peskom in sicilijem karbidom. Barva fasade ni dokončna in se lahko spremeni.
3.5.4.3 Zasnova stavbnega pohištva
Za natančnejše karakteristike stavbnega pohištva glej sestave konstrukcij, medtem ko so v nadaljevanju opisana tipična
vhodna vrata v stanovanja in vrata med sobami stanovanj.
Vhodna vrata in podboj v stanovanja ( proizvajalca Dierre) morajo biti izvedena kot zvočnoizolativna (37 dB), požarno
varna in dimotesna (EI 30 oziroma po študiji požarne varnosti). Poleg navedenega morajo vrata prav tako zagotavljati
visok nivo protivlomnosti, kar vključuje protivlomen podboj, protivlomno krilo, večtočkovno protivlomno cilindrično in
sistemsko ključavnico, fiksni zatič in omejevalec odpiranja. Podboj vrat je barvan v barvi po izboru arhitekta. Krilo je
leseno in površinsko obdelano z MDF 5 mm v barvi po izboru arhitekta. Vratno krilo je opremljeno s kukalom in
omejilom odpiranja. Krilo vsebuje tudi varnostno rozeto, protivlomni cilindrični vložek, jekleni okvir, večtočkovno
ključavnico, fiksni zatič, talno avtomatsko tesnilo, in ostalo potrebno opremo, ki zagotavlja brezhibno delovanje vrat.
Ključavnica je cilindrična, protivlomna in sistemska. Kljuko izbere arhitekt. Z montažo vrat je potrebno montirati tudi vsa
potrebna tesnila, kotnik praga in stenski blažilnik.
Vrata znotraj stanovanj imajo lesene podboje iz mediapana, krila so polnjena iz perforirane iverke in obložene z
beljeno hrastovo cpl folijo. Vratno krilo ima skrita nasadila, ki so 3D nastavljiva. Krilo in podboj tvorita isto ravnino. Vrata
imajo ključavnico, mehanizem za odpiranje v mat-krom izvedbi, tesnilo in stenski blažilnik.
Vsa okna so iz smrekovega lesa. Vsa okna se odpirajo na kip in klasično. Stekla so izvedena kot termopan z U
faktorjem velikosti 1,1 ali manj. Posebno pozornost je posvečena zvočni izolaciji oken, ki mora ob Cesti na Brdo
(fasada) zagotavljati zvočnoizolativnost 38 dB. Okna morajo bodo vgrajena tako, da bodo omogočala popolno
vodotesnost. Vsa okna imajo senčila izvedena kot krpan žaluzije širine 80 mm na električni pogon, ki so montirana v
tipski kaseti max. Širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado. Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v
barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Okna imajo ograjo izvedeno iz kovinske vroče cinkanega in prašno
barvanega okvirja, v katerega je vpeta inox pletenica (profil barvan v RAL po izboru odg. proj. arhitekture). Ograja ima
lesen ročaj iz površinsko zaščitenega macesnovega lesa – natur izgled, izvedba po detajlu.
Zunanja polica je izvedena iz odkapne, tovarniško cinkane in tovarniško barvane (plastificirane) pločevine d = 1.5 mm.
Izvedena je pod naklonom 3% proti zunanjosti! Minimalni odkap 1,8 cm.
Balkoni bodo izolirani, brez Schoeck elementov.
Balkonske in stopniščne ograje bodo kovinske, vroče cinkane in prašno barvane. Enake kot pri oknih. Zidani parapeti
balkonov bodo zaključeni s kamnitimi policami izžganega pohorskega tonalita.
Vrata v kleti bodo kovinska, vrata v shrambe bodo s kovinskim podbojem in kovinskim vratnim krilom. Vhod v objekt
in kolesarnico bo iz alu profilov.
3.6 Vhod v objekt
V vetrolovu so poštni nabiralniki in zvonci z video domofonom. Notranja vrata vetrolova se odpirajo s pomočjo čitalca
kartic. Podesti in stopnice na stopniščih bodo obloženi s keramiko višjega cenovnega razreda. V stopnišču bo dvigalo
za 13 oseb, nosilnosti 1000 kg proizvajalca Thyssenkrup.
3.7 Balkoni in terase
Tla na balkonih bodo obložena s keramiko višjega cenovnega razreda. Balkoni imajo posebne odtoke po robu balkona.
3.8 Talne obloge
Tla v suhih prostorih stanovanj bodo obložena z gotovim parketom debeline do14 mm. Zaključni sloj je iz hrasta (beljen
hrast), ki je lakiran (vodni lak). Kupec ima možnost izbire drugega parketa proti doplačilu .
Predsobe bodo obložene s parketom kot v ostalih prostorih. Tla v kopalnicah, WC-jih in utility-jih, ložah so obložene s
keramiko višjega cenovnega razreda. Stene bodo obložene do vrha oziroma po projektu polaganja kopalnic. Drugačno
kopalniško opremo od projektirane bo možno spremeniti oziroma izbrati v kolikor kopalniška oprema in ploščice ne bodo
že položene ob proti doplačilu s strani kupca.
V pokritem delu atrijev stanovanj, vhodna plošča in terasa bo tlakovan z kamnitimi ploščami.
3.9 Oprema kopalnic
V kopalnicah in WC-jih bo nameščena sanitarna keramika in sanitarne armature v skladu s PZI projekti. Kupec ima
možnost izbire druge sanitrano keramične opreme proti doplačilu, kar je možno spremeniti izključno pred izvedbo.
3.10 Zasnova streh
Streha objekta je izvedena kot kombinirana ravna streha. Več o sestavi je razvidno iz PZI načrtov.
3.11 Strojne instalacije
Stanovanja bodo imela samostojne plinske peči za pripravo tople sanitarne vode in za ogrevanje. Vsako stanovanje bo
imelo vgrajeno klimatske naprave (hlajenje in gretje) vezano na sistem pametne inštalacije.
Ogrevanje
Regulacija temperature je izvedena preko temperaturnih tipal in zapornih ventilov za prostore: kuhinja, dnevni prostor,
spalnice in kopalnica. Ostali prostori se regulirajo s pomočjo termostatskega ventila na radiatorju. Nastavitve želene
temperature se izvajajo na NETIC Touch panelu.
Hlajenje
Predvideno imamo hlajenje s split klimami sestavljenimi iz notranje in zunanje enote. Želena temperature se nastavlja
na NETIC Touch panelu. Normalno pa se nastavlja temperatura s pomočjo daljinca. Notranja enota split sistema ima
prigrajen vmesnik za priklop na TCP/IP protokol NETIC sistema. Vmesnik dobavljen skupaj z klima napravo.
Za ogrevanje in hlajenje so poljubno nastavljivi urniki delovanja.
3.12 Elektroinštalacije
Elektroinštalacije in telekomunikacije bodo izvedene po PZI projektu elektroinštalacij. Po prostorih bodo na projektiranih
mestih nameščena stikala za prižiganje luči in vtičnice. Stikala za dvigovanje in spuščanje žaluzij so nameščena na
projektiranih mestih in so hkrati del sistema za nadzor in upravljanje stanovanja. Vsa stikala in vtičnice bodo od
proizvajalca Vilmar, tip plana, bele barve. Na mestih, kjer je več stikal skupaj, so ta nameščena v blokovni izvedbi.
Telekomunikacijske, UTP vtičnice so v vseh sobah na projektiranih mestih.
3.13 Sistem za nadzor in upravljanje stanovanja
Vgrajen bo sistem za nadzor in upravljanje stanovanja NETIC Touch. Sistem bo omogočal vklop izklop ogrevanja /
hlajenja v stanovanju, nastavitev želene temperature po vsaki sobi posebej (razen hlajenja le v dnevnem
prostoru), krmiljenje žaluzij, kontrolo dostopa, kontrola odprtosti vhodnih vrat, javljanje požara, prižiganje in ugašanje
luči (6 x on /off, 2 x dimm), pregled vremena (zunanja temperatura, jakost vetra, vlaga,…) in ostale storitve (IP telefonija,
radio, TV). Sistem bo omogočal tudi daljinsko upravljanje naštetih elementov. V ponudbi je zajet tudi barvni monitor
(zaslon na dotik) montiran v kuhinji ali dnevnem prostoru, ki hkrati deluje kot domofon in panel za nastavitev želenih
parametrov.
4. ODSTOPANJA OD PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Pri izvedbi so možne spremembe in odstopanja od projektne dokumentacije. Spremembe in odstopanja se lahko
pojavijo v toku gradnje zaradi reševanja tehničnih težav, izboljšanja arhitekturnih in bivalnih lastnosti in smiselnih
poenostavitev izvedbe. Zato si investitor pridržuje pravico do spremembe projektno določenih materialov in načinov
izvedbe posameznih arhitekturnih rešitev glede na navedeno projektno dokumentacijo. Spremembe bodo izvajalci
izvajali v dogovoru s projektanti in investitorjem kar bo zavedeno v projektu izvedenih del. Takšne spremembe se bodo
pojavile predvsem pri izvedbi podrobnosti in zaključnih delih, ki niso opredeljeni v tem opisu.

Similar documents