KONTO - Računovodstvo

Comments

Transcription

KONTO - Računovodstvo
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
KONTO
•
•
•
•
•
•
•
•
Vsebina
Vrste kontov
Popravljanje napak
Kontiranje
Oblike kontov
Kontni načrt in kontni okvir
Sintetični in analitični konti
Davek na dodano vrednost
Knjigovodske listine in poslovne knjige
52
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
5. KONTO
5.1. Odgovorite na vprašanja.

Konto je knjigovodski račun na katerem evidentiramo spremembe, ki jih povzročajo
poslovni dogodki.

V teoriji ima konto obliko črke T.

Konte delimo po funkciji in po obsegu.

Leva stran konta je v breme ali debet, desna pa je v dobro ali kredit.

Če vknjižbo zapišemo na levo stran konta, konto obremenimo, če pa na desno stran,
pa konto odobrimo.

Konte stanja delimo na konte sredstev in na konte obveznosti do virov sredstev.
5.2. Dopolnite pravilo.
Pravilo 1: začetno, desno
začetno stanje v dobro
5.3. Obkrožite pravilni podčrtani odgovor.
aktivnih
v dobro.
v breme
obremeni.
pasivne
v breme, v dobro |
aktivo, pasivo.
5.4. Odpiranje kontov.
A
Oprema
Zal. blaga
Ter. Do kup.
Dani pred.
SKUPAJ
BS na dan 6.5.201_
200,00 Kapital
10,00 Obv. do dob.
50,00 Izd. Menice
20,00
280,00 SKUPAJ
Aktivni konti
P
100,00
175,00
5,00
280,00
Pasivni konti
53
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Oprema
Zst 200,00
Zal. blaga
Zst 10,00
Ter. do kupcev
Zst 50,00
Dani predujmi
Zst 20,00
Tanja Batistič
kapital
100,00 Zst
Obv. do dobav.
175,00 Zst
Izdane menice
5,00 Zst
5.5. Dopolnite pravilo.
Pravilo 2: dobro, zmanjša, poveča, zmanjša
Knjiženje je končano:
Vknjižba __v breme__ = __vknjižbi__ v dobro.
5.6. Obkrožite pravilni podčrtani odgovor.
povečamo
povečamo
zmanjšamo.
zmanjšamo.
breme.
dobro
dobro
breme
5.7. Odpiranje kontov in knjiženje.
Dokončajte bilanco stanja.
Aktiva
Bilanca stanja 31. 12. 201_
Dolgoročna sredstva
Oprema
Kratkoročna sredstva
Zaloga blaga
Terjatev do kupca
TR
Blagajna
Skupaj
Aktivni konti
oprema
Zst 150,00
Pasiva
150,00 Kapital
150,00 Obveznosti do dobaviteljev
97,00
72,30
7,00
17,50
0,20
247,00 Skupaj
220,00
27,00
247,00
Pasivni konti
Zaloge blaga
Zst 72,50



0,30
37,00 12.00
kapital
220,00 Zst


54
Obv. do dobav.
20,00 27,00 Zst
44,00
37,00

RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Zst
Terj. do kupcev
7,00 7,00 
 12,00
Zst

blagajna
0,20
0,30
Tanja Batistič
TR
Zst 17,50

7,00

0,50

7,00
Prej. predujmi
7,00 
Izdani čeki
5.9. Poiščite ustrezne dvojice.
A9, B10, C5, D6, E7, F8, G2, H4, I1, J3
5.10. Vaja: Ugotovite promet in stanje konta.
800,5.500_.
1.300.
4.000,3.000_.
4.000.
5.11. Odgovorite na vprašanja.

Konti stanja prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev in
spremembe, ki jih povzročajo poslovni dogodki.

Konte stanja delimo na aktivne konte, ki prikazujejo sredstva, in na pasivne, ki
prikazujejo obveznosti do virov sredstev.

ZSt na kontu je na isti strani, kot je pozicija v dvostrani BS. Na A.K. je ZSt v breme,
na P.K. pa v dobro. (izjema izdani ček)

Knjiženje je zapisovanje poslovnih dogodkov na konte.
 Vknjižba je znesek na kontu, ki je evidentiran v breme ali v dobro in ima
protivknjižbo.

Promet je vsota vseh vknjižb brez ZSt.
55
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič

Promet v breme TR povečuje (prejeta nakazila), promet v dobro TR zmanjšuje
(plačila).
 Promet v breme izdane menice zmanjša (unovčevanje menic), promet v dobro pa
izdane menice povečuje (izdajanje menic).

Stanje konta je ZSt in promet na isti strani zmanjšan za promet na nasprotni strani.

Ko je ZSt in promet na isti strani enak prometu na nasprotni strani konta.

Kupci -> kupce terjamo za 20,00 EUR
Dobavitelji -> preplačali smo dobavitelju 20,00 EUR
5.12. Dopolnite pravilo.
_končno
∑ Kst ___v breme_______ = ∑ ______Kst________ v dobro.
5.13. Odpiranje kontov, knjiženje in zapiranje kontov.
Aktivni konti
Pasivni konti
TR
Zst
400,00


60,00
20,20
Oprema
a
46,00 
5,00
Zst 7.000,00 7.000,00 Kst

429,20 Kst
Zal. mater.
Zst
700,00

80,00
780,00 Kst
Zst

4,20
4,00 
20,00
20,20 
60,00
4,00
46,00

80,00
50,00 Zst
80,00

Zal. proizvodnje
200,00
20,00 
Ter. do kupca
Zst
60,00 
60,00
20,00
Prej. menice


a
kapital
180,00 Kst
blagajna
Zst
Obv.do dobav.

20,00 
60,00
Izd. čeki
Dani predujmi

5,00
5,00 Kst
Kst 80,00
56
80,00 
Kst 8.314,20 8.314,20 Zst
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
5.14. Obkrožite pravilni podčrtani odgovor.
dobro.
breme
odobri.
obremeni
5.15. Poiščite ustrezne dvojice.
A4, B1, C2, D5, E3
5.16. Povezava kontov in bilance.
Aktivni konti
oprema
Pasivni konti
blagajna
kapital
Zst
70,00
60,00 
Zst
50,00
100,00 

300,00
310,00 Kst

60,00
10,00 
Ter. do kupcev
Zst
120,00
120,00 

60,00
60,00 
Kst
A
Obv. do dob.
240,00 Zst


100,00
Kst
100,00
100,00
Izd. čeki
TR


240,00
120,00
100,00
10,00
30,00 Kst

100,00
100,00
Končna bilanca stanja na dan 31.1.201_
Oprema
310,00 Kapital
240,00
TR _________30,00 Obv. do dob. 100,00
SKUPAJ
340,00 SKUPAJ
340,00
,

P
5.17 povezanost bilance stanja.
- ter. do kupca
- dani predujimi
- blagajna
SKUPAJ
Začetna bilanca stanja na dan datum
400,00 - kapital
700,00
100,00 - obv. do dobaviteljev
200,00
400,00 ________________________________
900,00
SKUPAJ
900,00
Aktivni konti
Pasivni konti
57
300,00 
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Ter. do kupcev
400,00 
Zst 400,00
Tanja Batistič
Dani predujmi
Zst
100,00
100,00
Obv. do dobav.



Kst
Blagajna
Zst
100,00
kapital
200,00 Zst
80,00
Kst
700,00
700,00 Zst

80,00
TR
100,00
400,00
100,00
300,00


400,00
700,00 Kst
300,00
Zaloge blaga

80,00
80,00 st
A
Končna bilanca stanja na dan
P
- Zaloga blaga
80,00 - kapital
700,00
- TR ____________________700,00 - obv. do dobav. ___________ 80,00
SKUPAJ
780,00 SKUPAJ
780,00
5.18. Ugotovite promet in končno stanje konta.
To je _pasivni_konto posojilo.
Promet v breme je___1.000
__.
Promet v dobro je _____./._ __.
Končno stanje je ____1.000____.
Poravnali smo __1.000_ posojila.
Najeli smo _____./.____ posojila.
To je aktivni_konto TR.
Promet v breme je__9.000 _____.
Promet v dobro je __2.400 _____.
Končno stanje je ___7.400_____.
Prejeli smo ____9.000___ nakazil.
Odplačali smo _2.400_ obveznosti.
5.19. Popravljanje napak.
Aktivni konti
TR
Zst 1.000,00



45,00 
Pasivni konti
oprema
kapital
Zst 1.000,00 4.000,00 kst
Kst 5.005,00 5.005,00 zst
Zal. materiala
posojilo
50,00 1.000,00 kst
Obv.do dobaviteljev
55,00
50,00 
5,00 
Kst
50.00
45,00
Ter. do kupcev
58
kredit
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Zst
5,00
5,00 
Prejete menice

50,00


50,00
55,00 Kst
Tanja Batistič

45,00
5,00

50,00 
45,00 
50,00
Kst
50,00

10,00 
60,00
DI
60,00 
10,00 
5.20. Odgovorite na vprašanja.

Kontiranje je evidentiranje poslovnih dogodkov s pomočjo obrazcev.

Določiti moramo konte in strani kontov na katerih bomo evidentirali spremembe in
znesek.

Začetna stanja imajo konti stanja.

Poznamo 4. načine popravljanja napak, prečrtavanje, dopolnilno knjiženje, rdeči in
črni storno.

V praksi se uporablja rdeči storno, črni je prepovedan.
5.21. KONTIRANJE.
Zap. št.
Zst
Besedilo
Konto
Tr
Prej.menice
Zal. blaga
Kapital
Tr A+
Prej.pred.
Ter.do kup.
Zal.blaga
TR
Dani pred.
Ter.do kup.
Zal.blaga
Ter.do kup.
Zal.blaga
Zal.mat.
Obv.do.dob.
Ter.do kup.
1
2
3
4
5
6
59
A+
A
A
P
V breme
8,00
0,20
8,00
V dobro
16,20
0,20
P+
A+
AAA+
A+
AA+
AA+
P+
A-
0,20
2,00
2,00
0,25
0,25
-2,00
-2,00
3,00
3,00
0,60
0,60
0,20
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
Prej.pred.
Ter.do kup.
Blagajna
Obv.do.dob.
Dani pred.
Obv.do.dob.
Blagajna
Blagajna
TR
Obv.do.dob.
Kredit
Ter.do kup.
TR
TR
Kredit
Ter.do kup.
Prej.menice
Prej.menice
TR
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PAA+
PAPAAA+
PP+
AA+
APAA+
AA+
0,20
Konto
Blagajna
Zaloga materiala
Obv. do dobav.
Krat.roč.krediti
kapital
Zalog.mater. A+
Blagajna
AZalog.mater. A+
Obv.do dob. P+
Obv.do dob. PKredit
P+
Blagajna
AObv.do dob. PKredit
PBlagajna
A-
V breme
20,00
120,00
0,80
0,80
0,25
0,25
0,20
0,20
0,60
0,60
0,15
0,15
0,20
0,20
0,15
0,15
1,80
1,80
1,80
1,80
5.22. Odgovorite na vprašanja.

Prikazani so tri konti: blagajna, material, obveznost

Ne, manjka vsaj eden, kapital.

300 EUR na dan 13.1
5.23. Dnevnik, glavna knjiga.
Datum
Besedilo
ZSt
1.3.
15.3.
16.3.
18.3.
19.3.
Aktivni konti
Konto:
Zap. št.
ZSt
1.3.
V dobro
15,00
20,00
105,00
10,00
10,00
50,00
50,00
15,00
15,00
2,00
2,00
3,00
3,00
Pasivni konti
V breme
20,00
blagajna
V dobro
10,00
Konto:
Zap. št.
ZSt
15.3.
Stanje
20,00
10,00
60
Obv. do dobaviteljev
V breme V dobro
Stanje
15,00
15,00
50,00
65,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
18.3.
19.3.
Konto:
Zap. št.
ZSt
1.3.
15.3.
2,00
3,00
Tanja Batistič
8,00
5,00
16.3.
18.3
Zaloge materiala
V breme V dobro
Stanje
120,00
120,00
10,00
130,00
50,00
180,00
Konto:
Zap. št.
ZSt
16.3.
19.3.
Konto:
Zap. št.
ZSt
15,00
2,00
V breme
50,00
48,00
kredit
V dobro
20,00
15,00
3,00
V breme
kapital
V dobro
105,00
Stanje
20,00
35,00
32,00
Stanje
105,00
5.24. Označite v bilanci stanja razrede, ki prikazujejo sredstva in vire.
Aktiva
DrS
KrS – zaloge
- terjatev
- denar
R0
R3, r6
Bilanca stanja
Kapita
Dolg.obveznosti R9
Kratk.obv.
R2
Pasiva
R1
5.25. Označite, v katerih razredih iščete naslednje pozicije, in ugotovite konto v kontnem planu.
Razred
R1
R6
R2
R2
R9
R0
R3
R3
R6
Konto
185
660
220
272
072
041
320
310
630
5.26. KONTIRANJE IN ŠTEVILČNO OZNAČEVANJE KONTA – terjatve.
Zap. št.
1
Besedilo
Konto
110
230
120
660
120
660
120
2
3
4
61
V breme
0,20
V dobro
0,20
1,50
1,50
0,50
0,50
0,20
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
230
120
110
100
5
6
120
103
185
7
100
110
103
110
185
110
8
9
0,20
0,80
0,50
0,30
1,00
0,40
0,60
0,30
0,30
0,40
0,40
0,60
0,60
5.27. Kontiranje in številčno označevanje konta – obveznosti.
Zap. št.
1
Besedilo
Konto
110
132
310
220
310
220
310
220
110
100
220
132
220
100
110
2
3
4
5
6
7
8
9
5.28. Kontni načrt in promet konta.
Konto: 110
Zap. št.
V breme
Zst
1
2
3
V dobro
Stanje
50.000
20.000
120.000
130.000
aktivni.
62
V breme
V dobro
0,10
0,10
2,50
2,50
-2,50
-2,50
2,00
2,00
0,10
0,10
0,10
0,10
0,90
0,10
0,80
220
102
281
1,00
102
110
281
110
0,60
0,60
0,40
0,60
0,40
0,40
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
110, 1, kratkoročna sredstva razen zalog,11, dobroimetja pri bankah, denarna sredstva na računih,
razen depozitov, 50.000 ,100.000, 20.000, 130.000
5.29 Konti in bilanca stanja.
.
Bilanca stanja podjetja Pikica, d. o. o. dne 1. 12. 201_
Aktiva – sredstva
Pasiva – obveznosti do virov sredstev
Zgradbe
6.000,00 Obvez. Do dobav.
3.000,00
Oprema
4.000,00 Dolgoročno posojilo
1.000,00
Izd. čeke
-600,00 Obv. do dobaviteljev v tujini
800,00
Zaloge materiala
400,00 kapital
9.200,00
TR
4.200,00
Zaloge proizvodnje
14.000,00
Št. pos. dogodka
1
2
3
4
5
Znesek
500,00
100,00
400,00
600,00
Besedilo
Odplačilo posojila
Nabava materiala
Plačilo dobavitelja
Plačilo dobavitelja
Dobavitelj ček unovči.
Zst
020
6.000,00
6.000,00 Kst
Zst
040
4.000,00
4.000,00 Kst
Kst
972
1.500,00
Zst

Zst

310
400,00
100,00
110
4.200,00
500,00
14.000,00

220
600,00

102
600,00
3.000,00 Zst
100,00 
600,00 Kst
221

1.000,00 Zst
500,00 
800,00 Zst
400,00
400,00
Kst
902
500,00 Kst
Kst
400,00 
600,00 
600,00 
3.100,00 Kst
Zst
9.200,00
9.200,00 Kst
630
?
Bilanca stanja podjetja Pikica, d. o. o. dne 31. 12. 201_
Aktiva – sredstva
Pasiva – obveznosti do virov sredstev
Zgradbe
6.000,00 Obveznosti do dobav.
2.500,00
Oprema
4.000,00 Dolg. posojilo
1.500,00
Zaloge materiala
500,00 Obv. do dobav. V tujini
400,00
TR
3.100,00 kapital
9.200,00
63
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Skupaj aktiva
Tanja Batistič
13.600,00
Skupaj pasiva
13.600,00
5.30. Odgovorite na vprašanja.


V zgornjem primeru so tri analitični konti zalog materiala 310A, 310B, 310C.
S pomočjo številk, črk ali številk in črk.

50 = 150 – 20 - 80
5.31. Pregled prometa materiala v mesecu ______________
Zaporedna št.
1
2
3
Ime konta
Zst
Material a
Material b
Material c
Skupaj
600
300
900
Promet
V breme
V dobro
800
200
500
600
500
500
1.800
1.300
Kst
1.200
200
1.400
Odgovorite na vprašanja.
 Dopolnite tabelo Pregled prometa materiala.

Podjetje je nabavilo 800 EUR materiala a) in 1.800 EUR vsega materiala.

Podjetje je porabilo 600 EUR b) materiala.
5.32. Odgovorite na vprašanja.

Po obsegu izkazanih podatkov delimo konte na analitične in sintetične konte.

Na sintetičnih kontih so podatki združeni in prikazujejo zbirne spremembe.

Vsi trištevilčni konti v kotnem načrtu.
 Analitični konti razčlenjujejo podatke sintetičnih kontov.

Enako kot na sintetične konte, če so to povezane evidence imajo protiknjižbo.
Nepovezane evidence protiknjižbe nimajo

Je izpis Zst, prometa in Kst po analitičnih kontih, zaradi ugotavljanja stanja na sintetičnem kontu.
Pregled analitičnih kontov sestavljamo konec meseca in nam pokaže promet analitičnih
in sintetičnega konta

Pregled analitičnih kontov sestavljamo, zaradi kontrole sintetičnega konta.

64
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
5.33.: Preprosti izračuni z DDV.

NV 5.000 kg. X 80,00 EUR
+ 20% DDV
= NV z DDV
400.000,00 EUR
80.000,00 EUR
480.000,00 EUR
V katerem znesku je davek vračunan 480.000 EUR_ in na kateri znesek je davek obračunan _400.000,00 EUR.

NV z DDV
120%
240,00 EUR
- DDV_________20%___ _40,00 EUR
= NV
200,00 EUR
V katerem znesku je davek vračunan _240,00 EUR_ in na kateri znesek je davek obračunan _200,00 EUR___.
5.34.
Proizvodnja
100,00-150,00 = 50,00
vrednost materiala 100,00 EUR
prodajna vrednost 150,00 EUR
vstopni davek ____20,00____
izstopni davek ___30,00____
izračun DDV = ____30,00 – 20,00 = 10,00________________50 x 20% = 10,00____________
65
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
5.35. DDV ob nabavi in prodaji.
Zap. št.
Besedilo
Konto
310
160
220
047
221
1
2
3
4
davčna osnova
DDV
SKUPAJ
220,00
44,00
264,00
5
V breme
100,00
20,00
V dobro
120,00
200,00
200,00
047
262
20,00
160
261
44,00
402
160
220
40,00
8,00
20,00
44,00
48,00
6. Določite znesek vstopnega davka za obdobje:
20,00 + 44,00 + 8,00 = 72,00 EUR
Vaja 1: Označevanje knjigovodskih listin
nabavi
izda
prejme
notranja |.
| zunanja
| izstopni
vstopni |
5.37. Knjigovodska listina.
Oblačila d.d, notranja izdanih,27.
20%, 6,60, 33,00,50,5,00, 39,60
Splošni podatki na listini so ____obe podjetji ___________________________________________.
Časovni podatki na listini so ____datum izdaje___________________________________________.
Vsebinski podatki na listini so ___nakup v podjetju Lepa, prodaja oblačila _____________________.
Vrednostni podatki na listini so _______________________________________________________.
29
66
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
5.38. Knjigovodska listina.
Sprememba
Knjigovodska listina
IR
BA
BD
SI
2. a
3. vstopni, 160, terjatev
4.
notranja
izstopni
5.
Vračunan
Obračunan
320,00
64,00
384,00
384,00
76,80
460,80
5.39. Kontiranje in označevanje temeljnice.
Zap.št.
1
Besedilo
Tem.
PR
2
PR
3
PR
4
BD
5
PR
67
Konto
660
160
220
310
160
220
310
160
220
220
100
320
160
220
V breme
50,00
10,00
V dobro
60,00
80,00
6,80
86,80
60,00
12,00
72,00
72,00
72,00
300,00
60,00
360,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
68