Predogled v PDF obliki

Comments

Transcription

Predogled v PDF obliki
Načrtovanje
življenja
z ajurvedo
Dr. Vinod Verma
Načrtovanje
življenja
z ajurvedo
Dr. Vinod Verma
Dr. Vinod Verma
Načrtovanje življenja z ajurvedo
Zbirka InZdravje
© 2011 Založba Primus
Naslov izvirnika
Programming Your Life With Ayurveda
© Dr. Vinod Verma
Prevedla
Vera Čertalič
Lektorirala
Simona Sellami
Uredila
Alenka Žugič Jakovina
Izdala in založila
Založba Primus
Brezina 19, 8250 Brežice
www.primus.si
Za založbo
Damjan Racman
Oblikovanje
Jaka Modic in Ivana Kadivec
Tisk
Tiskarna Cicero
Naklada
1.000 izvodov
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
159.922
615.8(540)
VERMA, Vinod
Načrtovanje življenja z ajurvedo / Vinod Verma ; [prevedla Vera
Čertalič]. - 1. izd. - Brežice : Primus, 2011
Prevod dela: Programming your life with ayurveda
ISBN 978-961-6804-41-7
256625152
Knjigo posveËam svojemu guruju Acharyi Priyi Vrat Sharmi,
ki dareæljivo predaja svojo neizmerno modrost o ajurvedi in
indijskem izroËilu. PosveËam jo tudi uËencem in bralcem po vsem
svetu, saj so njihovi odzivi trajen vir mojega navdiha.
Podatki v knjigi ne morejo nadomestiti zdravniških storitev.
Predlogi za zdravo življenje z ajurvedskimi metodami so namenjeni samopomoči in izobraževanju. Avtorica in založnik
nista odgovorna za nikakršne zdravstvene trditve v zvezi z
gradivom, predstavljenim v knjigi. Za uporabo metod in zdravil, navedenih v knjigi, je potrebno dovoljenje avtorice. Za
dodatne podatke se obrnite neposredno na avtorico.
Kazalo
Predgovor......................................................................... 7
Uvod................................................................................. 8.
Zahvale . .........................................................................12
1.Uvod v ajurvedo ...................................................15
2.Kako določite svojo konstitucijo
ali prakriti . ............................................................... 43
3.Dinčarja – dnevna rutina ................................. 63
PratahËarja - jutranji program ...................................... 63
MadhjahnËarja - program na delovnem mestu ............... 83
SajamËarja - veËerni program ........................................ 87
4.Saptahčarja – tedenski program................... 93
5.Mahčarja – mesečni program .......................101
6.Šariršudhi – polletni program ...................... 107
7. Zdravila in rasajane............................................. 137
8.Nekateri drugi vidiki
ajurvedskega življenja .......................................171
O avtorici ......................................................................199
Charaka School of Ayurveda in Patanjali
Yogardarshana Society (Himalajsko srediπËe)................. 201
Predgovor
Ajurveda ni le medicinski sistem, saj prvenstveno obravnava življenje in življenjske procese. Njen namen je omogočiti
dolgo in boljše življenje, ki je srečno in celostno. Svoj pogled
povzemam v naslednji šloki, ki opredeljuje ajurvedo:
»Ajurveda posreduje znanje o življenju in vseh njegovih vidikih in
človek z njo doseže srečno, celostno in dolgo življenje.«
Če sledite navodilom, ki jih daje ajurveda, lahko oblikujete
idealen življenjski slog. Uporabiti jo je mogoče kot najboljšega
vodnika za izboljšanje in izoblikovanje takega življenjskega
sloga, ki se ujema z okoliščinami. V sodobnem svetu je postalo najpomembnejše, da se izognemo pritisku, porojenem iz
stresa in napetosti, ki ju povzročajo okoljske razmere.
Dr. Vinod Verma je pravilno izbrala to temo in jo tudi mojstrsko obdelala. O različnih vidikih ajurvede je napisala že
več kot deset knjig, ki so zelo priljubljene. Čestitam ji za ta
dragoceni prispevek.
Prof. Priya Vrat Sharma
Gurudham, Varanasi
7
Uvod
Pred seboj imate zelo preprosto in praktično knjigo z zgovornimi ilustracijami. Napisala sem jo na prošnjo svojih učencev. Praktično modrost ajurvede (rečem ji tudi ajurvedsko
izročilo stare matere) predajam s knjigami, na predavanjih
in seminarjih po Evropi ter v dveh indijskih središčih. Praktični vodnik bo koristil vsem, ki želijo osvojiti različne vidike
ajurvede za zdravje in harmonijo, pa tudi onim, ki so poslušali
moja predavanja, niso pa bili deležni nikakršnega praktičnega
pouka v mojih središčih. Namen knjige je uvajanje v ajurvedski življenjski slog in takšno razmišljanje, da bi se z njegovo
pomočjo lahko uprli nezdravemu stresu in napetosti, ki nam
ju vsiljuje sodobna družba. V prejšnjih knjigah sem predstavila svojo jedrnato razlago ajurvedskih besedil:
»Najpomembnejše v življenju je življenje samo.«
Razmislite o tem in čim bolje izkoristite dragoceni čas svojega življenja. Veliko bolj kot dolžina je pomembna »kakovost«
življenja. S »kakovostjo« ne mislim, da bi morali biti vedno
močni in odporni in ne bi smeli trpeti zaradi nikakršnih motenj in bolezni. Kakovost pomeni tudi umirjeno umsko stanje
in modrost za uravnovešanje življenjskih viškov in padcev.
Pomembno je razviti umsko moč, da se dostojanstveno in pogumno soočamo z življenjem, skozi satvo – notranjo globoko
tišino uma – pa odkriti duhovno moč. Ajurveda je znanost o
življenju in obravnava vse vidike našega vsakdana. Izjemno
8
obsežna je, zato sem svoje življenje namenila opisovanju različnih ajurvedskih razsežnosti in vidikov. Nemogoče je zajeti
vse podrobnosti v eni knjigi, zato je tale namenjena uvajanju
v to, kako vnesti ajurvedske prakse v vsakodnevno življenje.
Kadarkoli je nujno, navajam podatke iz preostalih knjig.
Hrana je zelo pomemben vidik ajurvedskega življenja in
zahteva podrobno obravnavo. Zato sem napisala posebno
knjigo o prehrani in receptih.
Predlagam, da najprej preberete knjigo do konca, nato
pa začnete postopoma, drugega za drugim, vnašati opisane
postopke v dnevno rutino. Prizadevajte si, da bi z novim življenjskim slogom razdrli dosedanjo rutino. Prav kmalu boste
ugotovili, da ste videti drugačni, pa tudi, da imate več energije.
Sprva boste potrebovali kar nekaj časa za proučevanje in
razumevanje ajurvedskega sistema in življenjskega sloga. Sledite načrtom korak za korakom. Spoznali boste, da postopoma prehajajo v rutino in jih boste začeli spontano izvajati.
Hitro se boste naučili opazovati, kako deluje vaše telo, in nato
sami pozdravili manjše motnje in obolenja. Hujše bolezni so
pravzaprav nakopičenje in trdovratno vztrajanje manjših motenj. Zato bo čas, vložen v čiščenje uma in telesa, dolgoročno
izjemno dobrodejen.
Prvo poglavje je namenjeno zelo preprostemu uvodu v
ajurvedska načela. Izpostavila sem zlasti vprašanja, ki najbolj mučijo začetnike. Indijski meščani in tujci so v glavnem
prepričani, da je ajurveda starodavni medicinski sistem, in
ob besedi medicina razmišljajo v okviru sodobne (alopatske)
medicine. Slednja obravnava človeško telo kot stroj, ki ga je
mogoče razčleniti glede na dele. To je redukcionistični pristop, v katerem je čas in snov mogoče skrčiti na manjše enote.
Številni sodobni pisci, zlasti zahodnjaški, podobno obravnavajo tudi ajurvedo. Toda ajurveda ni zgolj medicinski sistem,
ampak tudi sistematična razprava o življenjskem slogu, zato
9
se ji je nemogoče približati po delih. Ajurveda prepoznava,
da so telesna, umska, družbena, filozofska, duhovna in kozmična razsežnost naše biti medsebojno povezane in sovisne.
Želodčne težave lahko izvirajo iz slabe sedeče drže, iz jeze ali
pretirane zaskrbljenosti. V takih primerih je treba sočasno
ukrepati z zdravili, primerno prehrano, jogijskimi asanami
in svetovanjem. Tudi vztrajna zapeka ali delno odvajanje lahko sčasoma pripeljeta do vrste obolenj in povzročata nočne
more, motno in rjavo sivo polt, menstruacijske bolečine in
drugo. Knjiga vas želi ozavestiti za celosten življenjski slog,
tako da boste uvideli medsebojno povezanost in sovisnost
različnih vidikov svoje biti.
Preproste ajurvedske prakse, opisane v knjigi, vas bodo
uvedle v zdravo življenje in izboljšale njegovo kakovost, saj
bodo okrepile imunost in vitalnost (ajurveda ju imenuje oja).
Brž ko boste sprejeli nov življenjski slog in prepoznali rezultate, si boste želeli globlje spoznati to starodavno modrost.
Znanje, ki ga posredujem v knjigi, je zbrano iz različnih
virov in sega od Atharvavede do živega indijskega izročila iz
različnih delov dežele ter starih in modrih ljudi. Ne glede na
vire pa sem zbrane podatke dodatno raziskala, zlasti glede
učinkovitosti, ter dodala nova odkritja. Knjiga je rezultat sedemnajstih let poučevanja ajurvede. Neprestano sodelovanje
z učenci mi je omogočilo oblikovati sistematično, a kljub temu
preprosto razpravo o dnevnih ajurvedskih praksah. Pred sedemnajstimi leti je ne bi mogla napisati, saj je moj um tedaj prekipeval od akademske in pisne ajurvedske modrosti,
bistvene za razumevanje živega ajurvedskega izročila. Živo
izročilo je poenostavljena in udejanjena različica akademske
modrosti. V preporodu ajurvede želijo mnogi strokovnjaki
izročilu vsiliti akademsko modrost, kar je neprimerno, predvsem pa ni praktično.
10
Posebej sem se potrudila upoštevati prisile sodobnega življenja, ki je mrzlično in stresno. Svetujem vam, da postavite
zdravje na prvo mesto in razmislite o vlaganju v starost, prav
tako, kot nalagate denar za prihodnost. Vso srečo!
Dr. Vinod Verma
www.ayurvedavv.com
11
Zahvale
Načrtovanje življenja z Ajurvedo je rezultat več kot sedemnajstletnega poučevanja ajurvede v vsakdanjem življenju in ajurvede kot življenjskega sloga. Modrost, zbrana v tej knjigi, je
rezultat dolgotrajnega raziskovanja ajurvedskih praks, ki jih
uporabljata tako ljudsko izročilo kot klasična ajurveda. Med
poučevanjem sem dodajala tudi nove. Na osnovi ajurvedskih
načel sem oblikovala nekaj postopkov, ki jih zlahka izvajate
sami – kot je tisti, ki nadomešča nasjo, klasično ajurvedsko
prakso za čiščenje glave. Hvaležna sem vsem svojim učencem
za odzive, pa tudi vsem tistim, ki so mi predali podatke iz
različnih ljudskih praks.
Naše Vede in Čaraka Samhita vsebujejo obsežno modrost,
ki nas lahko vodi pri ohranjanju zdravja in umskega ravnotežja. Moj guru, Acharya Priya Vrat Sharma je s prevodom in
kompilacijo štirih zvezkov Čaraka Samhite opravil izjemno raziskovalno delo. Dr. Satvelakarjev prevod Ved je neprimerljiv.
Zato sem dolžnica starih modrecev, pa tudi modrecev našega
časa, ki so nam posredovali to védenje.
Globoko hvaležna sem uredniku Mahendri Kulasresthi,
saj je pazljivo prebral to knjigo in mi pomagal z dragocenimi
uredniškimi predlogi. Zahvaljujem se tudi učenki Leni Lewis,
ker jo je skrbno pregledala.
Hvala nečakinjam in nečakom, ker so bili za modele. Hvaležna sem vsem domačim, saj so mi med pisanjem knjige nudili vsestransko pomoč in podporo.
Zahvaljujem se prijatelju dr. Heinrichu Heyneju (HH), ker
je prebiral rokopis in mi pomagal z razumnimi nasveti.
Dr. Vinod Verma
12
Pameten človek, ki pravilno razmišlja in je močan ter pogumen, mora
skrbeti za svoje dobro počutje tukaj in v onstranstvu; slediti mora trem
željam, in sicer želji po življenju, želji po bogastvu in želji po onstranstvu.
Od vseh teh želja mora najprej slediti želji po življenju. Zakaj? Ker z odhodom življenja vse odide. Ohranjati ga je mogoče tako, da se ravnamo
po zakoniku vedenja za zdrave in skrbimo za lajšanje motenj bolnih.
Po življenju je treba slediti bogastvu. Ni hujšega prekletstva kot dolgo
življenje brez sredstev (da bi ga vzdrževali).
Čaraka Samhita, Sutrasthana, XI, 3−5.
13
1
Uvod v ajurvedo
Ajurveda je staroindijska modrost o življenju. Nekateri jo
imenujejo znanost o življenju. Govori o umetnosti, pa tudi o
veščini življenja. Ko se pojavijo ovire, kot so umske ali telesne bolečine, motnje, obolenja in bolezni, ima zanje zdravila
in metode, s katerimi je telesu mogoče povrniti ravnovesje
in ubranost. Zajema tudi vedo o pomlajevanju, ki krepi življenjsko moč in skrajno blaži vplive staranja. Ajurveda ni
zgolj medicinski sistem, izhajajoč iz stare Indije, kot menijo
mnogi, marveč obsežna znanost o življenju, saj vsebuje tudi
nasvete o tem, kako obogateno, srečno in zdravo živeti in
kako povečati užitke življenja. Daje navodila za izboljšanje
kakovosti življenja in svetuje, kako naj si ga podaljšamo. Vse
to je mogoče doseči z umskim in duhovnim prizadevanjem,
pa tudi z zdravili naravnega izvora in uravnoteženo prehrano.
Beseda ajus v resnici pomeni življenje ali dolžino življenja (obdobje med rojstvom in smrtjo), veda pa pomeni modrost. Ta
modrost, zapisana v starodavnih besedilih, se torej ukvarja s
celotnostjo življenja glede na individualne potrebe, povezane
s telesnim in z umskim zdravjem, družinsko zgradbo, družbene okoliščine, okolje in duhovni razvoj.
Zgodovina ajurvede
Pravijo, da je ajurveda stara kot človeštvo in da je njeno izročilo uvedel Gospod Brahma, ko je ustvaril vesolje. Kakorkoli
15
1
U
v o d
v
a j u r v e d o
že, prva zapisana besedila o ajurvedi je najti v Rigvedi in Atharvavedi. Nedavne raziskave kažejo, da so Vede stare med 3500
in 5000 let, ustno vedsko izročilo pa sega še dlje v preteklost.
Rigveda je najstarejša od vseh štirih ved. Po Rigvedi sta bili
sestavljeni Jadžurveda in Samveda, Atharvaveda pa je zadnja
od štirih Ved. Rigveda večkrat omenja medicinske in zdravilne
umetnosti, medtem ko je Atharvaveda (veda o ognju) knjiga
virov o staroindijski ajurvedi. Ni zgolj razprava o medicini,
saj obravnava tudi druge življenjske vidike, kot so materialni,
družbeni, politični, obredni itn. V Atharvavedi naletimo na
prvo omembo treh osnovnih telesnih energij – vate, pite in
kaphe. Govori tudi o duhovnem zdravljenju z različnimi obredi. Izjemno poudarja sočasno uporabo duhovnega in racionalnega zdravljenja, je dragocena dokumentacija o starodavnem
svetu in razkriva trirazsežnostno celostno zdravljenje – racionalno, psihološko in duhovno. Racionalno zdravljenje poteka
z zdravili, pridobljenimi iz rastlin in mineralov, psihološko ob
obredih in ritualih s ponavljajočimi se mantrami, duhovno pa
predvsem s čaščenjem kozmičnih moči, kot so sonce, luna,
drevesa, gore, reke itn. Naj gre za spopad z okužbo, naraven
porod ali privabljanje misli kake ženske − Atharvaveda je obogatena z obrednimi metodami za vse te stvari. Zdravilne rastline obravnava spoštljivo in jim izraža hvaležnost. O najbolj
razširjeni kuhinjski začimbi kurkumi ali turmeriku (haldi), ki
jo danes poznajo po vsem svetu, pravi takole:
Poln življenjske moči, oh, Harirdre! (kurkuma), najboljši si od vseh
zdravil, kakor sonce podnevi in luna ponoči.1
Atharvaveda navaja zvrsti zdravilnih zelišč za zdravljenje
različnih kožnih obolenj (I, 24). Opisuje bolezni, kot so hepatitis, malarija, tifus, tuberkuloza, epilepsija itn., vsebuje pa
tudi anatomske podrobnosti o človeškem telesu. Vse to sem
1
16
Atharvaveda, VI, 29.
podrobno opisala v knjigi Ajurveda, življenjski slog. Tukaj jih
omenjam zato, ker mi je ta Veda pomenila izjemen navdih.
Duhovna razsežnost ajurvedskih načrtov, zajetih v tej knjigi,
je nasledek raziskovanja tega izjemnega starodavnega besedila in njegove uporabe v vsakdanjem življenju.
Pozneje so ajurvedo oblikovali iz štirih starodavnih Ved
kot ločeno Vedo. Najpopolnejše in najpodrobnejše besedilo,
ki ga imamo o ajurvedi, je Čaraka Samhita, napisana najmanj
tisoč let za Atharvavedo. Temeljne zamisli Čarake Samhite je
oblikoval modrec Atreja okoli leta 1000 pr. n. št. Razvil jih je
na razpravah z učenjaki in modreci na različnih simpozijih,
organiziranih v raznih delih dežele, o različnih ajurvedskih
temah. Najsijajnejši od njegovih učencev je bil Agniveša, ki
jih je zapisal v obliki razprave z naslovom Agniveša Tantra.
Približno tri stoletja pozneje je Čaraka razširil in oplemenitil
njegovo besedilo in ga naslovil s Čaraka Samhita. Okrog leta 4
n. št. je Dridhabala na novo napisal Čarako Samhito in vključil
vanjo številne dodatke iz pomembnih, tedaj dosegljivih gradiv, tako da se danes opiramo na to izdajo.2
Druga pomembna staroindijska ajurvedska šola je Dhanvantarijeva, a je izključno kirurška. Zelo verjetno je bila razširjena v Atrejevem času. Besedilo, ki jo opisuje, se imenuje
Sušruta Samhita, sestavil pa ga je veliki zdravnik in kirurg Sušruta, ki je bil sodobnik Čarake. Sušruta Samhita je dragoceno
besedilo, saj poleg medicine opisuje tudi kirurške tehnike,
rinoplastiko in podrobnosti o kirurških instrumentih.
Vagbhata je leta 6 n. št. napisal deli Ašatanga Samgraha in
Ašatanga Hridaja. Povzel je poglede Čarake in Sušrute ter dodal izvirne znanstvene podatke o zdravljenju bolezni.
2
Avtor najpopolnejšega sestavljenega besedila Čarake Samhite in njegovega
angleškega prevoda je Acharya Priya Vrat Sharma. V štirih zvezkih je besedilo izdala
založba Chaukhambha Orientalia v New Delhiju med letoma 1981 in 1993. Več
podrobnosti o zgodovini ajurvede je navedenih v uvodu k 1. zvezku.
17
1
U
v o d
v
a j u r v e d o
Ne bom se spuščala v podrobnosti o zgodovinskih poročilih. Kljub temu je pomembno omeniti, da starodavna ajurvedska literatura poleg zdravega življenjskega sloga ter načel
splošne medicine in kirurgije opisuje tudi naslednjih osem
medicinskih strok:
1. interno medicino,
2. pediatrijo,
3. bolezni oči, nosa, ušes in grla,
4. psihiatrijo,
5. kirurgijo in rinoplastiko,
6. toksikologijo,
7. pomlajevanje in dolgoživost,
8. virilnost, seksualnost in plodnost.
Ajurveda se je ves čas razvijala in širila in je od nekdaj del
živega indijskega izročila. Med muslimanskim osvajanjem so
jo prenesli v Bagdad, kjer je vplivala na zdravilski sistem unani.
Danes ajurvedska modrost bogati alopatijo in homeopatijo.
Čaraka Samhita vsebuje opise okolja, kakovosti vode in zraka
ter spremembe vremena, podnebja itn. zaradi onesnaževanja
okolja. Ker je v celostnem sistemu vse prepleteno in sovisno,
so onesnaževanje okolja, vremenske in podnebne spremembe
ter drugi podobni dejavniki izjemno pomembni. Trdi, da živila
in zdravilne rastline, ki rastejo v onesnaženem okolju, izgubijo
učinkovitost zaradi neuravnovešenosti vsega življenja.
Obsežna modrost Čarake Samhite presega prostor in čas,
zato nam lahko zelo koristi. Žal mnogi ljudje, tako v Indiji kot
v tujini, menijo, da je ajurveda le skupek receptov, namenjenih zdravljenju nekaterih telesnih obolenj. Naslednja tema
bo podrobneje razjasnila to zmotno razmišljanje.
18
Je ajurveda znanost?
Ajurveda se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja razširila po vsem svetu. Spominjam se, da sem v poznih osemdesetih, ko sem raziskovala gradivo za knjigo Ajurveda, življenjski
slog, oklevala glede uporabe sanskrtskega izrazja v angleški in
nemški izdaji, ki sta izšli leta 1992. Danes je v Nemčiji in Švici
že kar nekaj središč za pančakarmo in izrazi pančakarma, abhijanga, širodhara itn. so se že skoraj udomačili. Na Zahodu
ajurveda še ni priznana kot medicinski sistem, jo pa že uspešno uporabljajo za preventivo in lajšanje bolečin. Zahod ne
priznava znanstvenosti drugim medicinskim sistemom, pa
naj gre za vzhodnjaške ali zahodnjaške alternativne srednjeveške zdravilne sisteme. Zahodnjaško medicinsko dojemanje
»znanosti« je ujeto znotraj ozkih smernic redukcionističnega pristopa do znanosti, o katerem govorim v naslednjem
poglavju. Po njem morajo biti obolenja tehnično zaznavna
in merljiva, zdravila pa morajo biti preizkušena v kliničnih
raziskavah in na laboratorijskih živalih. Ne upošteva posameznikove konstitucije in okoliščin. Ajurvedski pogled na zdravje, bolezen in zdravljenje se razlikuje po svojem osnovnem
pristopu, kar pa ne pomeni, da ni znanstven.
Mnogi Zahodnjaki zamenjujejo ajurvedo z zeliščarstvom
in drugimi podobnimi zdravilnimi metodami. Zeliščarstvo in
številne druge metode iz svetovnega ljudskega izročila zajemajo recepte za pripravo zdravilnih rastlin ali pa opise drugih
zdravilnih metod ali obredov. Niso popolni znanstveni sistemi
kot ajurveda, ki opisuje vzroke bolezni, farmakologijo zdravilnih snovi, odmerke, toksikologijo, hranjenje, povezano s časom, krajem in posebnimi okoliščinami, kirurgijo, psihologijo,
psihiatrijo, družbeno vedenje, zdravnikovo in tudi bolnikovo
odgovornost, pa še stotine drugih sorodnih tem. Ajurveda
svetuje sočasno uporabo racionalnega, umskega in duhovnega zdravljenja, ki naj ne bi bili neodvisni drug od drugega.
19
1
U
v o d
v
a j u r v e d o
V nadaljevanju navajam misli Acharye Priye Vrata Sharme o
celostnem in znanstvenem pristopu Čarake Samhite:
Vzpostavili so zakon enotnosti narave, ki jim je pomagal prenesti
zakone fizike na področje biologije. Za vse nas ostaja skrivnost, v
kakšnih laboratorijih in s kakšno opremo so se lahko dokopali do teh
znanstvenih resnic. Mogoče je bila njihov laboratorij narava sama,
kot orodji pa sta jim služila ostro opazovanje in božanska modrost.
… Da bi utrdili zamisel (racionalnosti), so eni od praman (sredstvo
veljavnega znanja) dodali jukti. Čaraka je vseskozi poudarjal, da deluje v skladu z jukti (logičnim načelom). Svetoval je, da je treba vedno
napredovati z znanjem. Teoretično znanje (džnana) in praktična veščina (karma) morata biti ustrezno povezana. Poudarjal je proces
raziskave, ki je bistven za doseganje znanstvenih resnic …
… Za izpopolnjevanje znanja in raziskav so uporabljali metodo razprave med strokovnjaki. V različnih delih dežele so organizirali simpozije, na katerih so sodelovali strokovnjaki s posameznih področij.
… Za Čarako Samhito je značilen sintetičen pogled na človeka, saj ga
ne razčlenja kot skupka drobcenih celic. Sreča in nesreča sta končni
posledici zdravja oziroma bolezni, ki ne vpliva na človeka zgolj delno,
marveč celostno. Tridoša prav kot psiha prežema celotno telo, torej tudi
v zdravju in bolezni … ta pristop deha-manasa (telo-um) je izjemno
pomemben prispevek Čarake Samhite na področju zdravilstva.
… Človek ni stroj, zato vseh ljudi ni mogoče operirati po enotnem
zakonu. Vsaka oseba ima lastno individualnost in normalne različice.
To oblikuje njeno konstitucijo, po kateri se razlikuje od drugih posameznikov. Izraz za to je prakriti. Vsak režim ali zdravljenje je treba uporabiti
z upoštevanjem bolnikove konstitucije in njegovih značilnosti.3
Britanska enciklopedija opisuje znanost z besedami: »Katerakoli
intelektualna dejavnost, ki se ukvarja s fizičnim svetom in njegovimi pojavi ter sloni na nepristranskem opazovanju in sistematičnem eksperimentiranju. Znanost si prizadeva za znanjem,
ki obsega splošne resnice ali delovanje osnovnih zakonov.«
3
20
Dodatne podrobnosti o opisu te teme in reference o Čaraki Samhiti na navedenih področjih
gl. v Uvod v Čarako Samhito, 1. zv. P. V. Sharma, 1981, Chaukhambha Orientalia, Delhi.
Oglejmo si zgornje trditve, ki jih je podal Acharyadži ob
različnih navedkih iz Čarake Samhite, in jih primerjajmo z zahodnjaško opredelitvijo sodobne znanosti. Dokazujejo, da
znanje in modrost ajurvede, preizkušana tisoče let, tudi z
zahodnjaškega stališča nista neznanstvena.
Mnogi menijo, da ajurveda širi in zagovarja ahimso (nenasilje) in svetuje vegetarijansko prehrano, da je povezana s
kako religijo in tako naprej. Te predstave so popolnoma napačne in razlog zanje gre iskati v dejstvu, da so jo verski guruji, ki so jo širili na Zahod, obarvali z lastnimi sektaškimi ali
religijskimi razlagami. Čaraka Samhita vsebuje opise vseh vrst
mesa in vin. Govori o naravi in naravnih poteh za krepitev
moči in zdravljenje. Proučevanje Čarake Samhite razkriva, da
nima nikakršnih moralnih, verskih ali filozofskih predsodkov. Kakorkoli že, če jo primerjamo z zahodnjaško znanstveno modrostjo, odkrijemo, da sloni na drugačnih osnovnih
načelih, ki temeljijo na enotnosti vesolja in prepričanju, da
je vesolje dinamična celota.
MehanistiËen proti celosten
Večina med vami, ki boste prebirali ali uporabljali modrost,
zapisano v tej knjigi, zelo verjetno živi pod vplivom sodobne
medicine (alopatije), zato je pomembno poudariti temeljne
razlike v pristopu obeh sistemov. Sodobna medicina temelji
na zamisli, da je kozmična resničnost snovna in da jo je mogoče
zaznavati s čutili. Snovno resničnost lahko razcepljamo naprej
na manjše dele vse do atomov in tako naprej. Tako vesolje kot
človeško telo delujeta kot stroj, čas pa zaznavamo kot premočrten. Ta ideja zahodnjaške fizike, ki sega v 19. stoletje, je še
vedno uveljavljena v sodobni biologiji in medicini. Bolezen,
zdravje in drugi življenjski dogodki so odvisni od naključnih
dejavnikov. V nasprotju s tem pristopom pa ajurveda meni, da
je vesolje dinamična, nenehno spreminjajoča se celota, v kateri
21
1
U
v o d
v
a j u r v e d o
sleherno delovanje služi nekemu namenu, čas pa je cikličen. Je
izpopolnjen sistem, ki deluje na temelju vzroka in posledice.
Ljudje smo del večjega sistema, v katerem naše dinamično telo
in um oblikujeta manjši sistem. Vsi sistemi, manjši in večji, so
medsebojno povezani, soodnosni in sovisni. Snovna in čutilna
resničnost je le ena od razsežnosti večplastne resničnosti.
Sodobna medicina prepoznava obolenja in motnje po njihovih objektivnih in merljivih simptomih in jih nato zdravi
na osnovi teh simptomov. Človeško telo primerja s strojem,
ki ga je mogoče razčleniti v okviru njegovih delov. Bolečine
in bolezen vidi kot pomanjkljivosti v delovanju telesa-stroja.
Različne telesne mehanizme prepoznava na biološki in molekularni ravni, motnje pa zdravi s fizičnimi ali kemijskimi
posegi. Pri zdravljenju obravnava telo in um kot ločeni entiteti. Tako čas kot snov krči na manjše enote. Naključje igra
pomembno vlogo v nastajanju motenj in nevšečnosti.
Celostni ajurvedski sistem vidi posameznika kot nedeljivo enoto in integralno celoto, ki ju ni mogoče obravnavati
po delih, pa tudi ne izločiti iz družbenega, kulturnega in duhovnega okolja. Nemogoče je tudi pretrgati posameznikovo
vez z vesoljem. Bolezen je posledica neskladja s kozmičnim
redom. Ne pojavi se naključno in ni omejena v času in prostoru. Snov je medsebojno povezana, sovisna in dinamična.
Čas ni premočrten, marveč cikličen. Da bi razumeli motnje
in jih ustrezno zdravili, je treba upoštevati posameznikovo
družbeno, kulturno in duhovno okolje.
Naj ponazorim zgornje stavke s preprostim primerom. Zapeka ali delno odvajanje velja v alopatskem sistemu za manjšo
motnjo. Vzroki zanjo so napačna hrana, pomanjkljivo gibanje
ali zmanjšana gibljivost črevesja. Zdravi se jo z odstranitvijo
vzrokov in s kemijskimi posegi.
V ajurvedi gre zapeko, poleg zgoraj omenjenih vzrokov,
pripisati tudi strahu, negotovosti ali mrzličnemu življenjske22

Similar documents