Kako motivirati dijake v UP, Irena naraks

Comments

Transcription

Kako motivirati dijake v UP, Irena naraks
Seminar za mentorje učnih
podjetij
KAKO MOTIVIRATI DIJAKE
V UČNEM PODJETJU
Zreče, oktober 2012
VSEBINA
 predpostavke:
 za večino dijakov je princip pouka
“learning by doing” izziv in spodbuda za
delo
 so pa tudi dijaki (in vedno več jih je), ki
svobodo, ki jo prinaša učenje z delom,
hote ali nehote razumejo narobe in jo
zlorabljajo in s tem zelo rušijo klimo in
delo v učnem podjetju
NAMEN
 preveriti, če in v koliki meri predpostavki držita
 pomagati mentorjem:
1. z nasveti, ki temeljijo na psihologiji učenja in
poučevanja mladostnikov, s čimer se nekaj
strokovnih sodelavcev CUPS ukvarja v projektu
za usposabljanje mentorjev na delovni praksi
1. z izmenjavo vaših izkušenj
DOGODKI, SITUACIJE, OBNAŠANJA DIJAKOV, KI SLABO
VPLIVAJO NA DELO V UČNEM PODJETJU
 dijak je popolnoma nesamostojen (ali pa se
takega samo dela): opravi (mnogokrat slabo)
izključno samo tiste naloge, ki mu jih mentor
osebno (ustno ali pisno) dodeli
 dijak je popolnoma nezainteresiran – vidi se,
da vloge mentorja, ki ne predava izza katedra
ne razume, pogreša avtoritativen odnos
 dijak je nesramen do mentorja in sošolcev
DOGODKI, SITUACIJE, OBNAŠANJA DIJAKOV, KI SLABO
VPLIVAJO NA DELO V UČNEM PODJETJU
Primeri:
 “Napravil sem vse, kar ste rekli.”
 “Ali lahko grem na WC?” (Potem, ko meni, da
je svoje napravil ali zdolgočaseno čaka, da mu
mentor pove, kaj mora delati).
 Zloraba računalnika: Face book, You Tube,
igrice, slušalke v ušesih
 Uporaba mobitela med poukom
Dijak in mentor - vsak od njiju je
OSEBNOST
• Osebnost (v psihologiji) opredelimo kot
relativno trajno, stabilno in edinstveno
celoto duševnih, vedenjskih in telesnih
značilnosti posameznika.
Tone Pavček - Pesem o
zvezdah
Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...
Shakespeare - Hamlet:
What a piece of work is a
man, how noble in reason,
how infinite in faculties, in
form and moving how
express and admirable, in
action how like an angel ...
Temeljni dejavniki, ki vplivajo na osebnost
DEDNOST (dispozicije – anatomsko fiziološki
potencial) – to so genetski programi
SAMODEJAVNOST
(lastne dejavnosti,
aktivnosti) – posameznik
ni zgolj pasiven proizvod
dednosti in okolja
(svobodne odločitve).
OKOLJE (ožje in širše okolje :
družina, šola, družba)
Struktura osebnosti
Pri osebnosti gre za splet različnih
osebnostnih lastnosti (inteligentnost,
razburljivost, starost, spol, poštenost,
marljivost…), delimo jih v tri področja:
• temperament,
• značaj ali karakter,
• Sposobnosti.
Temperament
zajema tiste osebnostne lastnosti, ki so
povezane s čustvenimi vidiki obnašanja,
odvisne so od dednih vplivov, čeprav jih vplivi
okolja do neke mere lahko spremenijo:
• kolerik
• sangvinik
• melanholik
• flegmatik
Naš temperament je mešanica in se spreminja
tekom let, ko dobivamo več življenjskih izkušenj.
Značaj ali karakter
Predstavlja osebnostne lastnosti, povezane z
moralno, etično platjo osebnosti: npr.
poštenost, odkritost, redoljubnost itn. ali pa
tudi nasprotno (nepoštenost …). Značaj je
bolj odvisen od okolja – predvsem vzgoje.
Najpomembnejšo vlogo pri vzgoji ima
vsekakor družina, sledi ji šola, družba (ožja,
širša).
"Talent se oblikuje v tišini,
karakter v viharju sveta."
Johann Wolfgang von
Goethe
"Kadar se ti zdi značaj
kakega človeka nerazumljiv,
si oglej njegove prijatelje."
japonski pregovor
Sposobnosti
se izražajo v vedenju, dosežkih, storilnosti.
Močno so odvisne od dednosti, na njihov
razvoj pa vplivata tudi okolje in lastna
dejavnost.
• gibalne ali motorične sposobnosti (hitri
usklajeni gibi rok, prstov…)
• čutno zaznavne ali senzorne sposobnosti
(ostrina vida, sluha…)
• umske ali intelektualne sposobnosti
(inteligentnost, pozornost, pomnjenje…)
KAKO LAHKO UČITELJ ALI MENTOR
SPODBUJA MOTIVACIJO DIJAKOV?
 zunanja motivacija
 notranja motivacija
1. Uporabi zunanja sredstva motivacije!
Pohvala (nagrada)
•
•
•
•
Graja (kazen)
usmerjena na konkretne
prednosti dosežka/dejavnosti
(ne osebna)
spontana in raznovrstna,
predstavlja naj stvarno
povratno informacijo
usmerjena v stopnjo
napredka posameznega
učenca (ne v primerjanje z
drugimi)
• usmerjena na konkretne
napake in pomanjkljivosti
procesa ali izdelka – NE
osebna! (»Vedno si
površen!«)
• povezana s pripisovanjem
neuspeha premajhnemu
naporu ali nepravilnemu načinu
dela (ne sposobnostim)
• uspešnejša pri + odnosu
poudarimo vložen napor
• vedno izrečena na 4 oči!
1. Spodbuja naj notranjo motivacijo!
•
•
•
•
•
•
spozna in spodbuja naj učenčeve interese in
izkušnje
ustvarja priložnosti za uveljavljanje iniciative
učencev
v učenje vnaša novosti, raznolikosti in
presenečenja
učencem daje sprotno/konkretno povratno
informacijo o uspešnosti
izraža pozitivna pričakovanja do učencev
zmanjšuje nepotreben strah in napetost ….
DELAVNICA
Na osnovi vaših izkušenj navedite in opišite
vsaj en (verjamemo pa, da jih boste v
skupini, kjer ste sigurno tudi takšni z
bogatimi izkušnjami, našli več) primer:
 konfliktne situacije v učnem podjetju in
 uspešno rešitev le-te (ki ste jo že
preizkusili ali se vam je porodila sedaj).
Pri navajanju primerov vas prosimo, da ste
kar se da konkretni.

Similar documents