TAKOJ TAKOJ

Comments

Transcription

TAKOJ TAKOJ
J
O
K
TA %
0
-5
do
Akcijska ponudba velja
od 21. 8. do 26. 8. 2013
oz. do odprodaje
akcijskih zalog.
TAKOJ
-50
do
1
TAKOJ
%
0
-5
%
do
67
Posebna Pipi
• s sirom • Panvita MIR • 400 g
Nektar iz Ërnega ribeza
Redna cena: 335
D*NAR VELJA V CELOTNI SKUPINI TU©
0
99
• Dana • 1 l
Redna cena: 199
KUPON
D*nar lahko porabite kjerkoli
v Skupini Tuπ:
TOREK 20. 8. 2013 V TRGOVINAH TU©
25%
1. TRGOVINA: trgovine in franπize Tuπ,
Ekstra Tuπ
2. DROGERIJA
3. TU©MOBIL
4. ZABAVA: bowling in biljard Planet Tuπ,
Planet bar, slaπËiËarna De la Crême,
otroπki kotiËek Oslarija
vrednosti izdelka po izbiri
na Tuπ klub kartico
Stanje D*NAR-ja preverite na raËunu ob koncu
nakupa ali na brezplaËni telefonski πtevilki 080 13 10.
Porabite ga po svoje.
VeË informacij na prodajnih mestih in na www.dnar.si.
Spremljajte nas tudi na
facebook.com/tusslovenija
Kupon je unovËljiv za enkratni nakup in velja v torek, 20. 8. 2013, v vseh trgovinah Tuπ in franπiznih prodajalnah. Ne velja v Ekstra Tuπ Ptuj in Tuπ
drogerijah. Ob enkratnem nakupu lahko kupec s svojo Tuπ klub kartico uveljavi 1 kupon za 1 izdelek. Kupon ne velja za izdelke v akciji, Tuπ klub izdelke,
izdelke iz akcije D*NAR, tobaËne izdelke, Ëasopise, revije, plaËilo poloænic, povratno embalaæo, darilne in mobilne vrednostnice, sreËke in plinske
jeklenke. Pri tehtanih izdelkih velja le za koliËine, primerne za gospodinjstva. V primeru obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati. Ne velja
za pravne osebe. Popusti se ne seπtevajo. 25 % od vrednosti izdelka se naloæi na TK kartico kot D*NAR.

080 13 10
www.tus.si
TAKOJ
Vsak dan do
500 izdelkov
prinaπa D*NAR!
Prelistajte
katalog.
0
5
do
Nakup
i
Porabite ga po svoje.
v trgo
v
vam p inah in fran
rinaπa
πi
jo D*N zah Tuπ,
AR.
Akcijsk
a ponudb
a velja
Sprem
ljaj
te nas
od 25.
tudi na
5. do 10.
9. 201
3 oz. do
odp
rodaje
facebo
akcijsk
ok.com
ih zalo
g.
/tusslo
venija
 080
13
10
www.d
nar.si
www.t
us.si
Za piknik priporoËamo izdelke, ki prinaπajo D*NAR.
Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico.
PiπËanËja nabodala
• postreæno • cena za 1 kg
2,00
na Tuπ
klub
kartico
Za plaËilo: 8,89 ¤
Mleto meπano meso
• zaËinjeno • postreæno • cena za 1 kg
0,80
na Tuπ
klub
kartico
PotoËna ZlatovËica
Za plaËilo: 5,79 ¤
• sveæa • oËiπËena • GoriËar • cena za 1 kg
1,80
Grofovska klobasa Z’deæele
• vakuumsko pakirano • Celjske mesnine • cena za 1 kg
Redna cena:
1449
Za plaËilo: 8,79 ¤
-50
Namenska moka
• za kvaπeno in vleËeno
testo • Æito • 1 kg
• beli • Olmis • 250 g
7
23
na Tuπ
klub
kartico
do
0,68
-50 %
do
Pripravljeno v mesnicah Tuπ.
TAKOJ
Olimski sir za æar
%
TAKOJ
na Tuπ
klub
kartico
Kruh Loπki hlebec
• polbeli • postreæno ali pakirano
• Mlinotest • 1 kg
Za plaËilo: 3,39 ¤
1,30
na Tuπ
klub
kartico
Za plaËilo: 2,89 ¤
Sirup Pingo
• Fructal • 1 l
0,87
0
TAKOJ
-50
%
do
79
»ips Crunchips
Mega
• slan • paprika • sir
• Lorenz • 175 g
Redna cena: 154
0
TAKOJ
-50
%
do
89
Redna cena: 179
1
Napolitanke
%
0
5
-
%
04
• leπnikove • sadne
• Kraπ • 420 g
TAKOJ
Redna cena: 214
do
0
29
Sadni jogurt
• veË okusov
• 2,5 % mleËne maπËobe
• Mlekarna Celeia • 180 g
Redna cena:
058
na Tuπ
klub
kartico
Za plaËilo: 2,89 ¤
Minister za zdravje
opozarja: prekomerno pitje
alkohola πkoduje zdravju!
Pivo Heineken
• alk. 5 % vol. • Heineken • 0,5 l
2
1,00
na Tuπ
klub
kartico
Z nakupom teh
izdelkov lahko
skupaj pridobite
Za plaËilo: 5,96 ¤
Akcijska ponudba izdelkov, ki prinaπajo D*NAR na Tuπ klub kartico in so predstavljeni na tej strani, velja do 10. 9. 2013 oz. do odprodaje akcijskih zalog.
Seznam vseh izdelkov, ki prinaπajo D*NAR na Tuπ klub kartico lahko preverite v katalogu D*NAR, na www.dnar.si ali na naπih prodajnih mestih.
TAKOJ
%
0
5
-
8,45
na Tuπ klub kartico
TAKOJ
%
0
5
-
do
1
13
Zobna pasta Signal
• veË vrst • 75 ml
Redna cena: 227
TAKOJ
%
0
5
-
do
Detergent Finish
• All in 1 Regular, 56/1
• All in 1 Turbo, 48/1
• Quantum Regular, 40/1
7
34
Redna cena:
1469
do
»istilo Felce Azzurra
• veË vrst, 750 ml
• dve vrsti, 1 l
1
37
Redna cena: 274
3
SUPER
30
¤
MESE»NO
Svinjska ledja, hrbet s kostjo
• postreæno • cena za 1 kg
4,
49
2,
99
PiπËanËje kraËe
• postreæno ali pakirano
• Perutnina Ptuj • cena za 1 kg
-40%
Pripravljeno v mesnicah Tuπ.
Pleskavice
• postreæno • cena za 1 kg
• Velja v TU© SUPERMARKET
• Osem • 75 g
Sir Ementalec
• postreæno • Pomurske mlekarne
• cena za 1 kg
8,49
SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV
Ajvar Natureta
• polpekoË • Eta • 540 g
2,05
PiπËanËja posebna Maxi
• postreæno • cena za 1 kg
4
2,57
-40%
-40%
POPUST PRI BLA
GAJNI
redna cena: 12,99 ¤
Prleπka tunka
• vakuumsko pakirano • cena za 1 kg
7,79
3,49
Tradicionalna majoneza
• Zvijezda • 165 g
-40%
-25%
redna cena: 1,30 ¤
Jajca Olimp
• kakovost A • razred S • 10/1
1,19
redna cena: 6,49 ¤
0,97
Sladoled Planica
• zamrznjeno • Ljubljanske mlekarne • 2 l
3,84
Akcija velja do 1. 9. 2013.
• brusnica, malina • 1,5 l
redna cena: 4,69 ¤
• Pomurske mlekarne • 1 kg
redna cena: 2,74 ¤
Ice Tea
-45%
DomaËa skuta
redna cena: 1,63 ¤
SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV
Akcija velja do 1. 9. 2013.
POPUST PRI BLA
GAJNI
redna cena: 4,49 ¤
-25%
redna cena: 10,69 ¤
0,35
Paπteta Kekec
0,84
Alpsko mleko
-20%
redna cena: 0,59 ¤
4,99
redna cena: 0,95 ¤
• 1,6 % mleËne maπËobe
• Ljubljanske mlekarne • 1 l
-26%
-21%
-11%
Posreæno velja v poslovalnicah z mesnico.
-45%
redna cena: 2,59 ¤
Hrenovke brez ovoja
• 400 g
1,55
Izdelki, oznaËeni z oznako TU© SUPERMARKET, so na voljo samo v Tuπ supermarketih. Ostala ponudba je na voljo v vseh Tuπ trgovinah.
redna cena: 4,29 ¤
©unkarica
• 400 g
2,35
-30%
redna cena: 0,99 ¤
0,69
Fruc Mojito
• 1,5 l
-20%
redna cena: 0,99 ¤
0,79
Fruc Mojito
• 0,5 l
-20%
redna cena: 0,62 ¤
0,49
PijaËa PomaranËa
• 1,5 l
-33%
redna cena: 1,26 ¤
0,84
5
SUPER
Svezˇe in
SOCˇNO
Mini lubenica
1,1 kg
cena za kos
04
12
0,
0,
Slive
cena za 1 kg
6
3,49
LonËnica ciklama
• z dekorativnimi dodatki
• Velja v TU© SUPERMARKET
3,99
Mineralna voda
Radenska Classic
• 1,5 l
redna cena: 1,32 ¤
0,
54
Schweppes
• veË okusov • 1,5 l
1,
09
-23%
-15%
redna cena: 2,99 ¤
redna cena: 0,83 ¤
Pivo Union Pils
• alk. 4,5 % vol.
• Pivovarna Union • 0,5 l
0,
70
Vino Janæevec
• Radgonske gorice • 1 l
2,
29
Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!
-30%
-12%
redna cena: 5,34 ¤
Pivo Radler
• grenivka • alk. 2,5 % vol.
• Pivovarna Union • 6 x 0,5 l
4,
69
TAKOJ
Detergent Pril
• Lemon • Apple • Balsam Aloe Vera
• Balsam Camomile • Hands & Nails
• 450 ml + 50 ml gratis
• Balsam Aloe Vera, 450 ml
%
0
5
do
0,
89
0
99
redna cena: 1,28 ¤
TekoËe milo Fa
• veË vrst • 300 ml
Redna cena: 199
Akcija velja od 22. 8. do 26. 8. 2013.
-24%
Sadika pasijonka
• nezahtevna trajna vzpenjalka s
preËudovitimi cvetovi • gojimo kot
posodovko ali na Primorskem kot
zunanjo trajnico • sadeæi nekaterih
vrst so uæitni • ustrezajo ji vlaæna,
humozna tla
• Velja v TU© SUPERMARKET
-17%
redna cena: 0,62 ¤
43
Za zeleno in barvito poletje
©opek sonËnic
-12%
Mlado zelje
cena za 1 kg
64
• za priklic sonËnega
vzduπja v prostoru
Union Pils je pivo, ki
je proizvedeno po
lastnem originalnem
postopku varjenja
piva pils. S svojo
edinstveno sveæino
vedno znova vabi
k pitju.
1,
1,
Belo grozdje
cena za 1 kg
30
¤
MESE»NO
NOVO
njave velja
le
e
z
in
ja
d
a
s
Akcija
27. 8. 2013
,
a
k
r
o
t
o
d
.,
8
.
od srede, 21
6,99
Izdelki, oznaËeni z oznako TU© SUPERMARKET, so na voljo samo v Tuπ supermarketih. Ostala ponudba je na voljo v vseh Tuπ trgovinah.
Sadika zvonËnik
(Platycodon)
• trajnica z belimi, modrimi ali
roænatimi cvetovi • za sajenje
na vrtu • sadimo na sonËno/
polsenËno lego
• Velja v TU© SUPERMARKET
4,99
-30%
redna cena: 2,64 ¤
Garnier Fructis
• πampon, veË vrst, 250 ml
• balzam, veË vrst, 200 ml
1,
99
redna cena: 6,24 ¤
Vanish Oxi Action
• praπek, veË vrst, 470/500 g
• tekoËina, veË vrst, 1,4/1,5 l
4,
35
-35%
Rex
• praπek White Rose, 6 kg
• praπek Amazonia Freshness, 6 kg
• gel Color, 60 pranj = 4,38 l
• gel Amazonia Freshness, 60 pranj = 4,38 l
redna cena: 12,99 ¤
8,
44
7
Televizor Sencor TVSLE 22F53
• LED Full HD TV 1920 x 1080p
• svetilnost 600 cd/m2
• odzivni Ëas: 5 ms
• sprejemniki: HD DVB-T/C (MPEG-4, MPEG-2)
• moænost predvajanja multimedijskih vsebin z USB kljuËa
• podprti formati: MKV, DivX, XviD, MP3, WMA, JPEG
• moænost snemanja na USB
• prikljuËki: 1 x HDMI, SCART, VGA, AV, PC Audio input,
USB, izhod za sluπalke
• starπevski nadzor
• VESA 100
• Velja v TU© HIPERMARKET
Garancija
Full HD
mesecev
energijski
razred
A+
m
c
55
")
0
2
(
159,
snemanje
na USB
90
TabliËni raËunalnik TPad CT80.C2
• operacijski sistem: Android 4.1
• zaslon: 20 cm (8"), 4:3, LCD kapacitivni zaslon, obËutljiv na dotik
• loËljivost: 1024 x 768, 4:3
• pomnilnik: 8 GB
• Ëitalec SD-kartic: do 32 GB
• Wi-Fi 801.11 b/g/n
• dvojna kamera: spredaj in zadaj
• baterija: 4.200 mAh li-polymer
• podpira zunanji 3G vmesnik, internet
• HDMI izhod
• podprti formati e-knjig
• odprti audio formati: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/AAC
• podprti video formati: Full HD, AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/
LV/MKV/MOV/WMV/DiVX
• podprti slikovni formati: JPEG/BMP/GIF (static)/PNG
• Velja v TU© HIPERMARKET
procesor RK 3066,
Cortex A9, 1,6 GHz,
dual core
zaslon
20 cm
RAM
1 GB
DDR3
114,
99
zaslon
podpira 5
soËasnih
pritiskov
GAJBA
PUNA
PIVA
DJOMLA KS
DISCO PLANET CELJE
DISCO PLANET KOPER
30. 8. 2013 31. 8. 2013
DISCO PLANET KOPER
DISCO PLANET MARIBOR
30. 8. 2013 31. 8. 2013
Jelena
Rozga
DISCO PLANET KRANJ
31. 8. 2013
NAPOVEDNIK ZA NAJBOLJ VROÈE ZABAVE NA DISCO PLANETU!
Manche
DISCO PLANET CELJE
DISCO PLANET KRANJ
31. 8. 2013 6. 9. 2013
Več informacij na: www.planet-tus.si
Ponudba izdelkov velja od 21. 8. do 26. 8. 2013 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v Tuπ trgovinah in franπizah. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Ponudba izdelkov ne velja v Ekstra
Tuπ na Ptuju. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.d. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas
pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Blago je na razpolago do dnevne odprodaje zalog, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek
krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Engrotuπ d.d., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102.
32/13