Kaj moramo vedeti o veliki in mali začetnici

Comments

Transcription

Kaj moramo vedeti o veliki in mali začetnici
Kaj moramo vedeti o veliki in mali začetnici
Dr. Nataša Logar Berginc
IMENA USTANOV IN NASLOVI BESEDIL
V pravnih besedilih se imena ustanov in njihovih delov, kot so sodišča, podjetja, upravne enote itd.,
ter naslovi besedil, kot so zakoni, uredbe, pravilniki itd., pojavljajo zelo pogosto. Krovno pravilo o
pisanju takih imen in naslovov z veliko/malo začetnico je naslednje:
Ime ustanove ali njenega dela pišemo z veliko začetnico samo, če gre za uradno in celo ime. Če ni
tako, ime pišemo z malo začetnico.
Naslov besedila ali njegovega dela pišemo z veliko začetnico samo, če gre za uradni in cel naslov. Če
ni tako, naslov pišemo z malo začetnico.
Če o uradnosti in celosti imena ustanove ali njenega dela oziroma naslova besedila ali njegovega dela
nismo prepričani, uporabimo malo začetnico.
S tem pravilom smo uredili pisanje začetnic imen ustanov in naslovov, ko uporabimo celo uradno ime
ustanove ali njenega dela oziroma cel uradni naslov besedila ali njegovega dela, obstajata pa še dve
skupini:
a) dogovorjena in vsaj v okviru določene skupine ljudi ustaljena nadomestna imena oziroma naslovi
in
b) v besedilo uvedena skrajšana imena oziroma naslovi.
V skupino nadomestnih imen oziroma
naslovov (skupina a) sodijo primeri, kot so
Unija za Evropska unija, Združeni narodi za
Organizacijo združenih narodov, Združene
države za Združene države Amerike, Pariška
pogodba za Pogodba o ustanovitvi Evropske
skupnosti za premog in jeklo, Lizbonska
Vse pravice ima Planet GV, d.o.o. Kopiranje in razmnoževanje ni dovoljeno.
pogodba za Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi
Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007.
Nadomestna imena lahko prek medijev postanejo del splošne rabe ali pa se jih – kot rečeno –
sprejme kot dogovor v določeni skupini, organizaciji. Pred dokončnim sprejetjem nekega imena ali
naslova kot nadomestnega je pogosta vmesna faza, v kateri je táko ime v besedilo šele uvedeno in
torej sodi še v skupino (b).
V besedilo uvedena skrajšana imena oziroma
naslovi (skupina b) imajo pravopisno enako
vrednost kot v besedilo uvedene kratice. Ob prvi
navedbi celega uradnega imena oziroma naslova v
oklepaju uvedemo z veliko začetnico pisano
skrajšano ime, ki ga bomo v tem pomenu in v tej
obliki dosledno uporabljali v celem besedilu, na
primer:
Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) je zaradi suma storitve kaznivega
dejanja zlorabe trga finančnih instrumentov danes na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podala
naznanilo zoper …
Naš cenik v celoti upošteva Pravilnik o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
(Ur. l. RS 61/1997; v nadaljevanju: Pravilnik o tarifi), zato /…/
Táko uvedeno skrajšano ime oziroma naslov velja kot lastno ime samo za to besedilo, z večkratnim
pojavljanjem v različnih besedilih pa lahko postane tudi dogovorjeno nadomestno ime. Pri uvajanju
skrajšanih imen oziroma naslovov moramo biti previdni, če imamo v istem besedilu več ustanov ali
naslovov, ki se začenjajo z isto besedo ali pomenijo isto vrsto ustanove ali dokumenta – zgolj velika
začetnica takrat verjetno ne bo zadoščala za nedvoumno razumevanje tega, za katero ustanovo ali
besedilo gre pri vsaki konkretni omembi na primer Agencije, ki je skrajšano ime za konkretno
ustanovo, in agencije, ki pomeni tovrstno ustanovo na splošno. V tem primeru je namesto
skrajšanega imena bolje uvesti kratico ali pa dosledno uporabljati celo ime oziroma naslov.
Vse pravice ima Planet GV, d.o.o. Kopiranje in razmnoževanje ni dovoljeno.
VAJA 1
S kljukico označite pravilni zapis.
Na Okrajnem sodišču na Vrhniki so … –– Na vrhniško okrajno sodišče so …
Na višjem sodišču v Ljubljani so … –– Na Višjem sodišču v Ljubljani so …
V ustavi republike Slovenije je določeno, da … –– V Ustavi Republike Slovenije je določeno, da …
Primer je vrnjen na Okrožno sodišče. –– Primer je vrnjen na okrožno sodišče.
Kot določa Pravilnik o obrazcu za uveljavljanje odškodnine … –– Kot določa pravilnik o obrazcu za
uveljavljanje odškodnine …
Po najnovejšem zakonu o nazivih lahko mag. pišemo pred imenom, če … –– Po najnovejšem Zakonu o
nazivih lahko mag. pišemo pred imenom, če …
Po 108. členu Zakona obravnava ni mogoča, saj … –– Po 108. členu zakona obravnava ni mogoča, saj
…
ZEMLJEPISNA IMENA
Zemljepisna imena so naselbinska in nenaselbinska.
Naselbinska imena so imena mest, vasi, trgov in
zaselkov, nenaselbinska imena pa so vsa druga (se
pravi imena bodisi delov naselij bodisi zemljepisnih
enot, ki so večje kot naselje).
a) V naselbinskih imenih pišemo vse sestavine z
veliko začetnico, izjema so le neprvi predlogi in
besede mesto, vas, trg, selo, naselje, sela, selce in vesca (če ne stojijo na začetku imena): Škofja Loka,
Kranjska Gora, Drenov Grič, Novo mesto, Stara vas, Most na Soči, Črni Vrh nad Idrijo.
b) V nenaselbinskih imenih pišemo prvo sestavino z veliko začetnico, ostale pa z malo, razen če so
same lastno ime: Dunajska cesta, Kamniško sedlo, Goriška brda, Panamski prekop, Atlantski ocean,
Severna Irska, Bosna in Hercegovina.
Vse pravice ima Planet GV, d.o.o. Kopiranje in razmnoževanje ni dovoljeno.
VAJA 2
Popravite, kjer je potrebno. Pravilni zapis označite s kljukico.
Trg Republike
cesta 19. Bataljona
vrbsko jezero
Indijski ocean
Južna Koreja
tromostovje
Ljutomersko-ormoške gorice
Panonska nižina
Črna Gora
Kongresni Trg
cesta v Mestni Log
Rožna dolina
Rimska cesta
Zemlja
Ledena jama
bela Krajina
Sovjetska Zveza
Julijske alpe
severna Amerika 'celina'
Bližnji vzhod
Vse pravice ima Planet GV, d.o.o. Kopiranje in razmnoževanje ni dovoljeno.
NOSILCI FUNKCIJ
Nosilce funkcij v slovenščini pišemo z malo začetnico (če seveda z njimi ne začenjamo povedi).
On je predsednik republike, predsednik vlade, državni pravobranilec, minister itd.; ona je višja državna
tožilka, ustavna sodnica, varuhinja človekovih pravic, informacijska pooblaščenka itd.
IZRAZI SPOŠTOVANJA
Osebne in svojilne zaimke za ogovorjeno osebo lahko pišemo z veliko začetnico, vendar moramo pri
tem biti dosledni: velika začetnica velja za vse sklone.
Spoštovani gospod predstojnik,
kot sva se dogovorila, Vam za Vaš arhiv pošiljam kopijo pogodbe o sodelovanju /…/
Tudi zapis z malo začetnico ne pomeni manjšega spoštovanja, zato se raba velike začetnice v tej vlogi
počasi opušča, je pa vsekakor nepriporočljiva takrat, ko ogovarjamo skupino ljudi ali osebo, katere
imena ne poznamo.
ZAČETNICE V TABELAH, NA SLIKAH IPD.
Tudi v tabelah, na slikah, v grafih in podobnih delih
besedila – pa četudi vsebujejo le nekaj besed – mora
biti pri začetnicah enotnost. Možnosti je več, na
primer:
–
vse celice v tabeli imajo besedilo bodisi
napisano z malimi začetnicami ali z velikimi
začetnicami;
–
z veliko začetnico je napisano samo besedilo v
prvi vrstici in/ali v prvem stolpcu, vse ostalo
besedilo pa ima male začetnice.
Enako velja za legendo, ki je zraven: vse enote naj se začenjajo z malo začetnico ali pa z veliko, ne pa
mešano. V tem smislu naj bodo čim bolj enotne vse tabele oziroma vse slike in grafi v besedilu.
Vse pravice ima Planet GV, d.o.o. Kopiranje in razmnoževanje ni dovoljeno.
Podobno kot velja za enotnost pri začetnicah, naj velja tudi pri izbiri vrste tiska: če smo se na primer
odločili, da bo prva vrstica v tabeli tiskana krepko, naj bo tako v vseh tabelah tega besedila.
REŠITVE
Vaja 1:
Če pri nobenem primeru niste poznali uradnega in celega imena oziroma naslova, je bila vedno pravilna izbira
male začetnice, po preverbi uradnih imen in naslovov pa so pravilno napisani: Na Okrajnem sodišču na Vrhniki
so …
Na Višjem sodišču v Ljubljani so …
V Ustavi Republike Slovenije je določeno, da …
Primer je vrnjen na okrožno sodišče.
Kot določa pravilnik o obrazcu za uveljavljanje odškodnine … (cel uradni naslov: Pravilnik o obrazcu zahteve za
uveljavljanje odškodnine, Ur. l. RS 12/2006)
Po najnovejšem zakonu o nazivih lahko mag. pišemo pred imenom, če … (cel uradni naslov: Zakon o strokovnih
in znanstvenih naslovih, Ur. l. RS 83/2003)
Po 108. členu zakona obravnava ni mogoča, saj …
Vaja 2:
Trg republike
Cesta v Mestni log (Mestni log kot del Ljubljane)
Cesta 19. bataljona
Rožna dolina (kot del Ljubljane)
Vrbsko jezero
Rimska cesta Indijski ocean Zemlja (kot ime planeta)
Južna Koreja Ledena jama Tromostovje
Bela krajina
Ljutomersko-Ormoške gorice
Sovjetska zveza
Panonska nižina Julijske Alpe
Črna gora
Severna Amerika
Kongresni trg
Bližnji vzhod Vse pravice ima Planet GV, d.o.o. Kopiranje in razmnoževanje ni dovoljeno.
Povzeto po knjigi Jezikovna kultura za pravnike avtorice dr. Nataše Logar Berginc.
Vse pravice ima Planet GV, d.o.o. Kopiranje in razmnoževanje ni dovoljeno.

Similar documents