Prelistaj katalog (PDF)

Comments

Transcription

Prelistaj katalog (PDF)
Čeprav je prišla na svet danes, jo obožujemo že trideset let. Kljub skromni velikosti ima neizmerno
sposobnost presenečanja, saj ga ni avtomobila, ki bi se ji lahko približal po preprostosti, uporabnosti
in inovativnosti. Zdaj je tudi elegantnejša kot kdaj koli prej in polna navdušujočih značilnosti.
Vse to je Panda: preprosto več.
preprosto
več
3
V čem je
razlika med
originalom
in imitacijo
preprosto
no
b il a v e d
, s a j je
ti
a
je .
m
e
n
os
li k o v a n
ne dá p
k u je o b
e
re
s
a
e
n
d
a
n
Pa
s e b in
n a n jo s t
te re m v
je n a z u
, pri ka
n
il
b
e
o
ž
m
:
a v to
tv e n o
la e d in s
m o b il a .
To jo d e
.
č a j a v to
a
n
z
i
v
m is e ln a
a
r
vobodo
z rc a li p
s
,
a
tn
en
o
, in te li g
h te v o p
raža za
a , č v r s ta
iz
n
b
a
a
d
r
n
o
Pa
Up
v ir o v.
s lo g o m
unaj ok
tv e n im
z
s
in
ju
d
n
e
a
lj
Z
z m iš
n je m r a
vsakda
Pa nda . Prepro sto ve č.
dizajn
5
7
preprosto
več
dizajn
preprosto
več
ot vse
tv e n a k
s
in
d
e
emu
n a in
p r iv la č n
p re fi n je
u
je
m
a
e
d
n
n
a
n je
Nova P
o v a n je ,
p o te z e ,
k o o b li k
s
n
ja
li
a
a drzne
it
,
e
o
k
n
h
it
e
n
im e
ž iv a n ju .
je jo m
e n je n u
a b o tr u
p
m
a
u
n
z
e
,
v id
drsel
s lo g
a d e la z
m e n lj iv
g
a
z
je
e
n
n
d
o
r ij
s p re
k i u s tv a
e ja n e g a
u d a je ta
d nasm
o
o
b
ma, ki m
e
m
č
a
lu
v
a
d
je n im
P o g le
i p a n e li
z d v ig n
s tr a n s k
u
k
jo
d
a
v
a
z
li
z
p ro ti
s tv a r ja jo
ju p a s e
kupaj u
ez, van
s
id
r
v
te
n
ti
re
i ko
mode
.
b lj e n im
o v r š in e
o z zao
n
k
o
e
ščene p
tj
lo
z
e
in tr e
n
re k in je
v ti s n e p
9
preprosto
več
dizajn
O b li k o v
a n je m o
d e la P a
nda se
ih r a z m
je z a č e
e r ij z u n
lo z n o tr
a n je g a
In k o t p
a n jo s tj o
o
bsega.
r ič a k o v
ob ohra
a n o je v
Č u d o v it
n it v i
p lo š č e ,
a
s
e
o
v Pand
d
z
n
k i jo o b
o
tr
i
a
p
j
re
in
d
p
od zuna
a ja ž iv a
ro s to č
d o p r ip
hen okv
u d o v it o
j.
ravno p
ir s p ro
– od ar
r iv z d ig n
s
m
to r n o v
a
tu
je
r
n
n
e
e
d o lb in o
p re s ta v
v o d k r iv
n e ro č ic
za shra
a n ju in
n je v a n je
e in v s e
uporab
i
h
,
k a te r ih
ro č n o z
o s ta li h
b o s te u
a v o ro ,
m a jh n ih
s k a te ro
ž iv a li –
d e ta jl o v
naj ome
smo pr
,
n im o le
ih r a n il i
p r i p ro s
novo
s p o m in
to r u in
ja n a r a
k i d e ja n
č u n a ln iš
sko
k o m iš k
o.
dovršen
11
Kaj pomeni
zaljubiti se
v vsebino
preprosto
a
bezen n
, k a j lj u
te
s
o
s t.
b
i
il
Kakovo
odkr
n d o in
bezen.
a
u
P
lj
v
o
n
e
č
v
ve
V s to p it
pravo,
i koraki
meni v
te v il n im
re
š
p
s
s
a
d
g
g le
dporni
zane
prvi po
re d n o o
no pove
iz
it
č
o
o
s
j
a
.
a : tu
nek
b d e la v a
to m o b il
G re z a
krbna o
e la v i a v
s
d
iz
in
a
in
re tn
–
a n ju
p ro s to
o b je , s p
o b li k o v
čno ud
m – p re
ti
a
s
v
u
a
k
d
a
li ,
an,
m a te r ia
o b li k o v
m e n t je
le
e
i
n
r
jb o lj š e .
S le h e
nudi na
Pa nda . Prepro sto ve č.
kakovost
13
t
s
o
v
o
k
a
k
b il je ta
k o n a p re
Da smo
den, da
g a iz d e
je b il la
la
li , s m o
hko zas
to v a r n o
p o tr e b o
n o v a n le
, sposo
v a li e n a
b n o p ro
v It a li ji .
k
o n a p re
iz v e s ti
a v to m o
d n o in
To v a r n o
b
u
il
č
e
in k o v it o
, o b li k o
a v to m o
in d u s tr
v a n e in
b il o v P o
ij s k i k o
u
s
tv
m
m p le k s
a r je n e v
ig li a n o
, ki smo
d ’A rc o
te h n o lo
It a li ji .
v Neap
ga obn
š k o in o
lj
a
u
v lj a li d o
r g a n iz a
:
c ij s k o o
b ro le to
n a p re d
d li č n o s
ni v sve
d n i, z d a
t z n o v im
tu p o d je
j omogo
i s is te m
ti j F ia t,
ča
i, k i n is
te m v e č
o le n a jb
med na
jn a p re d
o lj
n e jš im i
n a s p lo h
.
preprosto
več
A v to m o
15
več
preprosto
t
s
o
v
o
k
a
k
S le h e r n
a p o d ro
bnost v
P a n d i je
n a jb o lj š
o b li k o v
e zveze
ana z n
m e d s lo
amenom
Panda
g
o
m
n i le p r
in
dosega
u
p
o
r
iv
a
la
b
n ja
n
č
o
n
a , te m v
s tj o . To
N a s lo n i
e č je v s
p
z a g la v
o
m
e n i, d a
a k o p o to
o so, d
e n im o ,
v a n je z
k v a d r a ta
okrašen
n jo v u ž
, k i p o le
i z m o ti
it e k .
g p o le p
v
o
m k ro ž n
š a n ja n
o z a o b lj
o tr a n jo
enega
s ti z a g o
p re to k
ta v lj a tu
z r a k a in
d i b o lj š
d ih a n je
i
.
17
19
preprosto
več
Kaj
iz vsake
misli naredi
rešitev
preprosto
o
ti , v a s b
jo p o č e
n
z
te
li
.
, kaj že
m n o s tj o
e n a to
b is tr o u
jo
o
N e g le d
v
s
a s
ega:
o s u p n il
o d il v a š
b
o
v
s
Panda
o
h bo
v a n je ,
r ja ln i d u
s h r a n je
a
a
tv
z
s
i
u
r
s to
N je n
…
to r i, p ro
o b ro č u
r n i p ro s
la
u
d
o
la n s k e m
o
v
a
n
tu s o m
n je
Pandi
u p r a v lj a
jš e . P r i
a
te
z
s
i
ro
b
p
m
gu
p re
v:
, v s e je
ro b le m o
r ir o č n o
u je le p
p
š
re
je
e
e
s
n
V
n je
ti .
b li k o v a
možnos
n a ln o o
io
c
k
n
o n č n ih
fu
k
s
e
n
o
d
je k lj u č
Pa nda . Prepro sto ve č.
talent
21
23
preprosto
več
talent
s le j.
o
nda do
d o v o lj ij
v, k i z a
nska Pa
e
a
ž
tr
e
s
d
e
e
s
v
0
o s
N a jb o lj
r ju 6 0 / 4
o re d it v ij
ed razp
v razme
m
a
n
o
e
lj
m
e
a
d
ik a
iz b ir
sovozn
e n o tn a ,
i la h k o
edež za
je la h k o
S
n ji k lo p
p
.
d
a
lo
m
z
k
lo
a
N
ro s to r
d n ja
lo n ja
ebo: za
d o lž n i p
n im n a s
o
tr
ž
p
o
e
p
d
n
e
e
o
s
ž
n
mo
n im
s le h e r
d n je m
0 z drs
n a jv e č ji
a na za
r ju 5 0 / 5
d o b im o
ik
e
r
tn
m
e
o
z
p
a
im
r
č
s
l za
a li v
v m iz o ,
a ln i s to
z lo ž im o
r im o le ž
a
o
tv
k
s
h
u
la
pa
o z ir o m a
.
sedežu
v a r ja n je
z a n a to
e d e ž i in
e n im i s
ž
lo
z
z
r a jd a
ji tv e :
rma sko
za ome
o
a
tf
r
la
to
p
s
ln a
n i p ro
n a k la d a
i z a re s
ž e li te .
o s ta n e
p
V Pand
o
g
ja
r k o li s i
tl
r
a
p
k
,
a
z
te
e
š k a tl o
ko vzam
dodano
e b o j la h
s
s
in
ravna
25
talent
preprosto
več
na ce st i.
no sv o b o d o
ej
zm
re
b
ča
mogo
LI V E va m o
ki so na vo ljo
e fu nk ci je ,
e To m To m 2
et
M
uj
d
e&
le
lu
g
B
re
p
eg a
hk o
N o vi si st em
ra b o m o b iln
iz b ir an je m la
a va r no up o
i g la so vn im
m
al
o
ln
ta
o
p
rs
o
p
p
m
p a va m
va nj a al i
Z d o ti ko
na ci lj p o to
o m o g o ča jo
,
d
nu
ho
o
ri
sl
p
za
ši
®
ej
ke m
, hi tr
na na vi g ac ijs
ija B lu et o o th
rb i te hn o lo g
sk
o
p
r
ka
še g la sb e.
te le fo na , za
va še na jlj ub
p o sl uš an je
za ne g a
ne g a in p o ve
že
ru
zd
i
st
d no
ac ijs ki
b in ac ijo p re
no sn i na vi g
o g o ča ko m
m o g o ča p re
o
jih
ki
N ap ra va o m
i,
st im
si st em a s ti
.
-z ab av ne g a
ko
ijs
ac
rm
e g en er ac ije
fo
in
si st em za d nj
27
29
preprosto
več
V čem
Panda najbolj
prekaša svoje
tekmece
preprosto
e.
d i o k o lj
r n o s tn e
d i in tu
u
lj
je
u
je n e v a
ž
n
o
b
e
o
s
V
a
ga.
Pand
v a n ja ,
a o b o je
g a p o to
o z a š č it
e
n
tv
r
s
a
n
v
la
os
n ja
abo
n je n o p
a jo p o r
g o ta v lj a
s n o n iž
Z a to je
il je m z a
a
c
č
s
to
is
jo
pa
o,
d e lu je
a Pand
n o lo g ij a
naprave
il n e m z
z n a te h
č
a
a
ij
n
r
z
p
,
u
s lo g u
in o k o lj
s to v. V
m o to r ji
je m a r.
in o iz p u
č
li
o
o li k o ji
k
k
,
in
e
ž
a
a
iv
k
o
gor
zorno p
vam na
Pa nda . Prepro st o ve č.
spoštovanje
31
e
j
n
a
v
o
t
š
o
p
s
e v a n ja
nesnaž
o
in
e
b
ra
š it v e ,
a n je p o
k o v it e re
tn o z n iž
in
a
č
r
k
n e te
u
h
in
a
Z
k o o b s ta
p ro s te
r,
re
to
p
o
a
m
d
ne
Pan
ki ugas
p o n u ja
e lj e te ,
S to p ™ ,
t&
r
ta
, ko sp
S
a
g
m
in
te
,
is
e tu
je s
v p ro m
kakršen
ene.
lu č i a li
i
č
e
rd
vno zaž
i
pr
u pono
tk
u
n
e
v tr
u k to r
b n i in š tr
e
s
o
n
e
z
lj u p r ij a
v a ti .
vaš oko
e n s v e to
lj
je
v
e
a
r
iv
r
ip
r
il n ik ,
e c o :D
dno p
B pomn
S
m je v e
U
a
v
ji
i
jš o
n
k
ž
,
d ro b n e
e o vo
v o ž n je
– za po
p o d a tk
r
e
te
it
ž
,
le
e™
to z a b e
z n iž a ti
B lu e & M
P re p ro s
e, kako
s is te m a
tk
d
o
o
p
h
a
v
n
ne
a ln ik .
USB
v račun
p r il a g o je
učen v
lj
e
u
ik
tk
r
m
a
p
te
d
o
p
k i je
o ž n je in
re n e s it e
s lo g a v
s to v – p
u
p
a n a li z o
iz
o
k o li č in
g o r iv a in
porabo
0.9 TwinAir Turbo
Delovna prostornina: 875 cm3
Ekološka raven: Euro 5
Največja moč kW (KM) pri vrt./min: 62,5 kW (85 KM) pri 5500
Največji navor Nm pri vrt./min: 145 Nm pri 1900
Največja hitrost: 177 km/h
Pospešek 0 ÷ 100 km/h: 11,2 / 11,5* s
Poraba goriva (l/100km):
mestna vožnja: 5,0 / 4,8*
vožnja zunaj naselij: 3,8 / 3,7*
kombinirana vožnja: 4,2 / 4,1*
Emisije CO2: 99 / 95* g/km
* Vrednosti se nanašajo na delovanje z robotiziranim menjalnikom Dualogic™.
1.2 8v
1.3 Multijet 16v
Delovna prostornina: 1242 cm3
Ekološka raven: Euro 5
Največja moč kW (KM) pri vrt./min: 51 kW (69 KM) pri 5500
Največji navor Nm pri vrt./min: 102 Nm pri 3000
Največja hitrost: 164 km/h
Pospešek 0 ÷ 100 km/h: 14,2 s
Poraba goriva (l/100km):
mestna vožnja: 6,7
vožnja zunaj naselij: 4,3
kombinirana vožnja: 5,2
Emisije CO2: 120 g/km
Delovna prostornina: 1248 cm3
Ekološka raven: Euro 5
Največja moč kW (KM) pri vrt./min: 55 kW (75 KM) pri 4000
Največji navor Nm pri vrt./min: 190 Nm pri 1500
Največja hitrost: 168 km/h
Pospešek 0 ÷ 100 km/h: 12,8 s
Poraba goriva (l/100km):
mestna vožnja: 4,7
vožnja zunaj naselij: 3,5
kombinirana vožnja: 3,9
Emisije CO2: 104 g/km
P a n d a je
o d k ri to s
rč e n a v
to m o b il
Z a to p o
: obožu
n u ja s e
je o k o lj
r ij o z e lo
e in to z
s p o š tl ji
u č in k o v
v im o d n
v e s e lj e m
it
ih
m
osom d
o
to
dokazu
r
je
v z n iz k
o o k o lj a
1 .2 8 v
je .
o porab
. Ponud
in m o to
o g o r iv
ba se z
r ju 1 .3
a
ačne pr
in
M u lt ij e t
k a r s e ti
i ž iv a h n
1 6 v, k o
č e p r ij a
e m m o to
nča pa
z
n
p
r ju
o s ti d o
re v o lu c
ri zmag
io n a r n e
o k o lj a in
o v a lc u
m m o to
ponudb
s tr o š k o
r
e
ju
v n e u č in
nagrad
Tw in A ir
o » n a jb
k o v it o s
Tu r b o ,
o lj š i m o
ti :
k i je o s
z n iž a n je
to
v o ji l iz re
r le ta 2
m pora
dno zaž
011«, s
b e g o r iv
a j s e je
e le n o
a in k o li
iz k a z a l
č in e iz p
kakor k
z do 30
u s to v, n
o li o d p
%
e da bi
o v e d a ti
se mora
zabavn
o s ti in
li
p
r i te m
v z n e m ir
lj iv o s ti .
33
35
preprosto
več
več
preprosto
a
o p ri je tn
Panda s
m
lo
e
du.
d
Z mo
v n e m re
j na dne
le
e
im i
s
v
č e n ja
a rn o s tn
p re s e n e
š ti ri m i v
s
n
e
lj
o p re m
o č jo p ri
s e ri js k o
S s pom
B
Z a to je
A
m
o
m
i, s is te m
n a d z o ro
b la z in a m
o n s k im
tr
k
le
e
l H o ld e r
(B A S ),
m o m H il
te
z a v ir a n ju
is
s
s
i
) skupaj
p re d n ji m
s ti (E S P
k re b e r,
v
a
n
s ta b il n o
ju
n
je
e lj e v a
č p ri s p
re č e v a n
z a p re p
za pomo
m
o
m
te
jn im
ik i s s is
vi z dvo
v z g la v n
im i p a s o
tn
s
o
rn
a
v
in
b v ra tu ,
s e d e ž ih
poškod
z a d n ji h
a
n
m
o
a ln ik
z a te g o v
ti Is o fi x .
im i m e s
n
e
v
it
d
p ri tr
spoštova
nje
37
Kaj je
potrebno, da si
originalen
preprosto
.
to pot
a pros
ih
č
š
u
p
š t e v il n
lj ij i
m e r i in
i d o m iš
š
o
a
p
v
v
i
k
i.
paketo
m o b il ,
vi sam
vse,
n kot
e n o s t i,
o avto
e
lj
n
v
d
t
m
e
s
e
r
v
no za
in
p
il
je
d
o
r
b
e
j
a
v
n
o
je
t
s
pe
ak
Panda
ežna
Pop, u
prav t
r v, s t o
n ju b a
lj o o b s
z li č ic o
, ki bo
a
o
a
il
r
v
ir
b
b
o
a
o
iz
n
n
m
ov
je
vto
e pri
t is t e
z a n jo
no osn
a r it e a
U ž iv a jt
pa ste
Easy:
p r ir o č
r ustv
e
o
e
o
Č
t
k
m
h
v
i.
e
t
r
o
k
na
op
nge:
t e la
dodat
o spoz
ja jt e z
Iz b e r e
na Lou
n
a
.
a
v
d
o
v
z
e
n
r
o
a
v
r
č
n
e
s
se
kon
d a , im
je z a r e
A li p a
je n e s
as Pan
, k i jo
t o s t i.
v
in a c ij
e
s
b
vaša.
a
o
m
r
z
m
e
p
r
o
e
je
K
b ir a je
r pr
tem
ne op
a
Iz
t
o
č
a
p
i.
d
t
jo
,
o
s
š im
ž u je
bno
in d
upora
n a jb o lj
ki obo
orcev
u kot
lj i le z
a r v, v z
g
o
b
lo
v
s
a
o
b
d
po
za
ponud
la h k o
e tako
onudb
, ki se
p
a
b
Pa nda . Pre prosto ve č.
h
e
r
s
v
m
vrste o
a v sa
d
a
p
s
ta
ustvarjalnost
39
b n o s t i.
podro
je
n
a
raš
bor
t je v p
ir o k iz
venos
n u ja š
t
o
s
p
in
d
a
E
vaš
and
to, da
nova P
a
z
m
i
a
n
v
a r je
Zato
o ustv
u k r o ji jo
v, k i s
m ga
o
k
a
t
v
a
d
in
do
r it e
o g a t ij o
s i iz b e
o b il o b
to pa
a
m
n
o
t
,
v
e
a
vs
iš č it e
godu.
r i. R a z
e
m
am po
o
v
p
o
s
i
k
t is t e ,
Obešalnik na vzglavniku
• Srebrno sivi prečni nosilci
• Srebrno siva ohišja vzvratnih ogledal
• Srebrno sivi pokrovi koles
• Lita platišča R15 z diamantno
antracitnim zaključnim premazom
• Nalepka s krožno zaobljenim
kvadratom
Prečni nosilci, pritrjeni na drsna vodila
Ohišje ključa
ustvarja
lnost
41
403 Turkizna Sognante (posebna pastelna)
715 Bež Accogliente (pastelna)
223 Bela Sincero (pastelna)
289 Rdeča Cupido (posebna pastelna)
184 Vijolična Profumato (mikalizirana)
OPREMA
POP
Koda
833 Rjava Avvolgente (pastelna)
Sedeži
Easy Tricot
Obloge
Easy Tricot
Barva oblazinjenja
Sedeži
(stranski / sedalni del)
Obloge
to
s
o
r
p
pre
več
183
LOUNGE
125
376
310
Rubik
Bež
Črna
381
319
Easy Tricot
Siva / bež
Rdeča /
siva
Bež
Rdeča
Siva
kovinska
351
Rubik
Easy Tricot
Siva /
rdeča
Antracit
Osrednji del volana in notranje kljuke
PASTELNE BARVE
181
Siva
Barva armaturne plošče
147 Rdeča Gioioso (kovinska)
107
Tkanina
EASY
Siva
kovinska
Črna
Siva / bež
Rdeča / siva
Bež
Siva /
modra
Rdeča
Siva
Bež
Siva
Siva
Rdeča
Modra
Bež
Siva
Siva
Črna
Črna
¢
¢
Koda
223
Bela Sincero
5CA
¢
289
Rdeča Cupido*
5B2
¢
¢
¢
403
Turkizna Sognante*
5CG
601
Črna Seducente*
5CJ
715
Bež Accogliente
5CB
833
Rjava Avvolgente
5CF
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
KOVINSKE / MIKALIZIRANE BARVE
147
Rdeča Gioioso (kovinska)
5DP
¢
¢
184
Vijolična Profumato (mikalizirana)
5CD
¢
¢
565
Siva Allegro (kovinska)
5CC
¢
567
Modra Dipintodiblu (kovinska)
5DN
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
* Posebna
601 Črna Seducente (posebna pastelna)
POP
EASY
107 Siva / rdeča
tkanina Easy Tricot
181 Siva / bež
tkanina Rubik
183 Siva / bež
tkanina Rubik
125 Rdeča / siva
tkanina Rubik
351 Rdeča / siva
tkanina Rubik
381 Rdeča / siva
tkanina Rubik
319 Siva / modra
tkanina Rubik
565 Siva Allegro (kovinska)
567 Modra Dipintodiblu (kovinska)
LOUNGE
ustvarja
lnost
376 Siva / bež
tkanina Rubik
310 Siva / bež
tkanina Rubik
43
www.fiat.si
Oprema vozil in pripadajoča dodatna oprema se lahko razlikujejo od predstavljene zaradi
posebnosti trga in morebitnih zakonskih zahtev. Podatki, vsebovani v tej tiskovini, so zgolj
informativnega značaja. Avto Triglav d.o.o., Ljubljana lahko pri modelih, opisanih v tej tiskovini, v
kateremkoli trenutku vnese spremembe zaradi tehničnih ali komercialnih vzrokov. O obvezujočem
zadnjem stanju se pozanimajte pri svojem prodajalcu. Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, 05/2012,
tiskano v Sloveniji.