1 zadeva: predlogi sprememb akta o notranji organizaciji

Comments

Transcription

1 zadeva: predlogi sprememb akta o notranji organizaciji
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
UPRAVA
Kidričeva 24/b, 3000 Celje
Številka: 1708/UP-16/2011/1
Datum: 3. 3. 2011
MNZ
URAD ZA UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
ZADEVA:
PREDLOGI SPREMEMB AKTA O NOTRANJI ORGANIZACIJI,
SISTEMIZACIJI, DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH V POLICIJI MNENJE
ZVEZA:
dokument, številka 0100-4/2011/5 (1501-08), 15. 2. 2011
Obveščamo vas, da smo gradivo, ki ste ga priložili dokumentu pod zvezo pregledali. V
nadaljevanju vam bomo podrobneje predstavili naša mnenja in stališča povezana z vašimi
predlogi.
Na omenjen predlog projekta LIBRA smo v sindikatu policistov že v preteklosti opozarjali na
različne probleme in težave, ki jih prinaša omenjen projekt.
Glede na namen reorganizacije, ki naj bi bil združitev po obsegu dela in po količini ter vrsti
objektivnih varnostnih pojavov se nam postavlja vprašanje zakaj na policijskih upravah,
kjer pri projektu LIBRA ni prišlo do reorganizacije, niste sistemsko uredili organizacijske
strukture (Oddelek za kriminalistično obveščevalno dejavnost, Skupina za tiralice in nadzor,
Policijska postaja vodnikov službenih psov). Menimo, da bi lahko v tem projektu pri katerem
navajate, da bo imel celo pozitivne finančne učinke, istočasno sistemsko uredili tudi
organizacijsko strukturo na policijskih upravah, ki trenutno niso vključene v projekt LIBRA. V
obrazložitvi namreč navajate, da želite s projektom slediti uravnoteženi organiziranosti
policije na regijski ravni kamor po našem mnenju vsekakor spada tudi ustrezna oziroma
sistemsko urejena organizacijska struktura, ki mora biti prilagojena aktualni varnostni
problematiki.
V svoji obrazložitvi razvrščate policijske uprave tudi po obremenitvi. Zanimivo pa je, da ste
nove organizacijske enote ustanovili v policijskih upravah, ki so bile do sedaj povprečno in
podpovprečno obremenjene. Na območjih Policijskih uprav (v nadaljevanju PU) Celje, Koper
in Novo mesto se na novo ustanovijo Oddelki za kriminalistično obveščevalno dejavnost v
Sektorju kriminalistične policije ter Skupina za tiralice in nadzor v Oddelku za splošno
kriminaliteto, ravno tako v Sektorju kriminalistične policije in Policijske postaje vodnikov
službenih psov.
1
Pri načrtovanju organiziranosti notranjih organizacijskih enot druge ravni policijskih uprav
(oddelkov) ste izpostavili, da pride do problema, in sicer zaradi sedmega odstavka 57. člena
Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave
in pravosodnih organih (v nadaljevanju Uredba), ki dopušča oblikovanje oddelkov v sektorjih
policijskih uprav z manj kot 5 delovnimi mesti le do racionalizacije števila policijskih uprav,
torej do izvedbe reorganizacije. Ob reorganizaciji bi bilo tako treba oddelke oblikovati v
skladu z določbami 36. člen Uredbe, torej za zaokrožena delovna področja, za katera se
sistemizira najmanj 5 delovnih mest in to v policijskih upravah, ki se združujejo, kakor tudi v
policijskih upravah, ki ne bodo reorganizirane. V nadaljevanju ste napisali, da je bilo
oblikovanje oddelkov v skladu s 36. člen Uredbe v vseh notranjih organizacijskih enotah
(službah direktorja, sektorjih kriminalistične policije, operativno komunikacijskih centrih in
sektorjih za operativno podporo) razen v sektorjih uniformirane policije. Menimo, da bi morali
isto kot ste predlagali za sektorje uniformirane policije predlagati tudi za sektorje
kriminalistične policije, saj tako kot v sektorjih uniformirane policije tudi v sektorjih
kriminalistične policije zaokrožena delovna področja po svoji vsebini tako različna, da jih ni
mogoče združiti v večje celote, da bi lahko zagotovili minimalno število 5 delovnih mest. Pri
tem pa je potrebno, kot ste napisali, upoštevati tudi dejstvo, da glede na kompleksnost
nalog, potrebo po koordinaciji in strokovno različnost delovnih področji, ni mogoče, da bi vse
javne uslužbence tako v sektorju uniformirane policije kot v sektorju kriminalistične policije
uspešno in učinkovito neposredno vodil en vodja sektorja. Pri tem pa želimo posebej
izpostaviti naše mnenje na predlog spremembe Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, številka 575/UP8/2011/1 z dne, 31. 1. 2011, ki smo ga poslali na MJU. V tem mnenju smo napisali, da v
Sindikatu policistov Slovenije ne vidimo smisla formiranja oddelkov z manj kot pet delovnimi
mesti v nekaterih sektorjih uniformirane policije, saj vodje teh oddelkov v skladu z novo
Uredbo o določitvi kriterijev za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence ne
bi dobili položajnega dodatka. Smiselno bi bilo, da se ustanovitev oddelkov z manj kot petimi
javnimi uslužbenci dopusti le tam, kjer imajo vodje pravico do položajnega dodatka, še boljša
rešitev pa bi bila to pravico (tako pravico do oddelkov z manj kot petimi javnimi uslužbenci,
kot tudi pravico do položajnega dodatka v takih enotah) omogočiti vsem operativnim enotam
policije, kot je bil naš predlog (oz. predlog PS SJS) v pogajanjih.
Na PU CE, KP in NM se na novo ustanovijo policijske postaje vodnikov službenih psov. Do
sedaj smo imeli »policijski postaji vodnikov službenih psov« ustanovljeni samo na območju
PU LJ in PU MB. Zavedamo se, da je za ustanovitev policijske postaje potrebno upoštevati
določene kriterije okrog števila sistemiziranih delovnih mest, vendar želimo pri tem
izpostaviti, da opravljajo iste naloge tudi v Enotah vodnikov službenih psov, kjer bi bilo
potrebno popraviti strukturo delovnih mest (presistemizirati bi bilo potrebno delovno mesto
vodje enote iz višješolskega delovnega mesta v visokošolsko ter v enoti določiti tudi delovno
mesto pomočnika vodje).
V normativnem delu Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji , delovnih mestih in nazivih v
Policiji (v nadaljevanju Akt) je v:
3. členu navedeno, da se 5. člen Akta spremeni, pri tem vas želimo opozoriti, da lahko pri
»oddelku za državno mejo in tujce« v oklepaju brišete besedo »samo«, saj so v oklepaju
naštete vse policijske uprave.
4. členu navedeno, da se spremeni 8. člen Akta: »Na območjih PU so organizirane naslednje
policijske postaje«, pri tem smo ugotovili naslednje nepravilnosti:
PU Celje: navedena je še vedno Postaja prometne policije Slovenj Gradec, ki je v prilogi
akta »SISDM« ni več, ravno tako je napačno poimenovana Policijska postaja vodnikov
službenih psov Koper, morala pa bi biti PPVSP Celje;
2
PU Koper: navedena je še vedno Postaja prometne policije Postojna, ki je v prilogi akta
»SISDM« ni več;
PU Novo mesto: navedena je še vedno Postaja prometne policije Krško, ki je v prilogi akta
»SISDM« ni več.
Negativne posledice pri projektu LIBRA ne prinašajo samo finančnih posledic, zaradi
reorganizacije na kadrovskem področju, ki bodo nastale zaradi povečanja nadomestila za
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ampak tudi nezadovoljstvo zaposlenih in
zunanje javnosti na območjih, kjer se policijske uprave ukinjajo.
Kot ste zapisali se bo zaradi ukinitve treh policijskih uprav 142 javnim uslužbencem povečala
razdalja od prebivališča do novega delovnega mesta. Pri tem velja ponovno opozoriti, da
bodo nekateri zaposleni zaradi tega od doma odsotni tudi več kot 13 ur. Delovno pravna
zakonodaja govori, da morajo imeti delavci, ki opravljajo delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času zagotovljen najmanj 11 urni počitek. Vsi vemo, da se pot na in iz dela ne
všteva v delovni čas, ampak bi kljub temu na tem mestu želeli opozoriti, da zaradi voženj na
daljših relacijah prihaja do izčrpanosti in utrujenosti zaposlenih, kar posledično vpliva tudi na
večjo izpostavljenost prometnim nesrečam in manjšo zavzetost za opravljanje dela.
Predlogu sprememb akta niste priložili podrobne vsebinske obrazložitve in analize projekta,
za katero je bilo obljubljeno, da jo bomo prejeli ob predlogu sprememb akta. Zaradi vseh
navedenih dejstev dejemo k predlogu sprememb akta negativno mnenje.
Prav tako bi opozorili, da se ne bomo mogli odzvati oz. pripraviti na usklajevalni sestanek, če
gradiva (podrobnejše obrazložitve in analize projekta) ne bomo prejeli pravočasno pred
sestankom.
S spoštovanjem,
Pripravil:
Aleksander ŽNIDARKO
Sekretar SPS
Franci FRANTAR
Generalni sekretar SPS
POSLANO :
- naslovu,
- arhiv.
3

Similar documents