Biva Lestet zaščita ostrešja

Comments

Transcription

Biva Lestet zaščita ostrešja
BOROSOL ultra
impregnacija
neizpirljivo sredstvo za zaščito lesa v obliki raztopine
Sredstvo za zaščito lesa po postopku premazovanja, oblivanja ali brizganja v zaprti komori , potapljanja in kotlovne
impregnacije
Preventivna zaščita lesa, vgrajenega znotraj ali zunaj (ne v stiku z zemljo) pred insekti oziroma njihovimi ličinkami - črvi (hišni
kozliček in ostali), glivami (npr. hišna goba) in trohnobo.
Z BOROSOl ultra impregnacijo učinkovito zaščitimo les vgrajen znotraj in zunaj (z izjemo lesa v stalnem stiku z zemljo in vodo)
pred insekti oz. njihovimi ličinkami-črvi, glivami, trohnobo in plavilu. Uporabo priporočamo za ostrešja, razne konstrukcije pa
tudi za druge lesene izdelke kot so ograje, pergole in opaži, le da jih moramo še dodatno zaščititi pred vremenskimi vplivi z
Lazurinom, ki les dodatno oplemeniti in polepša.
Zaščitno sredstvo zelo dobro prodira v les. Lahko je brezbarvno ali pa vsebuje označevalno barvilo. Aktivne učinkovine se
fiksirajo na les v nekaj urah. Sredstvo se nato ne izpira več (npr. ob padavinah).
Navodilo za uporabo:
Les, ki ga želimo impregnirati, mora biti suh (do 20% vlage) in čist, brez ostankov lubja. Površina je lahko skobljana ali
kosmata. Delovna temperatura (les in okolica) naj bo vsaj 5ºC.
Navzem: najmanj 200 g na m2 površine lesa
Pri delu uporabljamo osebna zaščitna sredstva .
Nanašamo lahko s čopičem, valjčkom, s potapljanjem , oblivanjem ali brizganjem v zaprti komori in kotlovno impregnacijo.
Zaščiten les se mora sušiti pod streho oz. ne sme biti izpostavljen padavinam, da ne pride do izpiranja v okolico.
Pri vseh načinih nanašanja moramo paziti, da dosežemo predpisano porabo. S čopičem in valjčkom sredstvo nanašamo v
smeri letnic. Pri postopku potapljanja naj to traja toliko časa, da se doseže predpisan navzem. Čas je odvisen od vrste lesa in
ga določimo s preizkusom. Les mora biti potopljen v sredstvo, vsa površina mora biti dobro omočena. Postopek brizganja se
lahko izvaja samo v zaprtih komorah. Pri nanašanju moramo preprečiti odtekanje sredstva v okolico (zemlja, vodotoki,
kanalizacija). Pri vseh postopkih moramo uporabljati lovilne posode, kamor se odteka višek sredstva. Sredstvo iz lovilnih posod
ponovno uporabimo v postopku.
Čas sušenja: Na otip 4-8 ur, dokončno 48 ur
Rok trajanja: Neomejen. Ne sme zmrzniti.
Čiščenje orodja: Z vodo takoj po uporabi. Vodo od čiščenja uporabimo za razredčevanje. Če to ni možno jo je treba odstraniti
kot poseben odpadek.
Skladiščenje: v originalno zaprti embalaži pri 5 ºC do 30 ºC
Nanašanje premaznih sistemov na impregniran les je možno šele, ko je les temeljito osušen (min. 72 ur, pri slabih pogojih
sušenja tudi več. Za vremensko/dekorativno zaščito priporočamo Lazurin. Pri premazih na vodni osnovi priporočamo
predhodni test znašanja. Sveže impregniran les ne sme biti izpostavljen padavinam.
BOROSOL ultra impregnacija
Xi
Opozorila:
Draži oči in kožo.
Škodljivo za vodne organizme.
Aktivne snovi: benzilalkildimetilamonijev klorid 99 g/l
Dražilno
Obvestila:
Hraniti izven dosega otrok.
Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in
zaščito za oči/obraz. Če pride do
zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati
embalažo in etiketo.
Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati
zdravniško pomoč.
Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna
navodila/varnostni list..
Se ne sme uporabljati za premazovanje savn,
čebeljih panjev, za les v stiku z rastlinami in za
les v stiku z nezapakiranimi živili ali krmili. Les,
vgrajen v prostorih s povečano vlago ali na
mestih, kjer lahko pride do kondenziranja vlage,
mora biti naknadno zaščiten s površinskim
premazom.
Ravnanje z ostanki in prazno embalažo:
Pravilnik o ravnanju z odpadki in Pravilnik o
odlaganju odpadkov.
Kl. št.: 03 02 00 Odpadna sredstva za zaščito lesa.
Ostanki in onesnažena embalaža spadata med
posebne odpadke. Ne sme se jih odlagati med
gospodinjske odpadke, ostankov ne izlivati v
kanalizacijo, zemljo ali vodotoke. Če pride do razlitja
uporabiti primeren absorbcijski material (pesek,
žaganje, zemlja).