antibakterijska akrilna barva

Comments

Transcription

antibakterijska akrilna barva
ab
antibakterijska
akrilna barva
ab
antibakterijska
lateks barva
stopnja sijaja:
mat
tehnicˇni list
OPIS
PODRO»JA UPORABE
ntibakterijska barva z mednarodnim certifikatom v EU akreditiranega laboratorija.
A
Na osnovi disperzije, brez topil in skoraj brez vonja.
a zaπËito in barvanje sten in stropov v prostorih. ©e posebej je primerna za moËno
Z
obremenjene prostore, kjer je zahtevana ËistoËa in higiena, kot so na primer
bolniπnice, ambulante, laboratoriji, lekarne, farmacevtska in prehrambena industrija,
πole, domovi starejπih obËanov, trgovine, hodniki, kopalnice in kuhinje.
PODLAGE
ementne povrπine, kot so beton, omet, estrih, mavËne povrπine. Prav tako je
C
namenjena za prebarvanje tapet iz papirja in starih disperzijskih premazov.
LASTNOSTI
sebuje mikro srebro, ki sproπËa srebrove ione, ki prepreËujejo delovanje
V
mikroorganizmov, na ljudi pa nimajo vpliva. Kvaliteta ustreza normi DIN EN 13300.
Pokrivnost je 1. stopnje pri uporabi 1 l za 7 m2. Odpornost proti mokremu drgnjenju je
3. stopnje, kar odgovarja normi odpornosti proti drgnjenju DIN 53778. Barva se hitro
suπi. V strjenem stanju je trdna, paropropustna, dobro polni, je fizioloπko neoporeËna.
Visoko pokrivna. Stopnja sijaja: mat.
TEHNI»NI PODATKI
PRIPRAVA PODLAGE
Gostota: Najniæja delovna temperatura: Stopnja sijaja:
Poraba: Ponoven nanos: 1,4 g/cm3
+ 5 °C
mat
cca 140 ml/m2 za 1 nanos
po pribliæno 4 do 6 urah
poπtevati moramo sploπna navodila za pripravo podlage. Pri kritiËnih podlagah
U
priporoËamo predhoden preizkus. Podlaga mora biti trdna, suha, brez prostih delcev,
cementne skramice, prahu, olja, maπËob in drugih snovi, ki lahko delujejo kot loËilci.
»e so betonske povrπine izravnane z izravnalno malto na bazi PCC, moramo potem,
ko se le ta strdi povrπino πe enkrat obdelati s peskanjem ali bruπenjem, da odstranimo
disperzijo, ki se naredi na povrπini.
Cementne povrπine, opeka, beton, disperzijske barve, ometi iz umetne mase,
tapete, stenske obloge iz steklenih vlaken
Temeljito oËistimo. Nove omete pustimo da se strdijo 2 do 4 tedne. Pri zelo vpojnih
podlagah priporoËamo grundiranje z globinsko impregnacijo AMAL 4060. Odlepljene
dele tapet popolnoma odstranimo.
avËne povrπine prebrusimo, da odstranimo sigasto skorjico in grundiramo z
M
globinsko impregnacijo AMAL 4060.
eobstojne stare premaze, lake in barve odstranimo s primernimi sredstvi.
N
Grundiramo z globinsko impregnacijo AMAL 4060.
lejne barve, πkrobna lepila in ostanke makulature (odpadni papir) popolnoma
K
operemo s podlage in grundiramo z globinsko impregnacijo AMAL 4060.
Luknje in razpoke zapolnimo s polnilnim kitom in grundiramo.
NAVODILO ZA UPORABO
arva je pripravljena za takojπno uporabo. Pred uporabo jo temeljito premeπamo.
B
RazliËno ali moËno vpojne povrπine, kakor tudi moËno kontrastne povrπine najprej
premaæemo z barvo, ki smo jo razredËili z najveË 10 % vode. Drugi, prekrivni premaz
eventuelno tudi redËimo vendar z najveË 5 % vode. Barvo nanaπamo s ËopiËem,
valjËkom ali razredËeno z brizganjem v 2 nanosih. Po impregniranju moramo z
nanosom barve poËakati pribliæno 24 ur pri 20 °C.
TONIRANJE
Lateks barvo lahko obarvamo z barvnimi koncentrati AMAL 2008.
SU©ENJE
ri + 20 °C in 65 % zraËni vlagi je povrπina suha po 4 do 6 urah, ko æe lahko nanesemo
P
drugi nanos. Popolnoma suha in trdna je po 3 dneh. Niæje temperature in veËja
zraËna vlaga podaljπajo navedene Ëase suπenja.
»I©»ENJE IN ODSTRANJEVANJE
elovno orodje takoj po uporabi operemo z vodo. Prazno oËiπËeno embalaæo lahko
D
ponovno uporabimo. TekoËe ostanke odstranimo kot barve na vodni osnovi, trdne
ostanke lahko vræemo v smeti. Pogodbene obveznosti ravnanja z embalaæo in
odpadno embalaæo smo prenesli na druæbo Interseroh d.o.o., Trzin, πtevilka pogodbe
135738.
SKLADI©»ENJE
a hladnem, suhem prostoru zaπËiteno pred zmrzovanjem ali pred direktno sonËno
N
svetlobo. Odprto embalaæo moramo vedno dobro zapreti. Rok trajanja 1 leto.
sebnost VOC: mejna vrednost za izdelek (kat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010).
V
Izdelek vsebuje <1 g/l VOC.
Varnostna opozorila in obvestila
Hraniti izven dosega otrok. Pri delu in suπenju poskrbimo za ustrezno prezraËevanje.
Ne vdihavati meglice. Ob dotiku z oËmi ali koæo takoj speremo z vodo. Ne izprazniti v
kanalizacijo ali zemljo.
PAKIRANJE 10 L
Barva: bela
OPOMBE
riporoËila za uporabo, ki jih dajemo v pomoË kupcem oz. izvajalcem, so sestavljena
P
na osnovi izkuπenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo
nikakrπnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. PriporoËamo,
da prilagodite meπanje in koliËino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem
sluËaju prepriËate o primernosti z vzorËnim nanaπanjem. Za πkodo povzroËeno zaradi
napaËne uporabe izdelka ali zaradi nepravilne uporabe in nekvalitetnega dela, ne
prevzemamo odgovornosti.
10 l
66 m2
Artikel: AMAL AB 4062
Prodajalec:
maj 2009
Proizvaja in prodaja:
AMAL d.o.o., Koprska 72A, Ljubljana
telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41
www.amal.si
v sodelovanju z
BIO MEDICO TRENDI
