Martina Batič - Slovenska filharmonija

Comments

Transcription

Martina Batič - Slovenska filharmonija
Slovenska
filharmonija
Spoštovani abonentke
in abonenti ter
obiskovalci koncertov
Slovenske filharmonije,
v veliko veselje in zadovoljstvo nam
je, da ste abonenti in naši zvesti
obiskovalci že veliko let. S tem v veliki
meri pripomorete k našemu obstoju in
uresničevanju našega namena. Vsak
obiskovalec je za nas zelo dragocen,
predvsem pa je pomembna spodbuda
za kakovostno delo in umetniško
(po)ustvarjalnost.
Kljub trudu, ki ga namenjamo
delovanju Slovenske filharmonije, smo
vendarle doživeli tudi trenutek, ko je
finančna situacija v naši državi pustila
neizbrisen pečat tudi pri nas. Zaradi
družbeno-ekonomskih sprememb
je namreč opazna tudi sprememba
v številu abonentov in poslušalcev
naših koncertov. Zaradi zmanjšanja
sredstev, ki jih dobivamo od našega
ustanovitelja, in lastnih prihodkov smo
bili prisiljeni sezono 2014/15 skrajšati
za en abonmajski koncert. Tako smo
jih za prihajajočo sezono načrtovali
po osem za vsak abonma. Razlog za
ta korak je predvsem dejstvo, da bi
na vsak način radi ohranili kakovost
programa in ne števila koncertov.
Kljub vsemu z optimizmom zremo
v prihodnost in upamo, da se bodo
razmere za nadaljnje ustvarjalno delo
izboljšale. Ob tej priložnosti Vas
prijazno prosim, da kot abonent/ka
Slovenske filharmonije svoje
zadovoljstvo prenesete na svoje bližnje
in nam tudi na ta način pomagate ohranjati
kakovostne glasbene programe.
Sami se zavedamo, da je ključnega pomena
prav načrtno nagovarjanje mlajših generacij,
ki bi nam ostale zveste še vrsto let. Zato
smo se odločili, da k sodelovanju oz.
prenovi podobe Slovenske filharmonije
povabimo Akademijo za likovno umetnost
in oblikovanje. Delo študentov je tudi
oblikovanje knjižice, ki jo imate v rokah.
Želim izpostaviti še partnerstvo kulture
in športa, ki ga je Slovenska filharmonija
sklenila z Nogometno zvezo Slovenije.
Skupaj gradimo dolgoročnejše sodelovanje
v obliki povezovanja ter širjenja enakih
pozitivnih vrednot v družbi 21. stoletja.
Za razumevanje sprememb, ki se obetajo
v prihajajoči sezoni, se Vam že vnaprej
zahvaljujem in hkrati upam, da smo Vas z
dosedanjim kvalitetnim delom prepričali in
boste (p)ostali naši partnerji.
Želim Vam obilo glasbenih užitkov v sezoni
2014/15.
S spoštovanjem,
Damjan Damjanovič
direktor Slovenske filharmonije
Dear subscribers and
visitors to the concerts
of the Slovenian
Philharmonic
It gives us great pleasure and
satisfaction that you have for many
years attended our concerts both as
longstanding subscribers and loyal
concertgoers. Each individual member
of our audience is highly valued, and
above all represents an important
motivation for quality work and artistic
creativity and performance.
In spite of the effort that we invest
in the operation of the Slovenian
Philharmonic, we have nonetheless
arrived at a point where the current
financial situation in Slovenia has left
an indelible mark on us as well. Due
to the socioeconomic changes, there
has been a noticeable change in the
number of subscribers and individual
concertgoers attending our concerts.
Given the reduction in resources made
available by our founder, as well as the
decline in our own income, we have
been forced to reduce the length of the
2014/15 season by one subscription
concert. Thus in the coming season we
have planned eight concerts in each
subscription series. The reason for
this step is above all to ensure that we
preserve the quality of the programme
rather than simply maintaining the
quantity of concerts at any cost.
Nonetheless, we look to the
future with optimism and hope that the
conditions for our further creative work
will improve.
I would like to take this opportunity to kindly
ask you, as a subscriber of the Slovenian
Philharmonic, to share your enthusiasm for
our concerts with those who are close to you,
thus helping us to maintain the quality of
the musical programme.
We are aware that it is of crucial importance
to focus our efforts on addressing the
younger generation, who will remain loyal
for many years to come. We have therefore
decided to invite the Academy of Fine
Arts and Design to collaborate with us in
renewing the visual image of the Slovenian
Philharmonic. The work of the students
includes the design of the booklet that you
have in your hands.
I would also like to highlight the partnership
of culture and sport that the Slovenian Philharmonic has entered into with the Football
Association of Slovenia. Together we are builbuilddin long-term cooperation in the sense of
ing
connecting and expanding the same positive
values in society of the 21st century.
I thank you in advance for your understanding of the changes that the coming season
will bring, and at the same time hope that
the quality of our work to date will convince
you to remain or become our partners.
I wish you abundant musical pleasure in the
2014/15 season.
Yours sincerely,
Damjan Damjanovič
Director of the Slovenian Philharmonic
Dragi abonenti in
prijatelji Orkestra
Slovenske filharmonije,
z velikim vznemirjenjem začenjam
obdobje šefinje dirigentke Orkestra
Slovenske filharmonije. V čast mi je,
da se pridružujem enemu najstarejših
in najodličnejših evropskih orkestrov,
in počaščena sem, da sem bila izbrana
za vodjo njegovih izvrstnih glasbenikov.
V prihajajoči sezoni se veselim
ponovnega srečanja z najbolj
znanimi velikimi deli simfoničnega
repertoarja, kot sta Beethovnova
Deveta in Mahlerjeva Tretja
simfonija, kot tudi z manj znanimi
mojstrovinami, med katere sodita tudi
Janáčkova Sinfonietta in Bergova
suita Lulu. Pripravili bomo slovenske
krstne predstavitve del nekaterih
najuglednejših še živečih skladateljev,
med njimi del Tana Duna, Sofije
Gubajduline, Johna Corigliana,
Kaije Saariaho in Lojzeta Lebiča.
V sodelovanju s Festivalom Slowind
bomo izvedli dela največjega
japonskega sodobnega skladatelja
Toruja Takemicuja, ki v izvedbi
vključujejo tudi tradicionalne japonske
instrumente. Naj naštejem še nekaj
imen solistov in dirigentov, ki se bodo
zvrstili v prihodnji sezoni: Dmitrij
Sitkovecki, Alban Gerhardt, Boris
Brovcin, Bernard Labadie, Valentina
Lisitsa in priznana slovenska
mezzosopranistka Bernarda Fink.
Navdušujeta me entuziazem
talentiranih članov Orkestra Slovenske
filharmonije in poznavalsko občinstvo, zato
bom predana doseganju najvišjih glasbenih
rezultatov. Kot lahko vidite, je moj načrt
spoštovati bogato glasbeno tradicijo orkestra
in obenem raziskovati nove ideje znotraj
repertoarja. Veselim se dela in sodelovanja
z najboljšimi mednarodnimi solisti in
gostujočimi dirigenti. Podpirala bom
priznane slovenske skladatelje in izvajalce
ter upam, da bom s tem na nove načine
vključila številne člane umetniške skupnosti.
Pravzaprav sem prepričana, da sem
odgovorna za to, da orkester in občinstvo
še bolj zbližam in tako ohranim položaj, ki
ga ima orkester kot sestavni del vodilnega
toka slovenskega kulturnega življenja.
Veseli me, ker bom lahko delovala
kot nova šefinja dirigentka Orkestra
Slovenske filharmonije.
Z lepimi željami,
Keri-Lynn Wilson
šefinja dirigentka Orkestra Slovenske
filharmonije
Dear audience and
friends of the Slovenian
Philharmonic Orchestra,
It is with a feeling of great excitement
that I begin my tenure as musical
director of the Slovenian Philharmonic
Orchestra. I am privileged to be
joining one of Europe’s oldest and
finest orchestras, and I am honoured
to have been chosen to lead its
excellent musicians.
In the coming season, I look forward to
revisiting some of the familiar giants
of the symphonic repertoire, such as
Beethoven’s Ninth Symphony and
Mahler’s Third Symphony, as well as
some lesser known masterpieces like
Janacek’s Sinfonietta and Berg’s Lulu
Suite. We will feature the Slovenian
premieres of works by some of the
most prominent living composers,
including Tan Dun, Sofia Gubaidulina,
John Corigliano, Kaija Saariaho and
Slovenia’s own Lojze Lebič. In
collaboration with the Slowind
Festival, we will perform one of the
most important works of Japan’s
greatest contemporary composer
Tōru Takemitsu, featuring authentic
Japanese instruments. Guest soloists
and conductors will include Dmitry
Sitkovetsky, Alban Gerhardt, Boris
Brovtsyn, Bernard Labadie, Valentina
Lisitsa and Slovenia’s renowned
mezzo-soprano Bernarda Fink.
Inspired by the enthusiasm of the
talented members of the Slovenian
Philharmonic Orchestra and by its knowl­
edgeable audience, I will be dedicated to
achieving the highest musical results.
My plan is to respect the orchestra’s great
musical tradition, while also exploring new
repertoire ideas. I look forward to working
in collaboration with the best international
soloists and guest conductors.
I will support Slovenia’s distinguished
composers and performing artists, and in
the process I hope to engage many members
of the artistic community in new ways.
In fact, I believe that my responsibility as the
Slovenian Philharmonic’s musical director is
to bring the orchestra and the public closer
together in order to maintain the orchestra’s
position as an integral part of mainstream
Slovenian cultural life.
I am delighted to be serving all of you as
the new chief conductor of the Slovenian
Philharmonic Orchestra.
Best wishes,
Keri-Lynn Wilson
Chief Conductor of the Slovenian
Philharmonic Orchestra
Spoštovani zvesti
poslušalci
Vokalnega abonmaja Slovenske filharmonije, cenjeni ljubitelji zborovske
glasbe, dragi naši obiskovalci
nedeljskih koncertov Slovenskega
komornega zbora.
Slovenska filharmonija že vrsto let
sestavlja Vokalni abonma v obliki cikla
osmih nedeljskih večernih koncertov.
Na sporede abonmajskih koncertov
uvrščamo dela slovenskih in tujih
zborovskih skladateljev, s katerimi
poskušamo nagovarjati strokovno,
pa tudi širše občinstvo. Naši zvesti
poslušalci ste v preteklih sezonah
posebej uživali v koncertih
R. Rasmussena, J. Prinza, R. Sunda, v
izvedbi Händlovega Mesije, pa Duru­
flejevega Rekviema, kar je seveda
opazila tudi strokovna kritika. Vse to
nam je dalo zagon in v nas vzbudilo
željo po kakovostnejšem muziciranju
na odru.
Nedeljski večeri s Slovenskim
komornim zborom in našimi gosti
se začenjajo s pogovori pred koncerti
ob 18. uri. Na njih muzikologi pred
obiskovalce razgrnejo širši pogled na
ustvarjalce glasbe, na njihove težnje in
želje, tudi način življenja in doživljanja
sveta. Tako je doživljanje in spremljanje koncerta globlje in bolj zaokroženo.
Takih nedeljskih večerov bo osem in
poskrbeli bomo, da bodo različni v
vseh pogledih. Dva večera sta rezervirana za gostujoče glasbenike, šest
večerov pa bo pripravil Slovenski
komorni zbor pod različnimi dirigentskimi
vodstvi. Na štirih večerih se boste srečali
s slovenskimi dirigenti; srečanja bodo pri­
pravili Marko Vatovec, Fernando P. Mejias
in Martina Batič, umetniški vodja zbora.
Med tujimi dirigenti bosta ponovno na odru
stara znanca zbora: Vladimir Kranjčević in
Tõnu Kaljuste, dobitnik nagrade grammy za
najboljšo zborovsko izvedbo leta 2013. Druga
dva abonmajska večera bosta namenjena
gostujočim glasbenikom, prvi bo solistični
pevski recital mezzosopranistke Monike
Bohinec, ki zdaj deluje v Dunajski državni
operi, drugega pa bodo oblikovali člani
britanske vokalne skupine VOCES8. To je
večkrat nagrajeni oktet, ki s svojimi programi – od angleških renesančnih skladb do
zanimivih priredb jazza in popa – obvladuje
odre malo drugače. Skrbno izbrani sporedi
koncertov prinašajo poklone skladateljem
različnih kultur in časov, ki sestavljajo mogočen spomenik na zborovskem kontinentu:
Gallus, Lebič, Mozart, Britten, Kjuj, Kõrvits,
Ginastera, Martinů ... in spomine nanje. Naj
Vam bo v naši družbi lepo.
Prisrčno vabljeni.
Martina Batič
umetniški vodja Slovenskega
komornega zbora
Dear loyal
subscribers
to the Vocal Subscription Series of
the Slovenian Philharmonic, choral
music lovers, and concertgoers of the
Slovenian Chamber Choir’s Sunday
concerts.
For a number of years, the Slovenian
Philharmonic has prepared the Vocal
Subscription Series, consisting of
a cycle of eight Sunday evening
concerts. Subscription concert programmes include works by Slovenian
and foreign choral composers
intended to appeal to the specialised
choral audience, as well as to the
broader public.
In the past concert seasons, you, our
loyal listeners, have particularly
enjoyed concerts by R. Rasmussen,
J. Prinz and R. Sund, as well the
performances of Händel’s Messiah
and Durufle’s Requiem, which have
also been noted by expert music critics.
All of this has given us new momentum
and awoken in us the desire to achieve
even higher quality music making
on stage.
Sunday evenings with the Slovenian
Chamber Choir and our guests will
start with pre-concert talks at 6 p.m.,
at which musicologists will open up to
the public a broader view of the creators of the music, their aspirations and
desires, as well as their way of life and
their experience of the world. This will
facilitate a more profound and complete concert experience. There will
be eight such Sunday evenings, and we will
ensure that they are diverse in every aspect.
Two evenings are reserved for guest musicians, while the Slovenian Chamber Choir will
prepare the remaining six evenings under
the leadership of various conductors.
At four evenings, you will meet Slovenian
conductors. The concerts will be prepared
by Marko Vatovec, Fernando P. Mejias and
Martina Batič, the choir’s artistic director.
Amongst the foreign conductors, the stage
will again be taken by the choir’s old ac­
quaintance Vladimir Kranjčević, as well as
by Tõnu Kaljuste, the Grammy Award winner
for the best choral performance in 2013.
The remaining two evenings of the series
will be dedicated to guest musicians.
The first will feature a solo recital by
mezzo-soprano Monika Bohinec, who is
currently active in the Vienna State Opera,
while the second will be programmed by
the British vocal group VOCES8, a multiple
award winning a cappella octet that demonstrates through its programmes – ranging
from early English music to interesting
arrangements of jazz and pop melodies –
a slightly different mastery of the stage.
The carefully selected concert programmes
pay tribute to and revive memories of
composers who, from various cultures and
periods, have built a powerful monument on
the choral continent: Gallus, Lebič, Mozart,
Britten, Kjuj, Kõrvits, Ginastera, Martinů, etc.
Enjoy our company!
You are warmly invited.
Martina Batič
Artistic Director of the Slovenian
Chamber Choir
Modri
abonma
Blue
series
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
Gallusova dvorana, Cankarjev dom,
ob 19.30
Gallus Hall, Cankarjev dom
at 7.30 p.m.
1
18. in 19. september 2014 ob 19.30
18 and 19 September 2014 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent
conductor
rog
horn
Jacek Kaspszyk
Andrej Žust
L. Lebič Uvertura za tri instrumentalne skupine
Overture for three instrumental groups
R. Strauss Koncert za rog in orkester št. 1 v Es-duru,
op. 11
Horn Concerto No. 1 in E-flat major,
Op. 11
E. Elgar Variacije Enigma, op. 36
Enigma Variations, Op. 36
2
16. in 17. oktober 2014 ob 19.30
16 and 17 October 2014 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent
conductor
biva
biwa
šakuhači
shakuhachi
Frédéric Chaslin
Junko Handa
Tadaši Tadžima
E. Chausson Viviane – uvertura, op. 5
Viviane – Overture, Op. 5
T. Takemicu Novembrske sledi
November Steps
C. Debussy Morje
La Mer
M. Ravel Plemeniti in sentimentalni valčki
Valses nobles et sentimentales
3
13. in 14. november 2014 ob 19.30
13 and 14 November 2014 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent
conductor
tolkala
percussion
Tan Dun
pozneje
TBA
M. de Falla Obredni ples ognja iz suite
Ljubezen čarovnica
Ritual Fire Dance from suite
El amor brujo
T. Dun Solze narave – koncert za tolkala
The Tears of Nature – Percussion
Concerto
Simfonična pesnitev treh not
Symphonic Poem on Three Notes
M. Ravel Bolero
4
11. in 12. december 2014 ob 19.30
11 and 12 December 2014 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
Mešani pevski zbor
Akademije za glasbo
Academy of Music Mixed Choir
dirigentka
conductor
sopran
soprano
mezzosopran
mezzo-soprano
tenor
tenor
bariton
baritone
Keri-Lynn Wilson
Maida Hundeling
Barbara Kozelj
Endrik Wottrich
Thomas Gazheli
A. Kumar novo delo
new work
L. van Simfonija št. 9 v d-molu, op. 125
Beethoven Symphony No. 9 in D minor,
Op. 125
5
19. in 20. februar 2015 ob 19.30
19 and 20 February 2015 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent in
solist
conductor and
soloist
Ignjat Solženicin
W. A. Mozart La Clemenza di Tito –
uvertura, K. 621
La Clemenza di Tito –
Overture, K. 621
Koncert za klavir in orkester št. 18
v B-duru, K. 456
Piano Concerto No. 18
in B-flat major, K. 456
A. Ljadov Kikimora, op. 63
I. Stravinski Simfonija v treh stavkih
Symphony in Three Movements
6
26. in 27. marec 2015 ob 19.30
26 and 27 March 2015 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent
conductor
flavta
flute
Ari Rasilainen
Aleš Kacjan
E. Grieg Peer Gynt – suita št. 1
Peer Gynth – Suite No. 1
K. Saariaho Krilo sanj – koncert za flavto
in orkester
Aile du songe – Flute Concerto
C. Nielsen Simfonija št. 5, op. 50
Symphony No. 5, Op. 50
7
9 in 10. april 2015 ob 19.30
9 and 10 April 2015 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent
conductor
klavir
piano
Hans Graf
Aleksander
Markovič
C. M. von Evrianta – uvertura
Weber Eurianthe – Overture
R. Schumann Simfonija št. 4 v d-molu, op. 120
Symphony No. 4 in D minor, Op. 120
P. I. Čajkovski Koncert za klavir in orkester št. 1
v b-molu, op. 23
Piano Concerto No. 1
in B-flat minor, Op. 23
8
21. in 22. maj 2015 ob 19.30
21 and 22 May 2015 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigentka
conductor
violina
violin
Keri-Lynn Wilson
Boris Brovcin
A. Berg Lulu – suita
Lulu – Suite
J. Brahms Koncert za violino in orkester
v D-duru, op. 77
Violin Concerto in D major, Op. 77
Oranžni
abonma
Orange
series
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
Gallusova dvorana, Cankarjev dom,
ob 19.30
Gallus Hall, Cankarjev dom,
at 7.30 p.m.
1
2. in 3. oktober 2014 ob 19.30
2 and 3 October 2014 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent
conductor
klavir
piano
Marcelo Lehninger
Martina Filjak
V. Avsec novo delo
new work
L. van Beethoven Koncert za klavir in orkester št. 5
v Es-duru, op. 73, »Imperator«
Piano Concerto No. 5 in E-flat major,
Op. 73, “Emperor”
F. Mendelssohn Simfonija št. 3 v a-molu,
Bartholdy op. 56, »Škotska«
Symphony No. 3 in A minor,
Op. 56, “Scottish”
2
6. in 7. november 2014 ob 19.30
6 and 7 November 2014 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent
conductor
sopran
soprano
Bernard Labadie
Lydia Teuscher
C. Ph. E. Bach Simfonija v Es-duru, Wq. 179
Symphony in E-flat major, Wq. 179
W. A. Mozart »Počivaj v miru, moje lepo življenje«,
arija Zaide iz opere Zaida
“Ruhe sanft, mein holdes Leben”,
Zaida’s aria from the opera Zaide
»V želji ...«, arija Suzane iz opere
Figarova svatba
“Al desio...”, Susanna’s aria from the
opera Le Nozze di Figaro
»Ah, to čutim ...«, arija Pamine iz
opere Čarobna piščal
“Ach, ich fühl’s...”, Pamina’s aria from
the opera Die Zauberflöte
Simfonija št. 39 v Es-duru, K. 543
Symphony No. 39 in E-flat major, K. 543
3
27. in 28. november 2014 ob 19.30
27 and 28 November 2014 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigentka
conductor
violončelo
cello
Keri-Lynn Wilson
Alban Gerhardt
A. Webern Passacaglia za orkester, op. 1
Passacaglia for Orchestra, Op. 1
A. Dvořák Koncert za violončelo in orkester
v h-molu, op. 104
Cello Concerto in B minor, Op. 104
E. Beran Meluzina – uvertura
Meluzina – Overture
L. Janáček Sinfonietta
4
12. in 13. februar 2015 ob 19.30
12 and 13 February 2015 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent
conductor
saksofon
saxophone
Pedro Halffter
Miha Rogina
M. Lazar novo delo
new work
A. Glazunov Koncert za altovski saksofon in
godalni orkester v Es-duru, op. 109
Concerto for Alto Saxophone and
Orchestra in E-flat major, Op. 109
J. Massenet El Cid – plesi iz opere
El Cid – Dances from the Opera
R. Strauss Don Juan, op. 20
5
5. in 6. marec 2015 ob 19.30
5 and 6 March 2015 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigentka
conductor
klavir
piano
Keri-Lynn Wilson
Valentina Lisitsa
P. I. Čajkovski Nevihta – simfonična fantazija
v f-molu, op. 18
The Tempest – Symphonic Fantasia in
F minor, Op. 18
D. Šostakovič Koncert za klavir in orkester št. 2
v F-duru, op. 102
Piano Concerto No. 2
in F major, Op. 102
S. Gubajdulina Pravljična pesnitev
Fairytale Poem
S. Prokofjev Zaljubljen v tri oranže – suita, op. 33
The Love for Three Oranges –
Suite, Op. 33
6
2. in 3. april 2015 ob 19.30
2 and 3 April 2015 at 7. 30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
dirigentka
conductor
Martina Batič
solisti pozneje
soloists TBA
J. S. Bach Pasijon po Janezu, BWV 245
St. John’s Passion, BWV 245
7
7. in 8. maj 2015 ob 19.30
7 and 8 May 2015 at 7.30 at p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent
in solist
conductor
and soloist
Dmitrij Sitkovecki
J. Adams Predsednikovi plesi (iz opere Nixon
na Kitajskem)
The Chairman Dances (from the opera
Nixon in China)
J. Corigliano Rdeča violina – suita za violino
in orkester
The Red Violin – Suite for Violin and
Orchestra
S. Rahmaninov Simfonični plesi, op. 45
Symphonic Dances, Op. 45
8
28. in 29. maj 2015 ob 19.30
28 and 29 May 2015 at 7.30 at p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
Mladinski pevski zbor RTV Slovenija
RTV Slovenia Youth Choir
dirigentka
conductor
mezzosopran
mezzo-soprano
Keri-Lynn Wilson
Bernarda Fink
G. Mahler Simfonija št. 3 v d-molu
Symphony No. 3 in D minor
Vokalni
abonma
Vocal
series
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
Dvorana Marjana Kozine,
Slovenska filharmonija,
ob 19.00
Marjan Kozina Hall,
Slovenian Philharmonic
at 7.00 p.m.
1
28. september 2014 ob 19.00
28 September 2014 at 7.00 p.m.
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
Instrumentalni sestav
Instrumental ensemble
dirigentka
conductor
Martina Batič
J. Handl Ne vem, kaj je ljubezen
Gallus Nescio quid sit amor
L. Lebič Ljubezen iz kantate Zgodbe
L’amour from the cantata Fables
J. Handl Naj te ne prevzame
Gallus Nec Veneris, nec tu vini
Zavist se bohoti
Pascitur in vivis livor
L. Lebič Skopost iz kantate Zgodbe
Avarice from the cantata Fables
J. Handl Kaj mi, razjedajoča zavist
Gallus Quid mihi livor
Pridite, muze
Adeste Musae
Zakon in narava
Lex et natura
L. Lebič Hvalnica svetu
Hymn to the World
2
mezzosopran
mezzo-soprano
klavir
piano
26. oktober 2014 ob 19.00
26 October 2014 at 7.00 p.m.
Monika Bohinec
Lech Napierala
G. Mahler Pesmi na besedila Friedricha Rückerta
Rückert-Lieder
A. Fries Štiri pesmi na besedila Huga von
Hofmannsthala, op. 27
Vier Lieder nach Texten von Hugo von
Hofmannsthal, Op. 27
G. Puccini In ptičica poje
E l'uccelino canta
Sonce in ljubezen
Sole e amore
Umreti?
Morire?
Zemlja in morje
Terra e mare
Zlate sanje
Sogno d'or
S. Rahmaninov Ti si kakor roža, op. 8/2
Du bist wie eine Blume, Op. 8/2
Vojakova žena, op. 8/4
Die Frau des Soldaten, Op. 8/4
V skrivnostnem molku noči, op. 4/3
Im geheimnisvollem Schweigen der
Nacht, Op. 4/3
Ne poj, lepotica, op. 4/4
Singe nicht, du Schöne, Op. 4/4
Vse mi je odvzel, op. 26/2
Alles nahm er von mir, Op. 26/2
Nikar ne žaluj
Gräme dich nicht
Čas je, op. 14/12
Es ist die Zeit, Op. 14/12
3
23. november 2014 ob 19.00
23 November 2014 at 7.00 p.m.
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
dirigent
conductor
Vladimir Kranjčević
G. P. da Maša papeža Marcela
Palestrina Missa papae Marcelli
B. Britten Poročna pesem, op. 46
A Wedding Anthem, Op. 46
Kratka maša v D-duru, op. 63
Missa brevis in D, Op. 63
Antifona, op. 56b
Antiphon, Op. 56b
Te Deum, op. 32
4
21. december 2014 ob 19.00
21 December 2014 at 7.00 p.m.
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
dirigentka
conductor
Martina Batič
solisti pozneje
soloists TBA
N. Kedrov Oče naš
Our Father
A. Kastalski Betlehemski pastirji
Shepherds of Bethlehem
K. Stecenko Angeli so vzklikali
The Angels Cried
A. Pärt Božja mati in Devica
Mother of God and Virgin
V. Silvestrov Štiri duhovne pesmi
Four Spiritual Songs
C. Kjuj Pesem presvete matere Božje
(Magnificat), op. 93
Song of the Most Holy Mother of God
(Magnificat), Op. 93
G. Svidrov Videč čudežno rojstvo
Seeing the Miraculous Birth
C. Kjuj Moja duša poveličuje Gospoda, op. 98
My Soul Exults the Lord, Op. 98
P. Česnokov Vse stvarstvo se raduje, op. 15/110
All of Creation Rejoices, Op. 15/110
5
25. januar 2015 ob 19.00
25 January 2015 at 7.00 p.m.
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent
conductor
W. A. Mozart
Tõnu Kaljuste
Pozdravljeno, Rešnje telo, K. 618
Ave verum corpus, K. 618
E. S. Tüür Rekviem
Requiem
W. A. Mozart Sveta Marija, K. 273
Sancta Maria, K. 273
T. Kõrvits Kreekov zvezek
Kreek’s Notebook
6
Vokalna skupina
Vocal Group
15. marec 2015 ob 19.00
15 March 2015 at 7.00 p.m.
VOCES8
W. Byrd Radostno prepevajte
Sing Joyfully
G. P. da Magnificat v prvem tonovskem načinu
Palestrina Magnificat Primi Toni
C. Monteverdi Pojte Gospodu
Cantate Domino
N. ‘King’ Cole Vzravnaj se in leti naravnost
prir. /arr. J. Clements Straighten Up and Fly Right
O. Blackwell Vročica
prir. /arr. J. Clements Fever
Simon and Gospa Robinson
Garfunkel Mrs Robinson
prir./arr. P. Smith
A. Levine Molitve sv. Avguština
St Augustine Prayers
Tradicionalna Odkradi se k Jezusu
prir. /arr. D. Blackwell Steal Away to Jesus
T. Morley Ogenj! Ogenj!
Fire! Fire!
P. Passereau On je lep in dober
Il est bel et bon
D. Ellington Nič ne pomeni
prir. /arr. Ben Parry It Don’t Mean a Thing
M. Hamlisch In Nihče ne naredi tega bolje
C. Bayer-Sager Nobody Does it Better
prir. /arr. J. Clements
G.Gershwin Udari na ta bas
prir. /arr. J. Clements Slap That Bass
7
26. april 2015 ob 19.00
26 April 2015 at 7.00 p.m.
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
Instrumentalni sestav
Instrumental ensemble
dirigent
conductor
klavir
piano
Fernando P. Mejias
Tatjana Kaučič
T. de Torrejón y Moj neprespani lastnik
Velasco Desvelado dueño mío
D. Zipoli Hvalite, dečki, Gospoda
Laudate pueri
R. Caamaño Psalm 114, op. 10
Psalmus CXIV, Op. 10
A. E. Ginastera Žalostinke preroka Jeremije, op. 14
Hieremiae prophetate lamentationes,
Op. 14
C. Guastavino Indianas 1
G. Graetzer Kvodlibet argentinskih otroških pesmi
Quodlibet de canciones infantiles
argentinas
B. Corona Ščit srca
Corazón coraza
A. Piazzolla Fuga in skrivnost
prir. /arr. E. Ferraudi Fuga y misterio
J. Viñas Sanje o trgatvi
prir. /arr. R. Mansila El sueño de la vendimia
A. Zitarrosa Vse zraste iz noge
prir. /arr. L. Cangiano Crece desde el pie
8
24. maj 2015 ob 19.00
24 May 2015 at 7.00 p.m.
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
dirigent
conductor
Marko Vatovec
B. Martinů Mikeš z gora
Mikeš z hor
P. Eben Besede modrosti št. 1 in 3
Verba sapientiae No. 1 and 3
P. Šivic Ana pastirska
A Shepherd Song
Ana pesm’ca s paše
A Song for Grazing
Čist nora pesm
Utterly Crazy Song
Aufbiksarska
“Aufbiksarska” Song
Še ena aufbiksarska poja
Another “Aufbiksarska” Song
M. Lipovšek Večer
Evening
Starka za vasjo
The Old Woman Beyond the Village
Vihar
The Windstorm
Pesem
A Song
S. Vremšak Tri pesmi iz ciganske poezije
Three Songs on Gypsy Poems
16. Festival Slowind
2014
16th Slowind Festival 2014
Soočenje s tišino
Confronting Silence
Glasba iz Japonske
Music from Japan
umetniški vodja Robert Aitken
artistic director
a
11. oktober 2014 ob 19.00
11 October 2014 at 7.00 p.m.
Slovenska kinoteka,
Miklošičeva 28, Ljubljana
Slovenian Cinémateque,
Miklošičeva 28, Ljubljana
projekcija filma
film screening
Vzhajajoče
sonce
Rising Sun
režija Philip Kaufman
director
glasba Toru Takemicu
music
1
12. oktober 2014 ob 20.00
12 October 2014 at 8.00 p.m.
Slovenska filharmonija
Slovenian Philharmonic
Valovi
Waves
spored Toru Takemicu
programme Robert Aitken
izvajalci Robert Aitken (flavta, dirigent),
performers Slowind z gosti
Robert Aitken (flute, conductor),
Slowind and guests
2
14. oktober 2014 ob 20.00
14 October 2014 at 8.00 p.m.
Slovenska filharmonija
Slovenian Philharmonic
Urok dežja
Rain Spell
spored Alja Zore
programme Toru Takemicu
Tadeja Vulc
Džodži Juasa
Daj Fudžikura
izvajalci Džunko Handa (biva), Tadaši
performers Tadžima (šakuhači), Robert Aitken,
Slowind z gosti
Junko Handa (biwa), Tadashi
Tajima (shakuhachi), Robert Aitken,
Slowind and guests
3
14. oktober 2014 ob 22.30
14 October 2014 at 10.30 p.m.
Slovenska filharmonija
Slovenian Philharmonic
Nočni koncert
Late Night Concert
spored Toru Takemicu
programme Džo Kondo
Tošio Hosokava
Daj Fudžikura
izvajalci Robert Aitken, Aleš Kacjan,
performers Matej Zupan, Liza Hawlina,
Paolo Calligaris in drugi
Robert Aitken, Aleš Kacjan,
Matej Zupan, Liza Hawlina,
Paolo Calligaris and others
b
15. oktober 2014 ob 19.00
15 October 2014 at 7.00 p.m.
Slovenska kinoteka,
Miklošičeva 28, Ljubljana
Slovenian Cinémateque,
Miklošičeva 28, Ljubljana
projekcija filma Ran (Kaos)
film screening Ran (Chaos)
režija Akira Kurosava
director
glasba Toru Takemicu
music
4
16. in 17. oktober 2014 ob 19.30
16 and 17 October 2014 at 7.30 p.m.
Gallusova dvorana, Cankarjev dom
Gallus Hall, Cankarjev dom
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
Novembrske sledi
November Steps
spored Ernest Chausson
programme Claude Debussy
Toru Takemicu
Maurice Ravel
dirigent Frédéric Chaslin
conductor
solista Džunko Handa (biva), Tadaši
soloists Tadžima (šakuhači)
Junko Handa (biwa), Tadashi Tajima
(shakuhachi)
c
17. oktober 2014
17 October 2014
Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani
Faculty of Arts of the
University of Ljubljana
Mednarodna glasbena
delavnica
International Music Workshop
predavatelj Tošio Hosokava
lecturer
5
18. oktober 2014 ob 20.00
18 October 2014 at 8.00 p.m.
Slovenska filharmonija
Slovenian Philharmonic
Pojoči vrt
Singing Garden
Tošio Hosokava,
portret skladatelja
Toshio Hosokawa,
Portrait of a Composer
spored Tošio Hosokava
programme
izvajalci Majumi Mijata (šo), Klemen Leben
performers (harmonika), Naoko Jošino (harfa),
Slowind z gosti
Mayumi Miyata (shō), Klemen Leben
(accordion), Naoko Yoshino (harp),
Slowind and guests
6
19. oktober 2014 ob 20.00
19 October 2014 at 8.00 p.m.
Slovenska filharmonija
Slovenian Philharmonic
Češnjevi cvetovi
Cherry Blossoms
spored Toru Takemicu
programme Toši Ičijanagi
Uroš Rojko
Džodži Juasa
izvajalci Komorni zbor Ave, Jerica Gregorc
performers Bukovec (dirigentka), Majumi
Mijata (šo), Džunko Handa (biva)
Ave Chamber Choir, Jerica Gregorc
Bukovec (conductor), Mayumi Miyata
(shō), Junko Handa (biwa)
7
21. oktober 2014 ob 20.00
21 October 2014 at 8.00 p.m.
Slovenska filharmonija
Slovenian Philharmonic
Proti morju
Toward the Sea
spored Tošio Hosokava
programme Toru Takemicu
izvajalci
performers
Robert Aitken, Majumi Mijata (šo),
Naoko Jošino, Nicoletta Sanzin (harfi),
Komorni godalni orkester Slovenske
filharmonije, Slowind z gosti
Robert Aitken, Mayumi Miyata (shō),
Naoko Yoshino, Nicoletta Sanzin (harps),
Slovenian Philharmonic String Chamber
Orchestra, Slowind and guests
Prodaja vstopnic pri blagajni Slovenske
filharmonije in v Slovenski kinoteki.
Tickets will be available at the Slovenian
Philharmonic and Slovenian Cinémateque
box office.
Prvi filharmonični
festival baročne glasbe
1st Philharmonic Festival of
Baroque Music
umetniški vodja Matej Šarc
artistic director
Infida
Večer Händlovih arij iz oper
Alcina in Ariodante
An evening of Händel arias from
the operas Alcina and Ariodante
Petek, 9. januar 2015, ob 19.30
Friday 9 January 2015 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent
conductor
Matej Šarc
mezzosopran Barbara Kozelj
mezzo-soprano
G. F. Händel Sinfonia, Musette in Menuet iz opere
Alcina, HWV 34
Sinfonia, Musette and Menuet from the
opera Alcina, HWV 34
»Sladko čustvo mi laska«
arija Ruggiera iz opere Alcina, HWV 34
“Mi lusinga il dolce affetto”
Ruggiero’s aria from the opera
Alcina, HWV 34
G. F. Händel
»Nastop prijetnih sanj«
iz opere Alcina, HWV 34
“Entrée des songes agréables”
from the opera Alcina, HWV 34
»Zeleni travniki«
arija Ruggiera iz opere Alcina, HWV 34
“Verdi prati”
Ruggiero’s aria from the opera
Alcina, HWV 34
Concerto grosso št. 2 v B-duru,
op. 3, HWV 313
Concerto Grosso No. 2 in B-flat major,
Op. 3, HWV 313
»V Ircani je ...«
arija Ruggiera iz opere Alcina, HWV 34
“Sta nell’ Ircana...”
Ruggiero’s aria from the opera
Alcina, HWV 34
Concerto grosso št. 10 v d-molu,
op. 6, HWV 328
Concerto Grosso No. 10 in D minor,
Op. 6, HWV 328
Sinfonia k 2. dejanju opere
Ariodante, HWV 33
Sinfonia to Act 2 of the opera
Ariodante, HWV 33
»Je še živ? Smej se, nezvesta ...«
recitativ in arija Ariodanteja iz opere
Ariodante, HWV 33
“E vivo ancora? Scherza infida ...”
Ariodante’s recitative and aria from
the opera Ariodante, HWV 33
Sinfonia k 3. dejanju opere
Ariodante, HWV 33
Sinfonia to Act 3 of the opera
Ariodante, HWV 33
G. F. Händel »Za nočjo«
arija Ariodanteja iz opere
Ariodante, HWV 33
“Dopo note”
Ariodante’s aria from the opera
Ariodante, HWV 33
Suita v D-duru,
»Glasba na vodi«, HWV 349
Suite in D major,
“Water Music”, HWV 349
Poročena
Married
petek, 16. januar 2015, ob 19.30
Friday 16 January 2015 at 7.30 p.m.
Ansambel Slovenske filharmonije
Ensemble of the Slovenian Philharmonic
sopran Sally Sanford
soprano
J. S. Bach Suita št. 2 v h-molu, BWV 1067
Suite No. 2 in B minor, BWV 1067
»Zbežite zdaj, ve temne sence«
BWV 202 – poročna kantata
“Weichet nur, betrübte Schatten”
BWV 202 Wedding Cantata
»O, prelepi dan, zaželeni trenutek«
BWV 210 – poročna kantata
“O holder Tag, erwünschte Zeit”
BWV 210 – Wedding Cantata
Brandenburški koncert št. 5
v D-duru, BWV 1050
Brandenburg Concerto No. 5
in D major, BWV 1050
La Bizzare
Petek, 30. januar 2015, ob 19.30
Friday 30 January 2015 at 7.30 p.m.
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenian Philharmonic Orchestra
dirigent, oboa
conductor, oboe
Matej Šarc
violina Janez Podlesek
violin
G. Ph. Telemann Uvertura v D-duru k Slavnostnemu
oratoriju ob 100-letnici hamburške
admiralitete, TWV 24:1
Overture in D major to the Festive
Oratorio on the 100th Anniversary of
the Hamburg Admiralty, TWV 24:1
Koncert za violino v A-duru,
»Žabe«, TWV 51:A4
Violin Concerto “Les Rainettes
(The Frogs)” in A major, TWV 51:A4
Uvertura »Alster«, TWV 55:F11
“Alster” Overture, TWV 55:F11
Suita »La Bizarre« v G-duru,
TWV 55:G2
Suite “La Bizarre” in G major,
TWV 55:G2
Koncert za oboo v D-duru, TWV 51:D5
Oboe Concerto in D major, TWV 51:D5
Uvertura, združena s tragikomično
suito v D-duru, TWV 55:D22
Ouverture jointes d’une suite
tragi-comique in D major, TWV 55:D22
Načini plačevanja
Vpis za abonente, Vplačate priloženo položnico
ki želite obnoviti najpozneje do 30. maja 2014
stare sedeže (prijavnice ni treba poslati).
Znesek vpišite sami glede na izbrani
način plačila (navedeni so v tabelah).
Abonmajsko izkaznico boste prejeli
po pošti.
Vpis za vse, ki
želite zamenjati
sedeže/abonma
ali vpisati novega
člana
Pošljite izpolnjeno prijavnico
najpozneje do 30. maja 2014.
Abonma boste plačali ob vpisu
(ob vpisu boste dobili tudi
abonmajsko izkaznico).
Upokojenci, študentje in dijaki
lahko ob veljavnem dokazilu
(indeks, potrdilo o šolanju,
upokojenska kartica) uveljavljajo
50 % popusta za sedeže II. in
III. kategorije.
Vstopnica ni prenosljiva.
Obisk koncerta je mogoč z
abonmajsko vstopnico za
tekočo sezono.
Pri plačilu v celoti Vam pripada 10 %
popusta, če se odločite za obročno
plačevanje, boste plačali polno ceno
abonmaja.
Plačevanje je možno z gotovino,
kreditnimi karticami (Visa,
Mastercard, Diners, Karanta,
American Express) ali položnicami.
Položnice boste prejeli po pošti.
Če se do 30. maja 2014 ne boste
odzvali, bomo Vaše sedeže ponudili
drugim abonentom.
Vpis za nove
abonente in
stare, ki bodo
poslali prijavnico
Od 16. do 20. junija 2014
od 11. do 13. in od 15. do 18. ure
v Slovenski filharmoniji,
Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana.
Zamenjava Če ne morete obiskati koncerta v
termina v okviru svojem terminu, Vam bo Cankarjev
istega abonmaja dom izdal vstopnico za drugi
termin. Abonmajsko izkaznico
prinesete na blagajno Cankarjevega
doma najpozneje dva dni pred
koncertom. Brezplačno Vam bodo
izdali vstopnico za drugi koncert v
okviru istega abonmaja, abonmajska
izkaznica pa ostane v Informacijskem
središču Cankarjevega doma do
dneva po drugem koncertu.
Cene abonmajev
2014/15
Orkester Slovenske
filharmonije: Modri
in Oranžni abonma
Redni abonenti
plačilo
v celoti
10% popusta
polna
cena
abonmaja
obrok
polne
cene (4x)
I. kategorija
144 €
160 €
40 €
II. kategorija
115 €
128 €
32 €
III. kategorija
97 €
108 €
27 €
Upokojenci, študentje in dijaki
plačilo
v celoti
10% popusta
polna
cena
abonmaja
obrok
polne
cene (4x)
/
/
/
II. kategorija
57,5 €
64 €
16 €
III. kategorija
48,5 €
54 €
13,5 €
I. kategorija
Četrtek
Petek
Modri 1
Modri 2
Oranžni 1
Oranžni 2
8 koncertov v Gallusovi dvorani,
Cankarjev dom
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
Parter
Ground floor
Prvi balkon
Dress circle
Drugi balkon
Upper circle
Prodaja in cene vstopnic
za posamezne koncerte
Orkestra Slovenske
filharmonije
Ticket sales and prices for Slovenian
Philharmonic Orchestra concerts
Modri 5, 6 in Oranžni 1, 4, 7
Blue 5, 6 and Orange 1, 4, 7
I. kategorija
20 €
II. kategorija
16 €
III. kategorija
12 €
IV. kategorija
8/6 €*
Modri 1, 2, 7 in Oranžni 2, 3, 6
Blue 1, 2, 7 and Orange 2, 3, 6
I. kategorija
II. kategorija
26 €
20,5 €
III. kategorija
16 €
IV. kategorija
10/8 €*
Modri 3, 4, 8 in Oranžni 5, 8
Blue 3, 4, 8 and Orange 5, 8
I. kategorija
33 €
II. kategorija
26 €
III. kategorija
20 €
IV. kategorija
13,5/10 €*
Cankarjev dom
Informacijsko središče
in prodaja vstopnic
Information Centre and
Box Office
T + 386 1 24 17 299
+ 386 1 24 17 300
F + 386 1 24 17 322
E [email protected]
[email protected]
www.cd-cc.si
Prodaja vstopnic v Informacijskem
središču CD (podhod Maximarketa).
Odprto vsak delovnik od 11. do 13. in od
15. do 20. ure, ob sobotah od 11. do 13. in
uro pred začetkom prireditev. Imetniki
kartic (NLB, Eurocard/Mastercard, Visa,
Diners, American Express) si lahko
vstopnice zagotovite po telefonu.
Izkoristite 5 % popusta pri spletnem
nakupu na www.cd-cc.si.
Tickets for concerts at the Gallus Hall,
Cankarjev Dom, can be purchased at
the CD Information Centre/Box Office
(Maximarket lower arcade). Open
weekdays from 11 am to 1 pm and from
3 pm to 8 pm, Saturdays from 11 am to
1 pm, and one hour before the
performance. Credit cards are welcome
(NLB, Eurocard/Mastercard, Visa,
Diners,American Express). Tickets can be
purchased by telephone.
Take advantage of a 5 % discount on
online ticket purchases at www.cd-cc.si.
*
popust za mlajše od 25
in starejše od 65 let
discount for people under
25 and over 65 years of age
Cene abonmajev
2014/15
Slovenski komorni
zbor: Vokalni abonma
Redni abonenti
plačilo
v celoti
10% popusta
polna
cena
abonmaja
obrok
polne
cene (4x)
I. kategorija
82 €
92 €
23 €
II. kategorija
63 €
70 €
17,5 €
Upokojenci, študentje in dijaki
plačilo
v celoti
10% popusta
polna
cena
abonmaja
obrok
polne
cene (4x)
I. kategorija
50 €
56 €
14 €
II. kategorija
39 €
44 €
11 €
8 koncertov v Dvorani Marjana
Kozine, Slovenska filharmonija
I. kategorija
II. kategorija
Parter
Ground floor
Balkon
Dress circle
Prodaja in cene vstopnic
za posamezne koncerte
Slovenskega komornega
zbora
Ticket sales and prices for Slovenian
Chamber Choir concerts
Vokalni abonma
Vocal series concerts
I. kategorija
13/11 €*
II. kategorija
11/9 €*
Prodaja vstopnic uro pred
koncertom pri blagajni Slovenske
filharmonije.
Tickets are available at the
venue one hour before the
performance.
Rezervacija vstopnic
Ticket reservations
T + 386 1 24 10 800
E [email protected]
*
popust za mlajše od 25
in starejše od 65 let
discount for people under
25 and over 65 years of age
Orkester Slovenske
filharmonije
Slovenian Philharmonic
Orchestra
2014/15
Šefinja Keri-Lynn Wilson
dirigentka
Chief Conductor
Koncertna Miran Kolbl
mojstra Janez Podlesek
Concertmasters
Prve violine Vera Belič
1st Violins Monika Ivančev
Matic Anžej
Žiga Cerar
Oliver Dizdarević Škrabar
Bojan Erjavec
Žiga Faganel
Mojca Fortin
Katarina Jurca
Matjaž Porovne
Mojca Rukavina
Maja Savnik
Rado Šteharnik
Matjaž Žižek
Druge violine Irina Kevorkova
2nd Violins
Roman Leskovic, k. g.
Rok Zgonc
Milena Dostal
Želimir Đonlić
Marijana Gregorič
Romana Kokalj
Damjana Kožar
Ajda Kralj
Natalija Popov Vesel
Petar Prendžov
Miloš Simić
Jelena Šarc
Viole Aleksandar Milošev
Violas Marija Rome
Maja Babnik Ravnikar
Tomaž Malej
Eva Kacjan
Emil Kopše
Marina Kopše
Ivan Krstić
Zoltan Kvanka
Nejc Mikulič
Marjeta Škrjanc
Marjetka Šuler Borovšak
Sonja Vukovič
Violončeli Andrej Petrač
Cellos Igor Škerjanec
Gregor Marinko
Ivan Šoštarič
Petra Gačnik Greblo
Klemen Hvala
Gordana Keller Petrej
Jošt Kosmač
Alenka Helena Kovačič
Pavel Rakar
Martin Sikur
Kontrabasi Petar Brčarević
Contrabasses
Jakob Ivan
Borut Kantušer
Đorđe Malkoć
Krešimir Mikulčić
Mateja Murn Zorko
Blaž Zupan
Flavte Matej Grahek
Flutes Aleš Kacjan
Patricija Mihelač Korica
Jana Trošt
piccolo
Oboe Matjaž Rebolj
Oboes Matej Šarc
Nicola Bignozzi
Melina Todorovska
angleški rog/cor anglais
Klarineti Jurij Jenko
Clarinets Massimiliano Miani
Dušan Sodja
Darko Abram, k. g.
basovski klarinet/bass clarinet
Fagoti Paolo Calligaris
Bassoons Zoran Mitev
Miha Petkovšek
Rogovi Justin Felicijan
Horns Jože Rošer
Aurélie Marie Hélène Roussel
Maja Burger Zgonc
Robert Prednik
Metod Tomac
Trobente Tibor Kerekeš
Trumpets Franc Kosem
Dejan Glamočak
Igor Konečnik
Pozavne Marko Ilić
Trombones Domen Jeraša
Žan Tkalec
Wolf-Hagen Hoyer
basovska pozavna/bass trombone
Tuba Janez Žnidaršič
Tuba
Timpani Darko Gorenc
Timpani
Tolkala Barbara Kresnik
Percussion Matevž Bajde
Franci Krevh
Harfa Urška Križnik Zupan
Harp Aleksandra Verbicka
harfa in instrumenti s tipkami
harp and keyboard instruments
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
Umetniški vodja Martina Batič
in pomočnica
direktorja
za zbor
Artistic Director
and assistant to
the Director for
the Choir
Asistent Fernando Pablo Mejias
dirigenta zbora
Assistant Choir
Conductor
Korepetitorka Tatjana Kaučič
Piano
Accompanist
Soprani Zdenka Anžur Tozon
Sopranos Helena Čebul
Anamarija Lazarevič
Katarina Lenarčič
Mateja Langus
Renata Oberstar
Suzana Omejc
Monika Popivoda
Polonca Ribič Žnidaršič
Renata Vereš Klančič
Alti Mihaela Artač
Altos Urška Bernik
Katjuša Košir Bukovec
Mateja Kunstek
Emilija Lavriha
Marta Marolt
Marjetka Prelovšek
Anja Trilar
Romana Vengust
Darja Vevoda
Vladimira Vremšak
Tenorji Gašper Banovec
Tenors Igor Drnovšek
Marjan Jančič
Robert Kožar
Andrej Levec
Martin Logar
Fernando P. Mejias
Peter Pirnat
Marjan Podgrajšek
Marjan Ravnik
Basi Matija Bizjan
Basses Mateo Debevec
Matevž Kink
Tomaž Koder
Jan Kuhar
Tadej Osvald
Rok Rakar
Matjaž Strmole
Boris Vremšak
Slovenska filharmonija
Slovenian Philharmonic
E [email protected]
Slovenski komorni zbor
Slovenian Chamber Choir
E [email protected]
Kongresni trg 10
1000 Ljubljana
T +386 1 2410 800
F +386 1 2410 900
www.filharmonija.si
Slovenska filharmonija
Academia philharmonicorum
@SFilharmonija
izdala
prevod
jezikovni pregled
oblikovanje
in prelom
fotografije
tisk
naklada
Slovenska filharmonija,
zanjo direktor Damjan Damjanovič
Neville Hall
Eva Blumauer
ALUO, Univerza v Ljubljani
Arhiv Slovenske filharmonije
Birografika Bori, Ljubljana
4.000 izvodov
Ljubljana, april 2014
ISSN 2350-5117
Ustanoviteljica Slovenske filharmonije
je vlada Republike Slovenije.
Slovensko filharmonijo finančno omogoča
Ministrstvo za kulturo RS.
Slovenska filharmonija si pridržuje pravico
do sprememb v programu.

Similar documents