za del krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Huje

Comments

Transcription

za del krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Huje
Nov urnik odvoza odpadkov
za del krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Huje, Planina, Primskovo
LASLAWHLS
O
L
MLIWL¦HFELAM>
?FL
RDF
+
AO
SP>H KBABIGBH
L
M
Januar 2015
P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
November 2014
December 2014
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
3
4
5
6
7
18
29
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Februar 2015
26
27
28
29
30
31
P
T
S
Č
P
S
N 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
Marec 2015
P
T
S
Č
P
S
N 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24 31
25
26
27
28
29
KFQB
H
ROKF
>
PEO LASLW>
odvoz mešanih
komunalnih
odpadkov
odvoz odpadne
embalaže
odvoz bioloških
odpadkov
Zaradi zmanjšanja količin bioloških odpadkov v zimskem času, bo redni odvoz bioloških odpadkov vsak drugi ponedeljek.
Na dan odvoza pravočasno pripravite samo zabojnik s tistimi odpadki, ki jih po urniku odvažamo.
Z odvozom odpadkov začnemo ob 6. uri zjutraj.
Z zabojniki ravnajmo odgovorno!
K odgovornemu ravnanju posebej pozivamo uporabnike, ki imate zabojnike v najemu. »e poπkodbe zabojnika
nastanejo zaradi malomarnosti oz. Ëe zabojnik uporabljate v nasprotju z njegovim namenom, ste za πkodo
odgovorni sami. Veliko poπkodb nastane zaradi odlaganja vroËega pepela, zato prosimo, da ste pazljivejπi in v
zabojnike za meπane komunalne odpadke odlagate samo ohlajen pepel.
Æelimo æiveti v Ëistem okolju!
Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano
in kaznivo! Smetarske ekipe, ki izvajajo redni odvoz,
nepravilno odloæenih odpadkov ne pobirajo. Tako mora
posebej priti druga ekipa s primernim vozilom.
Odpadki sodijo v zabojnike in ne poleg njih!
Ekološki otoki so namenjeni izkljuËno loËevanju papirja,
papirne, kovinske in plastiËne ter steklene embalaæe.
Nepravilno odloæeni odpadki onesnaæujejo okolje, kazijo
okolico in poveËujejo stroške odvoza.
Embalaæo pred odlaganjem spraznite, stisnite, zloæite
ali strgajte. »e je embalaæa veËja od odprtine zabojnika,
je ne smete odloæiti poleg zabojnika, paË pa jo morate
pripeljati v zbirni center.
Odvoz kosovnih odpadkov naroËite z dopisnicama Komunale Kranj,
ki ju prejmete vsako leto. Po prejemu vaše dopisnice, vas pokliËemo
in se skupaj dogovorimo za dan odvoza. Dodatno lahko kosovne
odpadke brezplaËno oddate tudi v zbirnem centru Zarica in Tenetiπe.
V zbirnem centru Zarica in Tenetiše zbiramo kar 40 razliËnih frakcij
odpadkov.
Gospodinjstva lahko enkrat meseËno brezplaËno oddate do koliËine
enega kubiËnega metra komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
kosovne odpadke ter dvakrat letno štiri avtomobilske gume brez
platišË.
V zbirnem centru Tenetiše odpadke sprejemamo od ponedeljka do
petka med 13. in 19. uro (v zimskem Ëasu med 12. in 18. uro) in ob
sobotah med 8. in 12. uro.
V zbirnem centru Zarica pa od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro in
ob sobotah med 8. in 16. uro. »e opazite nepravilno odloæene odpadke, prosimo obvestite
MedobËinski inšpektorat Kranj (medobci[email protected])
ali Komunalo Kranj na naslov [email protected]
Zaradi vse pogostejših kršitev naËel pravilnega ravnanja z odpadki,
bomo na terenu izvajali poostren nadzor.
Kr`πtacuna v Kranju
Socialno podjetje Fundacije Vincenca Drakslerja je konec septembra 2014 odprlo πe drugo trgovino v Kranju z
rabljenimi in obnovljenimi predmeti ter novimi izdelki, ki nastajajo v delavnicah socialnega podjetja v Pristavi pri
TræiËu. Trgovina se imenuje Kr`πtacuna in se nahaja v Starem Kranju, na Glavnem trgu 17.
V Kr`πtacuni lahko kupite manjπe kose dobro ohranjenega starinskega pohiπtva in novejπe redesignirano pohiπtvo,
male gospodinjske aparate in raËunalniπko opremo, opremo za dom in prosti Ëas, πportno opremo, redesignirana
rabljena oblaËila, knjige, igraËe - skratka vse, kar je dobro ohranjeno, obnovljeno in zato πe uporabno.
Socialno podjetje Fundacije Vincenca Drakslerja pa ima prodajalno z rabljenimi predmeti tudi na zbirnem centru
Zarica, kjer lahko oddate predmete, ki jih ne potrebujete veË in so primerni za ponovno rabo. »e imate tudi vi
odveËne kose pohiπtva, bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov, igraË, oblaËil, posode in podobnih predmetov
in ne veste, kam z njimi, saj so πe povsem ohranjeni in v stanju, da bi jih πe kdo uporabljal, jih lahko oddate v naπi
trgovini na Zarici.
Z oddajo πe uporabnih predmetov ter nakupi v Kr´πtacuni v Starem Kranju in trgovini na Zarici privarËujete
denar, varËujete z naravnimi viri, zmanjπujete koliËino odloËenih odpadkov in podpirate lokalna delovna mesta za
ranljive ciljne skupine prebivalcev. VeË informacij: www.omamljen.si, www.facebook/omamljen.si, [email protected], tel. 04/255 12 18

Similar documents