pogodba o poslovnem sodelovanju

Comments

Transcription

pogodba o poslovnem sodelovanju
Številka pogodbe:…………………
POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU
ki jo sklepata:
Javni zavod Krajinski park Goričko
Grad 191
9264 Grad
In
Izbrani naročnik
I.
UVODNA DOLOČILA
1. člen
Na javnem pozivu za matični/kolekcijski sadovnjak je bil kot najustreznejši izbran………. (v
nadaljevanju lastnik).
II.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je poslovno sodelovanje med Javnim zavodom Krajinski park Goričko (JZKPG)
ter lastnikom ali nosilcem GERK PID-a. Lastnik oziroma nosilec GERK PID-a se strinja, da bo
skrbel in gospodaril s sadovnjakom kot dober gospodar in v skladu z usmeritvami zavarovanega
območja ter cilji projekta.
Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da so obveznosti lastnika:
-
-
-
omogočil dostop na zemljišče parc. št. …, k.o. ..-., strokovnim delavcem in sodelavcem
JZKPG, skupinam oseb, pristojnemu inšpektorju ali drugi uradni osebi zaradi:
 fitosanitarnih pregledov,
 pregledov stanja nasada (zdravstveno varstvo rastlin)
 jemanja vzorcev,
 izobraževanja,
 delavnic, demonstracij
za potrebe pridelave cepičev JZKPG vpisan v fito in seme register;
prijavil JZKPG vse spremembe podatkov in mesta pridelave, ki se vodijo v fito in seme
registru.
JZKPG omogočil nabiranje razmnoževalnega materiala oziroma cepičev sadnih rastlin in
plodov (npr. cca. 20 kg), za potrebe sadjarske razstave, izobraževanja, demonstracij,
promocije sadjarstva.
Lastnik ima pravico do razpolaganja s pridelki.
-
-
Izvajal oskrbo travniškega sadovnjaka in info točke za obdobje najmanj 5 let, po končanju
projekta (oktober 2014) in sicer:
 s potrebnim vzdrževanjem ali rezom dreves,
 z redno letno košnjo s strižno kosilnico (1-2x letno),
 z odstranitvijo odvečne biomase,
 s spravilom letine,
 z vzdrževanjem info točke,
 z vzdrževanjem domovanj žuželk in gnezdilnic za ptice.
prijavil JZKPG spremembe pridelave na zemljišču parc. št. …, k.o. ..-., GERK PID-a št. …..,
najmanj eno (1) leto pred njihovim nastankom.
prijavil Krajinskemu parku Goričko vse spremembe podatkov in mesta pridelave, ki se vodijo v
fito-seme registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka;
lastnik bo po vzpostavitvi travniškega nasada vpisal nasad v register ekstenzivnih sadovnjakov
(upravna enota).
Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da so obveznosti Javnega zavoda Krajinski park Goričko:
-
-
-
-
-
lastniku bo podaril in posadil sadike tradicionalnih sort jabolk in hrušk po lastnem izboru in za
namene ohranjanja tradicionalnih sort.
zagotoviti odgovorno osebo za redne zdravstvene preglede in zdravstveno varstvo rastlin, za
obdobje izvajanja projekta.
S strani JZKPG izbrana odgovorna oseba, bo vodila dnevnik in evidence o izvedenih pregledih
in ukrepih, za obdobje izvajanja projekta.
voditi natančne podatke o pridelavi, predelavi in prometu rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov za primere iz 6. člena Pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov
za namene zdravstvenega varstva rastlin in izdajanje rastlinskih potnih listov, ki jih kupuje za
skladiščenje ali sajenje na posestvu, jih prideluje ali jih odpošilja drugam in te dokumente hrani
najmanj eno leto.
nuditi vse potrebne informacije pristojnemu inšpektorju ali drugi uradni osebi za opravljanje
pregledov rastlin, prostorov in listin ter jemanje vzorcev; velja za čas trajanja projekta, naprej
opravlja lastnik, vsaj še 5 let.
nemudoma obvestiti lastnika ali nosilca GERK PID-a, pristojnega inšpektorja oziroma
fitosanitarno upravo o vseh nenavadnih pojavih in izbruhih škodljivih organizmov, simptomih
ali drugih posebnosti na rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih ter o
pridelavi in pojavu prepovedanih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
velja za čas trajanja projekta, naprej opravlja lastnik, vsaj še 5 let.
prijaviti fitosanitarni upravi vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od
njihovega nastanka, predvsem glede spremembe vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov, mesta pridelave, vzgojne stopnje rastlin ter odgovorne osebe za
zdravstveno varstvo rastlin; velja za čas trajanja projekta, naprej opravlja lastnik, vsaj še 5 let.
vsako leto do 30. aprila prijaviti fitosanitarni upravi podatke o predvideni letni pridelavi po
vrstah/rodovih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, kot so navedene v
seznamu prijave in o nameravanem premeščanju teh v varovana območja; velja za čas
trajanja projekta, naprej opravlja lastnik, vsaj še 5 let.
-
-
-
III.
sodelovati s fitosanitarno upravo, pristojnim inšpektorjem in drugo uradno osebo pri
zagotavljanju zdravstvenega varstva rastlin preko odgovorne osebe za zdravstveno varstvo
rastlin in se ravnati po njihovih navodilih.
omogočiti strokovno pomoč pri spremembah, dopolnitvah ali izbrisu iz fito in seme registra.
v dogovoru z lastnikom ali nosilcem GERK PID-a opraviti potrebno vzdrževanje ali rez dreves;
velja za čas trajanja projekta, naprej opravlja lastnik, vsaj še 5 let.
plačati stroške, ki bodo nastali pri pregledih pristojnih inšpektorjev in drugih uradnih oseb pri
zagotavljanju zdravstvenega varstva rastlin ter prijavi pridelave; velja za čas trajanja projekta,
naprej opravlja lastnik, vsaj še 5 let.
če stori lastnik nasada s svojim ravnanjem škodo le – temu, oziroma ravna v nasprotju z
zgoraj navedenimi pravili, je dolžan povrniti vse materialne stroške JZ KPG.
TRAJANJE IN PRENEHANJE POGODBE
3. člen
Ta pogodba je sklenjena za določen čas od………..do 15. 10. 2019. Pogodbena stranka lahko
pogodbo pisno odpove z odpovednim rokom dvanajst (12) mesece. V primeru enostranske
prekinitve pogodbe, je pogodbena stran dolžna povrniti vse materialne stroške.
IV.
KONTAKTNI OSEBI
4. člen
Naročnikova kontaktna oseba v zvezi s to pogodbo je: Uroš Koštric
Lastnikova kontaktna oseba je: ……………………………………..
V.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
5. člen
Spremembe in dopolnitve določb te pogodbe nimajo veljavnosti, če niso sestavljene v pisni obliki
in podpisane od obeh pogodbenikov.
VI.
REŠEVANJE SPOROV
6. člen
Morebitna sporna razmerja iz te pogodbe bosta pogodbenika reševala sporazumno. Če spornega
vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri
pristojnem sodišču v Murski Soboti.
VII.
VELJAVNOST IN ŠTEVILO IZVODOV
7. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenikov.
Pogodba je podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme dva (2) podpisana izvoda
naročnik, en (1) podpisan izvod pa lastnik.
Grad, ……..2012
Naročnik:
Lastnik:
JZ Krajinski park Goričko,
direktor: dr. Bernard Goršak
m.p.