Postani UP! - Založba Univerze na Primorskem

Comments

Transcription

Postani UP! - Založba Univerze na Primorskem
Postani UP!
Informacije o študiju
na Univerzi na Primorskem
Postani UP!
Informacije o študiju
na Univerzi na Primorskem
Na Univerzi na Primorskem (UP) zasledujemo odličnost in inovativnost, saj se zavedamo pomena kakovostnega znanja, ki ga mora usvojiti današnja generacija mladih. Z brošuro, ki jo
pravkar držite v rokah, vam želimo predstaviti ponudbo naših študijskih programov za študijsko leto 2015/2016, v katerem boste tudi vi postali študent/-ka.
Študij na UP je organiziran na šestih fakultetah: Fakulteti za humanistične študije, Fakulteti za management, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Pedagoški fakulteti, Fakulteti za turistične študije – Turistici in Fakulteti za vede o zdravju, ki ponujajo študijske programe široke palete študijskih področij: humanistike, izobraževalnih ved
in izobraževanja učiteljev, družbenih, poslovnih in upravnih ved, ved o živi naravi, matematike in statistike, računalništva, kmetijstva, gozdarstva in ribištva, varstva okolja, prava, turizma in zdravstva.
Fakultete UP se nahajajo v Kopru, Portorožu in Izoli – v obmorskih mestih, ki se ponašajo z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. UP tako deluje na stičišču sredozemskega in
srednje­evropskega sveta, na prostoru večjezičnosti in večkulturnosti.
UP pod svojim okriljem združuje tudi Fakulteto za grajeno okolje, dva raziskovalna inštituta
(Znanstveno-raziskovalno središče in Inštitut Andrej Marušič), Študentske domove in Univerzitetno knjižnico ter dve pridruženi članici (Fakulteta za dizajn Ljubljana in Ortopedska
bolnišnica Valdoltra).
Veseli bomo, če boste tudi vi postali UP.
Univerza na Primorskem
Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija
Tel.: 05 611 75 00 ■ Fax: 05 611 75 30
[email protected] ■ www.upr.si
3
Titov trg 5
SI-6000 Koper
Tel.: 05 663 77 40
Fax: 05 663 77 42
[email protected]
www.fhs.upr.si
https://www.facebook.
com/upfhs?fref=ts
Fakulteta za humanistične
študije (UP FHŠ)
... sodobni študijski programi, prilagojeni potrebam
in interesom študentov
UP FHŠ že dobro desetletje deluje v novih in sodobno opremljenih prostorih v središču Kopra, kjer razvijamo in izvajamo
študijske programe na družboslovnem in humanističnem področju. Študijski programi so sodobni in prilagojeni interesom
študentov ter potrebam na trgu. Pri razvoju in podajanju novih znanj uporabljamo najsodobnejše metode izobraževanja.
Poleg predmetnih vsebin znotraj vpisanega študijskega programa lahko študenti izbirajo med predmeti drugih študijskih programov.
... mednarodno sodelovanje, mreža partnerjev
Na fakulteti sodelujemo tako z domačimi kot številnimi tujimi univerzami ter raziskovalnimi institucijami, vključujemo se
v številne projekte s področja gospodarstva in družbenega življenja. Poleg opravljanja študijske prakse znotraj mreže partnerjev fakultete študentom ponujamo možnosti študija in
opravljanja prakse v tujini. V študijski proces vključujemo priznane domače in tuje predavatelje in raziskovalce ter goste iz
prakse, s čimer želimo naše diplomante opremiti s čim boljšimi poklicnimi kompetencami.
... dinamičnost, odprtost, široke zaposlitvene možnosti
Prepoznavni smo po svoji dinamičnosti, usmerjenosti v prihodnost, odprtem odnosu med učitelji, tutorji in študenti, študiju
v manjših skupinah ter po ustvarjalnih, kritično mislečih, anga-
4
žiranih učiteljih in študentih. Študij ponuja tudi možnost aktivnega raziskovanja ter pridobivanja praktičnih znanj, ki študenta usposobijo za strokovno delovanje na različnih področjih,
kar diplomantom odpira široke zaposlitvene možnosti. Na fakulteti je veliko možnosti za obštudijske dejavnosti študentov, kot so npr. društvo HUM, Humanistični maraton, poletne
šole, geografski večeri, študentske okrogle mize itn.
Študijski programi 1. stopnje
Enopredmetni
Dvopredmetni
Geografija (UN)
Antropologija (UN)
Italijanistika (UN)
Arheologija (UN)
Kulturna dediščina (UN)
Geografija (UN)
Medijski študiji (UN)
Zgodovina (UN)
Medkulturno jezikovno posredovanje (UN)
Slovenistika (UN)
Zgodovina (UN)
Fakulteta za management (UP FM)
... poslovna fakulteta z mednarodno usmeritvijo
Fakulteta za management z več kot 18-letno tradicijo izobražuje in raziskuje na področjih
družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.
Študij na Fakulteti za management je …
… vedno v koraku s časom. Sodobni in kakovostni študijski programi vsebinsko sledijo potrebam in zahtevam trga. Neprestano jih dopolnjujemo in aktualiziramo z novimi vsebinami
in izbirnimi predmeti.
5
Cankarjeva 5
SI-6000 Koper
Tel.: 05 610 20 00
Fax: 05 610 20 15
[email protected]
www.fm.upr.si
https://www.facebook.
com/fmkoper
… prepleten s poslovno prakso. Predavatelji svoja predavanja
popestrijo z vključevanjem strokovnjakov iz gospodarstva in
obiski podjetij. S primeri dobrih praks pa se študenti seznanijo
tudi na številnih strokovnih srečanjih, ki jih organizira fakulteta.
… omogoča veliko izbirnost vsebin. Izbirni predmeti študentom omogočajo, da izberejo vsebine, ki najbolj ustrezajo njihovemu zanimanju, in si tako del študija dejansko oblikujejo po
lastni želji.
… odpira vrata v svet. Vsakemu našemu študentu omogočamo, da del študija ali strokovno prakso opravi v tujini. Mednarodne izkušnje lahko nabirajo na eni od 100 partnerskih ustanov v 20 državah.
Na Fakulteti za management pripravljamo tudi številne obštudijske dejavnosti, ki ponujajo priložnost za dodatno izobraževanje in druženje, pa tudi športno razvedrilo in zabavo: okrogle mize, srečanja združenja Alumni FM, predavanja gostov iz
prakse, obiske podjetij, podjetniške forume in posvete, strokovne delavnice in seminarje, mednarodno poletno šolo, konference, inovacijsko šolo, alumni-ples in srečanje diplomantov,
tradicionalna brucovanja, predstavitve mednarodnih razpisov
ter natečajev kot kariernih priložnosti za študente in diplomante itn.
Študijske programe izvajamo na vseh stopnjah, v okviru vseživljenjskega učenja pa omogočamo opravljanje posameznih
predmetov ali delov akreditiranih študijskih programov. Več na
www.fm-kp.si/vpis.
6
Študijski programi 1. stopnje
Management (UN)
Management (UN) – izredni študij:
izvedba v angleškem jeziku
Management (VS) – izvedba v Kopru
in na dislociranih enotah (Celje in Škofja Loka)
Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske
tehnologije (UP FAMNIT)
... interdisciplinaren študij = fleksibilno znanje
Glagoljaška 8
SI-6000 Koper
Tel.: 05 611 75 70
Fax: 05 611 75 71
[email protected]
www.famnit.upr.si
https://www.facebook.
com/up.famnit
Življenje, ki ga danes zaznamujejo hitre spremembe in presežki podatkov, zahteva fleksibilno znanje. Univerzitetni prostor
mora zato oblikovati interdisciplinarno izobražene študente
in diplomante, ki bodo sposobni suvereno uporabljati miselna aparata vsaj dveh različnih znanstvenih disciplin. Fakulteta,
ki združuje in prepleta matematiko, naravoslovje, psihologijo,
računalništvo in informacijske tehnologije, ima interdisciplinarnost zapisano že v svojem rojstnem listu. Študenti lahko predmetne vsebine izbirajo znotraj izbranega študijskega programa
ter med predmeti drugih strok oziroma študijskih programov.
Mlad pedagoški kolektiv uporablja inventivne in sodobne metode poučevanja, ki so podprte z informacijsko tehnologijo. V
7
pedagoški proces vključujemo tuje učitelje, s čimer se fakulteta uspešno umešča v skupni
evropski izobraževalni in raziskovalni prostor.
Fakulteta je posebej usmerjena v povezovanje izobraževanja ter raziskovanja in študente že
med študijem vključuje v raziskovalne dejavnosti na fakulteti in na Inštitutu Andrej Marušič
(UP IAM). V okviru fakultete in inštituta deluje tudi Visokošolska knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje (TeMeNa), kjer sta na voljo študijsko gradivo in študijska literatura.
... fleksibilno znanje = široka paleta zaposlitev
Diplomante študijskih programov na UP FAMNIT je mogoče srečati skorajda povsod: v ekonomiji, pri vodenju in upravljanju proizvodnje in podjetij, varovanju podatkov, analizi podatkov, statistiki, v zavarovalništvu in bančništvu, sociologiji, zdravstvu, šolstvu, medicini in celo
politiki. Tudi Evropa se močno zaveda pomena matematike, naravoslovja in računalništva za
razvoj sodobne družbe, zato priporoča vsaj 10-odstotni delež diplomantov iz teh disciplin.
Trenutne številke v Sloveniji so s 4 odstotki krepko pod to mejo.
Študijski programi 1. stopnje
Aplikativna kineziologija (UN)
Biodiverziteta (UN)
Bioinformatika (UN)
Biopsihologija (UN)
Matematika (UN)
Matematika (UN) – izvedba v angleškem jeziku
Matematika v ekonomiji in financah (UN)
Računalništvo in informatika (UN)
Sredozemsko kmetijstvo (UN)
8
Pedagoška fakulteta (UP PEF)
... zamislim in znanjem dodajamo vrednost,
da bodo postale vrednota
V svojem poslanstvu sledimo iskanju novih znanj v prostoru
edukacijskih ved in skrbi za učiteljev profesionalni razvoj ter
promocije umetniške dejavnosti. Naši učitelji so aktivni tvorci novih smernic izobraževanja v Sloveniji, vključeni so v mednarodno dogajanje, sodelujejo pri raziskovalnih in umetniških
projektih in so člani strokovnih ter strateško pomembnih nacionalnih in mednarodnih teles. V okviru pedagoškega procesa sodelujemo z lokalnim in s širšim okoljem, povezujemo
se tudi z drugimi članicami Univerze na Primorskem, v mednarodnem merilu pa s sorodnimi fakultetami sosednjih držav
in ostalih držav Evropske unije. Poleg dodiplomskega in podiplomskega študija izvajamo tudi programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Programi so primerljivi s programi drugod po
Evropi, upoštevane pa so tudi spremembe na področju kurikularne prenove šolstva v Sloveniji. Pri znanstveno-raziskovalnem delu smo usmerjeni v preučevanje stvarnih problemov prakse na humanističnih, naravoslovnih in tehnoloških
področjih s ciljem iskanja in poglabljanja sodobnih procesov
posredovanja znanja. Poleg tega nudimo potrebno okolje
za razvijanje kulturno-umetniških konceptov ter umetniškega izražanja, spodbujamo razvijanje umetniških potencialov
posameznika z doseganjem višje ravni kreativnosti in tako
prispevamo k oblikovanju dosežkov in presežkov na znanstveno-umetniškem področju.
Cankarjeva 5
SI-6000 Koper
Tel.: 05 663 12 60
Fax: 05 663 12 68
[email protected]
www.pef.upr.si
https://www.facebook.
com/uppef
9
... sodobni pristopi k poučevanju + praksa že v času študija
Študijski proces temelji na sodobnih pristopih k poučevanju – predavanja so multimedijsko
podprta, študenti pa aktivni udeleženci v procesu izobraževanja. Teoretična znanja nadgrajujejo in izmenjujejo na seminarjih in vajah, sodobno zasnovan aplikativni del študija pa omogoča prenos teoretičnega znanja v prakso.
Študijski programi 1. stopnje
Edukacijske vede (UN)
Razredni pouk (UN)
Predšolska vzgoja (VS)
Predšolska vzgoja (VS) – izredni študij: izvedba v Kopru
in na dislociranih enotah (Ptuj, Slovenske Konjice)
Fakulteta za turistične študije – Turistica
(UP FTŠ TURISTICA)
... sodoben in multidisciplinaren pristop k turizmu
Na UP FTŠ Turistici sodoben pojav turizma poučujemo in raziskujemo celovito in multidisciplinarno. Študente seznanimo s teoretičnimi izhodišči, ki so nujna za razumevanje turizma, in
z uspešnimi poslovnimi praksami ter njihovimi neposrednimi učinki v realnem okolju. Vključujemo se v številne projekte, ki povezujejo partnerje z različnih področij gospodarskega in
družbenega življenja, sodelujemo s sorodnimi fakultetami in univerzami doma in v tujini ter
se pri izvajanju praktičnega usposabljanja povezujemo v mrežo domačih in tujih turističnih
podjetij. Vizija razvoja fakultete je ostati osrednja izobraževalna, znanstveno-raziskovalna in
razvojno-svetovalna institucija na področju turizma v Sloveniji in širši regiji, s prepoznano visoko kakovostjo pedagoškega dela, sodobnimi študijskimi programi ter z vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem z okoljem.
10
... s teorijo in prakso do uporabnih znanj
Na Turistici razvijamo in podajamo znanje v novih in moderno
opremljenih prostorih sredi Portoroža, turistično najrazvitejšega kraja v Sloveniji. Pri razvoju in podajanju novih znanj uporabljamo najsodobnejše metode izobraževanja. Študenti pod
mentorstvom pripravljajo in organizirajo študijske projekte in
izvajajo simulacije poslovanja v turizmu. S prakso in terenskim
delom si že v času študija pridobijo praktične izkušnje, z dodatnimi certifikatnimi usposabljanji pa tudi dodatna uporabna
znanja in poklicne kompetence (animator, informator, turistični vodnik, idr.). V okviru terenskih vaj se študenti udeležujejo
turističnih sejmov in borz, strokovnih ekskurzij (doma in v tujini), pestre pa so tudi možnosti mednarodnih študijskih izmenjav. Na fakulteti je veliko možnosti za obštudijske dejavnosti študentov, kot so npr. skupina Animacija Turistica, aktualna
omizja s krovnim nazivom FuTuristica, poletne in zimske šole.
Obala 11a
SI-6320 Portorož
Tel.: 05 617 70 00
Fax: 05 617 70 20
[email protected]
www.turistica.upr.si
https://www.facebook.com/
UPFTSTuristica?fref=ts
Študijski programi 1. stopnje
Turizem (UN)
Kulturni turizem (UN)
Management turističnih podjetij (VS)
Management turističnih destinacij (VS) – izredni študij:
izvedba na dislocirani enoti (Ljubljana)
11
Polje 42
SI-6310 Izola
Tel.: 05 662 64 60
Fax: 05 662 64 80
[email protected]
www.fvz.upr.si
https://www.facebook.com/pages/Fakultetaza-vede-o-zdravju-UPFVZ/280­617498636502
?fref=ts
Fakulteta za vede o zdravju
(UP FVZ)
... sodobni in evropsko primerljivi programi
Od ustanovitve leta 2002 smo na Fakulteti za vede o zdravju pripravili štiri sodobne in mednarodno primerljive študijske programe ter vzpostavili široko mrežo inštitucij s področja zdravstvene nege, ki se kot učne baze vključujejo v izvajanje
naših programov. Tesno sodelujemo s sorodnima fakultetama
univerz v Ljubljani in Mariboru, v mednarodnem prostoru pa
s sorodnimi visokošolskimi institucijami na Nizozemskem, Finskem, v Italiji, Veliki Britaniji itd.
Naši prihodnji cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj raziskovanja na področju zdravstva in z njim povezanih naravoslovnih in
družboslovnih področij ter v spodbujanje razvoja visokošolskih učiteljev.
... neposreden stik s prakso in visoka zaposljivost
diplomantov
Zaradi narave študija vsebujejo naši študijski programi veliko
praktičnega usposabljanja, zato so novi in sodobno opremljeni
prostori s specialnimi učilnicami in laboratoriji ter simulacijskim
centrom za zdravstveno nego izjemnega pomena, saj predstavljajo temeljni pogoj za kakovosten študij. Študenti zdravstvene nege preživijo pomemben del študija v učnih bazah, s katerimi smo vzpostavili uspešno sodelovanje.
Razvejana mreža učnih baz vključuje splošne bolnišnice, zdrav­
stvene domove, domove upokojencev, vrtce, osnovne šole
in druge ustanove. Tudi študijski program prehranskega sve-
12
tovanja posveča veliko pozornosti praktičnemu usposabljanju v delovnem okolju,
ki poteka v obliki vaj na šestih vsebinsko različnih področjih. Usklajenost študija
zdravstvene nege z zahtevami Evropske direktive in študija dietetike s smernicami
Evropskega združenja dietetikov – EFAD omogoča študentom mobilnost in visoko
stopnjo zaposljivosti.
Študijski programi 1. stopnje
Prehransko svetovanje – dietetika (VS)
Prehransko svetovanje – dietetika (VS) – izredni študij
Zdravstvena nega (VS) – izvedba v Izoli in na dislocirani enoti (Nova Gorica)
Zdravstvena nega (VS) – izredni študij
Visokošolska prijavno-informacijska služba
UP (VPIS UP)
… je prvi stik z univerzo, saj:
• informira in svetuje kandidatom za vpis,
• vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v dodiplomske študijske programe 1. stopnje
UP,
• izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na
1. stopnji na UP.
Univerza na Primorskem
Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost
Visokošolska prijavno-informacijska služba (VPIS UP)
Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija
Tel.: 05 611 76 30, 05 611 76 31
[email protected] ■ www.vpis.upr.si ■ skype: VPIS UP
Prijavni postopek
Prijave za vpis v dodiplomske študijske programe 1. stopnje UP potekajo skladno z določili Razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu
2015/2016.
Prijavni postopek za slovenske državljane in državljane članic EU
Prijavni roki za oddajo prijav za vpis v študijskem letu 2015/2016:
• Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 5. marca 2015
• Drugi prijavni rok: od 21. do 28. avgusta 2015
• Tretji prijavni rok: od 1. do 5. oktobra 2015
15
Oddaja prijave
Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer:
• če se prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti
ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do določenega roka. Po pošti mora
pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi priporočeno poslati tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis);
• če se prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, ga nato natisniti, podpisati in s prilogami priporočeno poslati po pošti do določenega roka pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.
Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske
programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov,
objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
Prijavni postopek za Slovence brez slovenskega državljanstva
in za državljane nečlanic EU
Prijavni roki za oddajo prijav za vpis v študijskem letu 2015/2016:
• Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 15. julija 2015
• Drugi prijavni rok: od 1. do 14. avgusta 2015
• Tretji prijavni rok: od 1. do 5. oktobra 2015
Oddaja prijave
Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
(http://portal.evs.gov.si/prijava/), pri čemer morajo elektronsko izpolnjeno prijavo
najprej potrditi, v nadaljevanju pa še natisniti ter lastnoročno podpisati.
16
Izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni
obrazec s priloženimi zahtevanimi dokazili
najpozneje do navedenega roka posredujejo
na naslov: VPIS UP, Titov trg 4, 6000 Koper,
Slovenija.
Postopek priznavanja
izobraževanja za namen
nadaljevanja izobraževanja
Kandidati, ki so srednjo šolo zaključili v tujini,
morajo med drugimi dokazili priložiti tudi odločbo o priznavanju izobraževanja za namen
nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji.
Za kandidate, ki še niso prejeli odločbe o priznavanju tujega izobraževanja, se postopek
priznavanja izvaja na UP. Kandidati skupaj s
prijavnim obrazcem in dokumenti posredujejo na VPIS UP tudi izpolnjen in lastnoročno
podpisan Obrazec N in zahtevane dokumente ter tako pričnejo postopek. Več informacij
o postopku priznavanja izobraževanja je dostopnih na spletni strani VPIS UP (www.vpis.
upr.si), kjer je prav tako mogoče dobiti Obrazec N ter seznam zahtevanih dokumentov.
Karierni center
Univerzitetni karierni center povezuje univerzo in študente z okoljem ter tako prispeva k povečanju zaposlitvenih možnosti diplomantov UP. Karierni center UP:
• nudi brezplačno karierno svetovanje in pomoč pri pripravi kompetenčnega portfolija in
postopkih priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti,
• organizira predstavitve podjetij na fakultetah v obliki Kariernih dni,
• organizira obiske diplomantov v bodoča delovna okolja,
• izvaja delavnice, seminarje, predavanja in druge oblike izobraževanja s področja učinkovitega vstopa na trg dela,
• organizira okrogle mize in druge dogodke s področja kariernega razvoja in trga dela in
• prireja Alumni-srečanja. Štipendijski sklad
Sklad temelji na partnerstvu med UP, občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP.
Vseživljenjsko učenje
UP ponuja tudi široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja. Preko različnih programov
strokovnega usposabljanja in delov študijskih programov, poletnih šol, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti nudi možnost pridobivanja dodatnih znanj in
spretnosti različnim skupinam deležnikov.
Univerza na Primorskem
Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost
Služba za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija
Tel.: 05 61 17 633, 05 61 17 632
[email protected] ■ www.kariernicenter.si
18
Mednarodna mobilnost
Študenti UP lahko del študijskih obveznosti opravijo v tujini. Največje število izmenjav, tako
z namenom študija kot praktičnega usposabljanja, se odvija v okviru programa Evropske komisije ERASMUS+.
Univerza na Primorskem
Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost
Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija
Tel.: 05 61 17 635
[email protected] ■ www.upr.si
Nastanitev študentov
Študenti UP imajo možnost nastanitve v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnih najemodajalcih. Študentski domovi Univerze na Primorskem (UP ŠD) obravnavajo prošnje za
sprejem in subvencioniranja ter nameščanja, veliko časa pa namenjajo tudi informiranju študentov o ponudbi in postopkih namestitve.
Univerza na Primorskem, Študentski domovi
Ankaranska cesta 7, 6000 Koper, Slovenija
Tel.: 05 61 17 507
[email protected] ■ www.sd.upr.si
19
Postani UP! Informacije o študiju na Univerzi na Primorskem
Fotografije ■ Shutterstock
Uredile ■ Tatjana Mikelić Goja, Barbara Morato, Blanka Palčič, Iris Skrt
Lektoriral ■ Davorin Dukič
Oblikoval in prelomil ■ dr. Jonatan Vinkler
Glavni urednik ■ dr. Jonatan Vinkler
Vodja založbe ■ Alen Ježovnik
Izdala in založila ■
Univerza na Primorskem
Titov trg 4, SI-6000 Koper
Koper 2015
© 2015 University of Primorska Press
isbn 978-961-6963-16-9 (pdf): www.hippocampus.si/isbn/978-961-6963-16-9.pdf
isbn 978-961-6963-17-6 (html): hippocampus.si/isbn/978-961-6963-17-6/index.html
isbn 978-961-6963-18-3 (tiskana izdaja)
Tisk ■ Grafika 3000 d.o.o., Dob
Naklada ■ 500 izvodov
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost
visokega šolstva«.
Univerza na Primorskem
Università del Litorale
Titov trg 4, 6000 Koper
www.upr.si

Similar documents