Zapisnik_SS_24._4._2013.pdf195.45 KB

Comments

Transcription

Zapisnik_SS_24._4._2013.pdf195.45 KB
OŠ Franca Lešnika – Vuka
Slivnica pri Mariboru
Mariborska cesta 4
2312 Orehova vas
tel. (02) 603 56 80
fax: (02) 605 63 81
e. pošta šola: [email protected]
e. pošta ravnat.: [email protected]
domača stran: www.osflv.si
Datum: 25. 4. 2013
ZAPISNIK
seje Sveta staršev, ki je bila v sredo, 24. 4. 2013, ob 17.00 uri v učilnici ZGO-GEO OŠ Franca
Lešnika-Vuka Slivnica.
AD1)
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta staršev, g. Matjaž Rajtmajer, ki je prisotne člane lepo
pozdrav. Ugotovil je, da je od 25 članov Sveta staršev prisotnih 17 članov, kar je več kot
polovica.
Prisotni: Matjaž Rajtmajer, Mateja Šifrar, Mateja Benotič, Dušan Habinc, Doroteja Kralj,
Martina Belšak, Janja Fingušt Kulovec, Gregor Protner, Robert Ferlinc, Ecio
Benčič, Sandra Kikel, Jurij Rogl, Bernarda Leitinger, Klavdija Frangež Hadjar,
Sonja Škornik, Petra Simonič, Barbara Gačnik – člani Sveta staršev. Lista
prisotnosti je priloga zapisnika.
Anton Obreht ( ravnatelj),
Mira Prel (pomočnica ravnatelja),
Zdenka Vogrinec (pomočnica ravnatelja vrtca)
Dragica Lešnik (zapisničarka).
Odsotni: Jasmina Horvat, Brigita Kovačec, Bojan Mlaj, Miran Lipnik – opravičeno,
Nataša Kolman, Ljudmila Baranja, Jerneja Breznik, Tina Grabnar.
AD2)
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predlog dnevnega reda so člani Sveta staršev prejeli z vabilom za sklic seje. G. predsednik je
predlagal dopolnitev dnevnega reda z novo točko in sicer:
- točka 9: Imenovanje člana Sveta staršev v komisijo za sprejem otrok v vrtec in s tem
- točka Pobude in vprašanja postane točka 10.
Predsednik Sveta staršev je odprl razpravo:
-g. Dušan Habinc, predstavnik staršev 7. B, je zaradi problema tatvin v tem razredu podal
predlog dopolnitve dnevnega reda s točko Obravnava odtujitev in discipline.
Ker ni bilo več pripomb je predsednik Sveta staršev dal na glasovanje naslednji predlog
Dnevnega reda:
1. Otvoritev seje in ugotovitev navzočnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika seje Sveta staršev z dne 12. 12. 2012
4. Elektronsko obveščanje članov sveta staršev
5. Imenovanje dveh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo
6. Poročilo aktivnosti ASSMOŠ in ZASSS
7. Delovni zvezki in učbeniki za šolsko leto 2013/2014
8. Sklep o uvajanju prvega tujega jezika v prvi razred
9. Imenovanje predstavnika sveta staršev v komisijo za sprejem otrok v vrtec
10. Obravnava odtujitev in disciplina
11. Pobude in vprašanja
Na osnovi izida glasovanja (17 ZA, 0 PROTI od 17 prisotnih) je predsednik Sveta staršev
ugotovil, da je predlog sprejet kot SKLEP št. 1.
AD3)
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA SEJE SVETA STARŠEV Z DNE 12.12.2012
Zapisnik seje Sveta staršev z dne 12. 12. 2012 so člani Sveta staršev prejeli z vabilom na sklic
seje. Predsednik Sveta staršev je podal prejete sklepe ter odprl razpravo:
-
g. Gregor Protner je podal pripombo glede zapisa njegove navedbe in sicer on ni
navedel, da predlaga, da bi čaj lahko bil manj sladkan, ampak je pravilna navedba, da
se otrokom ponudi nesladkan čaj.
Ker ni bilo več pripomb, je predsednik Sveta staršev predlagal, da se navedeni citat v
zapisniku popravi in besedi »manj sladkan« nadomestita z besedo »nesladkan« ter dal na
glasovanje
SKLEP št. 2:
Člani Sveta staršev OŠ FLV Slivnica potrdijo zapisnik seje Sveta staršev z dne 12.12.
2012 z navedenim popravkom.
Na osnovi izida glasovanja (17 ZA, 0 PROTI od 17 prisotnih) je predsednik Sveta staršev
ugotovil, da je sklep sprejet.
AD4)
ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE ČLANOV SVETA STARŠEV
Predsednik Sveta staršev je podal predlog vodstva šole o elektronskem obveščanju staršev na
način, da bi si predstavniki razrednih skupnosti pridobili elektronske naslove vseh staršev v
razredu. Tako bi bilo možno komuniciranje tudi po elektronski pošti in izvajanje anket preko
Google documents ali Create Surveys na SurveyMonkey.
G. ravnatelj je povedal, da lahko šola organizira pridobivanje stališč v zvezi z učno-vzgojnim
procesom in neposrednimi pridobitvami učencev. Takšen predlog je predlagala inšpektorica v
zadevi zdravstvenega doma, saj se na tak način lahko starši organizirajo mimo šole.
Predsednik Sveta staršev je odprl razpravo:
- ga. Martina Belšak je povedala, da že ima uveden ta način komuniciranja z večino staršev v
razredu, vendar se starši na tako pošto ne odzovejo. Podpira takšen način obveščanja.
- g. Ecio Benčič meni, da nimajo vsi starši dostopa da interneta in da bi v njihovem imenu to
pošto gledali in tudi izpolnjevali otroci;
- g. Gregor Protner je na 1. roditeljskem sestanku zaprosil starše, da na seznam vpišejo tudi
elektronski naslov ter tako uvedel komuniciranje preko elektronske pošte s starši v razredu.
Po razpravi je svet staršev sprejel naslednje stališče:
V skladu z veljavno zakonodajo se pripravi dopolnitev Poslovnika o delu Sveta staršev v
zadevi obveščanja staršev po elektronski pošti.
AD5)
IMENOVANJE DVEH PREDSTAVNIKOV STARŠEV V PRITOŽBENO KOMISIJO
Predsednik Sveta staršev je povedal, da je na seji Sveta zavoda dne 26. 2. 2013 bila podana
ustna vlogo za imenovanje dveh članov v pritožbeno komisijo, kateri se izteka štiri letni
mandat.
G. ravnatelj je povedal, da pritožbeno komisijo sestavlja najmanj 10 članov, od katerih mora
biti najmanj polovica članov strokovnih delavcev šole. O posameznem primeru odloča
komisija v sestavi treh članov strokovnih delavcev šole, en predstavnik sveta staršev in en
predstavnik sosednje šole. Komisija se sestane v primeru pritožbe in to v sestavi, ki jo določi
ravnatelj. Do sedaj se komisiji še ni bilo potrebno sestati.
Predsednik Sveta staršev je zaprosil za predloge:
- po razpravi sta bila dana dva predloga za predstavnika in sicer g. Gregor Protner in ga.
Mateja Šifrar.
Predsednik sveta staršev je dal na glasovanje
SKLEP št. 3:
Člani Sveta staršev imenujejo v pritožbeno komisijo Matejo Šifrar in Gregorja
Protnerja kot predstavnika staršev za mandatno obdobje 4 let.
Na osnovi izida glasovanja (17 ZA, 0 PROTI od 17 prisotnih) je predsednik Sveta staršev
ugotovil, da je sklep sprejet.
AD6)
POROČILO AKTIVNOSTI ASSMOŠ IN ZASSS
G. Matjaž Rajtmajer je podal nov elektronski naslov aktiva, kjer so vse aktivnosti ažurirane
in na voljo za vpogled:
Aktivssmos.wordpress.com.
Tudi OŠ FLV Slivnica je bila gostiteljica aktiva in sicer 6. 3. 2013.
AD7)
DELOVNI ZVEZKI IN UČBENIKI ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
G. ravnatelj je povedal, da končnega seznama učbenikov še ni, rok je podaljšan v mesec maj.
Glede na spremembe v parlamentu je potrebno počakati na smernice, normativi se ne bodo
spremenili. Svet staršev odloča o konceptu pouka in daje soglasje k skupni nabavni ceni
delovnih zvezkov.
Ga. Benotič: meni da DZ pri določenih predmetih ni potreben (ZGO, GEO, etika), nujen je
pri MAT, SLO ter angleščini. Glede nujnosti uporabe DZ se naj upošteva tudi finančna kriza.
G. Benčič: Povedal je, da je bilo na seji obljubljeno, da bodo učitelji podali obrazložitev
potrebe zahtevanega delovnega zvezka. Takšno obrazložitev starši pričakujejo na naslednji
seji.
AD8)
SKLEP O UVAJANJU PRVEGA TUJEGA JEZIKA V PRVI RAZRED
Temeljne usmeritve za uvajanje prvega tujega jezika v prvi razred so člani Sveta staršev
prejeli kot prilogo k vabilu za sejo. Temeljne usmeritve so priloga zapisnika,
G. ravnatelj je povedal, da šola ima kadrovsko zasedbo za izvajanje tujega jezika v prvem
razredu, to sta prof. Anja Sorko in Lea Potočnik. Otroci preko igre dobijo prvi stik s tujim
jezikom in to brez strahu, težav. Pouk bi se izvajal dve uri na teden kot redni predmet. Z
dolgotrajnim učenjem tujega jezika bi bili naši otroci konkurenčni na evropskem trgu delovne
sile. Meni, da so pridobitve za otroke velike, šola ima podporo pri ZRSŠ. Sicer pa že uvajamo
tuji jezik nemščine v vrtcu kot inovativni projekt.
V razpravi so starši izpostavili:
- g. Protner: Samo v razmislek je podal, da s tem slovenščina ne bo izgubila na pomenu.
- V 1. razredu otroci ne znajo brati in pisati, zato starši upajo, da za uvajanje tujega
jezika v prvem triletju ne bo potrebno kupovati dragega gradiva.
- Starši podpirajo uvajanje prvega tujega jezika v prvi razred, šola naj upošteva
strokovna izhodišča, pouk naj bo organiziran kot aktivnost otrok v razredu.
- Ga. Benotič: Pohvalila sedanje izvajanje nemškega jezika v šoli.
SKLEP št. 4:
Svet staršev OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru soglaša s uvajanjem tujega
jezika v prvi razred s šolskim letom 2013/2014.
Predsednik Sveta staršev je na osnovi izida glasovanja (17 ZA, 0 PROTI od 17 prisotnih)
ugotovil, da je sklep sprejet.
AD9)
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA SVETA STARŠEV V KOMISIJO ZA SPREJEM
OTROK V VRTEC
Ga. Zdenka Vogrinec, vodja vrtca Slivnica je povedala, da je vpisanih 69 otrok v vrtec
Slivnica (35 otrok prvega starostnega obdobja in 34 otrok drugega starostnega obdobja). To je
več kot je razpoložljivih mest. O vpisu bo odločala komisija za sprejem otrok, ki na podlagi
kriterijev določi prednostni vrstni red. Točkovnik je bil staršem posredovan že ob vpisu.
Koriščenje novega vrtca je predvideno s 1. 9. 2014.
Komisiji v sestavi treh članov (predstavnik občine, predstavnik zavoda in predstavnik staršev)
je potekel dveletni mandat, zato je potrebno imenovati nove člane. S strani občine so že
imenovali ga. Karmen Purg, s strani zavoda je imenovana ga. Zdenka Vogrinec.
Predsednik Sveta staršev je zaprosil za predloge predstavnika staršev:
- kot predstavnika Sveta staršev v Komisijo za sprejem otrok v vrtec so člani predlagali
g. Matjaža Rajtmajerja.
Ker ni bilo več predlogov, je predsednik Sveta staršev dal na glasovanja
SKLEP št. 5:
Svet staršev OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru imenuje v Komisijo za
sprejem otrok v vrtec g. Matjaža Rajtmajerja.
Predsednik Sveta staršev je na osnovi izida glasovanja (17 ZA, 0 PROTI od 17 prisotnih)
ugotovil, da je sklep sprejet.
AD10)
OBRAVNAVA ODTUJITEV IN DISCIPLINA
G. Habinc: izpostavil odtujitve, zlasti čevljev, ki se dogajajo učencem 7. B. Enemu učencu so
trikrat odtujili čevelj, ki se je nato skrivnostno pojavil, eden se je pojavil zažgan na hodniku v
šoli. Starši predvidevajo, da ne gre za Romske otroke, saj so njim tudi bile odtujene stvari.
Prav tako se odtujitve dogajajo pri verouku. Starše zanima ali se je na to temo kaj naredilo v
šoli ter vzrok odtujitev (ali samo ta razred).
G. ravnatelj je povedal, da je že izvedel razgovore in poizvedovanja pri učencih, nekega
uspeha ni. Meni, da gre za tri učenci blizu šole.
Starši so kot rešitev predlagali omarice, informatorja ali video nadzor (samo v garderobah).
G. ravnatelj je povedal, da se je že zanimal za omarice, katerih strošek je ca 100 €. Rešitev je,
da otroci prihajajo v šolo pred pričetkom pouka in gredo domov takoj po pouku in se ne
zadržujejo v šoli. Video nadzor je reguliran z zakonom, v primeru uporabe je potrebno
pripraviti notranji Pravilnik.
Po razpravi so starši prejeli naslednje stališče:
Preveri se možnost uporabe video nadzora v osnovni šoli v skladu z zakonodajo.
V zadevi discipline, je g. Habinc izpostavil učenca 7. B (Roma), ki je zelo moteč.
G. ravnatelj je povedal, da so romski otroci postali zelo trmasti, svojeglavi. V kolikor ne bodo
upoštevali šolskega reda, se lahko šolajo doma. Odločiti se bodo morali ali bodo hodili v šolo
ali bodo doma. Upa, da bo imel podporo staršev.
AD11)
POBUDE IN VPRAŠANJA
Predsednik Sveta staršev je razdelil letake CŠOD o novostih centra in aktivnih počitnicah.
Starši so izpostavili problem parkiranja zjutraj, ko pripeljejo otroke v šolo. Glede na
obnašanje posameznih voznikov se počutijo ogrožene in predlagajo, da se uvede parkirni
prostor z možnostjo parkiranja za 15 min.
Starši so izpostavili vprašanje, zakaj je bil odstranjen merilec hitrosti pri šoli. Ugotavljajo, da
odkar merilca ni več, vozniki z veliko hitrostjo drvijo mimo šole, prej pa so vozniki vozili
previdno in varno. Od občine zahtevajo pojasnilo glede odstranitve z možnostjo, da se ta vrne
na to mesto pred šolo.
Svet staršev je sprejel naslednje stališče:
Svet staršev OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru zaprosi občino za pojasnilo
glede odstranitve merilca hitrosti pri šoli, ki je z opozarjanjem prehitrih voznikov
pomembno prispevalo k varnosti otrok na prehodu za pešce. Hkrati prosijo, da se
merilec hitrosti ponovno namesti pred šolo.
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.
Zapisala:
Dragica Lešnik
Predsednik Sveta staršev:
Matjaž Rajtmajer
Priloga:
- lista prisotnosti
- temeljne usmeritve za uvajanje prvega tujega jezika v I. triletje OŠ

Similar documents