[Kliknite tukaj in natipkajte naslov]

Comments

Transcription

[Kliknite tukaj in natipkajte naslov]
ZAPISNIK
seje Sveta staršev, ki je bila v sredo, 12. 3. 2014, ob 18.00 v zeleni dvorani šole.
Navzočnost
Prisotni člani Sveta
staršev
Doris Rek, Andreja Tarkuš, Helena Bezjak Burjak, Nataša
Fink, Davorina Hovnik, Gabor Sekereš, Dean Kordež,
Maja Blatnik Gorenšek, Kamnik Nataša, Vesna Pevec,
Mateja Hovnik, Majda Paar, Vesna Rebernik Jamnik,
Valerija Mandl, Tadeja Gregor, Ivartnik Dominika
Opravičili so se (člani
Sveta staršev)
Suzana Žunko, Marjana Mlinar, Petra Torej, Alenka
Topler, Damjan Topler
Odsotni (člani Sveta
staršev)
Elvis Lukman, Tomaž Filip, Tadeja Primožič Merkač,
Damjana Krauberger Mikolič
Ostali navzoči
Aljaž Banko, ravnatelj,
Darja Štrekelj, predsednica Sveta zavoda
Zapisnik pisala
Davorina Hovnik
Podpisani seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu šole.
Sejo Sveta staršev je vodila predsednica ga. Vesna Pevec.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev.
2. Imenovanje ravnatelja – predstavitev realiziranih faz v postopku imenovanja
ter pridobitev/oblikovanje obrazloženega mnenja članov Sveta staršev o
kandidatu.
3. Analiza učnega uspeha za prvo ocenjevalno obdobje za šolsko leto 2013/2014
(ravnatelj šole).
4. Razno.
K točki 1.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev.
1. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili vrstni red dnevnega reda.
2. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili zapisnik zadnje seje Sveta staršev, ki je
bila 24. 9. 2014.
K točki 2.) Imenovanje ravnatelja – predstavitev realiziranih faz v postopku imenovanja
ter pridobitev/oblikovanje obrazloženega mnenja članov Sveta staršev o kandidatu.
Na pobudo predsednice Sveta staršev je predsednica Sveta zavoda Darja Štrekelj predstavila
faze v postopku imenovanja ravnatelja zavoda ter kandidata za ravnatelja oz. njegov program
vodenja zavoda.
Svet zavoda OŠ Koroški jeklarji je na seji 12. 12. 2013 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega
mesta ravnatelja, saj sedanjemu mandat preteče z 31. 5. 2014.
Na seji 12. 12. 2013 so določili razpisne pogoje in rok za prijavo, ki je bil 15 dni. Imenovali so
komisijo za opravljanje administrativnih opravil v postopku imenovanja ravnatelja, v njej so
Vesna Rebernik Jamnik, Davorina Hovnik in Branko Kaker.
Razpis je bil 10. 1. 2014 objavljen v časopisu Šolski razgledi in v Uradnem listu RS.
Po pretečenem roku za prijavo se je 5. 2. 2014 sestala komisija za administrativna opravila in
odprla ter pregledala ustreznost edine prispele prijave.
Komisija je ugotovila, da je prijava g. Aljaža Banka prispela pravočasno, k prijavi so bila
priložena vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev in ustrezajo vsem razpisnim pogojem.
21. 2. 2014 so bili z ugotovitvami komisije na seji Sveta zavoda seznanjeni tudi ostali člani in
sprejeli so sklep o nadaljevanju postopka, kar pomeni pridobivanje mnenj o kandidatu. Zaprosila
za mnenje o kandidatu so bila 24. 2. 2014 poslana Občini Ravne na Koroškem, Svetu staršev OŠ
Koroški jeklarji in učiteljskemu zboru OŠ Koroški jeklarji. Čas za podajo mnenj je 20 dni.
Po pridobitvi teh mnenj, oz. pretečenih 20 dneh, se bo zopet sestal Svet zavoda; takrat bo opravil
glasovanje. O izbiri kandidata odloči z večino glasov vseh članov.
Naloga Sveta staršev je, da poda obrazloženo mnenje o kandidatu in ga posreduje Svetu zavoda.
Predsednica Sveta zavoda je v nadaljevanju podrobno predstavila kandidata Aljaža Banka,
njegove delovne izkušnje, dosežke in program vodenja zavoda.
Po predstavitvi so člani Sveta staršev glasovali o kandidatu ter na podlagi 4. odstavka 53.a
člena ZOFVI svoje mnenje tudi obrazložili.
Mnenje je priloga zapisnika.
K točki 3.) Analiza učnega uspeha za prvo ocenjevalno obdobje za šolsko leto 2013/2014
(ravnatelj šole).
Ravnatelj šole je članom Sveta staršev predstavil analizo učnega uspeha za prvo ocenjevalno
obdobje.
K točki 4.) Razno.
Ravnatelj šole je v zvezi z odpravo plačnih nesorazmerij Svetu staršev pojasnil, da so bila
sredstva za izplačilo zagotovljena s strani Ministrstva za šolstvo.
ZAKLJUČKI:
1. Na seji Sveta staršev smo sprejeli 2 sklepa.
2. Zapisnik dobijo v vednost člani Sveta staršev, Občina Ravne na Koroškem, objavi pa se
tudi na oglasnih deskah v šoli.
3. Priloženo gradivo:
- Seznam prisotnih na seji Sveta staršev,
- Mnenje Sveta staršev o kandidatu, prijavljenem na razpisano delovno mesto ravnatelja
OŠ Koroški jeklarji.
Gradivo je priloga zapisniku v arhivu Sveta staršev.
Zapisnik pisala
Davorina Hovnik
Predsednica Sveta staršev
Vesna Pevec

Similar documents