Zapisnik 2. seje Sveta strašev v šolskem letu 2012

Comments

Transcription

Zapisnik 2. seje Sveta strašev v šolskem letu 2012
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je potekala 7.11.2012 od 17.30 do 20.10 v učilnici 27.
Prisotni predstavniki oddelkov: Tone Vrhovnik Straka (1b), Emilija Verlič (1c), Boris Ružič (1d),
Tatjana Levstek (1e), Suzana Korun (1f), Aleš Smrekar (1g), Luka Praprotnik (1h), Irena Lamovec (2a),
Mateja Hočevar (2c), Mateja Schoss (2d), Denis Slavič (2e), Andreja Trtnik Herlec (2f), Tatjana Šetina
(2g), Mira Fugina Šetina (2h), Indira Šehovič (3a), Marina Urbas (3c), Boris Ostan (3e), Tomaž Lukančič
(3h), Rado Istenič (4a), Nina Kozinc (4b), Muhamed Turkić (4c), Smilja Pekle Simonič (4d), Luka Bernot
(4e), Lidija Legan Landeker (4f), Saša Kregar (4g).
predsednik Sveta staršev: Janez Cimperman (3d),
podpredsednik Sveta staršev: Dušan Ponikvar (3g)
in delavci šole: ravnatelj Bojan Končan, učitelji vodje aktivov Alenka Arbiter, Tomislav Drčar, Andreja
Hočevar, Petra Novak, Miha Pohar, svetovalna delavka Alenka Šoba, poslovna sekretarka Nataša
Šafran.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
Potrditev zapisnika prejšnje seje
Šolski sklad
Pobude in predlogi staršev
Predstavitev rezultatov ankete (razširjeni del seje).
Ad 1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
Pripomb na zapisnik prejšnje seje ni bilo.
Sklep 1: Predstavniki Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje, ki je bila 25.9.2012 in
svoje predstavnike v novem svetu šole (g. Tone Vrhovnik Straka, g. Janez Cimperman in g. Dušan
Ponikvar).
Ad 2. Šolski sklad
Predsednik Sveta staršev g. Cimperman je na kratko predstavil Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
Gimnazije Poljane, ki ga je Svet šole sprejel na svoji seji dne, 16.10.2012. Svet šole je za člane
upravnega odbora šolskega sklada iz vrst delavcev predlagal:
·
g. ravnatelja kot predsednika upravnega odbora,
·
učitelja informatike in vzdrževalca učne tehnologije g. Boštjana Žnidaršiča ,
·
računovodkinjo ga. Sašo Kompan,
·
učiteljico slovenščine ga. Darinko Marc.
S strani Sveta staršev so bili v upravni odbor predlagani:
·
g. Janez Cimperman,
·
g. Dušan Ponikvar,
·
g. Tone Vrhovnik Straka
Predstavniki Sveta staršev so na sestanku Sveta šole predlagali, da dobijo tudi dijaki svojega
predstavnika v upravnem odboru šolskega sklada. Ta predlog je bil ponovljen na Svetu staršev pred
imenovanjem članov upravnega odbora šolskega sklada. Svet staršev predlaga Svetu šole, da
pravilnik o ustanovitvi šolskega sklada dopolni v 5. členu tako, da upravni odbor sklada sestavlja
»vsa« sedem članov, v upravni odbor pa se vključi še predstavnika dijakov. Dijaki naj v roku deset
delovnih dni je predlagajo svojega predstavnika v upravni odbor šolskega sklada.
Sklep: V skladu s 5. členom Sklepa o ustanovitvi Šolskega sklada so predstavniki Sveta staršev v
upravni odbor soglasno imenovali predlagane člane.
Ad 3. Pobude in predlogi staršev
Predstavnica staršev 4. letnika je predlagala pogovor o krajah na Poljanfestu in na šoli. Ravnatelj je
povedal, da je prijavljenih kraj na šoli zelo malo (manj kot ena na leto, če ne štejemo koles), kar je
razvidno tudi iz ankete. Vse kraje, ki so prijavljene organom šole, šola posreduje naprej policiji. Šola
za marsikatero krajo ne ve, saj jih morda dijaki ne javljajo. Poudaril je, da je na šoli mnogo
pozabljenih predmetov po katere dijaki ne pridejo. Pred jesenskimi počitnicami, so ti predmeti bili
razstavljeni na hodniku, vendar je bil odziv dijakov zelo majhen.
Predstavnica staršev 3. letnika je spraševala o možnostih, da bi dijakinje imele na gimnastičnem
tekmovanju enotne majice, ker so zastopale gimnazijo njihova vodja pa ni zaposlena na gimnaziji.
Ravnatelj je odgovoril, da imajo športne ekipe drese, ki so v lasti šole. Za teke imajo dijaki šolske
majice, trenirke pa bi bile za šolo prevelik strošek. Šola predlaga, da se dijaki, ki zastopajo šolo na
raznih tekmovanjih, obrnejo na predstavnike šole (učitelji telovadbe..), glede možnosti izposoje ali
pridobitve enotnih majic z logotipom gimnazije.
Predstavnica staršev 1. letnika je imela pripombo na količino (premalo) šolske malice. Ravnatelj je
odgovoril, da se malica ne sme zamenjevati s kosilom in da je količina v skladu z normativi, kar je bilo
preverjeno s strani lanske komisije za malico. Povedal je še, da si lahko starši ogledajo jedilnik na
spletni strani šole, dijaki pa lahko znotraj tega jedilnika naročijo tudi kosilo. Ravnatelj je tudi povedal,
da je število malic precej upadlo. Na začetku leta je bilo prijavljenih 400 dijakov, a jih dejansko malica
le 200. Zato je ponudil tudi možnost plačila malice v naprej preko položnice, tako dijaki ne bi mogli
malici namenjene gotovine zapraviti v lokalih okoli šole.
V nadaljevanju je potekala daljša diskusija v zvezi z matematiko. Nekateri predstavniki staršev so bili
mnenja, da je nivo pri matematiki prezahteven in število inštrukcij previsoko.
Ravnatelj je povedal, imajo vsi učitelji matematike usklajene minimalne standarde znanja, imajo pa
tudi dodatne ure, zato ni potrebno, da dijaki hodijo na inštrukcije. Število inštrukcij pa je razvidno iz
ankete. Predstavnica staršev 2. letnika povedala, da imajo nekateri dijaki »rešpekt« do svojega
učitelja, zato je predlagala, da bi dali dijakom možnost, da bi lahko obiskali dodatne ure tudi pri
drugih učiteljih. Ravnatelj se je s tem predlogom načeloma strinjal in povedal da ta možnost obstaja.
Ob koncu debate so se predstavniki staršev strinjali, da zahtevanega nivoja znanja ne gre spuščati.
Gospod Stres iz 2. letnika je želel, da se razpravlja o logotipu šole, starši so pobudo soglasno zavrnili.
Ad 4. Predstavitev rezultatov ankete
Ravnatelj je predstavil rezultate ankete o zadovoljstvu s šolo, na katero so odgovarjali dijaki in starši.
Ravnatelj je poudaril, da smo z rezultati ankete zelo zadovoljni. Anketo bo šola v bodoče izvaja vsake
dve leti.
Zapisala:
Nataša Šafran
Predsednik Sveta staršev
g. Janez Cimperman, l. r.

Similar documents