Zapisnik 1. seje Sveta staršev 29.9. 2014

Comments

Transcription

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 29.9. 2014
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila v ponedeljek, 29.9.2014 ob 18. uri v učilnici 27. Seja se je zaključila ob 20.uri.
Prisotni predstavniki oddelkov: Helena Zajec (1. a), Daša Modic (1. b), Danica Miketič (1. d), Nike
Kocjančič Pokorn (1. f), Bruno Čibej (1. g), Irena Cirar (1. h), Babič Tomaž (2. a), Milojka Kovačič (2. b),
Tomaž Gorjanc (2. c), Maša Bertok Duh (2. d), Marko Gale (2. f), Marjanca Simčič Polak(2. h), Marjan
Adamič (3. a), Tone Vrhovnik Straka (3. b), Karin Keber (3. c),Boris Ružič (3. d), Tatjana Levstek (3. e),
Igor Brlek (3. f), Marija Maja Zajc Kalar (3. g), Luka Praprotnik (3. h), Irena Lamovec (4. a), Boris Vrišer
(4. b), Marjetka Balkovec Debevec (4. c), Marjeta Lovšin (4. d), Denis Slavič (4. e), Dušanka Turin (4. f),
Helena Jakič (4. g), Elizabeta Hriberšek Balkovec (4. h);
predsednik Sveta staršev: Janez Cimperman;
in delavci šole: ravnatelj Bojan Končan, poslovna sekretarka Nataša Šafran, učitelji Ksenija Blažin
(vodja aktiva športne vzgoje), Tomislav Drčar (član naravoslovnega aktiva), Andreja Hočevar (vodja
matematičnega aktiva), Miha Pohar (član družboslovnega aktiva), Natali Žlajpah (vodja jezikoslovnega
aktiva), knjižničarka Irena Brilej, svetovalna delavka Alenka Šoba in organizatorka šolske prehrane in
obveznih izbirnih vsebin Tina Pintar (članica aktiva slovenistike in umetnosti).
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Potrditev zapisnika prejšnje seje
Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev
Realizacija LDN za šolsko leto 2013/2014
LDN za šolsko leto 2014/15
Nadstandardna ponudba šole
Šolski sklad
Pobude in predlogi staršev
Ad 1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
Predsednik Sveta staršev g. Cimperman je povedal, da sta bili v prejšnjem šolskem letu dve seji – ena
običajna, druga pa dopisna, saj ni bilo posebnih pobud in razlogov za sklic običajne seje.
Sklep 1: Predstavniki Sveta staršev 2., 3. in 4. letnika so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje, ki je
bila 19.9.2013, predstavniki 1. letnika pa so se glasovanja vzdržali.
1
Ad. 2. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev
Dosedanjemu predsedniku sveta staršev g. Cimpermanu in njegovemu namestniku g. Ponikvarju se
bo 30. septembra 2014 iztekel mandat v svetu staršev (mandat je vezan na status otrok, ki sta se
šolala na Gimnaziji Poljane – 4. člen Pravil delovanja Sveta staršev).
G. Cimperman je pozval predstavnike razredov k predlaganju primernih kandidatov za predsednika /
predsednico sveta staršev šole. Ker predstavniki razredov svojega predloga niso imeli, je ravnatelj g.
Končan za predsednico sveta staršev predlagal ga. Mašo Bertok Duh (2. d). Za namestnico pa so
imenovali ga. Heleno Zajec (1. a).
Sklep 2: Predstavniki Sveta staršev so soglasno izvolili predlagani predstavnici za predsednico in
namestnico sveta staršev Gimnazije Poljane.
Ad 3. Realizacija LDN za šolsko leto 2013/2014
Ravnatelj Bojan Končan je članom sveta staršev poročal o delu in dosežkih v preteklem šolskem letu.
Govoril je:
Ř o učnem uspehu po letnikih po prvi konferenci. Učni uspeh je bil v prvih letnikih 80,4 %, v
drugih letnikih 73,4%, v tretjih 63,2 in v četrtih letnikih 81,9%. Pojasnil je, da je statistično
gledano uspeh v prvi konferenci vedno precej slabši od uspeha ob koncu pouka oziroma ob
zaključku šolskega leta. Število neuspešnih dijakov je ob prvi konferenci vedno precej višje od
števila popravnih izpitov ob koncu šolskega leta. Pojasnil je tudi, zakaj ima kar znatno število
dijakov NMS (kratica za oznako »ni dosegel/-a minimalnih standardov znanja«). Število
dijakov, ki ob polletju ne dosežejo minimalnih standardov znanja, ni napoved števila
popravnih izpitov ob koncu šolskega leta. Na koncu šolskega leta se vedno izkaže, da je dijakov
s popravnimi izpiti manj, kot je bilo dijakov z NMS-ji, kar pomeni, da so dijaki s pomočjo
učiteljev v drugem polletju dopolnili znanje in tako ob koncu šolskega leta dosegli ta
minimum.
Največ dijakov, ki minimalnega standardna znanja ob polletju niso dosegli, je bilo pri
matematiki, nato pri slovenščini, fiziki in angleščini. Poudariti je potrebno, da so dijaki lahko
označeni z NMS tudi, če niso opravili vseh predpisanih obveznosti.
Ř o uspehu ob koncu pouka (junija). Ta je bil 91,8 %, kar je nad povprečjem zadnjih let. Število
popravnih izpitov se je v zadnjih letih zmanjšalo. Med predmeti že vsa leta izstopa
matematika. V prvem roku popravnih izpitov je bila uspešna približno polovica dijakov.
Ř o učnem uspehu ob koncu šolskega leta (avgusta). Ta je bil 97,4 %, kar je povsem v okviru
dolgoletnega povprečja, ki se giblje med 97 in 98 %.
Najvišji uspeh je kot običajno imel tretji letnik 98,3 %, sledil je prvi letnik z 98,2 % uspehom,
nato četrti, ki je običajno najboljši. Najnižji uspeh je bil v drugem letniku s 95,3 %.
Ř o uspehu na maturi. Šola je z doseženim uspehom maturantov zadovoljna. Samo trije dijaki
niso bili uspešni pri matematiki, od teh dva na višjem nivoju. Dijaka sta se kljub temu, da sta
učitelja to odsvetovala prijavila na višji nivo, čeprav se zanj nista pripravljala. Maturo je tako
uspešno opravilo 98,7 % dijakov. Poljanski maturant je povprečno dosegel 23,4 točke od 34
2
možnih. Na šoli je bilo 27 zlatih maturantov, en dijak je zbral vse možne točke. En maturant je
dosegel tudi največ točk pri biologiji v državi.
Ravnatelj je govoril še o pritožbah v preteklem šolskem letu. Dve pritožbi sta se nanašali na
zaključeno oceno, ena pritožba z željo po zamenjavi učitelja, ena na tržni inšpektorat, dve na šolsko
inšpekcijo. Še dve pritožbi sta izražali željo po spremljavi dela dveh učiteljev. Poleg tega je šola prejela
še nekaj pisnih in ustnih pohval staršev in dijakov.
Ravnatelj je predstavil tudi različne projekte, ki potekajo na šoli. To so dan jezikov, zelene Poljane, ePoljane, projekt obogateno učenje tujih jezikov, spoznavni tabor, filmski maraton, mednarodne
izmenjave in strokovne ekskurzije v zamejstvo.
Podrobneje je o projektu obogateno učenje tujih jezikov poročala vodja aktiva tujih jezikov in vodja
tega projekta Natali Žlajpah. Izpostavila je temeljna izhodišča. Predstavila je pridobitve tega projekta
in poudarila, da gre za nov vpogled v poučevanje tujih jezikov. Največja dodana vrednost tega
projekta pa je avtentična komunikacija. Projekt je potekal v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS. V
okviru tega projekta je bilo zaposlenih 7 tujih učiteljev. En tuji učitelj je bil delno financirana preko
projekta evropski oddelki, ostala sredstva so bila zbrana preko šolskega sklada.
Ad 4. LDN za šolsko leto 2014/15
Ravnatelj je povedal, da si bo šola v letošnjem šolskem letu prizadevala, da bo izvajanje pouka še
naprej tako kvalitetno kot v prejšnjih letih,kar potrjujejo visoki uspehi dijakov ob koncu šolskega leta.
Več pozornosti bo namenjeno projektoma učenje učenje in e-Poljane (t.i. uporaba spletnih učilnic).
Prav tako bo še naprej potekalo usklajevanje meril za doseganje minimalnih standardov pri
predmetih, izobraževanju učiteljev, timskem in projektnem delu.
V nadaljevanju je predstavil strukturo zaposlenih v letošnjem šolskem letu. Na šoli je 83 zaposlenih.
Učiteljev, skupaj z vodstvom šole, je 63 in vsi imajo potrebno izobrazbo in strokovni izpit. Drugih
strokovnih delavcev je 8, administrativnih in tehničnih delavcev je 6. Na šoli je zaposlenih 8 delavcev,
ki niso financirani iz državnega proračuna.
Ad 5. Nadstandardna ponudba šole in Ad 6. Šolski sklad
Zaradi poteka mandata predsedniku sveta staršev g. Cimpermanu in njegovemu namestniku g.
Ponikvarju, ki sta bila tudi člana upravnega odbora šolskega sklada, je bilo treba v odbor šolskega
sklada imenovati dva nova člana. V upravni odbor je g. Cimperman predlagal predstavnico 2. b, gospo
Milojko Kovačič, in predstavnico 3. e, gospo Tatjano Levstek.
Sklep: V skladu s 5. členom Sklepa o ustanovitvi Šolskega sklada so predstavniki sveta staršev v
upravni odbor soglasno imenovali predlagani članici.
3
Ad 7. Pobude in predlogi staršev
Predstavnica 2.b, ga. Milojka Kovačič, je predlagala, da bi starši že sedaj v drugem letniku začeli
razmišljati oziroma bi se lotili organizacije maturantskega plesa in poskusili doseči zamenjavo
izvajalca maturantskega plesa. G. Cimperman je pojasnil, da si je že v lanskem šolskem letu ena od
predstavnic 4. letnika prizadevala za zamenjavo izvajalca, vendar ji to ni uspelo, saj je Gimnazija
Poljane tako velika šola, da nikjer nimajo toliko prostora. Največji primerni prostor v Ljubljani pa je
imel zakupljenega ravno dotični izvajalec maturantskega plesa.
Predstavnica staršev je predlagala, da bi se naslednje leto več staršev, tudi iz nižjih letnikov, skupaj z
koordinatorico maturantskega plesa vključilo v pogajanja z izvajalcem maturantskega plesa.
Ga. Žlajpah je pojasnila, da Cankarjev dom ni primeren, saj bi morali generacijo deliti na dva dela, kar
pomeni, da bi morala biti polovica v zgornjem preddverju, polovica pa v spodnjem. Povedala je še, da
so se naši dijaki udeležili predstavitev izvajalcev maturantskih plesov v plesne šole Bolero, Urška in
Kazina, vendar se je več kot 90 % dijakov odločilo za plesno šolo Urška. Poudarila je še, da je prednost
Gospodarskega razstavišča ta, da dijaki lahko sami pripravijo program maturantskega plesa in da
lahko po zaključku plesa ostanejo še na tako imenovanem after partyju.
Starši so vprašali, zakaj šola ne organizira maturantskih izletov, a je ravnatelj pojasnil, da takih izletov
šola ne sme organizirati. Šola sme organizirati le (večdnevne) strokovne ekskurzije. Gimnazija Poljane
tako organizira strokovne ekskurzije v zamejstvo (2. letnik) in mednarodne izmenjave (3. letnik).Do
maturantskih izletov, ki jih ponujajo različne turistične agencije, pa se je šola distancirala. Na predlog,
da naj bi šola organizirala strokovne ekskurzije po koncu pouka, je ga. Žlajpah pojasnila, da to ni
mogoče, saj so takrat vsi učitelji sodelujejo pri izvedbi splošne mature.
Predstavnika staršev je zanimalo, ali je šola morda vključena v projekt Erasmus ali Leonardo Da Vinci.
Ga. Tina Pintar je pojasnila, da je šola v preteklih letih pridobila tri EU projekte, ki pa so se že vsi
zaključili. To so bili uspešni projekti Home Green Home (2005-2008), ITEMS (2008-2010) in Supper
Supper (2009-2011). V novi finančni perspektivi so vsi projekti združeni v enoten program z imenom
ERASMUS+, ki pa je razdeljen na več akcij. Na prvem razpisu ERASMUS+ je šola prijavila dva projekta
tipa KA2, in sicer projekt z naslovom MUST (odobren) in Common HEritage Saves (CHESTneodobren). Šola pripravlja dokumentacijo še za akcijo KA1 – mobilnost mladih. Ko bo objavljen nov
razpis za celoten program ERASMUS+ bo šola gotovo sodelovala pri kakšnem projektu.
Predstavnico staršev je zanimalo, kje so objavljeni izleti in ekskurzije, ki se organizirajo v okviru
nadstandardne ponudbe šole. G. Cimperman je pojasnil, da učitelj, ki organizira izlet ali ekskurzijo, to
najprej ponudi v razredu, kjer poučuje. Če je dijakov premalo, pa se potem ekskurzijo ponudi tudi
drugim dijakom. Predstavniki staršev so predlagali, da naj šola objavi pregled ekskurzij na spletni
strani šole.
Predstavnica 4.c, ga. Balkovec, je želela pojasnilo, kako naj dijaki – vozači – opravijo tretjo uro
športne vzgoje v 4. letniku, ki je ni v urniku. Ravnatelj je pojasnil, da te ure ni v šolskem urniku zato,
ker šola ponuja veliko izbirnih maturitetnih predmetov, s tretjo uro športne vzgoje v urniku, pa bi se
pouk četrtošolcem zelo podaljšal. Poleg tega je šola želela dijakom omogočiti, da se tisto tretjo uro
4
posvetijo športu, ki jim je najbolj všeč. Vodja aktiva športne vzgoje ga. Ksenija Blažin je pojasnila, da
lahko dijaki obiskujejo enega izmed športnih krožkov na šoli (npr. odbojka, nogomet, …) ali pa da se
udeležijo velikih rekreativnih športnih tekmovanj, npr. ljubljanski maraton, tek DM, itd. K tretji uri
športne vzgoje štejejo tudi planinski izleti, ki jih organizirajo učitelji šole.
Zapisala
Nataša Šafran
Predsednica Sveta staršev
Maša Bertok Duh, l.r.
5

Similar documents