LETNI DELOVNI NAČRT - Dijaški dom Ivana Cankarja

Comments

Transcription

LETNI DELOVNI NAČRT - Dijaški dom Ivana Cankarja
LETNI DELOVNI NAČRT
Dijaškega doma Ivana Cankarja za šolsko leto 2012/2013
Letni delovni načrt je bil sprejet na seji sveta doma dne _______________2012
Predsednik sveta doma:
Ravnateljica:
Franci Tehovnik
Manja Petelin
VSEBINA:
I.
II.
III.
IV.
GLOBALNA OCENA STANJA IN STRATEGIJA NADALJNEGA RAZVOJA
1. Razpis vpisa in razporeditev dijakov v vzgojne skupine
2. Analiza vpisa in strategija nadaljnjega razvoja doma
DOLGOROČNI CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE
1. Dolgoročni cilji in strateške usmeritve 2009 - 2014
2. Skupni prednostni cilji in izvedbene naloge v šol. l. 2012/2013
POGOJI ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
1. Materialni pogoji
2. Kadrovski pogoji
ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
1. NAČRT DELA VODSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV DOMA
1.1. Načrt dela ravnateljice
1.2. Načrt dela pomočnice ravnateljice
1.3. Načrt dela pedagoških vodij – vodij aktivov
1.4. Načrt dela svetovalne delavke
1.5. Načrt dela knjižničarja
1.6. Načrt dela prehrambene komisije
V.
2. NAČRT DELA CELOTNEGA VZGOJITELJSKEGA ZBORA
3. NAČRT DELA VZGOJITELJSKIH SVETOV ENOTE – AKTIVOV
VZGOJITELJEV
4. ORGANIZACIJA DELA VZGOJITELJEV TER NALOGE
SODELOVANJE S STARŠI
VI.
DOMSKA SKUPNOST
VII. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV
VIII. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
DELA
PRILOGE:
1. PREDNOSTNI CILJI IN IZVEDBENE NALOGE AKTIVOV
2. PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012
3. DOMSKI KOLEDAR
4. LETNA DELOVNA OBVEZNOST VZGOJITELJEV
5. URNIKI DELA STROKOVNIH DELAVCEV
6. GOVORILNE URE VZGOJITELJEV
7. URNIK DELA OSTALIH DELAVCEV
8. SEZNAM PREDSTAVNIKOV DIJAKOV
9. PLAN IZOBRAŽEVANJA
I. GLOBALNA OCENA STANJA IN STRATEGIJA NADALJNEGA RAZVOJA
Dijaški dom Ivana Cankarja (v nadaljevanju dom) je namenjen dijakom, ki po osnovni šoli
nadaljujejo šolanje izven svojega kraja bivanja. Skupna kapaciteta v treh objektih doma (A, B
in C) je 700 postelj.
V dom se največ vpisujejo dijaki tistih šol, ki se nahajajo v neposredni bližini doma, narašča
pa število vpisanih dijakov, ki se za naš dom odločajo na osnovi pestre ponudbe dejavnosti s
področja kulture, umetnosti in športa, v katere se lahko vključujejo v prostem času in jim
omogočajo pridobivati posebna znanja in spretnosti ter kvalitetno zapolnitev prostega časa.
Dom je postopno razvijal različne vsebine neformalnega izobraževanja, ki jih šolski sistem ne
zajema in imajo pomembno vlogo v procesu vseživljenjskega učenja opredeljenega kot
potrebo, da posameznik vse življenje nadgrajuje in dopolnjuje svoje znanje, sposobnosti in
spretnosti za čim učinkovitejši osebni razvoj.
Z vizijo doma, ki jo zaradi stalnih sprememb nenehno prilagajamo in razvijamo, želimo slediti
naslednjim ciljem:
• Postati vzgojno - izobraževalni center za mlade med 15. in 25. letom starosti.
• Razvijati in nenehno izboljševati vsebine dela, ki zadovoljujejo potrebe mladih in vseh
zaposlenih za osebno rast in vseživljenjsko učenje.
• Odpirati dom mladim iz okolja in drugim, ki niso vključeni v šolski sistem.
• Uvajati nove vsebine vseživljenjskega učenja kot obliko neformalnega izobraževanja.
• Razvijati kulturo bivanja in odnosov.
• Izvajati različne projekte, ki prispevajo k razumevanju kulturne raznovrstnosti,
razvijajo odgovorne odnose do drugih in okolja in krepijo čut narodne identitete ter
solidarnosti med narodi.
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih nas obvezuje, da v rednem vpisnem roku v dom
vpisujemo tudi študente višjih strokovnih šol. Po končanem vpisu dijakov pa preostala prosta
mesta oddamo študentom Univerze v Ljubljani.
Dijaški dom je registriran za opravljanje tudi drugih dejavnosti, ki so povezane z osnovno
dejavnostjo doma in sicer: nastanitve za krajši čas, dejavnost menz, raziskovalno dejavnost,
umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge dejavnosti, ki so opredeljene v Sklepu o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ivana Cankarja, ki ga je dne 2.
septembra 2008 sprejela Vlada Republike Slovenije.
Turistično dejavnost (Hostel DIC) izvajamo v času šolskih počitnic. Storitve tržimo predvsem
različnim skupinam športnikov, študentov, kulturnim in drugim skupinam, ki poleg nastanitve
in hrane potrebujejo prostore za druženje, predavanja, športna igrišča in drugo
infrastrukturo doma. V zadnjem času zelo uspešno nudimo nastanitve udeležencev različnih
kongresov in drugih mednarodnih srečanj, ki potekajo v Ljubljani.
Z izvajanjem turistične dejavnosti pridobivamo dodatna finančna sredstva, ki jih namenjamo
vzdrževanju in investicijam ter s tem izboljšujemo standarde bivanja v domu.
1. RAZPIS VPISA IN RAZPOREDITEV DIJAKOV V VZGOJNE SKUPINE
Vpis v dom je bil izveden na osnovi javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport v mesecu februarju 2012.
V roku za sprejem prijav za bivanje v dijaških domovih smo prejeli 683 prijav (204 prijav
novincev in 479 prijav dijakov, ki že bivajo v domu in nadaljujejo šolanje). Ker smo imeli 63
prijav več, kot je kapaciteta doma, smo v dogovoru s prijavljenimi novinci in njihovimi starši,
preusmerili 11 prijavljenih novink, ki so se vpisale na Srednjo zdravstveno šolo, v Dijaški dom
Poljane. Dijakinje smo preusmerili tudi zaradi napotila Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kultur in šport, da naj ravnatelji dijaških domov v Ljubljani bolj sodelujemo pri vpisu tako, da
bi v vseh dijaških domovih dosegel bolj optimalen vpis.
Do konca meseca avgusta se je izpisalo 52 dijakov, ki so že bivali v domu in 34 novincev. Na
prosta mesta vpisujemo dijake tekom celega šolskega leta, tako da se število vpisanih
spreminja. Skupno število vpisanih 20. septembra je tako 586 dijakov.
Na osnovi Pravilnika o normativih in standardih za dijaške domove smo formirali 20 vzgojnih
skupin.
1.1. RAZPOREDITEV DIJAKOV V VZGOJNE SKUPINE
Dijakinje in dijake smo namestili v objekta A in B.
Objekt C pa bo namenjen namestitvi 80. študentov višjih strokovnih šol in študentov
Univerze v Ljubljani.
TABELA
Število dijakinj in dijakov po vzgojnih skupinah
Tabela z 20 skupinami / 17 dijakov je razporejenih v druge skupine
enota
A
B I.
število
dijakov
147
234
število
dijakov v
skupini
število
vzgojnih
skupin
vzgojna skupina in vzgojitelji
30
A01 Drago PINTARIČ
29
A02 Ljuba PLESEC
30
A03 Franci TEHOVNIK
30
A04 Aljoša MURN
28
5
A05 Marija GERDEJ POLJANŠEK
29
B01 Vladimira BELIČ
30
B02 Ksenija OBERSNEL PETELINŠEK
30
B03 Neža AHČIN
29
B04 Romana TRAMŠEK
30
B05 Slavica KANDUČ
28
B06 Tjaša STRMŠEK
29
B07 Olivija SLIVNJEK
29
8
B08 Zoran GRGIČ
30
B10 Barbara ROSINA
28
B11 Nataša KUHELJ
30
B12 Mira NAROBE
29
B13 Vojka VILER KRIVEC
30
B14 Martina MLAKAR / Primož VRESNIK
28
B15 Ana STARE
BII.
205
30
7
DIC
586
586
20
B16 Stane KINK
povprečno št. dijakov v skupini je 29,3
STRUKTURA DIJAKOV PO ŠOLAH IN LETNIKIH
ŠOLA
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
53
57
43
45
SKUPAJ
198
Konservatorij za glasbo in balet
18
17
18
19
72
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo
25
36
19
12
92
Srednja zdravstvena šola
2
11
16
11
40
Gimnazija Poljane
8
4
12
7
31
Srednja upravno administrativna šola
4
3
3
2
12
Srednja ekonomska šola
5
4
7
8
24
Srednja medijska in grafična šola
5
8
5
3
21
Srednja trgovska šola
6
2
3
5
16
Srednja šola za gostinstvo in turizem v
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in
gimnazija
BIC - Živilska šola
6
8
1
2
17
2
4
3
4
3
3
3
1
10
BIC – Gimnazija in veterinarska šola
1
0
0
0
1
Ekonomska šola Ljubljana
3
1
1
0
5
Waldorfska šola
2
0
0
1
3
Srednja frizerska šola
0
1
2
Gimnazija Jožeta Plečnika
0
0
1
1
2
Gimnazija Ledina
ŠCL-Srednja strojna in kemijska šola
4
2
2
0
0
1
1
0
8
2
Gimnazija Moste
ŠCL-Srednja lesarska šola
3
0
2
0
1
2
0
1
5
4
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
0
0
0
1
1
Gimnazija Bežigrad
0
0
0
1
1
Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola
0
3
0
0
3
ŠCL-Gimnazija Antona Aškerca
1
0
0
0
1
Srednja šola tehničnih strok Šiška
0
1
0
0
1
152
168
142
124
586
Skupaj (26 šol)
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
13
3
2. ANALIZA VPISA IN STRATEGIJA NADALJNEGA RAZVOJA
Od leta 2000 dalje se je vpis vseh dijakov postopno zmanjševal. Spremljanje vpisa dijakov 1.
letnika pa kaže, da vpis niha. V zadnjih treh letih tako kaže trend naraščanja, v primerjavi z
vpisom v obdobju od l. 2003 - 2007. V letošnjem letu pa beležimo padec vpisanih novincev,
ker smo imeli večje število prijav že vpisanih dijakov. Ker vsem nismo mogli zagotoviti mesta,
smo enajstim novinkam, ki so oddale prijavo za šolanje na Srednji zdravstveni šoli in njihovim
staršem, svetovali prenos prijave v Dijaški dom Poljane, ki je v neposredni bližini izbrane šole.
Od roka za oddajo prijav v dom do začetka šolskega leta se je izpisalo 86 dijakov (52 dijakov,
ki so že bivali v domu in 34 novincev), kar nas je presenetilo, saj je v letošnjem letu število
izpisanih dijakov narastlo. Na osnovi analize vzrokov za izpis smo ugotovili, da je na odločitev
nekaterih dijakov, da se iz doma izpišejo, vplivala uvedba subvencije za prevoz dijakov do
šole.
Po projekciji vpisa v domove, ki jo je na osnovi upada vpisa v srednje šole pripravilo
Ministrstvo za šolstvo naj bi se vpis v dijaške domove do šolskega leta 2014/2015 zmanjšal
za 1500 dijakov ali 20 %, samo v Ljubljani pa za 15 %.
Upad vpisa v Dijaški dom Ivana Cankarja je v primerjavi z drugimi dijaškimi domovi bistveno
manjši. Na osnovi ankete, ki smo jo izvedli med novinci, ugotavljamo, da so najpomembnejši
dejavniki, ki vplivajo na vpis v dom:
• ugodna lokacija, saj se dom nahaja v neposredni bližini srednjih šol, ki jih obiskujejo
dijaki,
• pozitivne izkušnje tistih, ki so v domu že bivali in svojim prijateljem, znancem in
sorodnikom svetujejo vpis v naš dom,
• bogata izbira interesnih in drugih dejavnosti, ki jih ponujamo dijakom za kvalitetno in
ustvarjalno zapolnitev prostega časa.
Ocenjujemo, da je vpis med drugim tudi rezultat strateških usmeritev, ki smo jih sprejeli v
preteklih šolskih letih. Pri tem smo največjo skrb namenili pomoči dijakom za doseganje
dobrih učnih rezultatov in s tem zmanjšali izstope dijakov zaradi neuspeha v šoli.
Graf 1: Trend števila vpisanih novincev od leta 2001 dalje
250
200
159
150
100
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Graf 2: Trend števila vpisanih vseh dijakov od leta 2001 dalje
800
600
586
400
200
0
200120022003200420052006200720082009201020112012
Dijaški dom Ivana Cankarja ima ugodno lokacijo, saj se nahaja v največjem srednješolskem
okolišu. Veliko povpraševanja pa je tudi za vpis študentov Univerze v Ljubljani, zato lahko vse
proste kapacitete napolnimo s študenti.
V zadnjih desetih letih so pedagoški delavci razvili tudi vrsto novih dejavnosti po katerih smo postali
prepoznavni v širšem okolju. Gre za sodobne dejavnosti, ki mlade zanimajo in jim omogočijo
pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti, ki jih šolski sistem ne zajema. Na osnovi izkušenj in
spoznanj številnih projektov, poslanstva, vizije in osrednjih vrednot smo z najširšim konsenzom
sprejeli razvojni načrt za obdobje 2009 – 2014, kjer smo začrtal dolgoročne cilje za trajnostni razvoj
doma.
II. DOLGOROČNI CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE
Temeljno poslanstvo dijaškega doma je:
• zagotoviti dijakom optimalne pogoje bivanja za uspešno učenje in osebno rast ne
glede na socialne, kulturne in druge razlike;
• razvijati in spodbujati nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot dijakov za pridobivanje
dodatnih znanj in veščin z vključevanjem v neformalna izobraževanja s področja
vseživljenjskega učenja;
• vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojne
strpnosti, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ter enakopravnosti;
• vzgajati in izobraževati mlade za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo, za dejavno
vključevanje v demokratično družbo ter za oblikovanje odgovornega odnosa do sebe,
svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje lastne in drugih kultur, naravnega in
družbenega okolja;
• spodbujati in razvijati osebnostni razvoj dijakov v skladu z njihovimi sposobnostmi in
interesi;
• razvijati zavest o državni in kulturni pripadnosti ter narodni identiteti,
• vzgajati dijake za samostojne, kritične in odgovorne osebnosti, ki se bodo znale
odzvati spremembam in izzivom sedanjega in prihodnjega časa.
1. DOLGOROČNI CILJI IN STRATEŠKE USMERITVE V OBDOBJU 2009-2014
Povečati kakovost vseh storitev in pridobiti certifikat kakovosti za prihodnost vzgoje in
izobraževanja KzP
•
•
•
•
•
Priprava akcijskih načrtov za izboljšanje zadovoljstva vseh uporabnikov (na osnovi
raziskave Ogledalo, ki je bila izvedena v šol. l. 2008/2009 , 2009/2010, 2010/2011 in
2011/2012).
Izobraževanje za vzpostavitev pogojev za pridobitev certifikata kakovosti za
prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost in
meroslovje.
Usposabljanje za samoevalvacijo in priprava metodologije (instrumentarija) za
samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo.
Vključitev v nacionalne in mednarodne mreže: Mreža zdravih šol, Mreža EKO šol…
Stalno spremljanje razvoja zaposlenih ter ugotavljanje njihovega zadovoljstva in
napredka.
Razviti vsebine in strategije okoljske vzgoje kot osrednje vsebine za trajnostni razvoj
•
•
•
•
Priprava dokumenta o okoljski vzgoji in izobraževanju za pridobitev znanj, vrednot,
spretnosti in izkušenj pri reševanju problemov povezanih z izčrpavanjem in
onesnaževanjem okolja.
Vključitev v mrežo EKO šol in ohranitev EKO zastave.
Priprava akcijskih načrtov za spreminjanje odnosa do hrane, porabe vode in energije.
»Zeleni« javni razpisi za ekološko pridelano hrano ter investiranje v posodobitve, ki
zmanjšujejo porabo energije in vode.
Izvajati prilagojene vsebine in oblike stalnega spopolnjevanja strokovnih delavcev
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stalno strokovno spopolnjevanje pedagoških delavcev za uspešno, avtonomno in
odgovorno načrtovanje in izvajanje dela. Sprejemanje odgovornosti za načrtovanje lastne
kariere in povečanje kompententnosti.
Vključevanje strokovnih delavcev v inovacijske, razvojno-aplikativne, mednarodne in
druge projekte.
Strokovno delo vzgojiteljskih svetov (aktivov vzgojiteljev), skupno načrtovanje
prioritetnih ciljev ter načrtovanje vsebin strokovnega spopolnjevanja, priprava tematskih
konferenc.
Vključevanje v timsko delo – oblikovanje timov za posamezna področja dela.
Ciljno in procesno-razvojno načrtovanje vzgojnega dela.
Spremljanje in vrednotenje učinkov stalnega strokovnega usposabljanja.
Spodbujanje in omogočanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje delavcev v nazive in
plačilne razrede.
Skupno načrtovanje ciljev in nadaljnjega razvoja dom ter priprava strateškega načrta
uvajanja novih programov za ohranjanje delovnih mest.
Usposabljanje za uvajanje sprememb.
Izvajanje letnih razgovorov z vsemi delavci doma na osnovi vprašalnika za samoevalvacijo
in načrtovanje osebne kariere.
Izboljševati informatizacijo in uporabo IKT tehnologije
•
•
•
•
•
•
•
•
Nadaljevanje opremljanja učilnic z dodatnimi računalniki za prosto uporabo dijakov,
dograjevanje spletnega portala z vsebinami za vse uporabnike,
nadgrajevanje programa Sezam kot podpore za organizacijo dela in vodenje vzgojnega
procesa,
E-učenje: usposabljanje dijakov, strokovnih ter ostalih delavcev doma za učenje in razvoj
s pomočjo uporabe informacijsko- komunikacijske tehnologije,
E- komuniciranje s starši in drugimi uporabniki storitev,
Širjenje vsebin na multimedijskem portalu DIC (MPD),
vodenje E- dnevnika vzgojnega dela,
Izvajanje raziskav, anket in vprašalnikov v spletnem orodju 1KlikAnketa.
Zboljšati standarde bivanja
•
•
•
•
Posodabljanje sob v stavbi B,
povečati število dvoposteljnih sob,
ureditev učilnic, opremljenih IKT za samostojno učenje v vsakem nadstropju, v stavbi A
in B,
ureditev prostorov za glasbene vadnice in izvajanje interesnih in drugih dejavnosti.
Razviti učinkovit finančni in administrativni sistem
•
•
•
•
Dopolnitev elaborata za energetsko učinkovitost stavb in kandidiranje na razpisu EU,
trženje storitev prehrane dijakom in študentom, ki ne bivajo v domu ter bivalnih
kapacitet v času šolskih počitnic (Hostel DIC),
financiranje nadstandardnih storitev iz sredstev sklada doma,
sodelovanje v projektu novega načina financiranja in upravljanja (MoFAS), ki omogoča
večjo avtonomijo pri načrtovanju in upravljanju, z namenom doseganja še bolj
kakovostnega in učinkovitejšega dela.
Razviti pravičen sistem nagrajevanja dela
•
•
Izdelati pravilnik z objektivnimi merili za nagrajevanje delovne uspešnosti, za izvajanje
redne dejavnosti doma,
dograjevati kriterije za pravično delitev delovne uspešnosti iz sredstev pridobljenih na
trgu in sredstev iz naslova uresničitve programa racionalizacije.
2. Prednostni cilji in izvedbene naloge v šolskem letu 2012/2013
Doseženi rezultati
V 2011 / 12
Pričakovani
rezultati
v 2012 / 13
Kazalniki
-Priprava akcijskih načrtov aktivov
-Organizacija učne pomoči (projekt Ustvarjanje
spodbudnega učnega okolja v dijaškem domu)
-Izvajanje delavnic učinkovitih metod učenja
-Svetovanje in individualna pomoč
91 %
90 %
-Vključevanje dijakov v načrtovanje in izvajanje
vseh dejavnosti
-Izvolitev predstavnikov dijakov za posamezna
področja dela
-Prilagajanje interesnih in drugih dejavnosti
potrebam dijakov
-Vpisovanje aktivnosti, dosežkov in priznanj v
Mapo DIC je svet
-Seznanjanje dijakov in staršev o pomenu statusa
odgovornega dijaka
-Vpisovanje pridobitve statusa v Mapo DIC je svet
53 %
55 %
8,6 %
8,8 %
Strahovi: 1,42
Ponovitev
raziskave
Ogledalo v
šol. letu
2012/2013.
Cilj
Izvedbene naloge
Ohranjati in postopno
izboljševati učni uspeh
dijakov ob zadnji
konferenci
Povečati aktivno in
samostojno delo dijakov
pri izvajanju VI dela
Rast števila dijakov, ki
pridobijo status
odgovornega dijaka
Povečati zadovoljstvo
dijakov na parametru:
strahovi in stiske
-Analiza raziskave o vzrokih za doživljanje stisk in
strahov mladostnikov
-Priprava akcijskih načrtov za reševanje problemov
povezanih z doživljanjem stisk in strahov
-Usposabljanje pedagoških in ostalih delavcev za
prepoznavanje stisk mladostnikov: vključevanje v
Stiske: 1,76
program: Razvijanje pozitivnega samovrednotenja
otrok in mladostnikov
-Delavnice za dijake o samopodobi in učinkovitem
reševanju problemov
Povečati odgovorno
ravnanje dijakov do
okolja:
Ločevanje odpadkov
Zmanjšati izstope dijakov
med šolskim letom
Zmanjšati število
najpogostejših kršitev
domskega reda:
-
Nedovoljeni večerni izhodi
Zamude z večernih izhodov
Nočitev izven doma
Povečati zadovoljstvo
staršev na parametru:
informiranje staršev
-Aktivno sodelovanje dijakov v mreži EKO šol:
tedensko spremljanje urejenosti sob s poudarkom
na ekologiji in ločevanju odpadkov, urejanje okolice
doma, akcije spodbujanja varčevanja z vodo in
energijo
- Nadaljevanje z aktivnostmi projekta Mreža zdravih
šol: poudarek na odnosu do bivalnega okolja,
Projekt »Moja soba«, dnevi jedilnikov brez belega
kruha, bele moke, cvrtja, organizacija športnih
aktivnosti
- Nadaljevanje z aktivnostmi projekta BITI:
kampanje ozaveščanja dijakov o bivanju, svojem
mestu in ravnanjih ter lastni soodgovornosti za
svojo eksistenco in okolje v katerem bivajo,
organizacija delavnic, vsebinsko usmerjenih na
področje ekologije, trajnostnega razvoja in
odgovorne potrošnje, enakopravno vključevanje
dijakov v konkretne akcije spreminjanja negativnih
navad/razvad in spodbujanje k iniciativnosti pri
urejanju
Spremljanje vzrokov za izstope in akcijski načrt za
zmanjšanje
-Akcijski načrti aktivov
-Skupni sestanki aktivov in nočnih varnostnikov
-Izrekanje alternativnih vzgojnih ukrepov
- Vključevanje dijakov pri zagotavljanju nočnega
miru – sodelovanje dijakov na seji vzg. zbora na to
temo
Izvedba ankete, skupaj z dijaki (Domska skupnost)
- Seznanjanje staršev z uspehi dijakov
- Uvajanje mape DIC je svet
- Seznanjanje staršev o načinu pridobivanja statusa
odgovornega dijaka
- Vabilo staršem na domske prireditve
-Polletno poročilo o življenju in delu dijakov v
skupini (vsem staršem)
Strahovi:
1,30
Stiske: 1,50
Sodelujejo
predstavniki
dijakov iz
vseh
vzgojnih
skupin
10,5%
9,5%
53,5 %
Manj kot 50
% vseh
izrečenih
ukrepov
4,13 (2008)
4,3 (2010)
4 (2012)
Ponovitev
raziskave
ogledalo
2014
4,2
III. POGOJI ZA IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
1. MATERIALNI POGOJI
V sklopu doma so tri stavbe A, B, in C. Vse tri enote doma razpolagajo s 700 ležišči za dijake
in študente, v dvo in troposteljnih sobah.
Dom ima 25 učilnic, ki so večnamenski prostori (za učenje, za vzgojno delo s skupino,
interesne dejavnosti, za gledanje TV programa ...).
Za izvajanje kulturnih in družabnih prireditev razpolagamo s štirimi dvoranami: dve v stavbi
A, dve na podstrešju stavbe B in prostorom za diskusije in predstavitve v kleti B stavbe z
izhodom na teraso.
Za prostočasne in interesne dejavnosti razpolagamo s:
• foto temnico z opremo za razvijanje fotografij,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21 glasbenimi vadnicami, od tega 10 opremljenih s pianini za vadbo,
fitnesom,
knjižnico in čitalnico,
likovnim ateljejem,
galerijskim prostorom (Galerija DIC),
več info točkami in računalniki v oddelkih (20 računalnikov), ki so v funkciji stalnega
dostopa na internet in uporabi računalnika za učenje,
sodobno telovadnico in manjši stadion z igrišči za košarko, rokomet, odbojko, badminton
in tenis ter poseben prostor za lahko atletske discipline,
dvorano (Kreatorij DIC) za izvajanje dejavnosti s področja kulture in umetnosti ter
druženje dijakov,
prostori za druženje dijakov opremljene z igrali (avtomati za namizni nogomet, biljard in
pikado),
prostori za namizni tenis ter plezalno steno,
prostorom za diskusije in predstavitve v kleti B stavbe z izhodom na teraso.
2. KADROVSKI POGOJI
Sistemizacija in zasedenost delovnih mest v šolskem letu 2012/2013:
(Delavci, ki se financirajo iz proračunskih sredstev)
Šifra
delovnega
mesta
BO17312
DO27019
DO27026
DO27036
DO27037
DO27004
JO26004
JO16027
JO34020
JO34084
JO35077
JO32029
JO32013
JO32001
SKUPAJ
-
-
Naziv delovnega mesta
Ravnatelj
Pomočnik ravnatelja
Svetovalna delavka
Vzgojitelj
Knjižničar
Poslovni sekretar
Računovodja VI
Hišnik
Nočni varnostnik
Vratar II
Perica
Snažilka II
Število del. po
normativih
1
1
1,15
21,00
1
1
1
2
2
3
2
8,74
44,89
Zahtevana
stopnja
izobrazbe
VII/2
VII/2
VII/2
VII/1
VII/2
VII/2
VI
VI
IV
IV
V
II
II
II
Dejanska
zasedenost
1
1
1
20
1
1
1
2
2
1
2
4
37,00
Čiščenje prostorov smo predali tudi servisu za čiščenje, zato imamo redno zaposlenih
manj delavk, kot jih predvidevajo normativi. Dva delavca recepcije pa sta zaposlena
preko pogodbe z varnostno službo Xastor d.o.o.
Dva vzgojitelja sta zaposlena s polovično delovno obveznostjo.
Ostali delavci, ki se plačujejo iz oskrbnin učencev:
Šifra
delovnega
mesta
DO37002
JO35010
JO35035
JO34035
JO33008
JO15013
JO35077
SKUPAJ
Naziv delovnega mesta
Organizator prehrane
Ekonom
Glavni kuhar
Kuhar
Kuharski pomočnik III
Knjigovodja V, VI
Vratar-nočni varnostnik
Zahtevana stopnja
izobrazbe
VII/2
V
V
V
III
V, VI
V
Dejanska zasedenost
1
1
1
6
5
2
2
18
IV. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Dijaki so nastanjeni v stavbah A in B, študenti višjih strokovnih šol ter študenti Univerze v
Ljubljani pa v stavbi C.
Pri organizaciji in programu dela vsaka stavba deluje samostojno. Vsako enoto /A, BI. in BII./
vodi pedagoški vodja. Pedagoški vodje so hkrati vodje strokovnega aktiva.
Stavbo C s študenti vodita ravnateljica in pomočnica.
Pedagoški vodje skupaj z ravnateljico in pomočnico ravnateljice ter svetovalno delavko
tvorijo posvetovalni strokovni organ (strokovni kolegij).
1. NAČRT DELA VODSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV DOMA
1.1 Načrt dela ravnateljice
Ravnateljeva dela in naloge so določene v zakonu in sklepu o ustanovitvi Dijaškega doma
Ivana Cankarja.
Prednostne naloge v šolskem letu 2012/2013:
• Priprava rebalansa finančnega plana za leto 2012 ( izvajanje zakona o uravnoteženju
javnih financ).
• Priprava elaborata o nameravani reorganizaciji dijaških domov v Ljubljani.
• Organizacija in vodenje pedagoškega procesa.
• Sistemizacija delovnih mest v soglasju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport.
• Priprava poročila za preteklo šolsko leto in letnega delovnega načrta za šolsko leto
2012/2013.
• Priprava samoevalvacijskega poročila za leto 2012.
• Priprava poslovnega poročila za leto 2012 in vsebinskega ter finančnega načrta za
leto 2013.
• Vodenje dela vzgojiteljskega zbora.
• Priprava programa za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanja pedagoških
delavcev.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremljanje dela in
svetovanje.
Letni razgovori z vsemi delavci.
Sodelovanje pri vodenju svetovalne službe, spremljanje dela in svetovanje.
Skrb za sodelovanje doma s starši, šolo in okoljem, organizacija dveh sestankov sveta
staršev.
Delo z dijaki: sodelovanje v komisiji za prehrano in domski skupnosti.
Trženje dodatne ponudbe doma.
Sodelovanje doma z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
Skrb za sprotno informiranje delavcev.
Spremljanje in izvajanje nove zakonodaje.
1.2. Načrt dela pomočnice ravnateljice
Pomočnica pomaga ravnateljici pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog.
Prednostne naloge v šol.l. 2012/2013:
• Koordinacija dela vzgojiteljskih svetov, preko strokovnega kolegija in s sodelovanjem
s pedagoškimi vodji.
• Koordinacija interesnih in drugih dejavnosti v domu, spremljanje dejavnosti in
dogodkov in informiranje, urejanje koledarjev in arhivov.
• Priprava in urejanje vsakoletne publikacije doma DIC je svet ter drugih tiskanih
materialov, jih dom izdaja.
• Priprava domskega koledarja, urnikov dela vzgojiteljev in druge potrebne
dokumentacije ob začetku šolskega leta ter materialov ob informativnem dnevu.
• Vodenje domske kronike.
• Spremljanje razpisov, obveščanje, vodenje dokumentacije, spremljanje dela v
različnih projektih, v katerih dom sodeluje.
• Delo z dijaki preko sodelovanja v različnih celoletnih projektih in pri dogodkih,
povezanih z galerijsko dejavnostjo.
• Vodenje vpisa študentov, sprejem in koordinacija s študentskimi predstavniki ter
celoletna koordinacija z UL-Pisarno za študentske domove.
• Vodenje Galerije DIC, organizacija in priprava razstav ter sodelovanje pri drugih
dogodkih v galerijskem prostoru.
• Delo v okviru programa Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.
Delo pomočnice ravnateljice opravlja Vera Kraševec.
1.3. Načrt dela pedagoških vodij - vodij aktivov:
• organizacija in vodenje pedagoškega procesa v enoti,
• priprava predloga letnega delovnega načrta vodenja enote,
• izvajanje samoevalvacijskega procesa,
• vodenje dela vzgojiteljskega sveta oz. aktiva vzgojiteljev,
• spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja pedagoških delavcev,
• sodelovanje pri vzgojnem delu vzgojiteljev, spremljanje njihovega dela in svetovanje,
• priprava predloga za izboljšanje materialnih in drugih pogojev dela.
V šolskem letu 2012/2013 delo pedagoških vodij opravljajo: Marija Gerdej Poljanšek (stavba
A), Tjaša Strmšek (BI.), Vojka Viler Krivec (BII.).
1.4. Načrt dela svetovalne delavke:
Načrtovanje, spremljanje in evalvacija:
• izdelava letnega delovnega načrta svetovalne delavke,
• spremljanje opravljenih nalog,
• dokumentiranje svetovalnega dela/mapa individualnih obravnav dijakinj/dijakov,
• posvetovalno delo z vodstvom doma (kolegiji, drugo),
• izdelava letnega poročila o delu svetovalne službe,
• sodelovanje pri evalvaciji dela doma,
• sodelovanje pri pripravi in izvedbi posameznih dejavnosti doma
(sprejem v dom, informativni dan…),
• načrtovanje izvajanj mediacij ter izobraževanja dijakov za izvajanje vrstniške
mediacije.
Razvojno analitične naloge:
• analiza učnega upeha dijakov doma,
• analiza izrečenih vzgojnih ukrepov ter pohval, priznanj in nagrad,
• analiza izstopov,
• izvedba in analiza vprašalnika iz Ogledala o zadovoljstvu dijakov,
• izvedba in analiza o zadovoljstvu strokovnih delavcev.
Svetovalno delo z dijaki:
• vpis novincev,
• motiviranje dijakov za sodelovanje v interesnih dejavnostih ter
drugih dogodkih doma,
• sodelovanje pri osveščanju in izobraževanju dijakinj/dijakov za
izvajanje vrstniške mediacije,
• svetovanje dijakom ob osebnih stiskah,
• svetovalni razgovori in izdelava mnenja ob predlogih ukorov
višje stopnje,
• razgovori in svetovanje ob izpisih iz doma.
Sodelovanje z vzgojitelji:
• sodelovanje na sejah vzgojiteljskega zbora,
• posvetovanje z vzgojitelji glede vzgojnega dela z
dijaki,
• razporejanje novincev v skupine,
• vodenje strokovnih timov.
Svetovalno delo s starši:
• razgovori s starši ob vpisu v dom ter izpisu iz doma,
• svetovanje staršem in povezovanje z drugimi institucijami in
strokovnimi delavci,
• sodelovanje na Svetu staršev.
Sodelovanje z drugimi institucijami:
• sodelovanje s svetovalnimi službami šol,
• sodelovanje s centri za socialno delo, svetovalnimi centri idr.,
• sodelovanje s svetovalnimi delavkami drugih domov,
• sodelovanje s študentsko organizacijo ŠOLT (inštrukcije),
• sodelovanje s Projektom Človek in DrogArtom.
Strokovno spopolnjevanje:
• izobraževanje, ki je organizirano za vse strokovne delavce doma,
• študij strokovne literature za vodenje strokovnih timov.
Drugo:
• vodenje evidence dijakov in staršev,
• vodenje matične knjige dijakov,
• druga dokumentacija (sklepi o sprejemu, pogodbe in izjave o
• plačevanju, izpisnice…),
• vodenje dokumentacije o izvajanju vrstniške mediacije.
1. 5. Načrt dela knjižničarke:
Temeljno delo – strokovno urejanje knjižnice:
• izbor in nabava knjig, periodike in neknjižnega gradiva,
• strokovno obdelovanje knjižničnega gradiva (s pomočjo programske opreme WinKnj)
in tehnična oprema gradiva,
• razporejanje gradiva po policah,
• kontroliranje in načrtovano odpisovanje zastarelega, poškodovanega ali izgubljenega
knjižničnega gradiva,
• ureditev spletne strani knjižnice,
• urejanje informativnega panoja,
• obeležitev 3. decembra in 8. februarja,
• izvedba tradicionalne prireditve »Dan knjige v DIC-u«,
Delo z uporabniki, še posebej dijaki novinci :
• seznanjanje s pravili izposoje in knjižničnim redom,
• svetovanje pri izbiri literature,
• navajanje k samostojnosti pri iskanju in uporabi knjižnega gradiva,
• vzpodbujanje pozitivnega odnosa do knjige in veselja do branja,
• vodenje literarnih večerov,
• izvedba Knjižnega bazarja,
• predstavitev knjižnih novosti.
Sodelovanje z vodstvom doma in vzgojitelji ter učitelji na šolah, ki jih obiskujejo dijaki:
• namen sodelovanja je smotrna nabava knjižnega gradiva,
Strokovno izobraževanja knjižničarja:
• spremljanje strokovne literature,
• udeležba na predavanjih o knjižničarstvu.
Knjižnico vodi Nina Golob.
1. 6. Načrt dela vodje prehrane (delo komisije za prehrano):
Osnovno delo:
•
•
•
•
•
vodenje oz. organiziranje dela v kuhinji,
vzdrževanja HACCP sistema v kuhinji (vodja ekipe HACCP),
vodenje dokumentacije HACCP, verifikacija sistema,
izobraževanje kuhinjskih delavcev,
skrb za sanitarno higienski režim kuhinje,
• vodenje ur in letnih dopustov zaposlenih v kuhinji,
• planiranje dela v času poletnih počitnic,
• skrb za smotrno ravnanje z materialom v kuhinji,
• načrtovanje jedilnikov (dijaških, študentskih ter dietnih jedilnikov),
• tedensko spremljanje anketnega vprašalnika o zadovoljstvu uporabnikov s prehrano.
Delo z dijaki:
• vodenje komisije za prehrano,
• načrtovanje jedilnikov skupaj s predstavniki dijakov (2x mesečno),
• priprava kulinaričnih dni,
• zmanjševanje ostankov hrane, ki ostane na pladnjih (navajanje, da vzamejo toliko
hrane kot jo lahko pojedo),
• aktivno sodelovanje v mreži zdravih šol.
Delo z uporabniki prehrane:
• izdelava identifikacijskih kartic za uporabnike prehrane,
• vnos abonentov v računalniški sistem sezam.
Drugo:
• kontrola obračunskih listov za prehrano,
• izpeljava javnega razpisa za študentsko prehrano,
• izpeljava javnega razpisa za živila,
• tedensko spremljanje anketnega vprašalnika o zadovoljstvu uporabnikov s prehrano,
• mentorstvo študentom UP FVZ – Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o
zdravju.
Strokovno izobraževanja vodje prehrane:
• spremljanje smernic zdravega prehranjevanja ter novih sanitarno – higienskih
predpisov,
• udeležba na strokovnih izobraževanjih.
Delo vodje prehrane opravlja Barbara Erjavec.
2. NAČRT DELA CELOTNEGA VZGOJITELJSKEGA ZBORA
Vzgojiteljski zbor opravlja naloge, ki so opredeljene v zakonu o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter drugih podzakonskih aktih.
V šolskem letu 2012/2013 planiramo 6 sej vzgojiteljskega zbora in štiri timske obravnave
strokovnih tem. Glede na vsebino bodo seje in timi študijski, konferenčni, informativni in
izobraževalni.
Oktober
• Obravnava Samoevalvacijskega poročila in Poročila o realizaciji Letnega delovnega
načrta (LDN) za šol. l 2011/2012 in LDN za šol. leto 2012/2013.
• Predstavitev prednostnih nalog projektov, ki se bodo izvajali v šolskem letu
2012/2013.
• Vodenje E-dnevnika.
November
• Izobraževalna vsebina na temo, ki jo predlagajo in pripravijo strokovni aktivi.
• Akcijski načrt za izboljšavo parametra iz raziskave Ogledala: Zadovoljstvo staršev z
informiranjem (roditeljski sestanki, pisna in telefonska sporočanja, e-komunikacija…).
• Predstavitev programa dela domske skupnosti.
December
• Tematska konferenca s predstavniki domske skupnosti: sodelovanje pri pripravi
dobrodelne domske prireditve v mesecu decembru in analiza nočnega miru.
Januar:
• Evalvacija roditeljskega sestanka s starši.
• Evalvacija dobrodelne prireditve.
• Delavnica usposabljanja za kreiranje anket v spletnem orodju 1KlikAnketa
Februar
• Analiza učnega uspeha.
• Obravnava skupne vzgojne problematike.
• Priprave na informativni dan.
Marec
• Polletno poročilo o realizaciji prioritetnih ciljev vzgojiteljskih svetov.
• Obravnava zaključnega finančnega in poslovnega poročila za leto 2012.
• Analiza izvedbe informativnega dne.
April
• Tematska konferenca.
• Obravnava predlogov za nagrade maturantom.
Maj
• Poročila koordinatorjev o poteku projektov.
• Obravnava predlogov za nagrade ostalim dijakom.
Junij
• Analiza učnega uspeha.
• Poročila mentorjev interesnih dejavnosti.
• Smernice za program dela in prioritetne naloge v šolskem letu 2013/2014.
3. NAČRT DELA VZGOJITELJSKIH SVETOV ENOTE – AKTIVOV
VZGOJITELJEV
Vzgojiteljski aktiv posamezne enote se bo sestajal vsaj enkrat mesečno. Poleg prioritetnih
nalog zapisanih v akcijskem načrtu bodo člani aktivov izvajali tudi naslednje naloge:
- usklajevali izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela,
- izmenjevali izkušnje v pedagoškem procesu,
- obravnavali vzgojno delo in dajali vzgojiteljskemu zboru pripombe in predloge za
izboljšave,
- načrtovali strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev – članov strokovnega aktiva, ter
organizirali strokovno razpravo na temo, ki jo predlaga aktiv,
- sodelovali pri organizaciji in izvedbi načrtovanih dejavnosti, domskih prireditvah,
tekmovanjih,
- pripravljali dijake na tekmovanja, srečanja, prireditve, itd.,
- usklajevali kriterije za pohvale, nagrade,status odgovornega dijaka,
- obravnavali predloge za vzgojne ukrepe,
- sodelovali z drugimi aktivi,
- sodelovali pri organizaciji in reševanju problemov dnevnega dela in življenja v domu,
- obravnavali in potrjevali spremembe pravil življenja in dela v domu,
- izdelali program dela aktiva,
-
pripravili samoevalvacijsko poročilo za preteklo šolsko leto,
sodelovali pri načrtovanju letnega delovnega načrta,
opravili druge naloge po dogovoru z ravnateljem.
4. ORGANIZACIJA DELA VZGOJITELJEV TER NALOGE
Delovni čas vzgojiteljev, t.j. čas neposrednega vzgojnega dela z dijaki, poteka od ponedeljka
do četrtka v treh turnusih (od 7. do 13. ure, od 12. do 18. ure, od 16. do 22. ure), pri čemer
sta v enem tednu praviloma dva večerna ter po en dopoldanski in en popoldanski turnus.
Delo ob petkih, sobotah in nedeljah poteka v dveh turnusih. Dijaki in starši se z urniki dela
vzgojiteljev seznanijo ob sprejemu v dom.
Dijaki ob petkih praviloma odhajajo domov, zato A in B stavbo ob koncu tedna zapiramo. V
primeru šolskih obveznosti (sobotni pouk), po šolskem koledarju MŠZŠ, je ob koncu tedna
odprta vsaj ena od stavb doma. Praviloma je to stavba B, kjer živi največ dijakov. Velja pa
pravilo, da je ob koncu tedna odprta tudi stavba A, če zaradi šolskih obveznosti ostane v
domu več kot 6 dijakov.
Za posamezne dijake (do 8) iz stavb A in B preskrbimo prenočišče v stavbi C. Ravno tako
zapiramo dom v času jesenskih, novoletnih, zimskih ter prvomajskih počitnic.
Vse stavbe doma odpiramo ob nedeljah oz. na dan pred začetkom pouka po praznikih oz.
počitnicah ob 16.00 uri.
Vzgojitelj vzgojne skupine:
- samostojno vodi vzgojno-izobraževalno delo skupine,
- vodi učne ure, organizira pomoč pri učenju, spremlja učni uspeh in napredovanje dijakov,
- svetuje dijakom in jim pomaga pri reševanju njihovih problemov,
- seznanja dijake s predpisi doma, domskim redom in drugimi navodili,
- je mentor interesnim dejavnostim,
- navezuje stike in sodeluje z razredniki, profesorji in starši,
- izreka in predlaga pohvale in druge vzgojne ukrepe,
- opravlja medskupinsko vzgojno delo,
- vodi predpisano pedagoško dokumentacijo,
- se stalno izobražuje in izpopolnjuje svoje znanje iz področja vzgoje in
izobraževanja mladih.
V. SODELOVANJE S STARŠI
Svet staršev
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina po enega predstavnika,
ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku vzgojne skupine.
Svet staršev se sestane najmanj dvakrat na leto in poleg aktualne problematike obravnava:
- poročilo o rezultatih vzgojno-izobraževalnega dela,
- analizo vzgojnih ukrepov,
- pravila življenja in dela v domu.
Svet staršev v šol. l. 2012/2013 vodi Matjaž Martinšek.
Roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja s starši
Prvi roditeljski sestanek je, ločeno za starše novincev in starše višjih letnikov, vsako leto
organiziran ob prihodu dijakov v dom, dan pred pričetkom pouka.
Vsebina prvega roditeljskega sestanka je:
- predstavitev vzgojnega programa doma in vzgojitelja, ki bo vodil vzgojno skupino,
- obravnava pravil življenja in dela v domu
- dogovor o metodah in oblikah sodelovanja staršev z vzgojiteljem,
- pobude in predlogi za svet staršev.
Drugi roditeljski sestanek bo organiziran v decembru 2012 drugi polovici šolskega leta.
Staršem ponujamo tudi možnost, da se oglasijo v domu takrat, ko so organizirani roditeljski
na šolah. Starši morajo v tem primeru svoj obisk v naprej napovedati.
Govorilne ure
Datum in uro govorilnih ur prilagajamo željam in potrebam staršev. Zaradi velike
oddaljenosti staršev uporabljamo tudi druge oblike povezovanja vzgojitelja s starši, kot sta
pisno, telefonsko in e-sporočanje. Vsak vzgojitelj je staršem vedno na razpolago in ga lahko
pokličejo po telefonu v času, ko je po razporedu v službi. Za sodelovanje vzgojiteljev s
profesorji in razredniki na šolah, ki jih obiskujejo naši dijaki, pripravimo poseben razpored
govorilnih ur vzgojiteljev.
Druge oblike povezovanja s starši
Starše vabimo k sodelovanju:
- pri izvajanju interesnih dejavnosti,
- izvajanju projektov,
- vabimo jih na prireditve, kjer nastopajo njihove hčerke oziroma sinovi,
- ob koncu šolskega leta zberemo njihove pripombe, predloge in pobude z anketnim
vprašalnikom,
- na željo staršev organiziramo predavanja o aktualnih temah.
VI. DOMSKA SKUPNOST
Skupnost dijakov dijaškega doma predstavljajo vsi dijaki dijaškega doma.
Predsedstvo skupnosti dijakov doma pa je sestavljeno iz predsednikov posameznih vzgojnih
skupin in predsednikov domskih komisij.
Mentorici predsedstva skupnosti dijakov doma v šolskem letu 2012/2013 sta Tjaša Strmšek
in Neža Ahčin.
Predsedstvo skupnosti dijakov doma sklicuje predsednik predsedstva. V primeru, da se
predsedstvo konstituira na novo, prvi sklic opravi ravnatelj ali mentor.
Predsedstvo se sestane ob začetku šolskega leta, nato pa enkrat mesečno do konca šolskega
leta.
V šolskem letu 2012/2013 se bodo predstavniki domske skupnosti aktivno vključili v pripravo
in izvedbo petih domskih prireditev.
Predsedstvo obravnava vprašanja iz življenja in dela dijakov v domu in v imenu skupnosti
dijakov daje pobude za izboljšanje kvalitete življenja in dela.
Predloge, pobude in mnenje skupnosti dijakov obravnava vzgojiteljski zbor, Svet staršev in
Svet doma.
VII. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE VZGOJITELJEV
Programi in vsebine izobraževanja, ki bodo v šolskem letu 2012/2013 prednostne:
• Programi za razvoj novega profesionalizma in razvijanja ključnih kompetenc.
• Izobraževanje preko uvajanja novih pristopov in modelov vzgojnega dela z mladimi,
izvajanje inovacijskih in drugih projektov, nacionalnih mrež ter akcijsko raziskovanje.
• Usposabljanje za dialog med ljudmi, avtonomno delovanje, programi za
usposabljanje na področju komunikacij in medosebnih odnosov, razvijanje kulture
sodelovanja in timskega dela.
• Mediacija.
• Programi s področja sodobnih teorij vzgoje in izobraževanja: spoznavanje
psihosocialnih zakonitosti, ki vplivajo na osebno rast mladostnika v sodobni družbi.
• Programi usposabljanja za vodenje delavnic za osebnostno rast in pozitivno
samopodobo dijakov.
• Usposabljanje za uporabo sodobne IKT tehnologije.
• Usposabljanje za samoevalvacijo.
Vsebine izobraževanja, ki bodo organizirane za vse strokovne delavce in se bodo izvajale v
Dijaškem domu Ivana Cankarja :
• Izvedba treh predavanj in delavnic za vzgojiteljski zbor, ki jo bodo pripravili strokovni
aktivi.
• Uporaba sodobne IKT tehnologije: Vodenje E-dnevnika in nadgradnja programa
Sezam.
• Usposabljanje za samoevalvacijo.
• Seminar v mesecu avgustu: skupno načrtovanje prioritetnih ciljev v šolskem letu
2013/2014.
• Usposabljanje za kreiranje anket v spletnem orodju 1KlikAnketa.
VIII. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
-
Ravnateljica spremlja vzgojno delo skupaj z vodji aktivov na sestankih strokovnega
kolegija, spremlja potek dela v vzgojnih skupinah, na skupnih prireditvah, interesnih
dejavnostih in komisijah.
- Analizira opravljeno delo za vsako ocenjevalno obdobje, z namenom ugotavljanja
možnosti za izboljšanje kvalitete dela.
- Ob koncu šolskega leta opravi analizo dela z namenom ugotavljanja vzrokov za
odstopanja in odpravljanje le-teh. Vodi pregled letne delovne obveznosti vzgojiteljev.
Osnova za izpolnjevanje realizacije delovne obveznosti je:
- mesečni urnik dela vzgojitelja,
- letna delovna obveznost,
- šolski (domski) koledar,
- evidenca opravljenih ur po mesecih,
- evidenca prihodov na delo in iz dela,
- vodenje interesne dejavnosti izven neposrednega vzgojnega dela,
- izobraževanje izven neposrednega vzgojnega dela,
- nadomeščanje vzgojiteljev.
Ravnateljica opravi v vsakem ocenjevalnem obdobju hospitacije:
- pregled stanja prostorov vzgojne skupine,
- pregled aktivnosti pri interesni dejavnosti,
- pregled vodenja zahtevane pedagoške dokumentacije,
- prisostvovanje na sestanku vzgojne skupine.
SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Realizacijo letnega delovnega načrta bomo spremljali preko:
1. Sprotnih vpisov v:
- uradne knjige in evidence,
- vodenje dnevnikov,
- vodenje realizacije interesnih dejavnosti,
- vodenje dokumentacije projektov, ki jih razpisuje MŠZŠ, ZRZŠ, projektov, ki potekajo v
okviru MOL, Urad za mladino in Urad za preprečevanje zasvojenosti…
2. Zapisnikov:
- vzgojiteljskega zbora,
- strokovnih aktivov,
- strokovnih timov
- upravnega odbora domskega sklada,
- sestankov strokovnega kolegija,
- sveta doma,
- sveta staršev,
- roditeljskih sestankov,
- predsedstva domske skupnosti,
- komisije za prehrano.
3. Kronike doma
4. Občasnih poročil o realizaciji dela:
- poročila ravnatelja Svetu zavoda,
- poročila strokovnih delavcev na strokovnih sestankih in zborih,
- poročila projektov,
- poročila strokovnih aktivov vzgojiteljev.
5. Samoevalvacijskega poročila o kakovosti.
Ljubljana, 20. september 2012
Ravnateljica: Manja Petelin