PORABA HLADNE IN TOPLE VODE V GOSPODINJSTVU

Comments

Transcription

PORABA HLADNE IN TOPLE VODE V GOSPODINJSTVU
PORABA HLADNE IN TOPLE VODE V GOSPODINJSTVU
Človek vso porabljeno čisto vodo spremeni v umazano s katero onesnažuje podtalnico.
Velik del vode je potrebno za uporabo segrevati. Segrevanje vode je druga največja poraba energije v
gospodinjstvu. Vsako segrevanje vode – razen s sončno energijo - neposredno ali posredno
onesnažuje okolje.
Pri porabi hladne in tople vode nastajajo naslednji stroški:
3
• Vodarina (€/m ) in omrežnina v odvisnosti od premera vodomera
3
• Odvajanje (kanalščina v €/m ) in omrežnina v odvisnosti od premera vodomera
3
• Okoljske dajatve (€/m )
3
• Čiščenje (€/m ) in omrežnina v odvisnosti od premera vodomera
• Energije za segrevanje vode
Navedeni stroški dosegajo take višine, ki za gospodinjstvo niso več zanemarljivi.
Stroške lahko zmanjšujemo s količino porabljene vode, ki je odvisna od:
• dimenzije vodovodne mreže in tlaka v njem,
• dimenzije vodovodnega priključka in hišne napeljave,
• vrste izlivnih mest ter
• časa točenja vode.
V nadaljevanju so prikazani podatki porabe vode v gospodinjstvih v svetu, Evropi in Sloveniji ter
standardi in priporočila o smotrni porabi.
Poraba vode v svetu:
3
• Minimalne potrebe po mednarodnih standardih WHO/UNICEF: 7,3 m /osebo.leto
3
• Svetovno povprečje:
4,1 m /osebo.leto
3
• Poraba vode v afriških državah:
1,5 do 12,8 m /osebo.leto
(Vir: Eurostat 2012, FAD 2006, UN-WATER 2013)
Poraba vode v EU:
3
Povprečna letna poraba vode iz javnega vodovoda v EU je 49,5 m /osebo.
Poraba po državah je prikazana na spodnjem grafu (graf 1).
Graf 1 (Vir:Eurostat)
Letna poraba vode na prebivalca po statističnih regijah Slovenije v obdobju 2008 – 2010 je prikazana
na spodnjem grafu (graf 2) ter v desetletnem obdobju 2004 – 2013 na grafu 3.
Graf 2
(Vir: SURS)
Graf 3 (Vir: SURS)
Iz grafa 3 je razvidno, da Slovenci porabljamo vedno manj vode. Po podatkih SURS-a je bila v zadnjih
3
desetih letih povprečna poraba iz javnih vodovodov 42 m /osebo.leto oziroma 115
litrov/osebo.dan kar nas uvršča v skupino povprečne porabe glede na tabelo, ki je v veljavi v Nemčiji.
Tabela 1: poraba vode, ki je uveljavljena v Nemčiji
Ocena porabe:
m³/osebo.leto
zelo ekonomično
<25
ekonomično
25-35
povprečno
36-45
visoko
46-55
zelo visoko
>55
Vir: EnergySavingCheck 3.0, 01/2012
Približni deleži porabe vode v gospodinjstvu
- kopanje in
umivanje
- sanitarije
liter/osebo.dan
- kopanje in umivanje
- sanitarije
- kuhanje
- pomivanje
- pranje
- čiščenje
- zalivanje in ostalo
39
36
5
8
15
5
8
SKUPAJ
Tabela 2
4% 7%
13%
34%
- kuhanje
- pomivanje
7%
4%
- pranje
31%
- cišcenje
115
Graf 4
Vir: informativno gradivo ENSVET
Vsaka hišna vodovodna napeljava ima s projektom določene pretoke na izlivnih mestih. Standard DIN
1988-3 predvideva pri projektiranju od 8,4 do 18 l/min pretoka za hladno in toplo vodo na posameznih
izlivnih mestih.
Navedeni projektirani pretoki zagotavljajo količine vode, ki so določene tudi po smernici VDI 2067.
Ocenjena poraba po tej smernici zagotavlja naslednje različne primere porabe:
• Sistem s tušem:
14 do 47 l/osebo.dan
• Sistem z običajno kadjo:
33 do 56 l/osebo.dan
• Sistem z običajno kadjo in tušem:
22 do 54 l/osebo.dan
• Sistem z veliko kadjo:
48 do 71 l/osebo.dan
Projektrirani pretoki se z ustrezno regulacijo, omejevalniki pretokov, varčnimi prhami in perlatorji
na izlivnih mestih lahko znižajo na še sprejemljiv minimalni pretok, ki je od 3 do 7 l/min. Poraba
vode se zmanjša tudi z vgradnjo vodne zapore v WC kotliček ter največjo možno porabo
deževnice.
Pri izbiri gospodinjskih strojev naj prevlada odločitev za nakup tistih varčnih strojev, ki imajo
++
+++
majhno porabo elektrike in vode (A , A ).
Graf 5: primer običajne prhe, ki omogoča
pretok vode 6 do 18 l/min
Graf 6: primer varčne prhe, ki ima pretok
vode 3 do 6 l/min
Vir: tehnična dokumentacija proizvajalca armatur
Vir: tehnična dokumentacija proizvajalca armatur
Za osebno nego, kuhanje, pomivanje in pranje je potrebno vodo segrevati kar je dodatni strošek in
dodatno onesnaževanje okolja. V tabeli 3 je navedena povprečna dnevna poraba tople vode pri 60
0
in 45 C na osebo.
Tabela 3: Povprečna poraba tople vode za eno osebo
Poraba tople vode v litrih / osebo na dan
0
0
pri 60 C
pri 45 C
mala
10 – 20
15 – 30
srednja
20 – 40
30 – 60
velika
40 – 80
60 – 120
Vir: Dr. H. Gjerkeš, gradivo seminarja za izdelovalce energetskih izkaznic
0
Zaradi toplotnih izgub – posebno v poletnem času - je priporočljivo segrevanje vode na 45 C, ki se
0
občasno (enkrat na mesec) dvigne na 65 do 70 C zaradi preprečevanja razvoja raznih zdravju
škodljivih mikroorganizmov (legionele, …)
0
Za segrevanje 1 litra vode za 1 C porabimo 0,00116 kWh koristne energije oziroma za segrevanje
0
1 litra vode z 10 na 45 C se porabi 0,0406 kWh koristne energije.
0
Pri dnevni porabi 15 l/osebo tople vode temperature 45 C se porabi 0,61 kWh oziroma 222 kWh/leto.
Pri dnevni porabi 120 l/osebo enake temperature se porabi 4,87 kWh oziroma 1778 kWh/leto koristne
energije.
V tabeli 4 so prikazane povprečne vrednosti porabljene koristne energije za segrevanje vode
Tabela 4
poraba ogrevalna sezona 200 dni
poletje 145 dni potrebna toplota
kWh/osebo
kWh/osebo
kWh/osebo.dan
mala
200
150
0,6 do 1,2
srednja
400
250
1,2 do 2,4
velika
600
400
2,4 do 4,8
Vir: Dr. H. Gjerkeš, gradivo seminarja za izdelovalce energetskih izkaznic
Razmerja med varčno in potratno porabe hladne in tople vode so velika zato so tudi razmerja med
stroški velika.
Vsi navedeni podatki nas prepričujejo, da je potrebno z vodo varčevati ne samo zaradi varovanja
okolja in podtalnice temveč tudi zaradi vse večjih stroškov, ki so povezani z vodo in vedno bolj
obremenjujejo gospodinjstvo.
Vladimir Bizjak

Similar documents