Katalog informacij javnega značaja 2014

Comments

Transcription

Katalog informacij javnega značaja 2014
Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva
Kolodvorska ulica 2 e, 9220 Lendava - Lendva
Tel.: 02-5742-510 fax.: 02-5742-520
E-mail: [email protected]
http://www.dssl.si/
Katalog informacij javnega značaja Dvojezične srednje šole Lendava
OSNOVNI PODATKI
Naziv zavoda:
Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva
Kolodvorska ulica 2 e – Vasút utca 2 e, 9220 Lendava - Lendva
Tel.: 02-5742-510 fax.: 02-5742-520
E-mail: [email protected]
Odgovorna uradna oseba:
Ravnateljica: Silvija Hajdinjak Prendl, prof.
Datum prve objave kataloga in spremembe:
Katalog je bil objavljen 9.5.2008. Spremembe 1.9.2011. , 1.9.2014.
Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani zavoda in v fizični obliki na
sedežu Dvojezične srednje šole Lendava.
Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi
razpolaga
PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA
Dvojezična srednja šola Lendava je ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne
dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi
izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Druge
dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem, ki jih lahko opravlja, so določene z
aktom o ustanovitvi.
Ustanoviteljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda DSŠ Lendava sta Republika
Slovenija in Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost.
Zavod vodi kot poslovni organ ravnatelj zavoda. Ravnatelju pomaga pomočnik
ravnatelja, ki opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ki so opisane v
aktu o sistemizaciji.
Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:
- srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
- srednješolsko splošno izobraževanje,
- izobraževanje odraslih.
Dvojezična srednja šola je edina izobraževalna ustanova na narodnostno mešanem
območju v Pomurju, ki izvaja dvojezične (slovensko-madžarske) programe
srednješolskega izobraževanja:
- Gimnazija,
- Ekonomski tehnik (SSI, PTI),
- Strojni tehnik (SSI, PTI),
- Kemijski tehnik (SSI),
- Tehnik mehatronike (PTI),
- programi v okviru Modela skupnega izvajanja izobraževalnih programov
srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih (Model SPI):
Administrator
Avtoserviser
Elektrikar
Gastronomske in hotelske storitve
Mehatronik operater
Inštalater strojnih inštalacij
Pečar-polagalec keramičnih oblog
Trgovec
- maturitetni tečaj.
Strokovni organi zavoda:
- razrednik,
- oddelčni učiteljski zbor,
- učiteljski zbor šole,
- strokovni aktivi predmetnih področij.
Ravnateljica:
Pomočnica ravnatelja:
Predsednik Sveta zavoda:
Predsednik Sveta staršev:
Organi zavoda:
- svet zavoda in
- svet staršev.
Silvija Hajdinjak Prendl
Silvija Kolarič
Natalija Pavoševič Žoldoš
Silva Pojbič
KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
Ravnateljica: Silvija Hajdinjak Prendl
[email protected]
Tajništvo DSŠ Lendava: Marta Vida
[email protected]
POOBLAŠČENA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA
POOBLAŠČENA OSEBA ZA VODENJE POSTOKOV PRIZNAVANJA IN VREDNOTENJA
IZOBRAŽEVANJA
Svetovalna delavka:
Alenka Lovrenčec
Seznam pravilnikov, zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih
skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma
evropskega registra predpisov):
NOTRANJI PREDPISI IN INTERNI AKTI ZAVODA
 Odlok/sklep o ustanovitvi javnega zavoda;
 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojnoizobraževalnem zavodu;
 Pravilnik o javnem naročanju;
 Pravilnik o računovodstvu;
 Pravilnik o popisu;
 Kodeks priporočenega obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju v
zavodu;
 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
 Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu;
 Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov;
 Šolska pravila – priloga Šolska pravila o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev
na strokovnih ekskurzijah in pri drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih zunaj
šole;
 Šolska pravila ocenjevanja;
 Pravila šolske prehrane;
 Požarni red;
 Pravilnik o ugotavljanju prepovedanih substanc;
 Register tveganj;
 Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 Pravilnik o uporabi službenih telefonov in drugih naprav ter storitev mobilne
tehnologije;
 Pravilnik o evidenci delovne obveznosti;
 Poslovnik sveta zavoda;
 Poslovnik sveta staršev.
DRŽAVNI PREDPISI (Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA):



Zakon o zavodih;
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v RS;
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na
































področju vzgoje in izobraževanja.
Zakon o javnih uslužbencih;
Zakon o delovnih razmerjih;
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS;
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v
plačilne razrede;
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja;
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja;
Zakon o varstvu osebnih podatkov;
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
Zakon o splošnem upravnem postopku;
Zakon o javnih naročilih;
Zakon o šolski inšpekciji;
Zakon o gimnazijah;
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju;
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah;
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah;
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti;
Zakon o šolski prehrani;
Pravilnik o splošni maturi;
Pravilnik o poklicni maturi;
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa;
Uredba Vlade RS o osnovnih storitvah knjižnic;
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
Zakon o knjižničarstvu;
Zakon o računovodstvu;
Zakon o splošnem upravnem postopku;
Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli.
Zakonodaja RS dostopna na http://www.pisrs.si/
Zakonodaja EU dostopna na http://europa.eu.int/eur-lex/
SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV (PREKO DRŽAVNEGA OZIROMA LOKALNEGA
REGISTRA PREDPISOV)
Zavod ni predlagatelj predpisov.
SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV
 Letni delovni načrt zavoda (LDN);
 Poročilo o realizaciji LDN;


Letno poslovno in računovodsko poročilo zavoda;
Program dela in finančni načrt.
SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV








Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;
Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;
Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive;
Izdaja nadomestnih dokumentov in listin - izpis podatkov iz evidenc;
Postopki na osnovi pritožb zaposlenih;
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik;
Postopek izključitve dijaka iz šole.
SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA





Seznam vpisanih dijakov za tekoče šolsko let - ni prosto dostopna;
Evidenca zaposlenih - ni prosto dostopna;
Evidenca upokojencev - ni prosto dostopna;
Evidenca o prejemnikih regresirane prehrane- ni prosto dostopna;
Evidenca dijakov s statusom in prilagoditvami – ni prosto dostopna.
SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV









Zbirka podatkov o kadrovski evidenci;
Zbirka podatkov o plačah zaposlenih;
Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji;
Zbirka podatkov o napredovanju dijakov, izdanih spričevalih in listin;
Zbirka podatkov o dijakih vpisanih na šolo in njihovih starših;
Zbirka podatkov o dijakih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje;
Zbirka podatkov o nadarjenih dijakih;
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakov;
Zbirka podatkov o dijakih, ki opravljajo maturo, poklicno maturo in zaključni
izpit.
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma
seznam posameznih dokumentov






Urniki učencev za šolsko leto;
Urniki oddelkov za šolsko leto;
Urniki učiteljev za šolsko leto;
Govorilne ure za šolsko leto;
Šolski koledar za šolsko leto;
Urnik zvonjenja za šolsko leto.
Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Dvojezične srednje šole Lendava v
času uradnih ur. Uradne ure so vsak delovni dan od 07.00 do 15.00 ure.
Stroški: vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen; za posredovanje prepisa, fotokopije
ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški v skladu s
cenikom.
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja



Število dijakov;
Sklepi sveta zavoda;
Sklepi sveta staršev.
Učbeniški sklad
Na DSŠ Lendava je organiziran učbeniški sklad za vse izobraževalne programe.
Šolski sklad
Na šoli deluje šolski sklad.
Ažurnost dokumenta
Za ažurnost tega dokumenta je odgovorna ravnateljica Silvija Hajdinjak Prendl.
Podpis odgovorne osebe
Ravnateljica: Silvija Hajdinjak Prendl, prof.
___________________________________
Silvija Hajdinjak Prendl, prof.
Ravnateljica - igazgatónő
Dvojezična srednja šola Lendava
Kétnyelvű Középiskola, Lendva
Kolodvorska ulica 2E
9220 Lendava - Lendva
T: 00 386 2 574 25 11
E: [email protected]
W: www.dssl.si

Similar documents