BP1 – Blagovno poslovanje

Comments

Transcription

BP1 – Blagovno poslovanje
Spletno Poslovanje & Računovodstvo
Datum ažuriranja / produkcije:
12.03.2015
SPLOŠNO
MODUL RAČUNOVODSTVO
1. Pri izpisu temeljnice je dodana še 4 možnost za vrstni red in vsebino stolpcev. Želeno
nastavitev izberete na meniju Parametri, parametri Izpis temeljnice.
2. Na maski Hitri vnos računa je naziv polja za (ne)odbitni DDV spremenjena na »Odbitni
DDV«.
3. Izdelana je sprememba pri izračunu tečajnih razlik. Program sedaj tečajno razliko vedno
izračuna ob stanju na dan (status veze) izdelave dokumenta tečajnih razlik in do datuma
izdelave dokumenta.
4. Na maski Hitri vnos računa je dodana možnost, da program izbrani PRFC in Nalog iz
osnovnih podatkov temeljnice, prenese tudi na knjižbe. Tako delovanje je odvisno od
nastavitve »Prenesi nalog in PRFC na postavke«, ki smo ga dodali na meni Parametri.
MODUL POSLOVANJE – Fakturiranje
1. Vnos PRFC (profitnega centra) in naloga na specifikaciji dokumenta ter kreiranje
temeljnice v GK.
Ko se iz računa generira temeljnica v GK, se za vsak PRFC in nalog skreira svoja knjižba
na kontu 'neto realizacija' . V kolikor je na računu na vseh postavkah vnesen en in isti
PRFC ali nalog, se le ta na temeljnici evidentira tudi na saldakontu in kontu za DDV. V
nasprotnem primeru je vsebina v tem polju prazna.
2. Kopiranje dokumentov in postavk. Artikli iz kopiranega dokumenta, ki so bili pred tem iz
šifranta artikla zbrisani, se ne kopirajo na nov dokument.
3. Uporabnikom, ki poleg fakturiranja uporabljajo tudi modul 'Knjiga pošte' je omogočen
prenos izdanih dokumentov v knjige izdane pošte. To se stori preko
funkcionalnosti/gumba
in vizualizirani PDF obliki.
. Dokument se v knjigo izdane pošte prenese v eSlog obliki
Stran 1/3
Spletno Poslovanje & Računovodstvo
4. Dodan parameter za vnos partnerja, ki se uporabi pri kreiranju temeljnice v GK za
račune, vnesene na enostavnem vnosu s prostim/ročnim vnesenim nazivom kupca.
5. Na enostavnem in razširjenem vnosu računa, se je dodalo novo polje za vnos
komentarja. Gre za evidenčni podatek, ki se prenaša v polje 'Opis' na temeljnico glavne
glavne knjige.
6. Vnos računa in količine z več decimalkami. Omogočen je vnos količine na več kot dve
decimalni mesti brez zaokroževanja. Z enako število decimalk, kot je vneseno, se podatek
izpiše tudi na samem dokumentu.
7. Kreiranje temeljnice v GK in obračunsko obdobje. Obračunsko obdobje se sedaj generira
iz meseca datuma opravljene storitve in ne (več) iz meseca datuma dokumenta.
8. Kreiranje temeljnice v GK in evidenčni konti. V kolikor se uporablja evidenčno knjiženje,
se sedaj pri generiranju temeljnice v GK ustrezno napolnijo tudi konti za evidenčno knjiženje.
MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte
1. eRačuni – prejemanje večjih prilog od 2MB. ProGRAM omogoča sprejem prilog do
velikosti 2 MB. V kolikor v elektronskem nabiralniku obstaja večja priloga od 2 MB,
ProGRAM kreira t.i. sporočilno prilogo, s katero uporabnika obvesti, da je prilogo, ki je
večja od 2MB potrebno ročno prevzeti iz UJPNet/BizBox nabiralnika.
Stran 2/3
Spletno Poslovanje & Računovodstvo
2. Knjiga prejete pošte – zajem eRačunov. Omogočen je prenos podatka 'Datum
opravljene storitve'. V kolikor ta podatek v eSlog-u obstaja, se avtomatsko prenese tudi
v knjigo prejete pošte
3. Knjiga prejete pošte – spremenjene kontrole pri potrjevanju. Pri potrjevanju je sedaj
potrditev omogočena samo pri uporabniku, ki je prijavljen v ProGRAM.
Referent/Potrjevalec/Odobritelj lahko torej potrdi samo svoj zapis. Odpotrditev pa je še
vedno omogočena zaradi zavrnitve oz. vračanja nazaj prejšnjemu potrjevalcu.
Stran 3/3