Doc. dr. Simon Čadež - Društvo - Mali delničarji

Comments

Transcription

Doc. dr. Simon Čadež - Društvo - Mali delničarji
Europass
življenjepis
Osebni podatki
Priimek / Ime
Doc. dr. Čadež Simon, preizkušeni računovodja
Docent za računovodstvo in revizijo, doktor poslovno organizacijskih znanosti
Naslov
Sr. Gameljne 47e, 1211 Ljubljana Šmartno, Slovenija
Telefon
040 377 160
E-pošta
[email protected]; [email protected]
Drţavljanstvo
Spol
Slovensko
M
Zaželena zaposlitev / zaželeno Član nadzornega sveta družbe Pivovarna Laško d.d.
poklicno področje
Delovne izkušnje
Obdobje
1998 – danes (redna zaposlitev)
Zaposlitev ali delovno mesto
Docent za računovodstvo in revizijo (od 2007, prej asistent)
Glavne naloge in pristojnosti
Pedagoško, raziskovalno, svetovalno in vodstveno delo
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Izobraţevalna in raziskovalna dejavnost
2011 – danes
Zaposlitev ali delovno mesto
Član nadzornega sveta
Glavne naloge in pristojnosti
Nadzor poslovanja
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje
Vipa Holding d.d., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina
Dejavnost holdingov, Upravljanje premoţenja
2009 – danes
Zaposlitev ali delovno mesto
Član izvršilnega odbora
Glavne naloge in pristojnosti
Vodstveno in svetovalno delo
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje
Društvo malih delničarjev MDS – Skupaj smo močnejši
Korporativno upravljanje
2008 – danes (pogodbena zaposlitev)
Zaposlitev ali delovno mesto
Predsednik drţavne predmetne komisije za splošno maturo za ekonomijo
Glavne naloge in pristojnosti
Vodstveno delo
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Stran1/1- Ţivljenjepis
Doc. dr. Simon Čadeţ, pr. računovodja
Drţavni izpitni center, Ob Ţeleznici 16, 1000 Ljubljana
Izobraţevanje
Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropske skupnosti, 2003 20060628
Obdobje
2008 - danes
Zaposlitev ali delovno mesto
Član poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja iz 609. člena ZGD
Glavne naloge in pristojnosti
Mediacija v sodnih sporih v primerih statusnega preoblikovanja druţb
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje
Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije
Pravosodje
1998
Zaposlitev ali delovno mesto
Kreditni oddelek (Kreditabteilung)
Glavne naloge in pristojnosti
Kreditiranje fizičnih oseb
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Volksbank Bamberg eg Nemčija
Bančništvo
Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje
Naziv izobrazbe
2002 - 2005
Doktor poslovno organizacijskih znanosti,
Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence
Računovodstvo, revizija, poslovne finance, strateški management, korporativno upravljanje, finančno
posredništvo
Naziv ustanove, ki je podelila diplomo
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani; v okviru priprave doktorske disertacije sem 2 semestra
študiral na Griffith University, School of Accounting and Finance, Avstralija.
Obdobje
Naziv izobrazbe
1998 - 2000
Magister poslovno organizacijskih znanosti
Glavni predmeti, pridobljeno znanje in
kompetence
Računovodstvo, revizija, poslovne finance, strateški management, korporativno upravljanje, finančno
posredništvo
Naziv ustanove, ki je podelila diplomo
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, redni magistrski program MBA Radovljica
Znanja in kompetence
Materni jezik(i)
Slovenski
Drug(i) jezik(i)
Angleški, nemški, španski
Samovrednotenje
Razumevanje
Govorjenje
Evropska raven (*)
Slušno razumevanje Bralno razumevanje
Govorno
sporazumevanje
Pisanje
Govorno sporočanje
Angleški jezik
C2
C2
C2
C2
C2
Nemški Jezik
C2
C2
C2
C2
B2
Španski jezik
B1
B1
B1
B1
B1
(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike
Socialna znanja in kompetence
Uspešno komuniciranje v velikih skupinah v različnih jezikih. Kompetence sem pridobil:
pri opravljanju vodstvenih funkcij (predsednik drţavne predmetne komisije za splošno maturo,
predsednik predmetne razvojne skupine za ekonomijo, član izvršilnega odbora zdruţenja malih
delničarjev)
kot predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in kot gostujoči predavatelj na tujih Univerzah
(Amsterdam, Manchester, Barcelona)
Reševanje gospodarskih sporov s pomočjo mediacije. Kompetenco sem pridobil kot mediator v
gospodarskih sporih v primerih statusnega preoblikovanja podjetij.
Stran2/1- Ţivljenjepis
Doc. dr. Simon Čadeţ, pr. računovodja
Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropske skupnosti, 2003 20060628
Organizacijska znanja in
kompetence
Tehnična znanja in kompetence
Računalniška znanja in kompetence
Druga znanja in kompetence
Vozniško dovoljenje
Sposobnost organiziranja in vodenja dela podrejenih, da je celotno delo opravljeno in organizacijski
cilji uspešno doseţeni. Kompetence sem pridobil pri organiziranju in vodenju:
pedagoškega in raziskovalnega asistentov na Ekonomski fakulteti
dela članov drţavne predmetne komisije za splošno maturo na Republiškem izpitnem centru
strokovnega dela članov društva malih delničarjev Skupaj
poravnalnih odborov v mediacijskih postopkih v primeru gospodarskih sporov zaradi statusnega
preoblikovanja podjetij.
Uporaba in razvoj različnih progamskih orodij za trgovanje s finančnimi instrumenti (Etrade, Vitrade,
IBI master).
Zelo dobro obvladovanje programskega paketa Microsoft Office (word, excel, access, outlook,
powerpoint) ter programov SPSS in LISREL.
Znanje in kompetence za uspešno upravljanje finančnega premoţenja. Od leta 1994 sem aktiven
vlagatelj v dolţniške, lastniške in izvedene vrednostne papirje slovenskih in tujih izdajateljev.
Imam vozniško dovoljenje za osebni avto.
Dodatni podatki Pedagoško delo: nosilec predmetov na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za matematiko in fiziko
Univerze v Ljubljani
-
Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (EF, dodiplomski)
Fundamentals of financial and management accounting (EF, dodiplomski)
Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (FMF, dodiplomski)
Stroškovno računovodstvo (EF, dodiplomski)
Strateško računovodstvo (EF, podiplomski)
Znanstveno raziskovalno delo: izvirni znanstveni članki v mednarodnih revijah:
Čadeţ, S., Czerny B. (2010): Carbon management strategies in manufacturing companies: an
exploratory note. Journal for East European Management Studies, 15, 348-360.
Aver, B., Cadez S (2009): Management accountant's participation in strategic management
processes. Journal for East European Management Studies, 14, 310-322.
Cadez S., Guilding C. (2008). An exploratory investigation of an integrated contingency model of
strategic management accounting. Accounting, Organizations and Society, 33, 836-863.
Opomba: Revija Accounting, Organizations in Society je ena od štirih najvplivnejših svetovnih revij za področje računovodstva.
V nobeni od njih prej še niso objavili članka raziskovalcu iz Vzhodne Evrope.
Cadez S. (2007). A configuration form of fit in management accounting contingency theory: an
empirical investigation. The Business Review, Cambridge, 7, 220-227.
Cadez S., Guilding C. (2007). Benchmarking the incidence of strategic management accounting in
Slovenia. Journal of Accounting & Organisational Change, 3, 126-146.
Cadez S. (2006). A cross-industry comparison of strategic management accounting practices: an
exploratory study. Economic and Business Review, 8, 279-298.
Monografije in učbeniki:
Čadeţ S., Hočevar M. (2008). Stroškovno računovodstvo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Čadeţ S. (2006). Strateško računovodstvo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta
Prejete nagrade za raziskovalne doseţke:
1.
Prešernova nagrada za diplomsko delo
2.
Nagrada Banke Slovenije za diplomsko delo
3.
Krkina raziskovalna nagrada za magistrsko delo
4.
Trimova raziskovalna nagrada za magistrsko delo
5.
Trimova raziskovalna nagrada za doktorsko disertacijo
6.
Nagrada European Accounting Association (EAA) za najboljši raziskovalni članek predstavljen
na letni konferenci EAA 2009.
Svetovalno delo za podjetja:
Zdruţenje bank Slovenije (2011), Thomy FE d.o.o. (2009), Inštitut za finance (2009), Vzajemna d.v.z.
(2009), RTV Slovenija (2007), Center of Excellence in Finance (2004-2006).
Stran3/1- Ţivljenjepis
Doc. dr. Simon Čadeţ, pr. računovodja
Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropske skupnosti, 2003 20060628

Similar documents