Kaj je tako ključnega pri ključnih kompetencah

Comments

Transcription

Kaj je tako ključnega pri ključnih kompetencah
KAJ JE TAKO
KLJUČNEGA PRI
KLJUČNIH
KOMPETENCAH?
Manuel Kuran
ACS
Razumevanje kompetenc
V VSAKDANJEM DISKURZU
Razumljeno zelo različno: kot splošno
znanje, kot spretnost, sopomenka za
inteligentnost ali učinkovit odnos z
okoljem.
V PSIHOLOGIJI
Sposobnost, ekspertno znanje,
kompetenca kot boljši napovedovalec
uspešnosti posameznika.
KAJ JE
KOMPETENCA?
V IZOBRAŽEVANJU
Nova pravila na trgu so redefinirala vstopna
pravila za zaposlene: srednja izobrazba,
fleksibilnost, samoiniciativnost & prevzemanje
odgovornosti.
V GOSPODARSTVU
Globalizacija in migracija manj izobraženih
delavcev v 70‘ prejšnjega stoletja. Potreba
po razvijanju kompetenc za učinkovito delo.
Danes spet aktualno.
Tri dimenzije kompetenc
KOGNITIVNI VIDIK
Znanje, sklepanje, načrtovanje , mišljenje itd.
„kompetenca za…
“ (Jarvis, 2003)
„kompetenca kot
sposobnost…“
(Sternberg, 2003)
KONATIVNI VIDIKI
Motivacija, čustva, pripravljenost za akcijo
„kompetenca
kot učinkovita
interakcija z
okoljem“ (White,
2006)
DRUŽBENI VIDIK
Udejanjanje kompetence v praksi
Psihološka opredelitev kompetenc
MUSEK & PEČJAK (2001)
Kompetenca je sestavljena iz
1. znanj, veščin in sposobnosti,
2. osebnostnih in vedenjskih značilnosti ter
3. prepričanj, motivov in vrednot.
Kaj nas žene pri delu,
kateri so vzroki, da
smo aktivni, da
opravljamo neko delo.
Ključna je motivacija
(usmerjena aktivnost)
Zaloga kognitivnih
spretnosti in
informacij, ki jih
imajo posamezniki
Odnos do socialnega
okolja (družine,
sodelavcev, strank,
partnerjev &
samopodoba
Holistični pogled na kompetenc
BARICA
MARENTIČ
POŽARNIK
Trodelna struktura ostaja, vendar:
1. Spoznavna sestavina
višji spoznavni cilji
2. Čustveno-motivacijska sestavina pozitivna
stališča do učenja
3. Akcijska sestavina
pripravljenost za angažiranje
OPREDELITEV
KOMPETENC JE
MNOGO!
Torej?
Kako razumeti kompetence kot gospodarstvenik in
posameznik, da bi od njih imeli korist v vsakdanji praksi?
?
Kompetenca je zmožnost posameznika, da
pridobljeno znanje in veščine v skladu s svojimi
vrednotami in stališči uporabi v kompleksnih,
raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah.
SPOSOBNOST + OSEBNOST + KONTEKST
Vertikalna delitev kompetenc
KLJUČNE
Temeljne, splošne, prenosljive,
multifunkcionalne, generične,
multidimenzionalne
POKLICNE
•
poklicnogenerične
•
poklicnospecifične
ORGANIZACIJSKE
Teorija in praksa ključnih kompetenc
KAJ SO?
IZBOR KLJUČNIH
KOMPETENC JE
ARBITRAREN
Neodvisne od konteksta delovanja, omogočajo odzivanje in delovanje v
širokem spektru različnih dejavnosti. Posamezniku tudi omogočajo udeležbo v
družbi in osebnostni razvoj. Tako predstavljajo jedro vsake poklicne izobrazbe.
V nemški strokovni literaturi o poklicnem
izobraževanju se je pojavilo več kot 650
predlogov „ključnih“ kompetenc
Teorija
Mogoče je identificirati omejeno in razmeroma
majhno število temeljnih zmožnosti
Praksa
Teorija in praksa ključnih kompetenc
POSLEDICA
Raznolikost ključnih kompetenc otežuje njihovo implementacijo v
pedagoški in andragoški izobraževalni sistem.
Bolj splošne opredelitve so, manj učinkovite so
pri reševanju problemov
Smiselne so samo, če so udejanjene v
konkretnem kontekstu delovanja
Ali je ključne kompetence mogoče razvijati v
formalno zastavljenih izobraževalnih programih
WEINERT
1999
Evropski referenčni okvir
NAMEN
Dokončna opredelitev števila in vsebine temeljnih
zmožnosti na evropski ravni, ki jih državljani potrebujejo za
svojo osebno izpolnitev, socialno udeležbo, aktivno
državljanstvo in zaposlitev v družbi znanja.
Vendar le kot izhodišče!
CILJI
Ugotovitev in opredelitev ključnih kompetenc
Spodbujanje razvoja ključnih kompetenc med
mladimi
Zagotavljanje referenčnega ogrodja na evropski
ravni
S katerimi se ukvarjamo bolj podrobno?
SPORAZUMEVANJE V MATERNEM JEZIKU
Izdano dec
2012 ACS
SAMOINICIATIVNOST IN PODJETNOST
MATEMATIČNA KOMPETENCA TER OSNOVNE KOMPETENCE V
ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJI
Pripravljeno
jan 2013
UČENJE UČENJA
Sistemsko umeščanje ključnih kompetenc
KAJ JE SOK?
Slovensko ogrodje kvalifikacij, ki uravnava in povezuje učne rezultate z
izobraževalnimi aktivnostmi. Sestavljeno je iz opisnikov ravni, vsak opisnik pa
pojasnjujejo učni izidi. Učni izidi so „meter“ nacionalnih ogrodij kvalifikacij.
10 ravni
(znanje, spretnosti & kompetence)
Opisniki v
SOK
1
2
Primerljivost kvalifikacijskih sistemov
3
Povezovanje izobraževanja in trga dela
Priznavanje neformalnega učenja
CILJI
CIL
JI
Ključne kompetence: kako naprej
KAKO UMESTITI KLJUČNE KOMPETENCE ?
Načinov, kako umestiti ključne kompetence v okvire nacionalnih politik
formalnega izobraževanja, je veliko. Manj je predlogov, kako umestiti
kompetence v neformalno izobraževanje odraslih.
ABSTRAKTNI KONCEPT
(Evropski referenčni okvir)
P R O C E S
UPORABNO ORODJE
(učitelji, delodajalci, svetovalci,
načrtovalci politik itd.)
OPISNIKI
CILJI
CIL
JI
SKLEP
CILJI
CIL
JI
[email protected]

Similar documents