STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO

Comments

Transcription

STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO
STROŠKOVNO
RAČUNOVODSTVO
mag. LIDIJA ROBNIK
KAJ JE STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO ?
z analitično
računovodstvo
z namenjeno notranjim uporabnikom in
njegovim potrebam po odločanju
z delitev (računovodstvo plač, materialno
računovodstvo, računovodstvo
proizvodnje, blagovno računovodstvo)
DELITEV STROŠKOVNEGA
RAČUNOVODSTVA
z računovodstvo
sredstev in prvin
z računovodstvo ustvarjanja
poslovnih učinkov oz. proizvodnje
z računovodstvo gotovih učinkov in
prodaje
z računovodstvo notranje poslovne
uspešnosti
NARAVNE VRSTE STROŠKOV
z material,
z storitve,
z amortizacija
z delo.
in
PREDRAČUNSKI (NAČRTOVANI) IN
OBRAČUNSKI (DEJANSKI) STROŠKI
Upoštevamo časovni vidik ugotavljanja
stroškov. Načrtovani stroški so zajeti v
predračunih, ki jih ugotovimo pred začetkom
proizvajalnega procesa.
Dejanske stroške ugotavljamo po končanem
proizvajalnem procesu. Za poslovne odločitve
je ta vidik razvrščanja stroškov med
najpomembnejšimi, ker se poslovna odločitev
sprejema na podlagi načrtovanih stroškov.
IZVIRNI IN IZVEDENI STROŠKI
delitev je narejena z vidika, ali so stroški
posamezne enote posledica sodelovanja
znotraj ali zunaj podjetja.
Členitev je pomembna za poslovne
odločitve, zlasti kadar so enote podjetja
pri svojih odločitvah samostojne in
njihove odločitve lahko tudi škodijo
podjetju kot celoti.
DEJANSKI, OCENJENI IN STANDARDNI
STROŠKI
Dejanski stroški so zmnožki dejanskih
potroškov in dejanskih cen,
Ocenjeni stroški le ocenjene količine in
cene.
Standardni stroški so zmnožki
teoretično upravičenih potroškov in cen.
STROŠKI GLEDE NA CELOVITO
OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA
Pogoj za vsako podjetje, da preživi je, da vse
svoje poslovne aktivnosti opravi brezhibno in z
minimalno porabo prvin poslovnega procesa, s
tem, da ohrani in zagotovi visoko raven
kakovosti.
Zato predstavlja vidik razvrščanja stroškov
povezanih s kakovostjo in aktivnostmi za
njihovo preprečitev na: stroške preventive,
stroške ocenjevanja in stroške napak.
OBVLADLJIVI IN NEOBVLADLJIVI STROŠKI
Obvladljivi stroški so tisti, o katerih
odloča in je tudi odgovoren za
prekoračitev vodja mesta odgovornosti.
Neobvladljivi stroški so tisti, ki so
mestu odgovornosti predpisani od zunaj
(vodja mesta odgovornosti nima vpliva
na njihovo višino).
OPORTUNITETNI STROŠKI
so izražene vrednosti izgubljenih priložnosti
(ne glede na to kakšna priložnost je bila), ker
ni bila sprejeta »druga boljša odločitev«
(primerjava doseženega in drugega boljšega
poslovnega izida).
Ti stroški niso knjigovodsko evidentirani
vendar imajo velik vpliv na poslovno odločitev.
DODATNI IN MEJNI STROŠKI
z
z
mejnimi (spremenljivi) stroški. Slovenska podjetja
morajo zato imeti jasno strategijo, ko določajo
prodajne cene na nivoju spremenljivih stroškov. Na
dolgi rok morajo biti prodajne cene takšne, da
omogočajo pokritje vseh stroškov podjetja ter še
ustvarjanje zahtevanega dobička. Mejne stroške
povzroča zadnja enota proizvodnje,
dodatni stroški, so spremenljivi stroški in razlika v
stalnih stroških zaradi prehoda na novo raven obsega
dejavnosti. Dodatne stroške povzroča dodatna
proizvodnja.
STROŠKI OBDOBJA IN POSLOVNIH UČINKOV
SRS upoštevajo, da se v zalogah
poslovnih učinkov lahko zadržujejo le
tisti stroški proizvajanja, druge stroške
mora podjetje pokriti iz sprotnih
prihodkov. Tako ločimo stroške
učinkov in stroške obdobja.
STROŠKI PROIZVAJANJA IN DRUGIH
POSLOVNIH FUNKCIJ
SRS dajejo pomembnost razvrščanja
stroškov na stroške proizvajanja in
neproizvajanja in priporočajo vrednotenje
poslovnih učinkov po stroških
proizvajanja.
STALNI IN SPREMENLJIVI STROŠKI
z
z
stalni – na njihovo višino ne vplivajo
spremembe obsega dejavnosti (npr.
amortizacija, najemnine, plače poslovodij in
režije, stroški prispevkov in dajatev, komunalo,
stavbna zemljišča, članarine, ipd.). Večji je
obseg dejavnosti manjši so na enoto in
spremenljivi – na njihovo višino vplivajo
spremembe obsega dejavnosti. Na količinsko
enoto so vedno enaki.
OSTALE VRSTE STROŠKOV (1)
z
z
neomejeno (absolutno) stalni – na njih obseg
dejavnosti sploh ne vpliva, saj je njihov znesek enak
pri velikem ali majhnem obsegu dejavnosti. Čim večjo
količino ustvari poslovni sistem v nekem obdobju, tem
manjši del stroškov odpade na količinsko enoto
poslovnega učinka;
omejeno (relativno) stalni – na njih sprememba
obsega dejavnosti ne vpliva v določenih meja – ko
so te meje prekoračene, se stroški sunkovito
povečajo, vendar do prve naslednje meje nanje spet
ne vpliva obseg dejavnosti. stroški kurjave,
razsvetljave in podobno,
OSTALE VRSTE STROŠKOV (2)
z
z
sorazmerno (proporcionalno) spremenljivi na količinsko enoto poslovnega učinka so
vedno enaki. To so stroški izdelovalnega
materiala ali plače, ki so obračunane glede na
ustvarjene količine;
napredujoči (prograsivno) spremenljivi – so
stroški, ki se povečujejo hitreje kot obseg
dejavnosti, povečujejo se na količinsko enoto
poslovnega učinka, kadar poslovni sistem v
enakem obdobju napravi več,
OSTALE VRSTE STROŠKOV (3)
z nazadujoči
(degresivno) spremenljivi
– so tisti stroški, ki se ne povečujejo kot
obseg dejavnosti, na količinsko enoto
poslovnega učinka se zmanjšujejo, kadar
se povečuje obseg dejavnosti.
NEPOSREDNI IN POSREDNI (SKUPNI,
SPLOŠNI) STROŠKI
Neposredne stroške - pripišemo posameznim
proizvodom ali storitvam (neposredni stroški materiala,
storitev, amortizacije, dela).
Posredni stroški - so povezani s celotnim poslovanje
in jih ne moremo v celoti obremeniti določen proizvod
ali storitev (najemnine, bančni stroški, literatura,
stroški dela delovne sile, obresti, reklama,
reprezentanca, elektrika, kanalščina, prispevki za
stavbno zemljišče, certifikati ISO, ipd.).
Delitev s pomočjo različnih podlag (ključev,
razdelilnikov, odstotkov).
KLJUČ ZA RAZPOREJANJE POSREDNIH STROŠKOV
splošni stroški / osnova * 100
Osnova za razporejanja posrednih stroškov
so lahko:
z neposredni stroški dela,
z neposredni stroški materiala,
z skupni neposredni stroški,
z ure neposrednega dela,
z ure strojnega dela,
z število zaposlenih in podobno.
STROŠKOVNO METO IN STROŠKOVNI
NOSILCI
Stroškovno mesto – vsebuje naziv in
šifro, na njem ugotavljamo uspešnost
poslovanja in pokritost vseh stroškov
(oddelki, delavnice, servis ipd.),
Stroškovni nosilec – je povzročitelj
stroškov (izdelek, storitev, program ipd.)
in z njim pokrijemo vse stroške.
METODE VREDNOTENJA ZALOG MATERIALA
z Fifo
metoda (prve nabavne cene)
z Drseče povprečne cene (upoštevajo se
porabe in nabave)
z Tehtane povprečne cene (upoštevajo se
nabave)
Vpliv na vrednost aktive in poslovni izid!
OBRAČUN PORABE - FIFO
1.1. vrednost zalog
100 kg po 20 € = 2.000 €
10.1. nabava
12.1. nabava
13.1. poraba
14.1. nabava
20.1. poraba
20 kg po 22 € = 440 €
15 kg po 24 € = 360 €
(105 kg
= (2.110 €)*
20 kg po 21 € = 420 €
(35 kg
= (795 €)*
*vzamemo vedno prve nabave
OBRAČUN PORABE – TEHTANE POVPREČNE
CENE
1.1. vrednost zalog
10.1. nabava
12.1. nabava
13.1. poraba
14.1. nabava
20.1. poraba
100 kg po 20 € = 2.000 €
20 kg po 22 € = 440 €
15 kg po 24 € = 360 €
(105 kg po 20,74 € = (2.178 €)*
20 kg po 21 € = 420 €
(35 kg po 20,77 € = (727 €)*
*izračunamo vedno novo povprečno ceno
OBRAČUN PORABE – TEHTANE DRSEČE
CENE
1.1. vrednost zalog
10.1. nabava
12.1. nabava
13.1. poraba
14.1. nabava
20.1. poraba
100 kg po 20 € = 2.000 €
20 kg po 22 € = 440 €
15 kg po 24 € = 360 €
(105 kg po 20,74 € = (2.178 €)*
20 kg po 21 € = 420 €
(35 kg po 20,84 € = (729 €)*
*izračunamo vedno novo povprečno ceno
KNJIGOVODSKE LISTINE - MATERIAL
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
prejemnica,
zapisnik o količinskem in kakovostnem prevzemu,
oddajnica,
zahtevnica,
vračilnica,
odpravnica v dodelavo,
prejemnica iz predelave,
izločilnica,
zbirniiki materiala in
razdelilniki stroškov materiala.
PREDRAČUN, OBRAČUN IN ANALIZIRANJE
MATERIALA
z predračun
materiala in porabe materiala,
z predračun neposrednih in posrednih
stroškov materiala (NS in PS),
z obračun materiala, porabe in NS ter PS,
z analitska poročila materiala
PREDRAČUN, OBRAČUN, ANALIZIRANJE NS
IN OOS
z predračun
NS in OOS,
z predračun amortizacije,
z obračun NS in OOS in amortizacije,
z analitska poročila NS IN OOS
KNJIGOVODSKE LISTINE – DOLGOROČNIH
SREDSTEV
z
z
z
z
z
z
z
z
register OOS,
prejemnica OOS (zapisnik o prevzemu),
usposobilnica OOS,
predajnica v najem,
vračilnica iz najemna,
izločilnica,
odpravnica OOS,
izničnica OOS.
PREDRAČUN, OBRAČUN, ANALIZIRANJE
PLAČ
z predračun
plač (izobrazba, vrste učinkov,
SM, SN),
z obračun plač (izobrazba, vrste učinkov,
SM, SN),
z analitska poročila plač
KNJIGOVODSKE LISTINE - PLAČE
z pogodba
o zaposlitvi (podlaga
obračuna),
z delovni list,
z evidenca navzočnosti na delovnem
mestu,
z odtegljaji.
METODE VREDNOTENJA ZALOG
PROIZVODNJE IN GOTOVIH PROIZVODOV
z proizvajalni
stroški (proizvodnja in
prodaja enakomerna)
z zožena lastna cena (proizvodnja
enakomerna in prodaja neenakomerna)
z spremenljivi stroški (proizvodnja
neenakomerna in prodaja enakomerna)
KNJIGOVODSKE LISTINE - PROIZVODNJA
z predračun
stroškov za obračunsko
obdobje,
z predračunska kalkulacija stroškov po
stroškovnih nosilcih
PREDRAČUN, OBRAČUN, ANALIZIRANJE
DOKONČANIH PROIZVODOV
z predračun
dokončanih proizvodov,
z predračun neposrednih prodajnih
stroškov,
z obračun dokončanih proizvodov in
prodajnih stroškov,
z analitska poročila dokončanih proizvodov
METODE VREDNOTENJA ZALOG
TRGOVSKEGA BLAGA
z nabavna
vrednost (nakupna cena +
odvisni stroški)
z prodajna vrednost (nakupna cena +
odvisni stroški = nabavna cena + razlika
v ceni)
z prodajna vrednost z DDV (nakupna cena
+ odvisni stroški = nabavna cena +
razlika v ceni = prodajna cena + DDV)
PREDRAČUN, OBRAČUN, ANALIZIRANJE
TRGOVSKEGA BLAGA
z predračun
neposrednih stroškov nabave,
z predkalkulacija nabave trgovskega blaga
z predračun trgovskega blaga,
z obračun trgovskega blaga,
z analitska poročila trgovskega blaga
RAČUNOVODSTVO STORITEV
z proizvajalne,
z neproizvajalne
z finančne
in
KNJIGOVODSKE LISTINE - STORITEV
z prejemnica
storitev (prejet račun),
z odpisnica ali izničnica storitev.
PREDRAČUN, OBRAČUN, ANALIZIRANJE
STORITEV
z predračun
kupljenih storitev,
z obračun kupljenih storitev,
z analitska poročila dokončanih proizvodov
VRSTE KALKULACIJ
-
z vidika časa – predračunske, obračunske in
tekoče kalkulacije,
z vidika namena – kalkulacije stroškovne
cene, prodajne cene in nabavne cene ter
z vidika odvisnosti od metode kalkulacije –
delitvene kalkulacije stroškov (množinska ali
procesna proizvodnja) in kalkulacije stroškov z
dodatki (posamična ali serijska proizvodnja).
ZNAČILNOST DELITVENE KALKULACIJE
vsi stroški so neposredni – ni potrebno
celotnih stroškov deliti na neposredne in
posredne (v praksi malo uporabna),
ZNAČILNOST KALKULACIJE Z DODATKI
z enostavnim
dodatkom splošnih stroškov
z z razčlenjenim dodatkom po vrstah
splošnih stroškov
z z razčlenjenimi dodatki po vrstah po
stroškovnih mestih
KAJ JE POMEMBNO ZA KALKULACIJE Z
DODATKI ?
za vsako skupino istovrstnih proizvodov
so poznani neposredni stroški.
Zato je pomembno celotne stroške
razdeliti na neposredne in posredne
stroške in na stalne in spremenljive
stroške (težave pri delitvi posrednih
stroškov) !

Similar documents