Zaključki s konference

Comments

Transcription

Zaključki s konference
Zaključki 10. nabavne konference
Mag. Matjaţ Marovt
Portoroţ, 20. maj 2011
Nabava je fukcija v podjetju, ki generira največ stroškov.
Funkcijo nabave (ne sluţbe), torej
tudi usklajevanje nabavnih zahtev,
ki morajo biti v mejah tistega,
kar kupec plača, upravlja nabavni
management (nabavnik). Zato se
pred nabavnika postavljajo nove
vloge:
–
–
–
–
–
Transformacija iz funkcije nabave in logistike
v S&OP (sales operative planing)
Planiranje, napovedovanje, ocena rizikov...
Poznavanje “biznisa” oz. celovite slike - zaradi
vpliva na cene surovin
Marketing (business) intelligence
Pogajanja in optimiziranje procesa OV
Nove kompetence nabavnika za novo desetletje
Dr. Bor Rozman
Nabavni stroški spadajo med
stroške, ki jih lahko optimiramo, ne
moremo jih pa odstraniti.
Stroški kot dejavnik razvoja in ne preživetja podjetja
Mag. Robert Ličen
Nabava je fukcija v podjetju, ki generira največ stroškov.
Se nabavniki zavedamo, s kakšnim
tveganjem upravljamo?
Nabavniki moramo imeti zavedanje in
ambicijo, da upravljamo s
tveganjem.
Strategija kot orodje za obvladovanje tveganj
Andrew Rajapakse
Vsaka odločitev vpliva na tveganja.
Pazimo pri uvajanju KPI v nabavno
funkcijo. Napačno zastavljeni KPI
bodo povzročili napačne reakcije
nabavne funkcije.
Vloga nabavne službe pri obvladovanju finančnih tveganj
in denarnih tokov družbe
Dr. Jožko Peterlin
Odlična definicija strategije, podana na
predavanju A. Rajapakse-a:
Strategija je umetnost
ustvarjanja
superiornega uspeha.
Se zavedamo tveganja, ko gremo v nov
posel? Znamo z njim upravljati? Znamo ob
napakah v praksi hitro reagirati?
Kako obvladovati nabavna tveganja v praksi
Boris Humski
Nabava je fukcija v podjetju, ki generira največ stroškov.
Rešitve in razmišljanja o organizaciji
korporativne nabave in
dobaviteljske verige. Kje so meje
korporativne nabave? Kje so
moţnosti pri organizaciji
dobaviteljske mreţe?
Ali vitka organizacija deluje v
Sloveniji? Jo je moţno zasnovati
na racionalni osnovi? Kakšne so
izkušnje dveletnega delovanja?
Prihranki skozi Lean v nabavi podjetju URSA Slovenija
Marina Lindič
Obvladovanje korporativnih nabavnih virov v Hidrii
Irena Rimac
Iskrica iz predavanja Irene Rimac:
Nabavniki potrebujemo miselne preskoke!
Nabava je fukcija v podjetju, ki generira največ stroškov.
Poleg tega pa ima ključno vlogo pri zagotavljanju konkurenčnosti in
ustvarjanju dodane vrednosti.
Ali izbiramo naše dobavitelje
a.
predvsem na podlagi stroškovnega elementa - cene,
b.
na podlagi njihovega potenciala za dvig naše konkurenčnosti
Pomen nabave pri zagotavljanju konkurenčnosti organizacij
Aleš Štempihar, Dr. Franc Bračun
Kako z nabavnim managementom upravljati nabavno funkcijo, da bo preko
dobaviteljev omogočala dvig konkurenčnosti podjetja, kar bo ključno za
preživetje ob dejstvu, da so globalni dobavitelji vse bolj koncentrirani,
lahko ostane izziv za naslednjo, 11. nabavno konferenco.
Umetnost mreţenja ali kako si odpirati vrata
Dr. Daniela Brečko
Napotek: ZAKAJ SE ZDRUŢUJTE V KLUBIH, DRUŠTVIH…
•
•
•
•
•
•
•
•
Pridobitev novih informacij o delovanju podjetja.
Osebna sprostitev.
Pridobitev novega znanja in njegovo hitrejše širjenje.
Grajenje osebnega ugleda in prepoznavnosti.
Nudenje medsebojne pomoči
Vzpostavljanje prijateljskih vezi.
Dober vir za gradnjo kariere, napredovanje in boljšo zaposlitev.
Večanje občutka osebne varnosti.
•
»vedeti kako« (knowing-how),
•
»vedeti zakaj« (knowing-why),
•
»vedeti kje« ali od koga pridobiti pomoč
(knowing-whom)
A.T. Kearney raziskava: ocenjevanje odličnosti v nabavi (že od 1992 po vsem svetu)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vodilni v branţi so pridobili zmoţnost izboljšanja svojih sposobnosti, da bodo zmoţni dobavljati več tudi v zelo kompleksnem
okolju
Stopnja razvoja nabave, njen vpliv in doseg še nikoli niso bili večji …
Nabava se počasi vključuje v razvoj krovne strategije za povečanje rasti podjetja…
…a je še vedno odgovorna za izboljšanje stroškovne učinkovitost
Vodilna podjetja načrtujejo, postavijo, merijo in nagrajujejo učinkovitost nabave skupaj z vsemi deleţniki
Tudi sledilci vse bolj pogosto merijo svojo učinkovitost
Vodilni v branţi so dvakrat bolj transparentni pri nabavi in aktivno izboljšujejo svojo učinkovitost
Tisti, ki so bistveno doprinesli k ciljem rasti podjetja in optimiranju stroškov, so veliko investirali v Upravljanje učinkovitosti
Eden od načinov da so vodilna podjetja dosegla večjo uspešnost, je da so prenesla svoje delovanje iz enkratnega v
dolgoročno strateško upravljanje kategorij
…kar podjetjem omogoča boljši vpogled v nabavo, da lahko bistveno pripomorejo k inovativnosti v podjetju
….in pomembno razširijo strategije upravljanja nabave na hitro rastočih trgih
Znanja in spretnosti, ki jih morajo obvladovati nabavni strokovnjaki s časom postajajo bolj kompleksni in obseţni
Celotno poročilo raziskave bo na voljo v mesecu juniju 2011, in bo objavljeno tudi v glavnih slovenskih medijih.
Še vedno je čas, da sodelujete v raziskavi AEP za leto 2011 in prejmete poročilo o rezultatih primerjave vašega podjetja, ki vključuje:
Uspešnost upravljanja nabave v vašem podjetju v primerjavi z vrstniki v industriji in regiji
Stopnja uspešnosti upravljanja nabave za vsako dimenzijo “A.T. Kearney nabavne piramide”
Rezultat ROSMA © za vaše podjetje, ki meri finančne učinke nabave na poslovno uspešnost
Stopite v stik z A. T. Kearney-jem in pomagali vam bodo pri primerjavi uspešnosti vašega podjetja z drugimi na trgu
Trendi nabave na začetku post-kriznega obdobja
Marko Derča

Similar documents