Untitled - Sava dd

Comments

Transcription

Untitled - Sava dd
2011
KAZALO
I. KONTAKTNE OSEBE V NABAVI
II. SPLOŠNI POGOJI NABAVE
1
I. KONTAKTNE OSEBE V NABAVI
STRATEŠKA NABAVA
Sava d.d.
Poslovna skupina Sava
Hotelska nabavna mreža
Marko Štebe, direktor Strateške nabave
tel.(04) 206 6373, faks(04) 206 6422, [email protected]
mag. Damjana V. Škrjanc, pomočnica direktorja Strateške nabave
tel.(04) 206 6192, faks(04) 206 6434, [email protected]
NABAVA
Savatech d.o.o., SchaeferRolls d.o.o., Energetika Sava d.o.o.,
Sava medical in storitve d.o.o., Sava d.d.
Marko Rozman, direktor Nabave in Logistike
tel.(04) 206 5854, faks(04) 206 6422, [email protected]
Andreja Sulejmanovič, vodja Nabave v dejavnosti Gumarstvo
tel.(04) 206 5227, faks(04) 206 6434, [email protected]
Polona Jarc, samostojni nabavnik - storitve, investicije, kategorijska odgovornost na nivoju PS Sava za
energente, indirektne materiale, storitve in investicije
tel.(04) 206 5512, faks(04) 206 6422, [email protected]
Tanja Paušer, vodja nabavnega področja - tekstil, kordi, žice
tel.(04) 206 5900, faks(04) 206 6422, [email protected]
Jolanda Polanec, samostojni nabavnik - storitve, domače investicije, marketing
tel.(04) 206 5153, faks(04) 206 6422, [email protected]
Alenka Kržišnik, samostojni nabavnik - elastomeri, mehčala, kemikalije
tel.(04) 206 5427, faks(04) 206 6434, [email protected]
Neli Rihar, nabavnik - zmesi, polnila, saje, kemikalije
tel.(04) 206 5733, faks(04) 206 6434, [email protected]
Marko Levačič, samostojni nabavnik - kovinski deli - armature
Tel(04) 206 5491, Fax(04) 206 6434, [email protected]
Marijan Mrak, samostojni nabavnik - rezervni deli, vzdrževalni in pomožni materiali
tel.(04) 206 5929, faks(04) 206 6422, [email protected]
Tatjana Zupan, samostojni nabavnik - embalaža
tel.(04) 206 5151, faks(04) 206 6422, [email protected]
Metja Rozmanj, nabava - laboratorijski, zaščitni in pisarniški material, čistila
tel.(04) 206 5956 , faks(04) 206 6422, [email protected]
2
NABAVA V DEJAVNOSTI TURIZEM PS SAVA
SAVA TMC d.o.o.
Tatjana Skubic Simovski, direktorica nabave v dejavnosti Turizem PS Sava
tel(04) 2066 022, faks(04) 2066 028, [email protected]
Igor Zorec, skrbnik nabavnega sistema
tel.(04) 2066 023, faks(04) 2066 029, [email protected]
SAVA HOTELI BLED d.d.
Jaka Zupanc, vodja nabave
tel.(04) 579 11 76, faks(04) 574 12 46, [email protected]
NARAVNI PARK TERME 3000 Moravske toplice d.o.o.
Andrej Hujs, vodja nabave
tel.(02) 512 23 53, faks(02) 512 23 96, [email protected]
ZDRAVILIŠČE RADENCI d.o.o.
Milan Semenič, vodja nabave
tel.(02) 520 27 46, faks(02) 520 1880, [email protected]
TERME PTUJ d.o.o.
Beno Kamenšek, vodja nabave
Tel. 02 7494 536 fax 02 7494 521, [email protected]
TERME LENDAVA d.d.
Janez Gašparič, vodja nabave
tel.(02) 577 44 80, faks (02) 577 44 18, [email protected]
3
II. SPLOŠNI POGOJI NABAVE
Izdaja: 2010
Splošna določila
Splošni pogoji nabave so sestavni del kupne pogodbe oz. naročila in v splošnem urejajo nabavne posle. Vse pogodbe oz. naročila
se sklepajo v pisni obliki.
Splošni pogoji nabave veljajo za vse družbe Poslovne skupine Sava in družbe Hotelske nabavne mreže.
Specifikacije oz. ponudbe
Če se kupčevo naročilo sklicuje na proizvajalčeve ali dobaviteljeve specifikacije ali ponudbe (do obsega, da pogoji iz te ponudbe niso
v nasprotju s katerimikoli navedbami in pogoji napisanimi v naročilu), veljajo takšne specifikacije ali ponudbe za sestavni del
naročila.
Proizvajalci oziroma dobavitelji so dolžni kupca obveščati o vsaki spremembi specifikacije ali varnostnega lista. Varnostni listi morajo
biti v skladu z uredbo REACH.
Kakovost in reklamacije
Dobavitelj posebej jamči, da bo vse blago, dobavljeno po naročilu, v skladu z zahtevami glede kakovosti in drugimi pogoji,
navedenimi v dobaviteljevi ponudbi ali obojestransko potrjeni specifikaciji.
Vse blago, dobavljeno po tem naročilu, pregleda in odobri kupec. Za vse surovine je sestavni del dobavnih dokumentov analizni
certifikat, ki je osnova za kakovostni prevzem surovine. V kolikor ugotovljena kakovost ne ustreza kakovosti, navedeni na analiznem
certifikatu, se strošek testiranja zaračuna dobavitelju. Če kupec blago zavrne, mora o tem pisno obvestiti dobavitelja, pri čemer
kupec lahko:
a) na stroške in tveganje dobavitelja vrne zavrnjeno blago dobavitelju, ali
b) na stroške in tveganje dobavitelja zadrži blago in z njim razpolaga po navodilih dobavitelja.
Posledice motenj, ki nastanejo v proizvodnem procesu zaradi slabe kakovosti pošiljke nosi dobavitelj. Višina stroškov se izračuna za
vsak primer posebej, osnova pa je izguba dohodka zaradi količinskega zmanjšanja proizvodnje, zaradi zastojev ali izredne menjave
in dodatnega dela zaradi slabe kakovosti.
Količinske reklamacije in vidne napake kupec v pisni obliki sporoči dobavitelju takoj ob prevzemu. Skrite napake kupec v pisni obliki
javi dobavitelju takoj ko jih ugotovi vendar najkasneje v roku 6 mesecev od prevzema blaga. Obvestilo o napaki mora vsebovati
natančen opis napake ter poziv dobavitelju, da napako odpravi. Dobavitelj je dolžan kupcu zagotavljati dogovorjeno kakovost oz.
zamenjati blago pred iztekom roka uporabe. Rok uporabe je razviden iz specifikacije.
Dobavitelj je kupcu dolžan pisno odgovoriti na reklamacijo v roku 24 ur od prejema obvestila o reklamaciji.
Cene
Za vsako dobavo veljajo cene, napisane na kupčevem naročilu. Če se cena na računu razlikuje od cene na naročilu, tega računa
kupec ne plača in se ga vrne dobavitelju, razen, če se kupec in dobavitelj posebej pisno ne dogovorita drugače.
Cene, navedene na naročilu, ne vsebujejo DDV.
Količina
Količina blaga, ki je navedena v naročilu, ob dobavi ne sme biti presežena niti pomanjkljiva brez predhodne pisne oz. ustne odobritve
s strani kupca. Delne dobave so sprejemljive ob pisnem soglasju kupca.
Pri dobavah v cisterni je max. sprejemljivo odstopanje količine navedene na naročilu od dejansko dobavljene količine 0,5%. V
kolikor je odstopanje večje, se za celotno razliko v količini bremeni dobavitelja.
Prevzem blaga
Dobave blaga (in prevzem reklamiranega blaga s strani dobavitelja) so možne vsak delovni dan od ponedeljka do petka, v času od
7.00 do 14.00 ure, za cisterne od 7.00 do 13.00 ure, razen če je to drugače dogovorjeno.
Dobavnim dokumentom morajo biti priloženi:
•
Dobavnica s specifikacijo po šaržah ali račun
•
Certifikat o kakovosti za surovine
•
Tehtalni listek proizvajalca za dobave blaga v cisterni
•
Tovorni list za intrakomunitarno blago
4
•
EUR.1 ali račun z izjavo o preferencialnem poreklu za blago s preferencialnim poreklom iz uvoza oz. izjava o
preferencialnem poreklu za domače blago
Na vseh dobavnih dokumentih mora biti navedena št. kupčevega naročila, kupčeva koda blaga in trgovski naziv blaga. Dobavljeno
blago mora biti označeno s kupčevo kodo in kupčevo številko naročila.
Dobavni dokumenti so obvezen sestavni del dobave. Prodajalec ni izpolnil pogodbenih obveznosti v kolikor ni dobavil listin, zato
kupcu blaga ni treba plačati.
Dobave
Dobavitelj je dolžan kupcu takoj sporočiti vsako oviro, ki bi povzročila zamudo dobave. V primeru nezadovoljive kakovosti blaga ali
zakasnitve dobave kupec ni dolžan sprejeti ali plačati takšnega blaga, kar velja tudi za morebitne še nedobavljene delne dobave. Če
dobavni pogoji niso izpolnjeni, kupec lahko zaračuna dobavitelju škodo, ki je nastala zaradi tega in si priskrbi nadomestno dobavo pri
drugem dobavitelju (kritni nakup), razen v primeru pisnega dogovora o zakasnjeni dobavi.
Kraj izpolnitve
Če naročilo ne navaja drugače, je kraj izpolnitve dobave in plačila kupčev sedež.
Embaliranje in transport
Kupec ne prevzema odgovornosti za nobeno embalažo, bo pa vrnil vso vračljivo prazno embalažo.
Cene vključujejo stroške pakiranja in transporta do kupčeve tovarne. Kupec bo zavračal vse pošiljke, kjer bo v spremljajoči
dokumentaciji navedeno, da je plačnik stroškov pošiljanja končni prejemnik.
Vsakemu paketu mora biti priložen seznam z navedbo imena dobavitelja, vsebine paketa in kupčeve številke naročila. Etiketiranje
nevarnih kemikalij mora biti v skladu s slovensko zakonodajo in uredbo REACH.
Dobavitelj je dolžan kupcu posredovati podatke oziroma izjave v skladu z veljavno zakonodajo glede:
embalaže in odpadne embalaže;
trošarin;
Intrastata;
odpadne električne in elektronske opreme
zdravstvene ustreznosti dobavljenih živil in materialov, ki pridejo v stik z živili ter se nanaša na:
o
odsotnost zdravju škodljivih snovi,
o
mikrobiološke zahteve,
o
fizikalno – kemične zahteve,
o
neprisotnost alergenov v živilih oz. obvezno označevanje, če so le-ti prisotni,
o
v proizvodnji dobavljenih živil je preprečena navzkrižna kontaminacija z alergeni,
o
odsotnost gensko spremenjenih organizmov.
Dobavitelj je dolžan blago, ki ga pošilja kupcu, pravilno in v celoti opremiti v skladu z veljavno zakonodajo. Kupec lahko od
dobavitelja zahteva posebno označevanje blaga in v tem primeru lahko dobavljeno blago zavrne (ter zahteva odpravo napak na
dobaviteljeve stroške), če ni označeno v skladu z dogovorom.
Računi in plačila
Plačilni rok velja od datuma prejema pravilno izstavljenega računa. Rok plačila je 60 dni od datuma računa, razen če je na naročilu
oz. v pogodbi drugače navedeno. Noben račun se ne plača, če blago ni bilo naročeno s strani nabavnega oddelka kupca.
Vsi računi za blago, dobavljeno po tem naročilu, se predložijo v plačilo naslovniku, razen če oseba ali družba, na katero je naročilo
naslovljeno, dobavitelja pred dobavo ne obvesti drugače .
Račun mora biti izstavljen najkasneje konec meseca za dejanje, opravljeno v tem mesecu. Vsebina računa je določena z Zakonom o
DDV.
Poreklo blaga
Dobavitelj je dolžan kupcu najkasneje ob dobavi dostaviti veljavno potrdilo o poreklu blaga: Kratkoročna oz. dolgoročna izjava
dobavitelja o preferencialnem poreklu blaga, na kateri navede tudi carinsko tarifo za dobavljeno blago. Če blago nima
preferencialnega porekla, je dobavitelj ravno tako dolžan kupcu posredovati ustrezno izjavo.
Protikorupcijska klavzula
V primeru, da se dokaže, da je dobavitelj direktno ali indirektno dal ali ponujal katerikoli osebi, ki je zaposlena pri kupcu oziroma
opravlja posle nabave za kupca po katerem od komercialnih aranžmajev, finančne ali druge materialne nagrade in ugodnosti zato,
da bi kupec sklenil posel s tem dobaviteljem, se prodajalec in kupec strinjata, da lahko kupec zahteva in doseže razveljavitev
oziroma ničnost posla. V takšnem primeru sta stranki dolžni izročiti druga drugi vse, kar je prejela od druge stranke iz tega posla, pri
5
čemer velja, da mora najprej dobavitelj vrniti prejeto kupcu in šele nato kupec prodajalcu. V tem istem primeru pripada kupcu še
odškodnina kot da dobavitelj ne bi izpolnil nobene od zavez iz razveljavljenega posla.
Za vsako takšno dokazano kršitev bo dobavitelj plačal kupcu pogodbeno kazen v višini 20% vrednosti (celotnega) posla pri čemer
kupec ohrani možnost terjati več, kadar odškodnina presega vrednost pogodbene kazni.
Posebne pravice
Dobavitelj jamči, da nobeno blago, dobavljeno po tem naročilu, ne krši blagovnih znamk tretjih oseb.
Končne določbe
Navedeni nabavni pogoji so veljavni ne glede na to, ali dobavitelj ob izstavitvi ponudbe pošlje svoje splošne pogoje poslovanja.
Odstopanja od kupčevih nabavnih pogojev so upoštevana le, če so dogovorjena v pisni obliki.
Vse morebitne spore bosta dobavitelj in kupec reševala sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne pride, bo spor reševalo pristojno sodišče v Kranju.
Uporablja se slovensko pravo.
Za vse, kar ni določeno s splošnimi pogoji nabave in naročilom oz. pogodbo, veljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o
DDV in zadnja veljavna določila Incoterms 2010.
Dobavitelj je obveščen in soglaša s tem, da bodo podatki obdelani v našem računalniškem sistemu.
Dobavitelj se zaveže, da pridobljenih informacij in znanj, ki jih bo pridobil s tem poslom, ne bo posredoval tretji osebi brez
predhodnega pisnega potrdila, pridobljenega s strani kupca.
6

Similar documents