HE NA SREDNJI SAVI Andrej Kryžanowski

Comments

Transcription

HE NA SREDNJI SAVI Andrej Kryžanowski
Univerza
v Ljubljani
Fakulteta
za gradbeništvo
in geodezijo
Katedra
za splošno
hidrotehniko
HE NA SREDNJI SAVI
Andrej Kryžanowski
POSVET HESS – DRŽAVNI SVET
LJUBLJANA, 22. 6. 2011
IZHODIŠČA

voda je edini naravni vir kateri je na voljo v Sloveniji

letna količina vode na prebivalca znaša 17.000m3

trenutno je izkoriščenega 47% vodnega potenciala

v strateških energetskih dokumentih je opredeljeno kot
prednostno področje izkoriščanje OVE

strategija oskrbe električne energije med drugim temelji
tudi na hidroproizvodnji

izgradnja verige hidroelektrarn na Savi je v strateških
dokumentih opredeljena kot prednostna
ENERGETSKI POTENCIAL
VODOTOKOV V SLOVENIJI
VODOTOK
Sava z Ljubljanico
Drava
Soča z idrijco
Mura
Kolpa
ostali vodotoki
skupaj
BRUTO
POTENCIAL
TEHNIČNO
IZKORISTLJIV
POTENCIAL
IZRABLJEN
POTENCIAL
DELEŽ
ENERGETSKE
IZRABE
[GWh/leto]
[GWh/leto]
[GWh/leto]
[%]
4.134
4.301
2.417
928
310
7.350
19.440
2.794
2.896
1.442
690
209
1.114
9.145
683
2.833
491
5
0
284
4.296
24,4
97,8
34,0
0,7
0,0
25,5
47,0
MOŽNOSTI ENERGETSKE RABE
REKE SAVE




porečje reke Save obsega 53,6% (10.872 km2) celotne
površine Slovenije;
reka Sava ima izrazito hudourniški pretok z izrazitimi
ekstremi pretokov (Qn<40 m3/s; Qv>3.000 m3/s);
energetsko je izkoriščenih 24,4%, kar pomeni 16%
delež celotne proizvedene hidroenergije v Sloveniji;
porečje Save je v energetskem smislu razdeljeno na tri
odseke:
 gornja Sava (Moste, Mavčiče, Medvode),
 srednja Sava (veriga 9 HE),
 spodnja Sava (veriga 6 HE).
MOŽNOSTI ENERGETSKE IZRABE REKE
SAVE – ZGORNJA SAVA
Obstoječe:

instalirana moč 79MW

proizvedena energija
~230GWh/leto
Načrtovano:

instalirana moč 46MW

proizvedena energija
~60GWh/leto
MOŽNOSTI ENERGETSKE IZRABE REKE
SAVE – SPODNJA SAVA
Obstoječe:

instalirana moč 110MW

proizvedena energija
~450GWh/leto
V gradnji:

instalirana moč 46MW

proizvedena energija
~500GWh/leto
MOŽNOSTI ENERGETSKE IZRABE REKE
SAVE – SREDNJA SAVA
Načrtovano:

instalirana moč
~295MW

proizvedena energija
~1.000GWh/leto
PLANIRANA ENERGETSKA IZRABA
REKE SAVE

v zasnovi energetska izraba reke Save predvideva
izgradnjo sklenjene verige 17 HE in povezavo vseh treh
odsekov reke Save;

po dograditvi celotne verige se:
 povečana moč iz sedanjih 190MW na 614MW (>200%)
 povečana proizvodnja iz sedanjih 683GWh na
2.100GWh (+200%)
 delež izkoriščenosti potenciala Save bo 75%
 skupna proizvodnja hidroelektrarn 5.700GWh
 delež izkoriščenosti vodnega potenciala v Sloveniji 63%
UČINKI GRADNJE VERIGE HE NA
SAVI

proizvodnja električne energije OVE in vloga
v EES

vključevanje slovenske industrije v
investicijski ciklus

urejanje voda in vodnega režima

možnost sočasnega urejanja javne
infrastrukture

Similar documents