Na podlagi ponudbe št. - Energetika Dolenc doo

Comments

Transcription

Na podlagi ponudbe št. - Energetika Dolenc doo
Na podlagi ponudbe št. _____ in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na
daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) za večstanovanjsko stavbo __________ v skladu z določbami 2.
odstavka 3. člena, 2. odstavka 5. člena, 2. odstavka 15. člena in 35. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS št.
69/03 in 57/08), s podpisovanjem Listine o glasovanju sprejeli Sklep s soglasjem, da se stavba priključi na DOLB
podjetja Energetika Dolenc d.o.o., v kurilni sezoni 2014/2015 in Sklep o podpisu pogodbe o dobavi in odjemu toplote s
trajanjem 25 let.
Pogodba
o dobavi in odjemu toplote št. __ /2014
sklenjena med:
ENERGETIKA DOLENC d.o.o., Cesta v Staro vas 6, 6230 Postojna, ki ga zastopa Borut Dolenc,
identifikacijska številka za DDV: SI41940148, matična številka: 3571343000,
TRR: IBAN SI56 3000 0000 8410 809 (Sberbank d.d.),
(v nadaljevanju: dobavitelj toplote/investitor).
in
Etažni lastniki stanovanjskega objekta _____________, ki jih zastopa _______________,
_______________________________
(v nadaljevanju besedila pogodbe: odjemalec)
Odjemno mesto:
Stanovanjski objekt _____________________________
1
UVODNE UGOTOVITVE
1.1. Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da:
1.1.1. je ENERGETIKA DOLENC d.o.o. že (dobavitelj toplote/investitor) v Postojni,
1.1.1.1. da to področje obsega tudi naselje večstanovanjskih blokov na Kremenci,
1.1.1.2. da je etažnim lastnikom večstanovanjskih blokov pripravil in predstavil ponudbo z možnostjo
priključitve v II. fazi izgradnje toplovoda iz kotlovnice na naslovu dobavitelja,
1.1.1.3. da bo v kolikor bo zato izbrano ustrezno soglasje in podpisane ustrezne pogodbe pristopil k
projektu izgradnje in širitve toplovoda,
1.1.2. so odjemalci etažni lastniki večstanovanjske stavbe (odjemalci),
1.1.2.1. imajo etažni lastniki večstanovanjske stavbe možnost priključitve na toplovodno omrežje v izgradnji
s strani Energetika Dolenc d.o.o.,
1.1.2.2. so bili seznanjeni z možnostjo priključitve z vzpostavijo novega odjemnega mesta, ki se nahaja na
naslovu večstanovanjske stavbe,
1.1.2.3. so odjemalci na podlagi Ponudbe številka ___ z dne _________ in na podlagi Listine o glasovanju
za večstanovanjski objekt _________________ z dne _______, sprejeli sklep o priključitvi
nepremičnine na naslovu: _____________________, na toplovodno omrežje toplote na območju
Kremence.
2
PREDMET POGODBE
2.1. Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojna razmerja v zvezi s priključitvijo stanovanjskega objekta
opredeljenega, kot odjemno mesto na toplovodno omrežje toplote, premoženjskimi vprašanji v zvezi s
priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.
2.2. Dobavitelj toplote/investitor se zavezuje, da bo pod s to pogodbo dogovorjenimi pogoji odjemalcem dobavljal
toploto in izvajal dejavnost sistemskega operaterja toplovodnega omrežja, odjemalec pa se zavezuje, da bo
plačeval dobavljeno toploto in druge storitve v skladu s to pogodbo. Začetek odjema toplote je kurilna sezona
2014/15 v kolikor bomo pridobili EU nepovratna sredstva, to je predvidoma na dan 30. 09. 2014. V primeru, da
nam EU nepovratnih sredstev ne uspe pridobiti, se pogodba razdre oz. je neveljavna.
2.3. Obračunska moč toplotne postaje je _______ kW.
2.4. Dobavitelj toplote/investitor zagotavlja, da ob prehodu iz obstoječega sistema na sistem daljinskega ogrevanja
z lesno biomaso nimajo odjemalci nobenih stroškov glede priklopa za čas trajanja pogodbe.
2.5. Dobavitelj toplote/investitor se zavezuje, da bo vsak objekt imel nov toplovodni priključek in novo TPP (toplotno
podpostajo), ki bo za odjemalce brezplačna.
2.6. Objekt, v katerem bo vgrajena nova TPP bo imel svoj temperaturni in časovni režim ogrevanja. Spremembe
režima določajo etažni lastniki preko upravnika (za spremembe je potrebno soglasje več kot 50% po lastniških
deležih).
2.7. Nov sistem bo neodvisen od obstoječega sistema, kar pomeni, da lahko odjemalec sistem obstoječe kurilnice
uporabi, če bi bilo le-to potrebno v primeru izpada ali v primeru razdrtja pogodbe med odjemalcem in
dobaviteljem energije.
2.8. Dobavitelj toplote/investitor nudi odjemalcem možnost ogrevanja 365 dni 24 ur dnevno, kar pomeni, da
odjemalec lahko toploto uporablja nemoteno.
3
SPLOŠNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
3.1. Za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, ki niso dogovorjene s to pogodbo ali niso
izrecno dogovorjene drugače, se uporabljajo določila Energetskega zakona in predpisov, izdanih na temelju
tega zakona in vsakokrat veljavnih sistemskih obratovalnih navodil, splošnih pogojev za dobavo in odjem in
določil drugih zakonov, predpisov in splošnih aktov, ki vplivajo na razmerje med pogodbenima strankama.
3.2. Dobavitelj toplote/investitor ima pravico, da v primerih določenimi z zakonom, predpisi in splošnimi akti iz točke
3.1. prekine, omeji ali ustavi dobavo toplote odjemalcu.
3.3. Veljavni Tehnični pogoji, Cenik in Splošni pogoji so dostopni na spletni strani dobavitelja/investitorja
www.energetka-dolenc.si.
4
IZVEDBA PRIKLJUČKA IN PRIKLJUČEVANJE
4.1. Dobavitelj toplote/investitor se s to pogodbo zavezuje, da bo za potrebe priključitve stanovanjskega objekta
opredeljenega, kot odjemno mesto zgradil, dobavil in montiral toplotno postajo in priključni vod do toplotne
postaje, tako da bo ta infrastruktura izpolnjevala predpisane tehnične normative in druge pogoje za nemoteno
in varno delovanje, najkasneje do 30. 9. 2014. Toplotna postaja iz te točke se montira v prostoru uporabnika
stanovanjskega objekta opredeljenega, kot odjemno mesto, katerega solastniki so odjemalci.
4.2. Odjemalci se dobavitelju toplote/investitorju zavezujejo, da bodo pravočasno omogočili montažo toplotne
postaje in sicer tako, da bodo pravočasno pisno obvestili dobavitelja toplote in se z njim dogovorili o datumu in
uri montaže toplotne postaje.
4.3. Odjemalci in/ali njihov izvajalec del brez predhodnega soglasja dobavitelja toplote/investitorja nimajo pravice
izvajati kakršnihkoli posegov na priključnem vodu in/ali toplotni postaji.
4.4. Neposredno priključitev stanovanjskega objekta opredeljenega, kot odjemno mesto na toplovodno omrežje
toplote, s čimer pogodbeni stranki razumeta začetek obratovanja oziroma začetek dobave toplote, lahko izvede
samo dobavitelj toplote, izvedel pa jo bo pod naslednjimi pogoji:

izgradnja priključnega voda iz točke 4.1.,

dobava in montaža toplotne postaje iz točke 4.1.,

uspešno izvedeni pregledi, preizkusi in zagon toplotnega omrežja, naprav in napeljav,

veljavno sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote za stanovanjski objekt opredeljen, kot odjemno
mesto.
4.5. Dobavitelj toplote/investitor ne prevzema nobene odgovornosti za interne toplotne naprave v stanovanjskem
objektu opredeljenem, kot odjemno mesto, katerih dobava in montaža je obveznost odjemalcev. Odjemalci
dobavitelju toplote/investitorju jamčijo, da bo infrastruktura, katere dobava in montaža je obveznost odjemalcev
po tej pogodbi izpolnjevala predpisane tehnične normative in druge pogoje za nemoteno in varno delovanje v
povezavi z toplovodnim omrežjem in drugo infrastrukturo, ki jo upravlja dobavitelj toplote/investitor.
4.6. Vsaka od pogodbenih strank je upravičena do podaljšanja roka za izpolnitev obveznosti iz točke 4.1. in/ali 4.2.,
kadar ni mogla izpolniti svoje obveznosti v dogovorjenih rokih zaradi okoliščin, ki so nastopile po sklenitvi te
pogodbe, so bile izven njenega dosega in jih ni mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti ali zaradi tega,
ker druga pogodbena stranka ni pravočasno izpolnila svojih obveznosti iz te pogodbe. Rok se v primeru iz te
točke podaljša za čas trajanja okoliščin zaradi katerih je pogodbena stranka upravičena do podaljšanja, v
kolikor je nasprotno pogodbeno stranko o nastopu le-teh pisno obvestila v roku treh (3) delovnih dni od
nastopa takšnih okoliščin. Obvestilo iz te točke mora vsebovati zahtevo za podaljšanje roka z dokazili, s
katerimi se utemeljuje ta zahteva, in predlog spremembe roka.
5
STROŠKI PRIKLJUČKA IN PRIKLJUČEVANJA
5.1. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da dobavitelj nosi stroške izgradnje priključnega vročevoda, dobave in
vgradnje toplotne postaje ter eventualne zaščite proti nepooblaščenemu dostopu do toplotne postaje in stroške
izvedbe povezave internega toplovodnega razvoda do toplotne postaje (ventilov na sekundarni toplotni postaji).
5.2. Dobavitelj toplote/investitor se zavezuje, da bo obstoječo ekspanzijsko posodo v kurilnici objekta ___________
nadomestil z ekspanzijami pri vsaki podpostaji.
5.3. Neposredna priključitev stanovanjskega objekta opredeljenega, kot odjemno mesto, ki jo izvede dobavitelj
toplote/investitor pod pogoji določenih v točki 4.4. po izgradnji priključka, je brezplačna.
6
LASTNIŠTVO NAPRAV IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE TER OBVEŠČANJE V PRIMERU MOTENJ
6.1. Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je toplovodno omrežje toplote na geografskem območju
Kremence, vključno s priključnim vodom do toplotne postaje in sama toplotna postaja, (v nadaljevanju skupaj
kot: toplovodno omrežje) v upravljanju in vzdrževanju dobavitelja toplote/investitorja.
6.2. Interne toplotne naprave v stanovanjskem objektu opredeljenem, kot odjemno mesto, so v lasti odjemalcev.
6.3. Pogodbeni stranki soglašata, da sta ventila v lasti odjemalcev na sekundarni strani toplotne postaje meja med
toplovodnim omrežjem, ki je v upravljanju dobavitelja, in napravami v lasti odjemalcev.
6.4. Vzdrževanje toplovodnega omrežja, objektov in naprav, ter vse potrebne posege zaradi izboljšav ali
optimizacije na napravah, ki je v upravljanju dobavitelja, izvaja dobavitelj toplote/investitor.
6.5. Odjemalci se zavezujejo, da bodo, dokler bo stanovanjski objekt opredeljen, kot odjemno mesto priključen na
toplovodno omrežje, skrbeli za to, da bodo naprave iz točke 6.2. izpolnjevale predpisane tehnične normative in
druge pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z toplovodnim
omrežjem.
6.6. Odjemalci se zavezujejo, da bodo dežurno službo dobavitelja toplote/investitorja na tel. št. 051 333 433
nemudoma obvestili o vsakršnem sumu v obratovanju svojih napeljav ali naprav, ki bi lahko povzročile motnje v
obratovanju drugih napeljav ali toplovodnega omrežja ali ogrozile življenje ali zdravje ljudi ali ogrožale
premoženje, v nasprotnem primeru zaradi opustitve dolžnega obvestila odgovarja za škodo. Dobavitelj
toplote/investitor bo vsa potrebna obvestila in spremembe kontaktov dežurne službe objavljal na
www.energetika-dolenc.si.
7
OBVEZNOST DOPUSTITVE IZVEDBE PRIKLJUČITVE IN DOSTOPA DO PRIKLJUČKA
7.1. Odjemalci s podpisom te pogodbe brezplačno dovoljujejo dobavitelju toplote/investitorju oziroma osebam, ki
imajo pooblastilo dobavitelja toplote/investitorja, da v/na njemu lastnim nepremičninam, zlasti stanovanjskem
objektu opredeljenem, kot odjemno mesto izvede potrebna gradbena in montažna dela ter da se v/na te
nepremičnine položijo, vgradijo in montirajo naprave in napeljave, potrebne za izvedbo priključka iz točke 4. S
tem dovolilom dobavitelj/investitor ne pridobi pravice, da z morebitno zavrnitvijo soglasja ovira nemoteno
uporabo nepremičnin (npr. funkcionalnega zemljišča pri postavitvah in vzdrževanju drugin napeljav – elektro,
vodovodne, optične napeljave itd.).
7.2. Odjemalci se zavezujejo, da bo dobavitelju toplote/investitorju oziroma osebam, ki imajo pooblastilo dobavitelja
toplote/investitorja, omogočil neoviran in brezplačen dostop/vstop:

do/v objekta/posamezne in skupne dele tega stanovanjskega objekta opredeljenega, kot odjemno mesto za
potrebe izgradnje priključka iz točke 4.

do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do drugih naprav in napeljav v objektu iz točke
stanovanjskega objekta opredeljenega, kot odjemno mesto posameznih in skupnih delih tega objekta,
kadar bo to potrebno za izvrševanje pravic in obveznosti dobavitelja toplote/investitorja, zlasti pa zaradi
izvedbe neposredne priključitve, izvajanja pregledov, meritev, vzdrževanja, nadzora, prekinitve ali ustavitve
dobave toplote za ves čas priključitve stanovanjskega objekta opredeljenega, kot odjemno mesto na
toplovodno omrežje.
7. 3. Odjemalci dajejo dobavitelju toplote/investitorju brezplačno pravico uporabljati del njegovih prostorov v
stanovanjskem objektu opredeljenem, kot odjemno mesto in sicer prostora, v katerem bo nameščena toplotna
postaja iz točke 4.1. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za potrebe obratovanja toplotne postaje v
stanovanjskem objektu opredeljenem, kot odjemno mesto vzpostavi priklop toplotne postaje na električno
omrežje stanovanjskega objekta, katerega stroški kot tudi stroški oskrbe toplotne postaje z električno energijo,
bremenijo odjemalce.
7.4. Dobavitelj toplote/investitor se zavezuje, da bodo vsa dela in posegi iz točke 7.1. in 7.2. opravljeni tako, da bo
na nepremičninah, zlasti na stanovanjskem objektu opredeljenem, kot odjemno mesto uporabnika omrežja
nastalo najmanj škode in da bo, kolikor bo to le mogoče, vzpostavljeno prvotno stanje.
7.5. Odjemalci se zavezujejo sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bodo preprečili dostop nepooblaščenim
osebam do toplotne postaje in prostora, v katerem je nameščena toplotna postaja.
8
PREDAJNO-PREVZEMNO IN MERILNO MESTO TER MERJENJE DOBAVLJENE TOPLOTE
8.1. Odjemalci se zavezujejo, da bodo od dobavitelja toplote/investitorja prevzeli dobavljeno toplotno energijo na
prevzemno-predajnem mestu, ki je locirano na naslovu odjemnega mesta.
8.2. Na merilnem mestu dobavitelj z merilno napravo, ki je tipsko odobrena in overjena v skladu s predpisi o
meroslovnih zahtevah, meri porabo toplote na odjemnem mestu stanovanjskega objekta opredeljenega, kot
odjemno mesto.
8.3. Na merilnem mestu odčitana količina toplote z merilno napravo iz točke 8.2. je osnova za obračunavanje
dobavljene toplote odjemalcem.
8.4. V primeru okvare merilne naprave se količina dobavljene toplote za obdobje, ko je bila merilna naprava v
okvari, določi na osnovi ocenjene porabe, skladno s splošnimi pogoji za dobavo in odjem.
8.5. Odjemalci imajo pravico preveriti odčitano in dejansko stanje merilne naprave na merilnem mestu kadarkoli.
9
KOLIČINA IN KAKOVOST DOBAVLJENE TOPLOTE
9.1. Dobavitelj toplote/investitor dobavlja odjemalcem toploto neprekinjeno (razen, ko stopijo v veljavo členi 20, 38,
39 in 40 splošnih pogojev) in jim zagotavlja na odjemnem mestu potrebno količino toplote za obratovanje
odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote in zagotavlja
ustrezno ogrevanje vsem odjemalcem stanovanjskega objekta opredeljenega, kot odjemno mesto.
9.2. Tehnični podatki dobaviteljevega vročevodnega sistema:





nazivni tlak 5 bar,
nazivna temperatura 100 º C,
najmanjša tlačna razlika 1 bar,
temperatura dovoda ogrevane vode na pragu proizvodnega vira se spreminja v odvisnosti od zunanje
temperature,
najnižja temperatura dovoda ogrevane vode je 65 º C in velja tudi izven ogrevalne sezone.
9.3. Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta oz. kraja s toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da
so potrebne spremembe, predelave sli zamenjave na dobaviteljevih in odjemalčevih toplotnih napravah, potem
poravna vse stroške, ki nastanejo na dobaviteljevih toplotnih napravah dobavitelj toplote/investitor, odjemalci
pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
9.4. Če odjemalci ne prevzamejo stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno
pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na dobaviteljevih toplotnih napravah, mu dobavitelj toplote/investitor
ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje ali pa dobavitelj
toplote/investitor opravi delo na odjemalčeve stroške.
10
CENA ZA DOBAVLJENO TOPLOTO IN OSTALE STORITVE DOBAVITELJA
10.1. Odjemalci se zavezujejo, da bodo plačevali ceno za dobavljeno toploto v višini 47,13 €/MWh brez DDV ter
DDV po vsakokrat veljavni stopnji. Navedena cena se lahko usklajuje po formuli, ki je določena v Uredbi o
oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne
uporabnike (Ur. L. RS št. 36/2007). Dobavitelj je dolžan javno objaviti spremembe ter parametre in način
izračuna novih cen
10.2. Odjemalci se zavezujejo plačevati tudi strošek obračunane priključne moči, ki znaša 59,02 €/kW/leto brez
DDV ter DDV po vsakokrat veljavni stopnji. Priključna moč se obračuna za celotno stavbo po kvadraturi
ogrevalne površine vseh stanovanj skupaj. Za izračun priključne moči se upošteva potrebna energija za
ogrevanje 54,5 W/m2/letno. Za stavbo velja ugotovljena obračunana priključna moč navedena v točki 2.3 te
pogodbe. Cena priključne in obračunana priključna moč za ta objekt se ne spreminja 25 let od sklenitve
pogodbe, oziroma ves čas trajanja pogodbe ali največ 25 let.
10.3. Ne glede na določila tč. 10.1 te pogodbe se dobavitelj toplote/investitor zavezuje, da je odjemalcem
zagotovljena nespremenjena cena za dobavljeno toploto za obdobje 4 let. Za priključno moč zagotavlja
nespremenjeno ceno za obdobje trajanja pogodbe ali največ 25 let.
10.4. Pogodbeni stranki soglašata, da se odjemalce glede na vrsto odjema razvrsti v tarifno skupino – ogrevanje
prostorov.
11
ZARAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE
11.1. Dobavitelj toplote/investitor bo obračunaval toploto in ostale storitve enkrat mesečno, najkasneje do vsakega
08. dne v mesecu, za ves pretekli mesec, v skladu s točko 8.3. Ter izstavil račun odjemalcu.
11.2. Odjemalci bodo s položnico poravnali znesek za plačilo priklopne moči ter porabljene energijo za svoj objekt.
Stroški energije se bodo razdelili na podlagi dejansko porabljene energije na odjemnem mestu skladno z
dogovorom o delitvi in obračunavanju stroškov ogrevanja sklenjenim med etažnimi lastniki.
11.3. Rok plačila vseh finančnih obveznosti po tej pogodbi je trideset (30) dni od dneva izstavitve računa.
11.4. Če odjemalci ne plačajo obveznosti v s to pogodbo določenem roku, bo dobavitelj toplote/investitor zaračunal
zakonske zamudne obresti ter stroške morebitne izterjave.
11.5. Zakonske zamudne obresti bo dobavitelj obračunaval za čas zamude plačila od dneva zapadlosti terjatve do
dneva priliva iz naslova terjatve na transakcijski račun dobavitelja toplote/investitorja, naveden na računu
oziroma obračunu. Zamudne obresti in stroške izterjave mora odjemalec plačati v roku iz točke 11.3.
11.6. V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo dobavitelj zakasnela plačila razporejal tako, da bo najprej pokril
stroške izterjave, nato zamudne obresti in končno glavnico.
11.7. V kolikor odjemalci ugovarjajo zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v pogodbenem roku, za
sporni del pa mora vložiti pismen ugovor najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu računa oziroma obračuna.
Dobavitelj toplote/investitor je dolžan na ugovor pismeno odgovoriti v osmih (8) delovnih dneh od dneva
prejema ugovora. To določilo se smiselno uporablja tudi v primeru, ko odjemalci utemeljeno menijo, da se
njihov odčitek merilne naprave razhaja z odčitkom dobavitelja toplote/investitorja.
12
OBVEŠČANJE
12.1. Odjemalci morajo dobavitelja toplote/investitorja o spremembah podatkov, pomembnih za izvajanje pravic in
obveznosti iz te pogodbe, pisno obvestiti najkasneje v petnajstih (15) dneh po nastali spremembi skupaj z
dokazili o nastalih spremembah, sicer je dobavitelju solidarno odškodninsko odgovoren.
12.2. Dobavitelj toplote/investitor bo odjemalce pisno obvestil o spremembi v točki 3.1. navedenih splošnih aktov,
najpozneje s prvim (1.) naslednjim izdanim računom po spremembi praviloma na hrbtni strani računa.
13
VELJAVNOST POGODBE IN PRAVICA DO ODPOVEDI OZIROMA ODSTOPA
13.1. Ta pogodba začne veljati s podpisom pogodbenih strank in je sklenjena za obdobje 25 let z možnostjo
podaljšanja.
13.2. Odjemalci lahko odpovejo pogodbo v skladu z določili Energetskega zakona, Stvarno pravnega zakona in
Stanovanjskega zakona, ter z veljavnimi podzakonskimi akti vezanimi na to področje. Kot tudi splošnimi pogoji
za pogodbene odjemalce toplotne eneregije podjetja Energetika Dolenc d.o.o. Odpovedni rok znaša 90 dni,
dogovorno lahko manj.
13.3. Pogodbeni stranki lahko odpovesta oziroma odstopita od te pogodbe tudi v drugih primerih določenih z zakoni
in predpisi ali splošnimi pogoji iz točke 3.1. te pogodbe.
13.4. V primeru, da se pogodba razdre pred rokom izteka pogodbe, so odjemniki toplote dolžni dobavitelju
toplote/investitorju plačati podpostajo ter hišni priključni vročevod v višini neamortizirane vrednosti. Doba
amortizacije je 25 let.
13.5. Odpoved oziroma odstop po tej pogodbi se nasprotni pogodbeni stranki pošlje v pisni obliki s priporočeno
poštno pošiljko. Dan oddaje odpovedi na pošto se šteje za začetek teka odpovednega roka.
14
REŠEVANJE SPOROV
14.1. Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore, ki bi nastali med njima v zvezi s to pogodbo,
reševati sporazumno.
14.2. V kolikor sporov ne bo mogoče rešiti sporazumno se jih rešuje pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem.
15
KONČNE DOLOČBE
15.1. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta varovali zaupnost poslovno občutljivih podatkov svojega
sopogodbenika, dobavitelj pa tudi osebne podatke odjemalcev in da bodo te podatke uporabljali le za namene,
vezane na dobavo toplote in izterjavo dolga, razen če predpis zahteva, da se taki podatki objavijo ali
posredujejo državnim organom.
15.2. Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.
V _________________, dne____________
V _________________, dne ______________
Dobavitelj:
Odjemalec:
Energetika Dolenc d.o.o.
Etažni lastniki objekta
Direktor
Borut Dolenc
____________________
Zastopnik:
_______________________