projektantski predračun gradbeno obrtniških del

Comments

Transcription

projektantski predračun gradbeno obrtniških del
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Investitor
Marinka in Branko ŠTRUC
Koroški Selovec 4
2390 Ravne na Koroškem
Objekt:
HIŠA ŠTRUC
Za gradnjo:
VZDRŽEVALNA DELA
Faza popisa:
IDZ (IDEJNA ZASNOVA)
Projektant:
STUDIO PERSPEKTIVA d.o.o.
Na šancah 96
2390 Ravne na Koroškem
Odgovorni vodja
projekta:
Uroš Raiter, univ. dipl. inž. arh.
Popis sestavil:
Igor Topič, inž. gradb.
Datum:
OKTOBER 2012`
OPOMBA :
Ocena stroškov je projektantska - informativna.
Točno ceno bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev.
Investitor:
Marinka in Branko ŠTRUC
Koroški Selovec 4
2390 Ravne na Koroškem
Objekt:
HIŠA ŠTRUC
Za gradnjo:
VZDRŽEVALNA DELA
REKAPITULACIJA
A./ GRADBENA DELA
A1.0
A2.0
A3.0
A4.0
PRIPRAVLJALNA DELA
RUŠITVENA DELA
TESARSKA DELA - OPAŽ
FASADERSKA DELA
SKUPAJ GRADBENA DELA
B./ OBRTNIŠKA DELA
B1.0 TESARSKA DELA - STREŠNA KONSTRUKCIJA
B2.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA
B3.0 STEKLARSKA DELA
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA
SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)
POPUST
DDV
SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV
POPIS GRADBENIH DEL
A./1.0 PRIPRAVLJALNA DELA
Objekt: HIŠA ŠTRUC - VZDRŽEVALNA DELA
A./
GRADBENA DELA
POPIS DEL IN MATERIALA Z NAČRTI TVORIJO ZAKLJUČENO CELOTO, KI DOLOČA KOLIČINE DELA IN MATERIALA, KVALITETO
MATERIALA, PROJEKTIRANE REŠITVE TER PREDVIDEN KONČNI IZGLED OBJEKTA. PONUDNIK MORA PRED IZDELAVO
PONUDBE DOBITI CELOSTEN VPOGLED V POPISE DEL IN VSE NAČRTE, MOREBITNA ODSTOPANJA PA OBVEZNO USKLADITI
PRED ODDAJO PONUDBE.
A/1.0
PRIPRAVLJALNA DELA
Opis del
A1.1
Dobava in postavitev gradbiščne zaščitne ograje z vrati
EM
Količina
m1
Cena/EM
Skupaj
50,00
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
1
POPIS GRADBENIH DEL
A/2.0 RUŠITVENA DELA
Objekt: HIŠA ŠTRUC - VZDRŽEVALNA DELA
A/2.0
RUŠITVENA DELA
Opis del
A2.1
Količina
171,85
Kompletna izvedba demontaža in odstranitev žlebov in
vertikalnih odtočnih cevi, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z
iznosi iz objekta, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo
komunalne deponije!
m1
32,70
Kompletna izvedba demontaža in odstranitev lesene fasadne
obloge, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi iz objekta,
prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz
na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne
deponije!
m2
88,30
Kompletna izvedba demontaža in odstranitev lobstoječe lesene
ograje, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi iz objekta,
prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz
na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne
deponije!
m1
17,51
/1.
Razna gradbena pomoč v delu pri rušitvenih delih ter razna
nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi
efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v
gradbeni dnevnik, ocena števila ur
► NK – delavec
► KV – delavec
ur
5,00
/2.
ur
5,00
%
10%
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
Skupaj
Kompletna izvedba demontaža in odstranitev strešne kritine, z
uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi iz objekta, prenosi in
nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno
deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
m3
A2.2
Cena/EM
Razna nepredvidena dodatna rušitvena dela po zahtevah
projektanta ali investitorja, obračun po dejanskih stroških
(rezervirana vsota 10% rušitvenih del)
SKUPAJ RUŠITVENA DELA
1
POPIS GRADBENIH DEL
A/3.0 TESARSKA DELA - OPAŽ
Objekt: HIŠA ŠTRUC - VZDRŽEVALNA DELA
A/3.0
TESARSKA DELA - OPAŽ
Opis del
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
EM
Količina
Cena/EM
Skupaj
Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža
fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 10.00 m za
izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi
vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne
platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se
položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na
asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje,
postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov
v kolikor je potrebno.
m2
250,00
m2
250,00
m2
24,12
%
10%
Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru:
ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito,
preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela
izvajalcem; izdela se jo na zahtevo nadzora ali investitorja!
Kompletna dobava in montaža lesenih lepljenih lamel
(montiranih na čelo balkonske plošče), lamele dim. 12/4 cm, z
ustrezno zaščito, vključno s pritrdilnim materialom, z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi
potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Razna nepredvidena dodatna tesarska dela po zahtevah
projektanta gradbenih konstrukcij, obračun po dejanskih
stroških (rezervirana vsota 10% tesarskih del)
SKUPAJ TESARSKA DELA
1
POPIS GRADBENIH DEL
A/4.0 FASADERSKA DELA
Objekt: HIŠA ŠTRUC - VZDRŽEVALNA DELA
A/4.0
FASADERSKA DELA
Splošna določila za fasaderska dela :
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in
stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter
napake pred pričetkom del odpraviti.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega
vključiti v ceno na enoto!
Cena po enoti za posamezno postavko za fasaderska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna
dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- ustrezno pripravo podlage, vsi prenosi materiala
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenemu delu.
Izvajalec mora dati v pisno potrditev delavniške načrte za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ", KI SO MERODAJNE ZA IZDELAVO
PONUDBE!
Opis del
A4.1
EM
Količina
Cena/EM
Skupaj
Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta (npr.
Demit), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni
upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, dodatno
diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotno izolacijska obloga deb. 15 cm
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz, npr. akril emulzija
►zaključni sloj / dekorativni omet (v barvi po izbiri investitorja)
A4.2
m2
142,81
m2
84,26
Kompletna izdelava fasade - les, vključno z vsemi pomožnimi
deli in materiali.
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotno izolacijska obloga deb. 15 cm
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica (vtisnjena v omet)
►zaključni sloj - lesene letve
SKUPAJ FASADERSKA DELA
1
POPIS OBRTNIŠKIH DEL
B/1.0 TESARSKA DELA - STREŠNA KONSTRUKCIJA
Objekt: HIŠA ŠTRUC - VZDRŽEVALNA DELA
B./
OBRTNIŠKA DELA
B/1.0
TESARSKA DELA - STREŠNA KONSTRUKCIJA
Opis del
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
EM
Količina
Cena/EM
Skupaj
Kompletna dobava, izdelava, transport in montaža lesene
strešne konstrukcije iz lesa - smreka, II. klase - C27, vključno z
pritrdilnim in veznim materialom. Izdelava in montaža po tlorisu
in prereza ter statičnem izračunu. Poraba lesa 0,05 m3/m2.
Kompletna dobava kosmati opaža deb. 2,4 cm in nabijanje na
špirovce
m2
4,91
m2
94,45
m2
94,45
m2
94,45
m2
94,45
m2
94,45
Kompletna dobava in polaganje paropropustne sekundarne
kritine (npr. Tyvek), položena mora biti z ustreznimi lepljenimi
preklopi vse v skladu z navodili izbranega proizvajalca
Kompletna dobava in nabijanje vzdolžnih letev - prezračevalni
prostor
B1.5
Kompletna dobava in nabijanje strešnih letev
B1.6
Izdelava dvakratnega zaščitnega premaza vseh lesenih delov
ostrešja z biocidnim zaščitnim premazom Borosol ali
enakovredno: ostrešje, lesene podkonstrukcije, opaži in letve…
SKUPAJ TESARSKA DELA - STREŠNA KONSTRUKCIJA
1
POPIS OBRTNIŠKIH DEL
B/1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA
Objekt: HIŠA ŠTRUC - VZDRŽEVALNA DELA
B./
OBRTNIŠKA DELA
B/1.0
KROVSKO KLEPARSKA DELA
Opis del
B1.1
B1.2
Količina
Kompletna izvedba strehe, pokrivanje s pločevino, vključno s
pritrdilnim materialom, s silikoniranjem stikov, z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi
potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
m2
171,85
Kompletna izvedba oblaganja strehe, z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi
horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Streha:
► parna zapora
► toplotna izolacija deb. 5 cm (Tervol)
► sekundarna kritina
m2
171,85
Kompletna izvedba čela strehe - napušč, vključno z izvedbo
žleba, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter
vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Streha:
pločevina
sekundarna kritina
opaž deb. 2 cm
paropropustna folija
toplotna izolacija deb. 6 cm
parna ovira
m2
27,76
Kompletna izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih
cevi, fi 100 mm iz alu pločevine v temni barvi, skupaj s koleni in
izlivi ter priključkom na kotliček, vključno z vsem pritrdilnim
materialom in potrebnimi objemkami
m1
11,60
B1.3
►
►
►
►
►
►
B1.4
EM
Cena/EM
Skupaj
SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA
1
POPIS OBRTNIŠKIH DEL
B/2.0 STEKLARSKA DELA
Objekt: HIŠA ŠTRUC - VZDRŽEVALNA DELA
B/2.0
STEKLARSKA DELA
Opis del
B2.1
EM
Količina
Cena/EM
Skupaj
Kompletna dobava in montaža steklene ograje (varnostno
steklo) na balkonu, na ustrezni podkonstrukciji, skupaj z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi
potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Tip ograje in
izvedbeni detajl potrdi projektant v soglasju z investitorjem!
m1
17,51
SKUPAJ STEKLARSKA DELA
1