Sodobne metode in nove tehnologije

Comments

Transcription

Sodobne metode in nove tehnologije
Prijave
o do vklju no 10. novembra 2008: 250
(z vklju enim 20% DDV)
o po 10. novembru 2008 ali na recepciji
seminarja: 290 (z vklju enim 20%
DDV)
Kotizacija vklju uje: zbornik predavanj
in druge materiale seminarja, kosilo,
prigrizke in napitke med odmori, potrdilo
Zdravni ke zbornice za podalj anje licence
( tevilo k. to k bo objavljeno naknadno)
tevilo prijavljenih bo omejeno. Vrstni red
prijavljenih bo oblikovan po zaporedju
vpla il.
Informacije:
[email protected]
01 522 4235
Zdru enje za maksilofacialno in
oralno kirurgijo Slovenije
www.zmok.si
SODOBNE DIAGNOSTI NE
Kon ni program in prijavnico
pri akujte po po ti v za etku
oktobra.
e po te ne prejmete, nam to
sporo ite in nemudoma Vam jo
bomo poslali.
NO
OR
K
ALN0 IRURGI
JE
ZA
SILOFAC
IAL
M AK
IN
ZD R
U
EN
Klini ni oddelek za
maksilofacialno in oralno
kirurgijo, Kirur ka klinika
Sodobne metode in nove tehnologije
v makSilofacialni kirurgiji in Stomatologiji
JO
IJE
EN
OV
SL
a Ihan Hren, dr. med.
ej Kansky, dr.stom.
Organizatorji:
XIII. ele nikovi dnevi in
10. strokovni seminar ZMOKS
Katedra za maksilofacialno in
oralno kirurgijo,
Medicinska fakulteta v Ljubljani
kotiZacija
vic, dr. med.
ovsak, dr. med.
ndreja Eberlinc, dr. med.
Gorjanc, dr.med.,
ZA
SILOFAC
IAL
M AK
Klini ni oddelek za
maksilofacialno in oralno
kirurgijo, Kirur ka klinika
UKC Ljubljana
JO
New methods and technologies in maxillofacial
METODE GLAVE
surgeryIN
andVRATU
dentistry
Prijava in informacije:
ski odbor:
K
ALN0 IRURGI
JE
Organizatorji:
EN
Kotizacija:
OR
U
Organizacijski odbor:
Vojko Didanovic, dr. med.
Asist. David Dovsak, dr. med.
Asist. mag. Andreja Eberlinc, dr. med.
Asist. Matija Gorjanc, dr.med.,
dr.dent.med.
Doc. dr. Nata a Ihan Hren, dr. med.
Doc. dr. Andrej Kansky, dr.stom.
Prof. dr. Vesna Ko elj, dr. stom.
Asist. Dime Sapundzhiev, dr. dent. med.
Asist. dr. Toma iler, dr. stom.
Asist. mag. Ale Vesnaver, dr. med.
IN
IJE
EN
OV
SL
NO
organiZatorji:
ZD R
PoSterji
XIII. ele nikovi dnevi in
10. strokovni seminar ZMOKS
Konferen ni center Brdo pri
Kranju
29. november 2008
PRVO OBVESTILO
Prijavnica
8:00 - 9:00
9:00 - 9:10
14:00 - 14:20
registracija / Registration
otvoritev in pozdravni nagovor Welcome address
cbct in mikroskop v endodontiji
CBCT and microscope in endodontics
9:10 - 9:30
novosti v diagnostiki tumorjev glave in vratu
Advances in diagnostics of head and neck tumors
14:20 - 14:40
novosti v širjenju koreninskih kanalov
Advances in root canal treatment
9:30 - 9:50
Sodobno zdravljenje bolnikov z rakom ustne votline
Contemporary treatment of patients with oral cancer
14:40 - 15:00
uporaba laserjev v stomatologiji
Lasers in dentistry
Participant’s surname
Participant’s name
Address
Mobile
15:00 - 15:20
Computer technology in modern prosthodontics
krvnih pripravkov pri oralnokirurških posegih
10:10 - 10:30 uporaba
Application of blood products in oral surgery procedures
15:20 - 15:40
Piezoelectric knife in oral surgery
Title, company name
10:30 - 10:40 diskusija
Discussion
15:40 - 15:50
diskusija
Discussion
Company address
10:40 - 11:00
15:50 - 16:10
odmor za kavo
Coffee break
9:50 - 10:10
New techniques in reconstruction of the face and jaws
odmor za kavo
Coffee break
E-mail
PredStavitev PoSterjev / POSTERS DISPLAY
Moderator Nataša Ihan Hren
Moderator Aleš Vesnaver
11:00 - 11:20 (bone ringi)
16:10 - 16:30
Alveolar ridge augmentation with the bone ring technique
11:20 - 11:40
Sodobne anesteziološke tehnike
Contemporary anestesiology techniques
Company phone
16:30 - 16:50
novosti v ortognatski kirurgiji
New approaches in orthognatic surgery
11:40 - 12:00
uporaba kostnih nadomestkov: kdaj in zakaj?
The use of bone substitutes: when and why?
16:50 - 17:10
estetski problemi pri pacientih s heilognatopalatoshizo
Aesthetic considerations in CLP patients
12:00 - 12:20
Alveolar ridge augmentation - long term success
17:10 - 17:30
implantološko zdravljenje pri pacientih z oligodontijo
Implant therapy in oligodontic patients
12:20 - 12:30
diskusija
Discussion
17:30 - 17:50
12:30 - 13:30
odmor za kosilo
Lunch break
13:30 - 14:00
PredStavitev PoSterjev / POSTERS DISPLAY
Tax number
Contemporary dental diagnostics and indications of wisdom teeth removal
18:50 - 18:10
Discussion and seminar closure
Seal
Signature

Similar documents