varnostni list - ARC

Comments

Transcription

varnostni list - ARC
VARNOSTNI LIST
MR MUSCOLO NIAGARA GRANULARE
Datum priprave: 10.01.2012
Datum spremembe: /
Številka spremembe: /
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 Identifikator izdelka
MR MUSCOLO NIAGARA GRANULARE
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Čistilo v granulah za odtoke.
Uporabljati le v skladu z navodili.
Izdelka ne uporabljajte skupaj z drugimi kemičnimi sredstvi. Ne mešati s kislinami ali drugimi čistili.
Izdelka ne uporabljajte če ste prej uporabili kak drug kemični proizvod • v primeru stoječe vode • skupaj z mrzlo vodo
• skupaj z odčepnikom • če so zamašitev povzročili papir, kosi plastike ali kovine.
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:
Dobavitelj/Proizvajalec:
S.C. Johnson Italy S.r.l,
P. le M.M. Burke, 3, 20020 Arese - Milano, Italija
Tel.: +39 0293371, fax: /
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:[email protected]
Distributer za Slovenijo:
ARC-Kranj, d.o.o., Hrastje 52k, 4000 Kranj
Tel.: 04 20 13 760 od 7.00 do 15.00
Fax.: 04 20 13 762
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: [email protected]
1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:
Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS/Direktivo 1999/45/ES:
C
JEDKO
R35
Povzroča hude opekline.
2.2 Elementi etikete:
Po Direktivi Sveta 67/548/EGS/Direktivi 1999/45/ES:
C
JEDKO
Stran 1 od 8
Datum priprave: 10.01.2012
VARNOSTNI LIST
Datum spremembe: /
Številka spremembe: /
MR MUSCOLO NIAGARA GRANULARE
R stavki:
R35
Povzroča hude opekline.
S stavki:
S 1/2
S24/25
Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Če pride v oči, tako izpirati z obilo vode vsaj 20 minut in poiskati zdravniško pomoč.
Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.
Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.
Ne mešati s kislinami ali drugimi čistili.
S28
S36/37/39
S45
S50
Dodatne informacije:
VSEBUJE NATRIJEV HIDROKSID.
Uporabljati le v skladu z navodili.
2.3 Druge nevarnosti:
Ni drugih nevarnosti.
ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.1. Snov:
3.2 Zmes: X
Ime snovi
Natrijev hidroksid
Št. CAS
Št. EC
Št. INDEX
1310-73-2
215-185-5
/
Konc. [%]
Razvrstitev v skladu z Uredbo
(ES) št. 1272/2008
Razvrstitev v skladu z
Direktivo 67/548/EGS
>= 50,00 - < 75,00
Skin Corr. 1A, H314
C, R35
Dodatne informacije: celotno besedilo R in H stavkov je navedeno v točki 16.
ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMO
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:
4.1.1 Vdihavanje:
Prizadeto osebo premestiti na svež zrak.
V primeru oteženega dihanja dati osebi kisik in takoj poiskati zdravniško pomoč.
4.1.2 Stik s kožo:
Takoj odstraniti kontaminirana oblačila in obutev. Kožo temeljito sprati z obilo vode.
Takoj poiskati zdravniško pomoč, če se pojavi draženje kože, ki ne preneha.
Pred ponovno uporabo oprati kontaminirano obleko.
4.1.3 Stik z očmi:
Odstraniti kontaktne leče. Zaščititi nepoškodovano oko.
Takoj izpirati oči z na široko odprtimi vekami z obilo vode vsaj 15 do 20 minut.
Takoj poiskati zdravniško pomoč.
Stran 2 od 8
VARNOSTNI LIST
MR MUSCOLO NIAGARA GRANULARE
Datum priprave: 10.01.2012
Datum spremembe: /
Številka spremembe: /
4.1.4 Zaužitje:
Izprati usta z vodo. Nezavestni osebi nikoli ne dajajte ničesar skozi usta.
V primeru zaužitja ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati izdelek ali etiketo.
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:
Vdihavanje: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Ne mešati s kislinami ali ostalimi čistili.
Pri uporabi v skladu z navodili ni pričakovati škodljivih učinkov.
Stik s kožo: Povzroča opekline kože. Pri uporabi v skladu z navodili ni pričakovati škodljivih učinkov.
Stik z očmi: Povzroča hude opekline oči Pri uporabi v skladu z navodili ni pričakovati škodljivih učinkov.
Zaužitje: Povzroča hude opekline prebavnega traku. Pri uporabi v skladu z navodili ni pričakovati škodljivih učinkov.
4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:
Ni podatka.
ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI
5.1 Sredstva za gašenje:
5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:
Sredstva za gašenje prilagoditi trenutnim razmeram in okoliščinam.
5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:
Ni podatka.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:
Izpostavljenost produktom razkroja izdelka je lahko tvegana za zdravje. V primeru požara ali/in eksplozije ne
vdihavati dima/plinov.
5.3 Nasvet za gasilce:
V primeru požara uporabiti samostojni dihalni aparat in opremo. Nositi primerno zaščitno obleko in rokavice. Pri
izbiri osebne varovalne opreme upoštevati EN in domače/lokalne standarde.
ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:
6.1.1 Za neizučeno osebje:
Nositi primerno zaščitno opremo. Preprečiti nastajanje prašnih delcev. Izogibati se vdihavanju prahu.
6.1.2 Za reševalce:
Ni posebnih napotkov.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Ne spirati v površinsko vodo ali sanitarne odtoke, kanalizacijo.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:
Ni podatka.
Stran 3 od 8
VARNOSTNI LIST
MR MUSCOLO NIAGARA GRANULARE
Datum priprave: 10.01.2012
Datum spremembe: /
Številka spremembe: /
6.3.2 Primerni postopki čiščenja:
Ni podatka.
6.3.3 Drugi podatki:
Ni drugih podatkov.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke:
Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi.
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.
ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠ ENJE
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:
Upoštevati osebne varnostne ukrepe v poglavju 8.
Kajenje, hranjenje ter pitje je med ravnanjem z izdelkom prepovedano.
Nositi primerno osebno zaščitno opremo.
Varnostni ukrepi pred požarom: uporabiti standardne preventivne ukrepe.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:
Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
Stabilnost: do razgradnje ne pride, če se proizvod skladišči in uporablja v skladu z navodili.
7.3 Posebne končne uporabe:
Čistilo v granulah za odtoke.
ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠ ITA
8.1 Parametri nadzora:
Proizvod ne vsebuje snovi, za katere so določene mejne vrednosti.
8.2 Nadzor izpostavljenosti:
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:
Ni podatka.
8.2.2. Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:
Zaščita za oči/obraz:
Uporabiti zaščitna očala.
Zaščita kože:
Uporabljati ustrezne zaščitne rokavice. Izbrane zaščitne rokavice morajo izpolnjevati zahteve Direktive EU
89/686/EEC in standarda EN 374.
Preden rokavice odstranite jih očistite z milom in vodo.
Onesnažena oblačila pred ponovno uporabo dobro oprati.
Zaščita dihal:
V primeru tvorbe prašnih delcev ali hlapov, uporabiti respirator z ustreznim filtrom.
Stran 4 od 8
VARNOSTNI LIST
MR MUSCOLO NIAGARA GRANULARE
Datum priprave: 10.01.2012
Datum spremembe: /
Številka spremembe: /
Zaščita pred toplotno nevarnostjo:
Ni podatka.
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:
Ni podatka.
Higienski ukrepi: Uporabljati v skladu z dobro proizvodno prakso in higieno. Med uporabo izdelka ne jesti ali piti.
Med uporabo izdelka, ne kaditi. Temeljito umiti roke pred odmori in ob koncu delovnega dne.
ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:
Videz:
Granule, bele barve.
Vonj:
Malo po kloru.
Mejne vrednosti vonja:
Brez vonja.
pH:
14
Tališče/ledišče:
Ni podatka.
Začetno vrelišče in območje vrelišča:
Ni podatka.
Plamenišče:
Ni podatka.
Hitrost izparevanja:
Ni podatka.
Vnetljivost (trdno/ plinasto):
Ne pospešuje gorenja.
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Ni podatka.
Parni tlak:
Ni podatka.
Parna gostota:
Ni podatka.
Relativna gostota:
1,05 g/ml pri 25°C
Topnost:
Popolnoma topen.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:
Ni podatka.
Temperatura samovžiga:
Ni podatka.
Temperatura razpadanja:
Ni podatka.
Viskoznost:
Ni podatka.
Eksplozivne lastnosti:
Ni podatka.
Oksidativne lastnosti:
Ni podatka.
9.2 Drugi podatki:
Ni drugih podatkov.
ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1 Reaktivnost:
Ni podatka.
10.2 Kemijska stabilnost:
Ni podatka.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:
Ni znana.
10.4
Pogoji, ki se jim je treba izogniti:
Ni podatka.
10.5
Nezdružljivi materiali:
Stran 5 od 8
VARNOSTNI LIST
MR MUSCOLO NIAGARA GRANULARE
Datum priprave: 10.01.2012
Datum spremembe: /
Številka spremembe: /
Kisline.
10.6
Nevarni produkti razgradnje:
Proizvod je stabilen pri normalnih pogojih.
ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:
Akutna oralna toksičnost:
LD50 (ocenjena): >2 g/kg
Povzroča hude opekline prebavnega traka.
Akutna toksičnost pri vdihavanju:
Pri uporabi v skladu z navodili ni pričakovati škodljivih učinkov.
Akutna dermalna toksičnost:
Pri uporabi v skladu z navodili ni pričakovati škodljivih učinkov.
Draženje kože: Povzroča opekline kože.
Draženje oči: Povzroča opekline oči.
Preobčutljivost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi.
Ponavljajoči odmerek toksičnosti: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi.
Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi.
Mutagenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi.
Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi.
ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI
12.1 Strupenost:
Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi.
12.2 Obstojnost in razgradljivost:
Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:
Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi.
12.4 Mobilnost v tleh:
Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi.
12.5
Rezultati ocene PBT in vPvB:
Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi.
Stran 6 od 8
VARNOSTNI LIST
MR MUSCOLO NIAGARA GRANULARE
12.6
Datum priprave: 10.01.2012
Datum spremembe: /
Številka spremembe: /
Drugi škodljivi
učinki:
Niso znani.
ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE
13.1 Metode ravnanja z odpadki:
Ostankov in odpadkov ni dovoljeno odvreči v odtoke in kanalizacijo Ne kontaminirati ribnikov, vodnih poti ali jarkov
z izdelkom ali uporabljeno embalažo. Reciklirati prazno embalažo. Ne ponovno uporabiti prazne embalaže.
Ravnati se mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU
14.1 Številka ZN: UN 1823
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: GORLJIVA TEKOČINA, N.O.S.
Omejitve: Lahko obstajajo omejitve pri določenih količinah. Preveriti transportne dokumente.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: II
14.4 Skupina pakiranja:
Ni podatka.
14.5 Nevarnosti za okolje:
Ni podatka.
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:
Ni podatka.
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:
Ni podatka.
Podatki veljajo za: kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN.
ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes: /
15.2 Ocena kemijske varnosti:
Ni izvedena.
ODDELEK 16: DRUGI PODATKI
Stran 7 od 8
VARNOSTNI LIST
MR MUSCOLO NIAGARA GRANULARE
Datum priprave: 10.01.2012
Datum spremembe: /
Številka spremembe: /
Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:
/
Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:
/
Reference ključne literature in virov podatkov:
- SAFETY DATA SHEET Mr Muscolo niagara granulare, S.C. Johnson Italy S.r.l., P.le M.M. Burke, 3, 20020
-ARESE –Milano.
Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:
/
Seznam relevantnih stavkov R, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:
R35 Povzroča hude opekline.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:
Ni posebnih nasvetov.
Informacije navedene v tem varnostnem listu so zgolj vodilo za varno uporabo, shranjevanje, transport,
odstranjevanje in ravnanje z izdelkom. Informacije v njem so resnične in predstavljajo podatke v skladu z našim
najboljšim znanjem na dan izdaje dokumenta. Vsi podatki, navodila in priporočila v varnostnem listu so napisani brez
garancije. Informacije se navezujejo samo na imenovane specifične materiale in ne veljajo za te materiale uporabljene
v kombinaciji z drugimi materiali ali v kakšnem drugem postopku, razen če je to navedeno v tekstu.
Stran 8 od 8