prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča

Comments

Transcription

prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
N o v i
Z a k o n
o
d e l o v n i h
5. Prenehanje pogodbe na podlagi sodbe sodišča
118. člen
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi
na podlagi sodbe sodišča)
(1) Če sodišče ugotovi, da je odpoved delodajalca
nezakonita, delavec pa ne želi nadaljevanja delovnega
razmerja, lahko na predlog delavca ugotovi trajanje
delovnega razmerja, vendar najdalj do odločitve
sodišča prve stopnje, prizna delavcu delovno dobo
in druge pravice iz delovnega razmerja ter delavcu
prizna ustrezno denarno odškodnino v višini največ
18 mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh
mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
(2) Če upoštevaje vse okoliščine in interes obeh
pogodbenih strank, sodišče ugotovi, da nadaljevanje
delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče, lahko
odloči enako kot v prejšnjem odstavku, tudi ne glede
na predlog delavca.
(3) Delavec lahko zahtevo iz prvega odstavka
tega člena uveljavlja do zaključka glavne obravnave
pred sodiščem prve stopnje.
(4) Sodišče določi dan prenehanja delovnega razmerja tudi v primeru, ko ena od pogodbenih strank
izpodbija pogodbo o zaposlitvi in sodišče ugotovi,
da je pogodba neveljavna.
r a z m e r j i h
( Z DR - 1 )
5. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
na podlagi sodbe sodišča
118. člen
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi
na podlagi sodbe sodišča)
(1) Če sodišče ugotovi, da je prenehanje pogodbe
o zaposlitvi nezakonito, vendar glede na vse
okoliščine in interes obeh pogodbenih strank nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče,
lahko na predlog delavca ali delodajalca ugotovi trajanje delovnega razmerja, vendar najdlje do odločitve
sodišča prve stopnje, prizna delavcu delovno dobo
in druge pravice iz delovnega razmerja ter delavcu
prizna ustrezno denarno povračilo v višini največ 18
mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh
mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
(2) Višino denarnega povračila sodišče določi
glede na trajanje delavčeve zaposlitve, možnosti delavca za novo zaposlitev in okoliščine, ki so privedle
do nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi,
ter upoštevaje pravice, ki jih je delavec uveljavil za
čas do prenehanja delovnega razmerja.
(3) Delavec ali delodajalec lahko predlog iz prvega odstavka tega člena uveljavljata do zaključka
glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje.
(4) Sodišče določi dan prenehanja delovnega razmerja tudi v primeru, ko ena od pogodbenih strank
izpodbija pogodbo o zaposlitvi, in sodišče ugotovi,
da je pogodba neveljavna.
KOMENTAR
Zahtevo oziroma predlog za ugotovitev prenehanja delovnega razmerja in denarno povračilo namesto
reintegracije, ko sodišče v sodnem postopku ugotovi, da je prenehanje pogodbe o zaposlitvi nezakonito,
lahko uveljavljata delavec in delodajalec. Poleg tega so določena merila za določitev višine denarnega
povračila.
MOJE OPOMBE
162
www.planetgv.si

Similar documents