Prospekt-DRENING_Ponikovalne_komore

Comments

Transcription

Prospekt-DRENING_Ponikovalne_komore
DRENING®
DRENING® je modularni element za
a izvedbo ponikalnih bazenov z visoko
sposobnostjo zadrževanja, shranje
evanja in ponikanja padavinske vode .
Celovite rešitve odvaja
anja in prečiščevanja voda ter zaščite okolja
www.separat.si
SEPARAT d.o.o.
Borova vas 21
2000 Maribor
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
tel.: 02 – 300 68 40
fax: 02 – 300 68 41
e-pošta: [email protected]
1
Sistemi za shranjevanje in ponika
anje padavinske vode DRENING®
Ponikalno polje DRENING ustvarja
a pogoje za naravni krogotok vode
PROBLEM
Neprepustnost zemlje zaradi pretiranega človekovega posega v naravno okolje
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
2
DRENING® sistem
REŠITEV
za zadrževanje, shranjeva
anje in postopno ponikanje padavinske vode
L k l ponikanje
Lokalno
ik j z DRENING®
Visoka gostota naseljenosti in njena
rast zahtevajo vedno več zelenih
površin za naselja in promet.
Stanovanjska
gradnja,
izgradnja
prometnih
cest
in
komunalno
opremljanje
lj j
i d t ij kih
industrijskih
con
predstavljajo
glavni
vzrok
za
naraščajočo neprepustnost površin.
Posledica je obsežno daljnosežno
oviranje
naravnega
vodnega
krogotoka s padavinami, ponikanjem,
odtokom in izhlapevanjem.
DRENING® je modularni element za izvedbo ponikalnih bazenov z visoko sposobnostjo ponikanja in
enjava dosedanjih ponikalnih in drenažnih sistemov.
sprejemanja meteorne vode. Je učinkovita zame
Dejstvo, da posegi v naravo z nenehnim širje
enjem nepropustnih površin dodatno obremenjujejo
kanalizacijski sistem in s tem po nepotrebnem
m onesnažujejo meteorno vodo zahtevajo načrtno
gospodarjenje z meteorno vodo. Ena od učinkovitih rešitev je DRENING® , ki zaradi svoje oblike zagotavlja
»prehod« meteorne vode s kapaciteto 310 litrov na m² v zemljino in v naraven tokokrog ali pa jo zadržuje in
slu regulacijskega toka.
kasneje prazni v lokalni kanalizacijski sistem, v smis
DRENING® je narejen iz obnovljenega PE HD in je odporen na kemijske vplive in mikroorganizme.
DRENING® je rešitev v primeru:
•
•
•
•
•
•
•
•
velike količine padavin
slabe prepustnosti zemlje
visoke podtalnice
de
erozije zemlje zaradi odtekajoče padavinske vod
zelenih p
površin kot so g
golf igrišča,
g
, igrišča
g
itd.
ponikalnih jaškov, zaključkov obcestnih jarkov
zaščite vegetacije
pomanjkljive ali neobstoječe kanalizacije itd.
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
3
PREDNOSTI uporabe DRE
ENING® ponikalnih komor :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
omogoča izvedbo efektivnega ponikalneg
ga bazena na lahek in ekonomičen način
omogoča hiter pretok meteorne vode iz nepropustnih (asfaltnih, betonskih,…) površin v
zemljino in nadalje v podtalnico
v
je prostor nad ponikalnim bazenom lahko
zaradi visoke odpornosti na mehanske vplive
prevozen in tako uporaben za parkirišča, cestišča, itd.
u
površin zaradi preobremenjenosti
preprečitev možnosti poplavljanja uporabnih
kanalizacijskega sistema
zaradi majhne teže enostavno manipulira
anje in vgradnja
nezahtevna in hitra vgradnja, majhna porraba časa, dela in naprav, nižji gradbeni stroški
variabilna razporeditev zbiralnikov, poljub
bna razporeditev dotokov in odtokov
2
kapaciteta odvajanja je 310 litrov na m
reže na straneh (površina 2800 cm²) omo
ogočajo hiter pretok vode iz in v komore
večja distribucijska površina v primerjavi z ostalimi ponikalnimi sistemi
minimalne zahteve za vzdrževanje
možnost kontrole komor preko jaška, ki se
s izvede nad DRENING® sistemom
tlačna obremenitev vključno s plastjo nas
sutja od 40 do 250 cm je 8 ton osne obremenitve,
oziroma 150 ton/m²
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
4
Področje uporabe DRENING® ponikalnih komor, v za
asebnem ali javnem sektorju, ki so lahko vgrajene pod
zelene, pohodne ali povozne površine:
DRENING® : Sanitarne inštalacije in strešne vode
Drenaža strešnih ali prečiščenih
sanitarnih odpadnih voda iz :
;
;
;
;
;
;
;
stanovanjskih hiš
poslovalnic
sosesk
hotelov
bencinskih črpalk
bolnišnic
industrijskih objektov itd.
DRENING® : Obratovalne površine in strešne vode
Zadrževalno ponikalna polja DRENING®
so lahko namenjena za vgradnjo pod
zelenimi ali povoznimi površinami na
globini od 0,9 do 3 m na objektih kot so:
;
;
;
;
;
;
;
;
bencinske črpalke
parkirišča
trgovski centri
ser isne dela
servisne
delavnice
nice
industrijske obratovalne površine
počivališča ob avtocestah
avtocestne baze
športni objekti, šole itd.
DRENING® : ponovna uporaba meteorne vode
DRENING®
komore
lahko
uporabimo
za
zbiranje,
j
j in p
ponovno uporabo
p
shranjevanje
meteorne vode.
V tem primeru ovijemo kompletno
zadrževalno DRENING® polje z
vodo neprepustno folijo.
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
5
DRENING® navodila za vgradnjo
Izbor lokacije
stori niso tesnjeni)
•
Razdalja od kleti > 6 m (v primeru, ko kletni pros
•
Razdalja od podtalnice min.
min 1 m
•
Razdalja od obstoječega ali planiranega drevesnega nasada naj
ustreza najmanj predvidenem premeru krošnje
Izkopljemo gradbeno jamo v skladu z projektom katere
k
globina ne
sme presegati več kot 3 m oziroma 4 m pod zelenico.
Na vodoravno pripravljeno osnovo nasujemo p
prani
lomljenec frakcije 20/40. Predpostavka za dobrro in
funkcionalnost ponikalnice je pravilna izvedba plan
numa.
planum ne sme vsebovati finih frakcij, da oh
hrani
prehajanja vode v spodnje sloje.
gramoz ali
dolgoročno
Material za
sposobnost
Na tako pripravljeno posteljico pričnemo polagati DR
RENING® komore
v vrste, kot nam dopušča teren v skladu z planom polaganja.
p
Začetek
in konec vrste zapremo s čelno steno DRENING®
®, da preprečimo
vdor materiala v komore ob zasutju bazena. Komore
e in čelne stene se
pritrjujejo ena v drugo (utor – pero). Na čeln
ni steni izrežemo
predvideno predoblikovano odprtino in priključimo dotočno cev. Da
ev vode znotraj
zagotovimo enakomerni dotok in porazdelite
ponikalnega polja priključimo dotočno cev na vsakko ali vsako drugo
ponikalno linijo. Na zgornjem delu DRENING® komore izrežemo
predvideni nastavek za inšpekcijo in odzračevanje in vstavimo PVC
cev Ø 110 mm.
bimo prani gramoz
Pričnemo z zasipanjem DRENING® komor. Uporab
večjih frakcij ali lomljenec 20/40 mm, ki ne sme vseb
bovati finih delcev,
ki se spirajo v prazen prostor komor in jih lahko
o zapolni.
zapolni Komore
zasujemo v višini 15 cm ali več odvisno od projekta in obsujemo
okrog polja v širini 30 cm. Nasuti sloj komprimirano z ustreznim
g
ki mora
vibracijskim strojem in na njega položimo 200 g geotekstil,
segati tudi čez stranski del nasutja, da preprečimo spiranje
s
zemljine v
nasutje in v komore. Prekritje geotekstila na spojih naj bo min.30 cm.
Na geotekstil nasujemo material (izkop, gramoz,…,odvisno od
zaključnega sloja), ki ga komprimiramo na vsakih 30
3 cm. Minimalna
višina nasutja nad komorami znaša 40 cm, maks
simalno dovoljena
višina nasutja znaša 250 cm, oziroma DRENIN
NG komore lahko
polagamo na max. globino 300 cm oziroma 400 cm v zelenico.
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
6
DRENING® ponikalne
p
komore
Geotekstil 200 g
DRENING® komora
Čelna stena
* Vse dimenzije so izražene v cm
Dimenzije
120 x 80 x h 40 cm
Material
PE HD (obnovljeni polietilen visoke gostote)
Teža posameznega elementa
11 kg
Kapaciteta
310 litrov / m2
Tlačna obremenitev vključno s plastjo
nasutja od 40 do 250 cm nad DRENING®
8 ton osne obremenitve ( 150 ton/ m2 )
Površina stranskih odprtin
2800 cm2 po enem elementu
Pribor
Čelna stena, geotekstil 200 g, PVC cev Ø110
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
7
DRENING®
Javna
a gradnja
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
8
DRENING®
Komerc
cialna
i l gradnja
d j
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
9
DRENING®
Industrijjska gradnja
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
10
DRENING®
Privatn
na gradnja
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
11
DRENING®
DRENING® je
j modularni
d l i elem
l mentt za izvedbo
i
db ponikalnih
ik l ih bazenov
b
SEPARAT d.o.o.
Borova vas 21
2000 Maribor
tel.: 02 – 300 68 40
fax: 02 – 300 68 41
e-pošta: [email protected]
Celovite rešitve odvajanja in prečiščevanja voda ter zaščite
e okolja
www.separat.si
1
2
12