Letno poročilo za šolsko leto 2012/13

Comments

Transcription

Letno poročilo za šolsko leto 2012/13
OSNOVNA ŠOLA POLJE
Poročilo o uresničitvi
Letnega delovnega načrta
s samoevalvacijo
za šolsko leto 2012/2013
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
VSEBINA
1 UVOD ............................................................................................................................ 1
2 UČNI USPEH .................................................................................................................. 2
3 REALIZACIJA POUKA ...................................................................................................... 9
4 ŠOLSKI OBISK .............................................................................................................. 12
5 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK .................................................................................. 13
6 URE ODDELČNE SKUPNOSTI ......................................................................................... 14
7 DNEVI DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE .............................................................................. 15
8 ŠOLE V NARAVI IN TABORI ........................................................................................... 19
9 OBLIKA DIFERENCIACIJE ............................................................................................... 21
10 SODELOVANJE S STARŠI ............................................................................................. 22
11 PODALJŠANO BIVANJE ............................................................................................... 22
12 DODATNA STROKOVNA POMOČ, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ TER
STATUS UČENCEV TUJCEV ......................................................................................... 24
13 DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH........................................................................ 28
15 INTERESNE DEJAVNOSTI ............................................................................................ 36
16 PROMETNA VZGOJA .................................................................................................. 38
17 PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI ............................................................................... 39
18 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV .................................................................. 51
19 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ................................................................................... 52
20 ŠOLSKA KNJIŽNICA..................................................................................................... 54
21 SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT ............................................................. 55
22 PRIDOBITEV UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV ...................................................... 56
23 PEDAGOŠKA PRAKSA .................................................................................................. 57
Letno poročilo o samoevalvaciji šole .................................................................................58
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
1 UVOD
Po 156 letih delovanja Osnovne šole Polje smo načrtovano vzgojno-izobraževalno delo v šolskem letu
2012/2013 v celoti izvedli, čeprav so širše družbene razmere popombno vplivale na delo šole. Kljub
omejenim finančnim možnostim smo z veliko mero vztrajnosti in motivacije svoje delo opravili
kakovostno in prizadevno. Ne pretiravam, če zapišem, da je v kolektivu zavel nov veter, ki prinaša
veliko pripravljenosti na sodelovanje, medsebojno podporo in strpnost. Tudi starši naših učencev
nam sporočajo, da smo stkali dobro delovno in sodelovalno klimo. Tega smo iskreno veseli!
41 učencev, ki so obiskovali pouk v dveh oddelkih devetega razreda, je opravljalo nacionalno
preverjanje znanja iz treh predmetov: matematike, slovenskega jezika ter zgodovine. Do neke mere
so ti rezultati gotovo pokazatelj kakovosti znanja posameznega učenca, pri tem pa se je potrebno
zavedati, da gre za enkratno pisno preverjanje znanja, ki po svojem obsegu ne more preveriti
celotnega obsega in nivoja znanja učencev. Rezultati učencev so bili nižji od državnega povprečja. Pri
matematiki je bil uspeh 47,5% (povprečje SLO = 55,3%),
pri slovenščini je bil rezultat 49,5% (povprečje SLO = 51,8 %),
pri zgodovini pa 45,1% (povprečje SLO = 47,9 %).
Nacionalno preverjanje znanja so prostovoljno opravljali tudi šestošolci. Preverjalo se je znanje iz treh
predmetov in sicer iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Učenci so dosegli soliden uspeh: pri
matematiki je bil uspeh 55,4% (povprečje SLO = 67,9 %), pri slovenščini je bil rezultat 44,0%
(povprečje SLO = 49,8 %) in pri angleščini 50,0% (povprečje SLO = 56,8 %). Zavedamo se, da bi bil rezultat
bolj objektiven, če bi se nacionalnega preverjanja znanja udeležili vsi učenci šestega razreda, kar je
kljub našim vzpodbudam težko zagotoviti.
Učni uspeh ob koncu šolskega leta je bil dober, povprečna ocena naše šole je bila 4,17.
Kljub temu so bili nekateri učenci ob koncu pouka neuspešni: 8 učencev ni doseglo minimalnih
standardov znanja pri posameznih predmetih. Največji delež nezadostnih ocen je pri angleškem jeziku
(5 nezadostnih), sledijo matematika (3 nezadostni), kemija (3 nezadostni) ter fizika (2 nezadostna),
biologija in naravoslovje s po 1 nezadostno oceno. V 6. razredu en učenec ponavlja razred, prav tako
po en učenec iz 7. in en učenec iz 8. razreda, ostali učenci so uspešno opravili popravne izpite.
Uspehi naših učencev na tekmovanjih iz znanja potrjujejo, da so naši učenci sposobni in uspešni:
osvojili so številna bronasta priznanja, srebrna priznanja ter celo nekaj zlatih priznanj.
Že vrsto let šolo pri odločanju o oblikah diferenciacije pouka podpira tudi Svet šole. Spremenjen
Zakon o osnovni šoli je prinesel nove možnosti in opustil nekatere do sedaj uveljavljene oblike.
Učiteljski zbor je potrdilo obliko, za katero smo prepričani, da bo olajšala učno delo učencem,
učiteljem pa omogočala bolj poglobljeno individualizacijo dela v manjših učnih skupinah.
Pomen zdravja in zdravega načina življenja, dobrih medsebojnih odnosov in čistega okolja smo
spoznavali in razvijali preko številnih dejavnosti v projektih Eko šola in Zdrava šola. Uspelo nam je
izpolniti zahteve in pridobiti naziv Kulturna šola.
V preteklem letu smo sodelovali tudi v projektih Evropska vas, Zaupajmo v lastno ustvarjalnost, naši
učenci pa so dosegli odlične rezultate tudi na področju športa.
V okviru uresničevanja vzgojnega načrta šole želimo omejiti pojave nasilja, izboljšati odnos učencev
do šolskega dela in okrepiti osebno odgovornost in vzgojno delovanje šole. Dosedanje izkušnje so
dobre in dragocene za delo v prihodnjih letih.
Še posebej zadovoljni in ponosni smo, ker nam je v preteklem šolskem letu uspelo realizirati izgradnje
igrišča ob OŠ Polje. Z realizacijo tega projekta imamo res dobre pogoje za delo z učenci.
Na podlagi učnih, tekmovalnih in drugih dosežkih učencev šole ter po dobri odnosni in delovni klimi
na šoli lahko strnem, da smo na dobri poti. Z vsakim novim šolskim letom iščemo poti, s katerimi bi
izboljšali znanje naših učencev, novih nalog in izzivov pa se lotevamo optimistično. Delo poteka v
urejenih in dobro opremljenih prostorih, vsi zaposleni pa se trudimo, da delo opravimo dobro, z
medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem in osebno odgovornostjo se podpiramo in smo bolj
zadovoljni.
Barbara Smrekar,
ravnateljica
1
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
2 UČNI USPEH
UČNI USPEH PO ODDELKIH – 2. TRILETJE
NEOCENJENI
Razred
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
SKUPAJ:
Št.
Povprečn
učence
a ocena*
v
17
17
23
22
24
23
126
ŠT. %
4,42
4,4
4,6
4,61
4,19
4,14
4,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NEZADOSTNI
ŠT.
0
1
0
0
0
0
1
%
0
5,88
0
0
0
0
0,98
ZADOSTNI
ŠT.
0
0
0
0
0
1
1
DOBRI
PRAV DOBRI
%
ŠT.
%
0
0
0
0
0
4,35
0,72
1
1
2
0
5
4
13
5,88
5,88
8,7
0
20,83
17,39
9,78
ŠT.
7
3
5
7
8
7
37
ODLIČNI
%
ŠT.
%
41,2
17,7
21,7
31,8
33,3
30,4
29,4
9
12
16
15
11
11
74
52,94
70,59
69,57
68,18
45,83
47,83
59,16
*Povprečna ocena razreda je izračunana iz vseh končnih ocen učencev, ki so v določenem razredu
UČNI USPEH PO ODDELKIH – 3. TRILETJE
NEOCENJENI
Razred
Št.
učencev
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
SKUPAJ:
Povprečna
ocena
23
22
22
21
20
21
129
3,86
4,03
4,08
3,71
3,9
4,13
3,95
ŠT.
0
0
0
0
0
0
0
NEZADOSTNI
%
ŠT.
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
ZADOSTNI
%
ŠT.
4,35
0
0
4,76
0
0
1,52
0
1
0
0
1
1
3
DOBRI
%
ŠT.
0 7
4,55 5
0 2
0 8
5 5
4,76 4
2,38 31
PRAV DOBRI
%
ŠT.
30,43 7
22,73 8
9,09 14
38,1 4
25 6
19,05 9
24,07 48
%
ŠT.
%
30,43 8
36,36 8
63,64 6
19,05 8
30 8
42,86 7
37,06 45
34,78
36,36
27,27
38,1
40
33,33
34,97
*Povprečna ocena razreda je izračunana iz vseh končnih ocen učencev, ki so v določenem razredu
UČNI USPEH PRI SPLOŠNIH PREDMETIH
Št.
učen.
POZITIVNO
OC.
BIO
8. A
8. B
9. A
9. B
BIO SKUPAJ
22
21
20
21
22
20
20
21
DDE
23
22
22
21
23
22
22
21
Predmet Oddelek
7. A
7. B
8. A
8. B
DDE SKUPAJ
ODL
(5)
PDB
(4)
DB
(3)
ZAD
(2)
NZD
(1)
%
OPR
100,00
95,24
100,00
100,00
98,81
11
8
12
13
6
2
2
3
4
5
1
2
1
5
5
3
0
1
0
0
0,00
4,76
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
4,23
3,65
4,05
4,24
4,04
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7
9
12
9
7
9
5
3
6
3
4
4
3
1
1
5
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3,78
4,18
4,27
3,76
4,00
%
2
%
ODLIČNI
POVPR.
OC.
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Št.
učen.
POZITIVNO
OC.
ODL
(5)
PDB
(4)
DB
(3)
ZAD
(2)
NZD
(1)
%
OPR
DRU
4. A
4. B
5. A
5. B
DRU SKUPAJ
17
17
23
22
17
17
23
22
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10
11
14
13
6
3
7
8
1
2
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
4,53
4,41
4,52
4,55
4,50
FIZ
8. A
8. B
9. A
9. B
FIZ SKUPAJ
22
21
20
21
22
20
20
21
100,00
95,24
100,00
100,00
98,81
5
4
5
5
3
4
4
5
9
4
2
5
5
8
9
6
0
1
0
0
0,00
4,76
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3,36
3,20
3,25
3,43
3,31
GEO
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
GEO SKUPAJ
24
23
23
22
22
21
20
21
24
23
23
22
22
21
20
21
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
14
10
10
7
4
7
8
9
6
9
3
4
10
5
7
8
3
3
5
6
6
5
5
2
1
1
5
5
2
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,38
4,22
3,78
3,59
3,73
3,71
4,15
4,14
3,96
GOS
5. A
5. B
6. A
6. B
GOS SKUPAJ
23
22
24
23
23
22
24
23
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
17
22
20
23
4
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
4,65
5,00
4,79
5,00
4,86
GVZ
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
GVZ SKUPAJ
17
17
23
22
24
23
23
22
22
21
20
21
17
17
23
22
24
23
23
22
22
21
20
21
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10
13
16
12
9
8
10
7
8
8
9
13
5
2
4
10
6
8
5
5
9
4
5
3
2
2
3
0
6
7
3
4
4
3
3
4
0
0
0
0
3
0
5
6
1
6
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,47
4,65
4,57
4,55
3,88
4,04
3,87
3,59
4,09
3,67
4,00
4,33
4,14
KEM
22
21
20
21
22
20
20
21
100,00
95,24
100,00
100,00
98,81
3
6
2
6
10
4
7
3
8
3
4
7
1
7
7
5
0
1
0
0
0,00
4,76
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3,68
3,45
3,20
3,48
3,45
Predmet Oddelek
8. A
8. B
9. A
9. B
KEM SKUPAJ
%
3
%
POVPR.
OC.
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Št.
učen.
POZITIVNO
OC.
ODL
(5)
PDB
(4)
DB
(3)
ZAD
(2)
NZD
(1)
%
OPR
LVZ
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
LVZ SKUPAJ
17
17
23
22
24
23
23
22
22
21
20
21
17
17
23
22
24
23
23
22
22
21
20
21
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
13
14
18
19
11
10
15
16
12
14
11
14
4
3
5
3
13
7
8
5
9
3
8
5
0
0
0
0
0
6
0
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,76
4,82
4,78
4,86
4,46
4,17
4,65
4,68
4,50
4,38
4,45
4,52
4,59
MAT
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
MAT SKUPAJ
17
17
23
22
24
23
23
22
22
21
20
21
17
16
23
22
24
22
22
22
22
21
20
21
100,00
94,12
100,00
100,00
100,00
95,65
95,65
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,79
8
11
12
9
3
4
5
6
3
4
5
5
3
4
7
12
11
6
4
4
5
5
4
4
2
1
4
1
5
6
6
1
9
4
5
8
4
0
0
0
5
6
7
11
5
8
6
4
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0,00
5,88
0,00
0,00
0,00
4,35
4,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,88
4,63
4,35
4,36
3,50
3,36
3,32
3,23
3,27
3,24
3,40
3,48
3,67
NAR
6. A
6. B
7. A
7. B
NAR SKUPAJ
24
23
23
22
24
22
22
22
100,00
95,65
95,65
100,00
97,83
13
11
6
9
6
4
6
3
0
6
4
6
5
1
6
4
0
1
1
0
0,00
4,35
4,35
0,00
0
1
0
0
0,00
4,35
0,00
0,00
4,13
4,14
3,55
3,77
3,89
NIT
4. A
4. B
5. A
5. B
NIT SKUPAJ
17
17
23
22
17
17
23
22
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
8
12
14
14
5
3
7
8
4
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
4,24
4,53
4,52
4,64
4,48
SLJ
17
17
23
22
24
23
23
22
22
21
20
21
17
17
23
22
24
22
22
22
22
20
20
21
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,65
95,65
100,00
100,00
95,24
100,00
100,00
98,88
7
11
16
15
10
5
9
7
6
4
9
9
5
3
5
5
7
8
6
5
11
8
5
6
3
1
2
2
4
7
4
8
3
3
4
4
2
2
0
0
3
2
3
2
2
5
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,35
4,35
0,00
0,00
4,76
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,35
4,61
4,59
4,00
3,73
3,95
3,77
3,95
3,55
4,05
4,05
4,05
Predmet Oddelek
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
SLJ SKUPAJ
%
4
%
POVPR.
OC.
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Št.
učen.
POZITIVNO
OC.
ŠVZ
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
ŠVZ SKUPAJ
17
17
23
22
24
23
23
22
22
21
20
21
17
17
23
22
24
23
23
22
22
21
20
21
TIT
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
TIT SKUPAJ
24
23
23
22
22
21
TJA
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
TJA SKUPAJ
ZGO
Predmet Oddelek
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
ZGO SKUPAJ
USPEH SKUPAJ SPLOŠNI PREDMETI
ODL
(5)
PDB
(4)
DB
(3)
ZAD
(2)
NZD
(1)
%
OPR
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
9
16
19
11
13
17
9
11
12
14
10
16
8
1
4
10
10
6
13
9
10
6
5
4
0
0
0
1
1
0
1
2
0
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,53
4,94
4,83
4,45
4,50
4,74
4,35
4,41
4,55
4,62
4,15
4,71
4,56
24
23
23
22
22
21
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
13
14
18
11
7
8
10
7
5
7
14
8
1
2
0
3
1
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,50
4,52
4,78
4,27
4,27
4,14
4,42
17
17
23
22
24
23
23
22
22
21
20
21
17
16
23
22
22
22
22
22
22
20
20
21
100,00
94,12
100,00
100,00
91,67
95,65
95,65
100,00
100,00
95,24
100,00
100,00
97,69
16
12
17
15
9
10
5
6
8
8
6
7
1
2
4
5
8
8
10
10
8
3
7
10
0
2
1
0
3
4
5
4
4
6
6
1
0
0
1
2
2
0
2
2
2
3
1
3
0
1
0
0
2
1
1
0
0
1
0
0
0,00
5,88
0,00
0,00
8,33
4,35
4,35
0,00
0,00
4,76
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,94
4,63
4,61
4,50
4,09
4,27
3,82
3,91
4,00
3,80
3,90
4,00
4,21
24
23
23
22
22
21
20
21
24
23
23
22
22
21
20
21
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
13
10
10
9
10
8
5
9
4
6
6
5
7
4
8
6
4
5
4
4
4
4
2
2
3
2
3
4
1
5
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,13
4,04
4,00
3,86
4,18
3,71
3,65
3,95
3,94
%
99,39
%
POVPR.
OC.
4,12
5
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
UČNI USPEH PRI IZBIRNIH PREDMETIH
PREDMET
INDIVIDUALNI
ŠPORT
LIKOVNO
SNOVANJE
MULTIMEDIJA
NEMŠČINA 1
NEMŠČINA 2
NEMŠČINA 3
OBDELAVA
GRADIV LES
OBDELAVA
GRADIV
UMETNE
SNOVI
RADIO
RAČUNALNIŠK
A OMREŽJA
STARINSKI IN
DRUŽABNI
PLESI
SODOBNA
PRIPRAVA
HRANE
ŠPANŠČINA 1
ŠPANŠČINA 2
Oddelek
Št.
učen.
POZITIVNO
OC.
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
8. A
8. B
7. A
7. B
8. A
8. A
8. B
9. A
9. B
7. A
7. B
9. B
8. A
8. B
9. A
9. B
8. A
8. B
9. A
9. B
9. A
9. B
8. B
9. A
9. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
7. A
7. B
8. B
9. A
9. B
8. A
8. B
5
5
1
3
1
1
1
1
2
1
4
2
13
7
1
7
6
5
1
2
3
1
1
1
1
8
1
3
4
4
9
9
3
1
3
4
6
4
6
4
2
3
5
2
1
1
5
4
5
5
1
3
1
1
1
1
2
1
4
2
13
7
1
7
6
5
1
2
3
1
1
1
1
8
1
3
4
4
9
9
3
1
3
4
6
4
6
4
2
3
5
2
1
1
5
4
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
ODL
(5)
PDB
(4)
DB
(3)
ZAD
(2)
NZD
(1)
3
5
1
3
1
0
1
1
2
1
3
2
6
4
1
2
2
2
1
1
2
0
1
1
1
7
0
0
1
2
8
8
2
1
2
3
6
4
5
3
2
0
4
1
0
0
2
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
2
0
1
1
2
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
4
3
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NEGATI
VNO
OC.
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POVPR.
OCENA
4,60
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,75
5,00
4,08
4,42
5,00
3,71
3,83
4,20
5,00
4,50
4,33
4,00
5,00
5,00
5,00
4,75
4,00
2,66
3,50
2,75
4,88
4,78
4,67
5,00
4,67
4,50
5,00
5,00
4,83
4,50
5,00
3,67
4,40
4,50
3,00
4,00
4,00
4,50
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
PREDMET
ŠPORT ZA
SPROSTITEV
ŠPORT ZA
ZDRAVJE
TELEVIZIJA
UREJANJE
BESEDIL
Oddelek
Št.
učen.
POZITIVNO
OC.
7. A
7. B
8. A
9. A
9. B
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
7. B
8. B
9. A
9. B
7. A
7. B
9. A
4
9
6
2
6
2
5
2
1
4
2
4
2
2
9
1
2
4
9
6
2
6
2
5
2
1
4
2
4
2
2
9
1
2
231
231
SKUPAJ oz.
POVPREČJE
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
ODL
(5)
PDB
(4)
DB
(3)
ZAD
(2)
NZD
(1)
1
8
5
1
6
2
5
1
0
2
0
1
0
2
2
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
2
2
1
0
5
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
32
8
1
100,00 146
NEGATI
VNO
OC.
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,75
4,89
4,67
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,25
4,00
3,75
3,50
5,00
3,55
4,00
2,00
0,00
0
0,00
4,41
%
POVPR.
OCENA
Število učencev z nezadostnimi ocenami ob koncu leta po razredih
Število učencev…
ki
ki
PONAVLJ napreduj
AJO
ejo z NZD
razred
oceno
0
0
s
POPRAV
NIMI
IZPIT
/
z eno
NZD
z dvema
NZD
s tremi NZD
ali več
z NZD
ocenami
SKUPAJ
4. A
0
0
0
0
4. B
0
1
0
1
1
0
/
0
SKUPAJ 4.R
0
1
0
1
1
0
/
0
5. A
0
0
0
0
0
0
/
0
5. B
0
0
0
0
0
0
/
0
SKUPAJ 5.R
0
0
0
0
0
0
/
0
6. A
2
0
0
2
0
1
/
0
6. B
0
0
0
0
0
1
/
0
SKUPAJ 6.R
2
0
0
2
0
2
/
0
7. A
0
0
1
1
1
0
0
0
7. B
1
0
0
1
0
0
1*
0
SKUPAJ 7.R
1
0
1
2
1
0
1*
0
8. A
0
0
0
0
0
0
0
0
8. B
0
1
1
2
1
0
1*
0
SKUPAJ 8.R
0
1
1
2
1
0
1*
0
9. A
1
0
0
1
0
0
1*
0
9. B
0
0
0
0
0
0
0
0
SKUPAJ 9.R
1
0
0
1
0
0
1*
0
ŠOLA skupaj
4
2
2
8
3
2
3*
0
RAZRED
* Popravni izpiti opravljeni v spomladanskem roku.
7
ki ZAKLJUČUJEJO
OŠ OBVEZNOST
0
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Število učencev
Število učencev z nezadostnimi ocenami
po predmetih
10
8
6
4
2
0
MAT
TJA
FIZ
BIO
NAR
KEM
Predmet
2.1 USPEH PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA
Redni rok:
 7. maj 2013 - matematika (6. in 9. r )
 9. maj 2013 - slovenščina (6. in 9. r )
 14. maj 2013 - angleščina (6. r ), zgodovina (9. r)
ŠTEVILO
UČENCEV
V
ODDELKU
ŠTEVILO
UČENCEV
PRISOTNIH
NA NPZ
6.A
6.B
24
23
22
17
6. razr.
47
9.A
9.B
9. razr.
ODDELEK
ŠTEVILO
UČENCEV
PRISOTNIH
NA NPZ
SLJ
(%)
ŠTEVILO
UČENCEV
PRISOTNIH
NA NPZ
59,5
51,4
21
18
48,1
38,1
20
15
48,4
52,0
39
55,4
67,9
─12,5
39
44,0
49,8
─5,8
35
50,0
56,8
─6,8
20
21
20
21
46,0
48,9
20
21
49,3
49,7
19
21
46,5
43,8
41
41
47,5
55,3
─7,8
41
49,5
51,8
─2,3
40
45,1
47,9
─2,8
MAT
REPUBL. POVPR., 6.R
RAZLIKA
REPUBL. POVPR., 9.R
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
PRIMERJAVA ŠOLSKEGA POVPREČJA
Z DRŽAVNIM, 9. razred
ŠOLA
47,5
55,3
MAT
SLO
49,5 51,8
45,1 47,9
SLJ
ZGO
USPEH %
USPEH %
RAZLIKA
(%)
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
RIMERJAVA ŠOLSKEGA POVPREČJA
Z DRŽAVNIM, 6. razred
ŠOLA
SLO
67,9
55,4
MAT
8
TJA 6.R
ZGO 9.R
(%)
49,8
44,0
SLJ
56,8
50,0
TJA
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
3 REALIZACIJA POUKA
PREDMET
Št. načrt.
ur
ure
%
ure
1. A
SLO
MAT
SPO
LVZ
GVZ
ŠVZ
SKUPAJ
210
140
105
70
70
105
700
207,
137
103
70
69
102
688
%
A in B oddelek
SKUPAJ
ure
%
1. B
98,57
97,86
98,10
100,00
98,57
97,14
98,29
203
134
110
64
69
106
686
2. A
96,67
95,71
104,76
91,43
98,57
100,95
98,00
410
271
213
134
138
208
1374
97,62
96,79
101,43
95,71
98,57
99,05
98,14
2. B
SLO
MAT
SPO
LVZ
GVZ
ŠVZ
245
140
105
70
70
105
243
140
101
68
70
101
99,00
100,00
96,19
97,14
100,00
96,19
244
139
102
70
70
102
99,59
99,29
97,14
100,00
100,00
97,14
487
279
203
138
140
203
99,39
99,64
96,67
98,57
100,00
96,67
SKUPAJ
735
723
98,37
727
98,91
1450
98,64
SLO
MAT
SPO
LVZ
GVZ
ŠVZ
SKUPAJ
245
175
105
70
70
105
770
241
172
103
70
68
99
753
98,37
98,29
98,10
100,00
97,14
94,29
97,79
241
172
102
70
70
98
753
98,37
98,29
97,14
100,00
100,00
93,33
97,79
482
344
205
140
138
197
1506
98,37
98,29
97,62
100,00
98,57
93,81
97,79
SLO
MAT
NIT
DRU
LVZ
GVZ
ŠVZ
ANG
SKUPAJ
175
175
105
70
70
52,5
105
70
822,5
174
172
102
69
68
52
104
69
810
99,43
98,29
97,14
98,57
97,14
99,05
99,05
98,57
98,48
171
171
102
69
70
52
102
67
804
97,71
97,71
97,14
98,57
100,00
99,05
97,14
95,71
97,75
345
343
204
138
138
104
206
136
1614
98,57
98,00
97,14
98,57
98,57
99,05
98,10
97,14
98,12
98,29
99,29
98,10
98,10
101,43
97,14
95,24
98,10
94,29
98,04
346
276
206
208
140
102,5
201
202
67
1749
98,86
98,57
98,10
99,05
100,00
97,62
95,71
96,19
95,71
97,96
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
SLO
MAT
NIT
DRU
LVZ
GVZ
ŠVZ
ANG
GOS
SKUPAJ
175
140
105
105
70
52,5
105
105
35
892,5
174
137
103
105
69
51,5
101
99
34
873,5
5. B
99,43
97,86
98,10
100,00
98,57
98,10
96,19
94,29
97,14
97,87
9
172
139
103
103
71
51
100
103
33
875
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
6. A
SLJ
ANG
GEO
ZGO
MAT
NAR
LVZ
GVZ
GOS
TIT
ŠVZ
SKUPAJ
175
140
35
35
140
70
35
35
52,5
70
105
892,5
161
121
27
35
126
66
37
32
48
66
97
816
6. B
92,00
86,43
77,14
100,00
90,00
94,29
105,71
91,43
91,43
94,29
92,38
91,43
175
125
29
34
132
66
32
31
46
57
98
825
7. A
SLJ
TJA
GEO
ZGO
NAR
MAT
LVZ
GVZ
TIT
ŠVZ
DDE
SKUPAJ
140
140
70
70
105
140
35
35
35
70
35
875
143
144
58
62
100
119
39
31
32
69
37
834
122,5
105
52,5
70
52,5
70
70
140
35
35
35
35
70
892,5
118
107
47
74
46
61
65
135
38
32
33
30
72
858
SLJ
TJA
GEO
ZGO
BIO
KEM
FIZ
MAT
LVZ
GVZ
ŠVZ
SKUPAJ
144
96
64
64
64
64
64
128
32
32
64
816
152
98
54
54
58
53
62
128
37
30
61
787
336
246
56
69
258
132
69
63
94
123
195
1641
96,00
87,86
80,00
98,57
92,14
94,29
98,57
90,00
89,52
87,86
92,86
91,93
100,00
103,57
82,86
81,43
103,81
87,86
91,43
88,57
97,14
82,86
102,86
94,06
283
289
116
119
209
242
71
62
66
127
73
1657
101,07
103,21
82,86
85,00
99,52
86,43
101,43
88,57
94,29
90,71
104,29
94,69
94,69
102,86
87,62
101,43
87,62
85,71
87,14
94,29
100,00
102,86
105,71
97,14
95,71
95,13
234
215
93
145
92
121
126
267
73
68
70
64
139
1707
95,51
102,38
88,57
103,57
87,62
86,43
90,00
95,36
104,29
97,14
100,00
91,43
99,29
95,63
102,08
102,08
100,00
85,94
92,19
89,06
101,56
100,00
112,50
96,88
98,44
98,41
299
196
118
109
117
110
127
256
73
61
124
1590
103,82
102,08
92,19
85,16
91,41
85,94
99,22
100,00
114,06
95,31
96,88
97,43
7. B
102,14
102,86
82,86
88,57
95,24
85,00
111,43
88,57
91,43
98,57
105,71
95,31
140
145
58
57
109
123
32
31
34
58
36
823
8. A
SLJ
TJA
GEO
ZGO
BIO
KEM
FIZ
MAT
DDE
LVZ
GVZ
TIT
ŠVZ
SKUPAJ
100,00
89,29
82,86
97,14
94,29
94,29
91,43
88,57
87,62
81,43
93,33
92,44
8. B
96,33
101,90
89,52
105,71
87,62
87,14
92,86
96,43
108,57
91,43
94,29
85,71
102,86
96,13
116
108
46
71
46
60
61
132
35
36
37
34
67
849
105,56
102,08
84,38
84,38
90,63
82,81
96,88
100,00
115,63
93,75
95,31
96,45
147
98
64
55
59
57
65
128
36
31
63
803
9. A
9. B
10
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
IZBIRNI PREDMETI
Št. načrtovanih ur
Šport za sprostitev - 1. skupina
Šport za sprostitev - 2. skupina
Starinski in družabni plesi
Šport za zdravje
Izbrani šport - nogomet
Obdelava gradiv - les
Obdelava gradiv - umetne snovi
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Španščina I
Španščina II
Računalništvo - urejanje besedil
Računalništvo - multimedija
Računalništvo - računalniška omrežja
Likovno snovanje I
Sodobna priprava hrane - 1. skupina
Sodobna priprava hrane - 2. skupina
Vzgoja za medije - radio
Vzgoja za medije - televizija
IZBIRNI SKUPAJ
35
35
35
35
35
35
35
70
70
64
70
70
35
35
32
35
35
35
35
35
866
Št. realiziranih ur
ure
%
35
100,00
35
100,00
32
91,43
32
91,43
28
80,00
32
91,43
34
97,14
66
94,29
64
91,43
63
98,44
63
90,00
62
88,57
36
102,86
30
85,71
29
90,63
34
97,14
35
100,00
35
100,00
32
91,43
36
102,86
813
93,88
REALIZACIJA
SPLOŠNI PREDMETI
REALIZACIJA
IZBIRNI PREDMETI
REALIZACIJA POUKA
11
96,70%
93,88%
95,29%
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
4 ŠOLSKI OBISK
Izostanki
Razred
1. A
1. B
Povprečje 1. razred
2. A
2. B
Povprečje 2. razred
3. A
3. B
Povprečje 3. razred
4. A
4. B
Povprečje 4. Razred
5. A
5. B
Povprečje 5. razred
VSI
NEOPRAVIČENI
% OBISKA
1412
1657
3069
638
1149
1787
1498
1606
3104
789
695
1484
1246
1046
2292
0
20
20
0
0
0
1
6
7
0
0
0
0
0
0
91,9
91,77
91,84
95,83
93,45
94,64
92,75
91,56
92,16
94,39
95
94,70
94,39
95,09
94,74
11736
27
93,61
6. A
6. B
Povprečje 6. razred
7. A
7. B
Povprečje 7. razred
8. A
8. B
Povprečje 8. razred
9. A
9. B
Povprečje 9. razred
1799
1366
3165
1937
1682
3619
1915
2515
4430
1648
1449
3097
58
43
101
18
100
118
98
240
338
252
100
352
93,21
94
93,61
92,8
93
92,9
93,12
89
91,06
94
93
93,5
Povprečje 6.–9. raz.
14311
909
92,77
Povprečje 1.–5. razred
ŠOLSKI OBISK
12
93,19%
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
5 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Realizacija ur dopolnilnega in dodatnega pouka
PREDMET
Št. načrt. ur
ure
35
23
11
34
35
25
10
35
35
20
14
34
%
ure
1. A
DOP. P.
DOD. P.
SKUPAJ
DOP. P.
DOD. P.
SKUPAJ
DOP. P.
DOD. P.
SKUPAJ
DOP. P.
DOD. P.
35
97,14
2. A
100,00
3. A
97,14
4. A
20
15
35
17
18
35
26
8
34
96
35
5. A
21
13
SKUPAJ
PREDMET
DOP. P.
DOD. P.
SKUPAJ
DOP. P.
DOD. P.
SKUPAJ
DOP. P.
DOD. P.
SKUPAJ
Št.
načrt.
ur
35
35
35
DOP. P.
DOD. P.
SKUPAJ
35
DOP. P.
DOD. P.
SKUPAJ
35
35
ure
34
100
2. B
69
98,7
100
3. B
70
100
97,14
4. B
70
97,14
68
97,14
69
98,7
18
17
33
DOP. P.
DOD. P.
A in B oddelek SKUPAJ
ure
%
1. B
21
12
SKUPAJ
%
100,0
0
5. B
23
12
97,14
35
100,0
0
PREDMET
%
MAT 6. in 8. razred
29
0
29
82,85
MAT 7. in 9. razred
20
0
20
57,14
FIZ 8. in 9. razred
22
35
57
162,85
SLJ 6. in 8. razred
25
10
35
100,00
SLJ 7. in 9. razred
23
7
30
85,71
DOP. P.
DOD. P.
SKUPAJ
DOP. P.
DOD. P.
SKUPAJ
DOP. P.
DOD. P.
SKUPAJ
Št.
načrt.
ur
ure
TJA 7. razred
13
15
35
28
80
TJA 6. razred
27
0
35
27
77,14
KEM 8. in 9. razred
24
7
35
31
88,57
REALIZACIJA
DOP IN DOD POUKA
13
%
95,24%
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Število učencev po oddelkih, vključenih v dopolnilni oz. dodatni pouk
Dopolnilni
pouk
Dodatni
pouk
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
Skupaj
4
7
5
2
5
5
5
8
4
10
55
10
11
11
11
12
8
7
12
6
7
95
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
Skupaj
5
10
10
11
19
10
13
12
90
0
0
5
3
11
0
6
9
34
Dopolnilni
pouk
Dodatni
pouk
6 URE ODDELČNE SKUPNOSTI
Po predmetniku je za ure oddelčne skupnosti namenjenih 17,5 ur letno. Po sklepu Sveta OŠ Polje
imamo na predmetni stopnji vsak teden celo uro oddelčne skupnosti (letno 35 ur, za učence 9.
razreda 33 ur).
št. pl ur
ure
Razred
4.
5.
6.
7.
8.
9.
%
ure
A
17,5
17,5
35
35
35
32
17
17
39
39
36
40
%
ure
B
97%
97%
111%
111%
103%
125%
18
18
36
41
38
39
Skupaj
103%
103%
103%
117%
109%
122%
35
35
75
80
74
79
REALIZACIJA UR
ODDELČNE SKUPNOSTI
14
%
100%
100%
107%
114%
106%
123%
108,3%
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
7 DNEVI DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE
Dnevi dejavnosti so bili uspešno izvedeni v skladu z načrtom strokovnih aktivov, ki je bil izdelan v
maju 2013.
1. RAZRED
KULTURNI DNEVI
(4)
NARAVOSLOVNI DNEVI
(3)
ŠPORTNI DNEVI
(5)
TEHNIŠKI DNEVI
(3)
2. RAZRED
KULTURNI DNEVI
(4)
NARAVOSLOVNI DNEVI
(3)
ŠPORTNI DNEVI
(5)
TEHNIŠKI DNEVI
(3)
3. RAZRED
KULTURNI DNEVI
(4)
NARAVOSLOVNI DNEVI
(3)
ŠPORTNI DNEVI
(5)
TEHNIŠKI DNEVI
(3)
VSEBINA DELA
OBISK GLASBENE ŠOLE
LUTKOVNA PREDSTAVA
SIMFONIČNA MATINEJA
PRVA POMOČ
ARBORETUM
EKO DAN - VRT
VODJA
Simona Trtnik
Polona Robida
Simona Trtnik
Judita Mihev
Maja Mavsar
Maja Mavsar
ČAS
24. 4. 2013
19. 12. 2012
4. 4. 2013
19. 3. 2013
23. 5. 2013
6. 4. 2013
POHOD »OB ŽICI«
Vesna Srše
10. 5. 2013
ATLETSKI ŠD
MENGEŠKA KOČA
JESENSKI POHOD
ORIENTACIJSKI POHOD
ZEMLJA, VODA, ZRAK
IZDELKI IZ BLAGA
IZDELKI IZ LESA
OBISK GLASBENE ŠOLE
Vesna Srše
Maja Mavsar
Judita Mihev
Simona Trtnik
Mojca Avbelj
Judita Mihev
Mojca Avbelj
Simona Trtnik
17. 4. 2013
29. 9. 2012
24. 10. 2012
14. 6. 2013
18. 6. 2013
3. 1. 2013
28. 5. 2013
24. 4. 2013
VSEBINA DELA
SNEGULJČICA IN SEDEM VITEZOV
ZVEZDICA ZASPANKA
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
SIMFONIČNA MATINEJA
NAŠI ZOBJE
GOZDNE ŽIVALI IN NJIHOVE SLEDI (TABOR)
VODJA
Mojca Bajda
Klavdija Šuligoj
Nina Sovinc
Klavdija Šuligoj
Klavdija Šuligoj
Nina Sovinc
ČAS
13. 12. 2012
10. 1. 2013
7. 2. 2013
4. 4. 2013
29. 1. 2013
27. 3. 2013
URAVNOTEŽENA PREHRANA
Klavdija Šuligoj
12. 6. 2013
POHOD - RAŠICA
TABOR – TOPLI VRH, ČRMOŠNJICE
ATLETSKI ŠD
POHOD »OB ŽICI«
POHOD – LJUBLJANSKI GRAD
IZDELAVA EKO PAPIRJA – (TABOR)
EKO DAN - PRAVLJICA
HIŠNI LJUBLJENČKI - IZDELOVANJE IGRAČE
Mojca Bajda
Nina Sovinc
Vesna Srše
Klavdija Šuligoj
Nina Sovinc
Nina Sovinc
Nina Sovinc
Klavdija Šuligoj
29. 9. 2012
25. 3. 2013
17. 4. 2013
10. 5. 2013
18. 6. 2013
26. 3. 2013
6. 4. 2013
30. 5. 2013
VSEBINA DELA
»BOBRI 2013«
SIMFONIČNA MATINEJA
ŠOLSKI MUZEJ
LUTKOVNA PREDSTAVA
EKO DAN
TABOR
VITEZI NA POHODU
POHOD »OB ŽICI«
ATLETSKI ŠD
TABOR
PLESNA DEJAVNOST
POHOD
TABOR
STARA LJUDSKA GLABILA
HIŠA EKSPERIMENTOV
VODJA
Mojca Prelogar
Mojca Prelogar
Mojca Mlakar Brešar
Mojca Prelogar
Mojca Prelogar
Mojca Mlakar Brešar
Mojca Mlakar Brešar
Mojca Mlakar Brešar
Vesna Srše
Mojca Mlakar Brešar
Iris Belko, Vesna Srše
Mojca Prelogar
Mojca Mlakar Brešar
Mojca Prelogar
Hedvika Križaj
15
ČAS
4.2. 2013
4. 4. 2013
28.11. 2012
7.2. 2013
6.4. 2013
7.11. 2012
7.3. 2013
10.5. 2013
17.4. 2013
6.11. 2012
22. 5. 2013
29.9. 2012
5.11. 2012
9.10. 2012
16.4. 2013
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
4. RAZRED
KULTURNI
DNEVI
(3)
NARAVOSLOVNI
DNEVI
(3)
ŠPORTNI DNEVI
(5)
TEHNIŠKI DNEVI
(4)
VSEBINA DELA
KULTURNI PRAZNIK
EKO DAN
TABOR - LJUDSKI OBIČAJI V BELI KRAJINI
TABOR - ORIENTACIJA
TABOR - GOZD IN TRAVNIK
DEPONIJA
POHOD »OB ŽICI«
ATLETSKI ŠD
TABOR - SPOZNAVAMO NOVE ŠPORTE
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
PLANINSKI ŠPORTNI DAN
ŠKATLICA IZ LESA
VODJA
Mladen Kopasid
Janka Laznik
Mladen Kopasid
Janka Laznik
Mladen Kopasid
Mladen Kopasid
Mojca Jurid
Vesna Srše
Janka Laznik
Janka Laznik
Mladen Kopasid
Janka Laznik
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO TRŽNICO
Mladen Kopasid
KOMPAS
Janka Laznik
PROIZVODNJA IN PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Mladen Kopasid
5. RAZRED
KULTURNI DNEVI
(3)
NARAVOSLOVNI DNEVI
(3)
ŠPORTNI DNEVI
(5)
TEHNIŠKI DNEVI
(4)
6. RAZRED
KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLO
VNI DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI
ŠPORTNI
DNEVI
VSEBINA DELA
8. FEBRUAR
EKO DAN
RIMSKA EMONA
ŠKOCJANSKE JAME ŠVN
ŽIVALSKI VRT
PREMOGOVNIK VELENJE
POHOD »OB ŽICI«
ATLETSKI ŠD
PLAVANJE ŠVN
POHOD V POREČ ŠVN
ŠPORTNE IGRE ŠVN
HLADILNA ŠKATLA
BALON
VETROMER
TEORIJA ZA KOLESARSKI IZPIT
VSEBINA DELA
OBISK KNJIŽNEGA SEJMA
OGLED FILMA
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
EKSKURZIJA ŠEMPETER
EKO dan
TRAVNIK
OSEBNA ODGOVORNOST V ŠOLI IN
DOMA
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO TRŽNICO/
LES IN IZDELKI IZ LESA
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO TRŽNICO/
LES IN IZDELKI IZ LESA
UPORABNI IZDELKI IZ PAPIRJA
PLANINSKI ŠPORTNI DAN
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
ATLETSKI ŠPORTNI DAN
POHOD OB ŽICI
VODNE IGRE (Atlantis)
16
VODJA
Mojca Miklavčič
Mojca Miklavčič
Doroteja Bokavšek
Vesna Srše
Doroteja Bokavšek
Mojca Miklavčič
Doroteja Bokavšek
Vesna Srše
Vesna Srše
Vesna Srše
Vesna Srše
Doroteja Bokavšek
Doroteja Bokavšek
Mojca Miklavčič
Mojca Miklavčič
ČAS
7. 2. 2013
6. 4. 2013
18. 3. 2013
21.3. 2013
19.3.2013
31.5.2013
10.5 2013
17.4.2013
20.3.2013
22.03.2013
29.9.2012
24.10.2012
4. a 26.3.2013
4. b 14.3. 2013
4. a 18.4.2013
4. b 4.6.2013
4. a 17.6.2013
4. b 11.6.2013
ČAS
7. 2. 20013
6. 4. 2013
5. 6. 2013
8. 9. 2012
20. 6. 2013
15. 5. 2013
10. 5. 2013
17. 4. 2013
8. 9. 2012
8. 9. 2012
8. 9. 2012
7. 11. 2012
21. 2. 2013
27. 5. 2013
3. 10. 2012
OBLIKA
prireditev
delavnica
delavnice
ekskurzija
delavnice
delavnice
VODJA
Mateja Drnovšek
Petra Mikeln
Petra Mikeln
Mateja Drnovšek
Mateja Petan
Nives Sredenšek
ČAS
22. 11. 2012
30. 1. 2013
7. 2. 2013
10. 10. 2012
6. 4. 2013
17. 6. 2013
delavnice
Damjana Govekar
1. 10. 2012
delavnice
Denis Klančič
18. 3. 2013
delavnice
Mateja Petan
19. 3. 2013
delavnice
M. K. Mujkid
Alenka Kocjančič
Klemen Adamič
Klemen Adamič
Alenka Kocjančič
Klemen Adamič
18. 6. 2013
29. 9. 2012
19. 2. 2013
17. 4. 2013
10. 5. 2013
20. 6. 2013
športne
aktivnosti
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
7. RAZRED
VSEBINA DELA
OGLED LJUBLJANE
OBLIKA
ogled
KULTURNI DNEVI
OBISK KNJIŽNEGA SEJMA
prireditev
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
EKSKURZIJA NA DOLENJSKO
EKO dan
VERJETNOST IN OBDELAVA
PODATKOV
IZDELEK IZ UMETNE SNOVI /
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO
TRŽNICO
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO
TRŽNICO / IZDELEK IZ UMETNE
SNOVI
OD IDEJE DO IZDELKA
delavnice
GOSPODINJSKI DAN DEJAVNOSTI
delavnice
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
ČAS
1. 10. 2012
delavnice
ekskurzija
delavnice
VODJA
Danica Iskra
Mateja
Drnovšek
Renata Krivec
T. Pecin Završan
Jana Mali
delavnice
Jana Mali
26. 11. 2012
delavnice
Polona
Theuerschuh
18. 3. 2013
delavnice
Denis Klančič
19. 3. 2013
PLANINSKI ŠPORTNI DAN
ŠPORTNI DNEVI
VODNE IGRE (Atlantis)
športne
aktivnosti
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
ATLETSKI ŠPORTNI DAN
POHOD OB ŽICI
8. RAZRED
KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLOVN
I DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
Marcel
Theuerschuh
Nataša Javornik
Alenka
Kocjančič
Alenka
Kocjančič
Klemen Adamič
Klemen Adamič
Alenka
Kocjančič
22. 11. 2012
7. 2. 2013
10. 10. 2012
6. 4. 2013
29. 11. 2012
30. 11. 2012
29. 9. 2012
28. 11. 2012
19. 2. 2013
17. 4. 2013
10. 5. 2013
VSEBINA DELA
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
EKO dan
OGLED KINOPREDSTAVE
ASTRONOMIJA
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO
TRŽNICO
PRIRODOSLOVNI MUZEJ
FIZIKALNI EKSPERIMENTI /
IZDELEK IZ KOVINE
IZDELEK IZ KOVINE /
FIZIKALNI EKSPERIMENTI
RAČUNALNIŠKA PREDSTAVITEV
OBLIKA
delavnice
delavnice
ogled
delavnice
VODJA
Renata Krivec
Petra Mikeln
Vesna Gros
Polona Theuerschuh
ČAS IZVEDBE
7. 2. 2013
6. 4. 2013
18. 4. 2013
22. 11. 2012
delavnice
Danica Iskra
18. 3. 2013
26. 4. 2013
MEDOSEBNI ODNOSI
delavnice
PLANINSKI ŠPORTNI DAN
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
ATLETSKI ŠPORTNI DAN
VODNE IGRE (Atlantis)
POHOD OB ŽICI
športne
aktivnost
i
Mateja Petan
Polona Theuerschuh
Jana Mali
Jana Mali
Polona Theuerschuh
Polona Theuerschuh
Metka Weiss
Damjana Govekar
Alenka Kocjančič
Klemen Adamič
Klemen Adamič
Klemen Adamič
Alenka Kocjančič
ogled
delavnice
delavnice
delavnice
17
1. 10. 2012
10. 10. 2012
23. 4. 2013
25. 4. 2013
29. 9. 2012
19. 2. 2013
17. 4. 2013
22. 4. 2013
10. 5. 2013
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
9. RAZRED
KULTURNI DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
VSEBINA DELA
OBLIKA
PO PREŠERNOVIH POTEH
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
GENERALKA za valeto, predaja
ključa
EKOLOŠKO KMETOVANJE
OBDELAVA PODATKOV
ekskurzija
delavnice
EKSKURZIJA – zaključni izlet
ekskurzija
prireditve
delavnice
delavnice
SEZNANJANJE S POKLICI
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO
TRŽNICO
EKO dan
VALETA
PLANINSKI ŠPORTNI DAN
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
ATLETSKI ŠPORTNI DAN
POHOD OB ŽICI
MEDRAZREDNO TEKMOVANJE
ogledi
VODJA
Maria Erzsebet Delid
Vesna Gros
Tanja P. Završan,
Mirela. K. Mujkid
Nataša Javornik
M. Kapetanovid Mujkid
Tanja P. Završan,
Mirela. K. Mujkid
Metka Weiss
ČAS
IZVEDBE
1. 10. 2012
7. 2. 2013
12. 6. 2013
10. 10. 2012
18. 4. 2013
10. 6. 2013
22. 11. 2012
delavnice
Nives Sredenšek
18. 3. 2013
delavnice
prireditev
Tanja Pecin Završan
Mirela K. Mujkid
Alenka Kocjančič
Klemen Adamič
Klemen Adamič
Alenka Kocjančič
Alenka Kocjančič
6. 4. 2013
13. 6. 2013
29. 9. 2012
19. 2. 2013
17. 4. 2013
10. 5. 2013
11. 6. 2013
športne
aktivnosti
Poleg zgoraj navedenega smo organizirali še sledeče:
Nosilec dejavnosti
(ime in priimek)
DEJAVNOST
DRUGAČNA OBLIKA POUKA ZA UČENCE 7. RAZREDA, KI SE NE
BODO UDELEŽILI ŠVN (3 TIT, 2 LVZ)
DRUGAČNA OBLIKA POUKA ZA UČENCE 8. RAZREDA, KI SE NE
BODO UDELEŽILI ŠVN (2 TIT, 3 LVZ)
DAN POŽARNE VARNOSTI (IZPRAZNITEV ŠOLE)
(6. in 7.r.: NAR; 8. r.: TIT; 9. r: KEM, FIZ)
Predvideni
termin
Brane sever
27. 11. 2012
Danica Iskra
24. 4. 2013
Judita Mihev
12. 10. 2012
PRVI ŠOLSKI DAN ZA PRVOŠOLCE
Mojca Avbelj
3. 9. 2012
MIKLAVŽEV GLASBENI VEČER
Mojca Prelogar
6. 12. 2012
NOVOLETNO SREČANJE
Polonca Robida Rous
13. 12. 2012
PRIREDITEV PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI in
NOVOLETNA PRIREDITEV
Maria Erzsebet Delid
Mojca Avbelj
21. 12. 2012
SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST
Maja Mavsar
6. 2. 2013
PRIREDITEV PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
PRIREDITEV OB EKO DNEVU
Danica Iskra
Simona Trtnik
Mojca M. Brešar
Jana Mali
SPREJEM PRVOŠOLCEV V ORGANIZACIJO RDEČEGA KRIŽA
Hedvika Križaj
PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI in
ZAKLJUČNA PRIREDITEV
Mateja Drnovšek
Vesna Gros
Mateja Drnovšek
Vesna Gros
VALETA
18
7. 2. 2013
6. 4. 2013
15. 5. 2013
21. 6. 2013
13. 6. 2013
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
8 ŠOLE V NARAVI IN TABORI
V okviru nadstandardnega programa smo izvedli naslednje tabore in šole v naravi:
4. 9. - 8. 9. 2012
DNEVI V
TEDNU
TOR - SOB
ŠT.
DNI
5
TURISTIČNA
KMETIJA
PODMLAČAN
14. 9. - 16. 9. 2012
PET - NED
3
TANJA P. ZAVRŠAN
PEVSKI
VIKEND
CŠOD PLANICA
19.10. - 21.10. 2012
PET - NED
3
SILVA JAKOB
3. R
CŠOD JURČEK
5. 11. - 7. 11. 2012
PON - SRE
3
MOJCA M. BREŠAR
ZGO-ASTRO
TABOR
CŠOD MEDVED
23. 11. - 25. 11. 2012
PET - NED
3
MATEJA DRNOVŠEK
7. R
CŠOD RAK
26. 11. - 30. 11. 2012
PON - PET
5
RENATA KRIVEC
6. R
ROGLA
11. 2. - 15. 2. 2013
PON - PET
5
KLEMEN ADAMIČ
4. R
CŠOD LIPA
18. 3. - 22. 3. 2013
PON - PET
5
MLADEN KOPASID
2. R
CŠOD LIPA
25. 3. - 27. 3. 2013
PON - SRE
3
NINA SOVINC
8. R
CŠOD KAVKA
22. 4. - 26. 4. 2013
PON - PET
5
NATAŠA JAVORNIK
TABOR
ZLATIBOR,
SRBIJA
23. 2. – 2. 3. 2013
SOB - SOB
8
TANJA P. ZAVRŠAN
PLANINSKI
TABOR
ZELENICA
24. 5. - 26. 5. 2013
PET - NED
3
JUDITA MIHEV
RAZRED
KRAJ/DOM
DATUM
5. R
POREČ/ŠPADIČI
GEO TABOR
VODJA
VESNA SRŠE
GEOGRAFSKO – EKOLOŠKI TABOR
Uspešno izpeljani ekološko - geografski tabori v preteklih letih so nas spodbudili k organizaciji le tega
tudi v šolskem letu 2012/13. Gre za izobraževalni tabor, ki je bil namenjen tistim učencem, ki so
izkazali nadarjenost ali zanimanje za delo na področju geografskih vsebin. Teme, ki smo jih izvajali na
geografskem taboru so bile:
- priprava učencev na geografsko tekmovanje;
- spoznavanje metod terenskega raziskovalnega dela pri geografiji;
- izvajanje delavnice »120 ekoloških projektov«;
- izvajanje delavnice v okviru projekta »Slovenski učni krogi«, ki je nosila ime »Varstvo otrokovih
pravic«;
- snemanje nekaterih prizorov kratkega mladinskega igranega filma »Ekoljubezen«.
Zaradi velike želje nekaterih učencev, ki so že v prejšnjih letih sodelovali na imenovanem taboru, smo
tabor ponovno izvedli na kmetiji Podmlačan na Jarčjem Brdu v Škofjeloškem hribovju od 14.9. do
16.9.2012, saj je nastanitev kot tudi gostoljubnost domačinov izjemna. Tabora se je udeležilo 10
učencev ter mentorici Tatjana P. Završan in Mojca Jurič.
Ker so bile pozitivne izkušnje ponovno potrjene, bomo tudi v prihodnjem šolskem letu organizirali
tovrstno obliko izobraževanja, ki ponuja učencem spoznavanje drugačnih oblik in metod dela oz.
celostno učenje v naravnem okolju.
Tatjana Pecin Završan, vodja tabora
19
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
ZGODOVINSKO-ASTRONOMSKI TABOR
Drugo leto zapored smo organizirali zgodovinsko-astronomski tabor. Skupaj se povežemo tudi zaradi
priprav na vsakoletno tekmovanje iz zgodovine in astronomije. Tabor je potekal med vikendom od 23.
11. 2012 do 25. 11. 2012 v CŠOD Medved na Medvedjem Brdu. Lokacija je bila izbrana zaradi bližine,
kar pomeni tudi najugodnejši prevoz. Tabora se je udeležilo 33 otrok iz zadnje triade, z njimi pa smo
odšli: Polona Theuerschuh, Marcel Theuerschuh in Mateja Drnovšek. Ves program smo pripravili in
izvedli sami.
Nadarjeni učenci iz sedmih razredov so konstruirali naprave, stroje in mostove z zbirko Fischer
technik.
Pri astronomiji so reševali zahtevnejše naloge iz preteklih tekmovanj iz astronomije, opazovali zvezde
in nočno nebo, se učili o razdaljah in enotah v astronomiji ter se naučili uporabljati zvezdno karto.
Tema zgodovinskega tekmovanja je vsako šolsko leto drugačna, letošnje šolsko leto je bila:
Tehnološke spremembe na Slovenskem v 19. in začetku 20 stoletja ter njihov vpliv na življenje. Tako
smo na taboru obravnavali: revolucijo v prometu, elektrifikacijo Slovenije, začetke turizma, mezdna in
stavkovna gibanja, urbanizacijo prostora, stanovanjske prostore in stile, higienizacijo naselij, zaton
noše in prodor mode, prehrano in jedilno kulturo, brata Rusjan in izum letala, nova pogonska goriva,
slovenske izumitelje, prve telegrafe, telefone in nastanek fotografije, agrarno krizo, izseljevanje ter
spremembe v industriji in železarstvu.
Učenci se tabora vsako leto zelo radi udeležijo. Pohvaliti moramo kuharje, saj je bilo letošnje šolsko
leto izredno dobro poskrbljeno, da nihče ni bil lačen, kakovostna hrana in dovolj jo je bilo. Učenci so
ves čas intenzivno sodelovali pri pouku. Na taboru smo imeli tudi družabni večer, z igrami vlog smo
predstavljali izseke zgodovinskih obdobij ter spoznavali okolico. S tem taborom imamo zelo dobre
izkušnje in ga bomo organizirali tudi v bodoče.
Mateja Drnovšek, vodja tabora
MEDNARODNI TABOR ZIMSKE OTROŠKE REKREACIJE NA ZALTIBORU V SRBIJI
OŠ Polje je s skupino sedmih učencev pod mentorstvom Tatjane P. Završan in Judite Mihev udeležila
15. mednarodnega festivala zimske otroške rekreacije »Zlatibor 2013«, v otroškem letovišču »Sunčani
breg« na Zlatiboru v Srbiji od 22. februarja do 2. marca 2013. Festival je organiziralo Združenje »Šport
za vse« iz Beograda v sodelovanju s Centrom otroških letovišč in zdravilišč mesta Beograd,
Sekretariatom za izobraževanje mesta Beograd in Sekretariatom za šport in mladino mesta Beograd
pod pokroviteljstvom Ministrstva za izobraževanje in Ministrstva za šport in mladino Srbije.
V skupini otrok iz naše šole so bili učenci, ki so aktivno sodelovali pri različnih oblikah projektnega in
raziskovalnega dela in so imeli velik interes pri sodelovanju spodbujanja zdravega načina življenja, kjer
vsekakor vključujemo tudi udejstvovanje v zimski športni rekreaciji. Z udeležbo na imenovanem
festivalu je OŠ Polje uresničila temeljni cilj mednarodnega sovrstniškega povezovanja t.j. vzajemno
spoznavanje raznolikosti krajinske kulture in načina življenja ter medsebojno spoštovanje. Moto
festivala je namreč bil »ZDRAVJE, ZNANJE, ZABAVA«, ki se je pretežno uresničeval z vključevanjem v
različne oblike športnih aktivnosti, s katerimi smo spodbujali tudi zdrav način življenja. Festival je bil
namenjen otrokom med 10 in 14 letom starosti, ki so se ob mentorstvu animatorjev vključili v različne
oblike rekreacije: sprehodi, orientacijske igre, sankanje, smučanje (alpsko in nordijsko), drsanje,
aerobika, štafetne igre, badminton, nogomet, košarka, pikado, namizni tenis, šah… Poleg športnih
aktivnosti so učenci spoznali etnografske vsebine kraja, okoljske vsebine kraja, udeležili so se
ustvarjalnih delavnic, plesnih delavnic ter drugih oblik organiziranega druženja (npr. maškarada,
»Pokaži kaj znaš«, disko…). Ekipa, ki je zastopala našo šolo, je v ta namen pripravila tudi maskoto šole,
navijaško pesem ter kratko predstavitev šole in kraja, kjer smo doma.
20
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Na festival so bili povabljeni tudi otroci iz Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Grčije,
Bolgarije, Češke, Srbije…
Izkušnje vseh udeležencev so bile več kot odlične. Druženje med otroki je bilo nepozabno, mnogi med
njimi imajo še vedno stike. Zaradi vsega tega bomo tudi v prihodnjem šolskem letu ohranili obliko
sodelovanja s šolami v tujini.
Tatjana Pecin Završan, vodja tabora
PLANINSKI TABOR NA ZELENICI
Planinski tabor smo mladi Potepuhi izpeljali na Zelenici od 24. Do 26. 5. 2013. Zaradi izredne lokacije
in pogojev je planinska šola potekala v sodobno opremljenem učnem centru .
Gorništvo je celovita in ne samo izletniška dejavnost. Namen naše planinske šole je bil naučiti otroke
varneje hoditi v gore in jih spoštovati. 17 učencev iz OŠ Polje in OŠ Kašelj je skozi delavnice sledilo
motu »Za več znanja, varnosti in veselja v gorah«.
Program je bil kljub zimskim razmeram v maju (15 do 20cm novozapadlega snega) pester in barvit. Od
družabnosti, gibanja v naravi, treninga, terenskega dela, tehniških delavnic, spoznavanja gorske
narave, osnov prve pomoči, predavanj, plesa, pohodov, iskanja ponesrečencev v plazovitem terenu,
hoje s krpljami, pa do urejanja sob in priprave na samostojno bivanje in življenje.
Program za uvajanje otrok v planinstvo smo oblikovali in izpeljeli Judita Mihev, Barbka Kozamernik,
Darja Jenko in Janez Ogrič. Markacija je naša vodnica in prijateljica, ki nas spremlja v svetu gorskih
pravljic.
Judita Mihev, VPZS-IPV
9 OBLIKA DIFERENCIACIJE
V 8. in 9. razredu smo diferenciacijo izvajali v učnih skupinah pri vseh urah matematike, slovenščine in
angleščine. Učenci istega razreda so bili razdeljeni v tri manjše heterogene učne skupine, ki so bile
enake pri vseh treh predmetih.
Pouk angleščine v 6. in 7. razredu je pri največ četrtini letnega števila ur potekal v heterogenih učnih
skupinah.
Od 1. do 9. razreda so učitelji pri pouku vseh predmetov in pri drugih oblikah organiziranega dela
izvajali notranjo diferenciacijo tako, da je učitelj v oddelku oziroma učni skupini diferenciral delo z
učenci glede na njihove zmožnosti.
21
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
10 SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
GOVORILNE URE
RAZRED
ŠTEVILO SESTANKOV
% UDELEŽBE
% UDELEŽBE
1. A
4
83,00
48,00
1. B
3
83,39
61,11
2. A
4
79,51
62,50
2. B
4
100,00
98,60
3. A
4
74,00
37,14
3. B
4
70,75
34,14
4. A
4
97,00
55,86
4. B
4
70,50
33,86
5. A
3
88,41
33,00
5. B
3
66,67
46,40
6. A
3
85,00
29,43
6. B
3
81,00
44,50
7. A
4
64,00
31,57
7. B
4
85,25
38,86
8. A
4
71,59
31,24
8. B
4
69,00
38,71
9. A
4
63,75
40,71
9. B
POVPREČJE
- ŠOLA
4
76,25
47,50
67
78,28
45,17
11 PODALJŠANO BIVANJE
Osnovni cilj podaljšanega bivanja je zagotoviti spodbudno, zdravo, varno psihosocialno in fizično
okolje za razvoj in izobraževanje. Pomemben cilj podaljšanega bivanja je tudi v tem, da otroci
spoznajo pomen aktivno preživetega prostega časa. Ob tem jim sproščeno počutje nudi možnosti za
osebni razvoj, razvijanje ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, športnem in na drugih področjih.
Učijo se sprejemati različne vloge v skupini, ob tem spoznavajo sebe in druge, sprejemajo in cenijo
drugačnost in se navajajo na samostojnost, tako pri šolskem delu kot tudi na drugih področjih.
V letošnjem šolskem letu je delo v podaljšanem bivanju potekalo v osmih oddelkih. Program je
obsegal naslednje dejavnosti: kosilo, sprostitveno dejavnost, samostojno učenje in usmerjeni prosti
čas. Trudili smo se, da sta bila v vsebine v čim večji meri vključena prioritetna cilja šole - učenec
spoštuje sebe in okolje ter skrb za slovenski jezik.
Pri kosilu smo otroke navajali na kulturno vedenje pri jedi, na pravilno uporabo jedilnega pribora, na
redno in temeljito umivanje rok in vztrajali, da so otroci pojedli ustrezno količino obroka in poskusili
tudi tisto hrano, ki so jo sprva že na pogled zavračali. V času sprostitvenih dejavnosti smo stremeli k
temu, da so otroci vsaj nekaj časa preživeli na prostem, kjer so imeli dovolj možnosti za gibanje in
spontano igro, saj sta potreba po gibanju in igri pri mlajših učencih njihovi primarni potrebi.
22
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Uporabljali smo šolsko igrišče z igrali, ploščad, park, igrišče za baseball, z mesecem junijem pa tudi
naše novo šolsko igrišče. Enkrat do dvakrat tedensko je imel vsak oddelek na voljo tudi telovadnico,
kjer smo izvajali gibalne urice, ki so jih otroci komaj čakali. V času samostojnega učenja so se navajali
na samostojno in vztrajno opravljanje domačih nalog, razvijali so pisalne, bralne in govorne spretnosti
ter utrdili nove učne vsebine. V času usmerjenega prostega časa smo obravnavali tedenske teme
letnega delovnega načrta, ki so vsebovale naslednja področja: gibalno, likovno, glasbeno, dramskolutkovno ter družbeno-naravoslovno.
Učenci so med podaljšanim bivanjem po 15. uri obiskovali tudi različne interesne dejavnosti: športne,
likovne, plesne, glasbene… Enkrat tedensko so v posamezne oddelke hodili učenci prostovoljci iz višjih
razredov, pomagali učencem pri nalogah in se z njimi igrali.
Na aktivih smo se redno dobivali na 14 dni, po potrebi tudi večkrat. Izmenjavali smo izkušnje dobre
prakse, se pogovarjali o tekoči problematiki in načrtovali nadaljnje delo. Naše dobro sodelovanje se je
pokazalo pri uresničitvi kar petih skupnih popoldnevov skupin OPB–ja (štirih športnih in pustno
parado). Med letom je prišlo do nekaj zamenjav učiteljic (odhod na porodniško, prihod iz porodniške
odsotnosti ), vendar menjave niso bistveno vplivale na delo in vzdušje v oddelkih. Pogosto smo
spremljali učence na dnevih dejavnosti, izletih in v šoli v naravi ter nadomeščali odsotne učitelje.
Učiteljice smo celo šolsko leto, enkrat tedensko izvajale individualno učno pomoč. Uspešno smo
sodelovali z razredniki, svetovalno službo, vodstvom in z ostalimi delavci šole, kot tudi s starši na
govorilnih urah in roditeljskih sestankih.
Poleg vsebin našega letnega delovnega načrta, smo realizirali še:
- projekt »Diham ples«,
- kostanjčkov piknik,
- predstavitev raziskovalne naloge »Trajnostna mobilnost« učencev 9. razreda vsem
oddelkom podaljšanega bivanja,
- januarsko športno popoldne,
- projekt »Voda« (v sodelovanju s Knjižnico Jožeta Mazovca),
- izdelavo dekoracije za pustovanje Četrtne skupnosti Polje,
- pustno parado,
- določanje cen izdelkom, postavitev eko tržnice in prodaja izdelkov,
- zaključno junijsko športno popoldne,
- sodelovanje v projektih: Eko šola, Evropska vas, Zdrava šola,
- skrb za dekoracijo panojev, odra in stojnice,
- gibalne urice v telovadnici.
Vodja aktiva: Vesna Srše
23
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
12 DODATNA STROKOVNA POMOČ, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ TER STATUS
UČENCEV TUJCEV
12. 1 POROČILO O DODATNI STROKOVNI POMOČI ZA UČENCE S POSEBNIMI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI
Specialno, socialno-pedagoško delo, ki ga opravljajo strokovne delavke za individualno pomoč, je zelo
razvejano in poteka individualno, v dvoje ali manjši skupini učencev. Za vsakega učenca posebej
izdelajo individualiziran program dela na podlagi izdane odločbe, strokovnega mnenja ter v
sodelovanju s starši.
Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj so izvajale tri strokovne
delavke: Nives Sredenšek, specialna pedagoginja, Barbara Tuljak, specialna pedagoginja, Nataša
Govekar, socialna pedagoginja. Posamezni predmetni učitelji pa so na podlagi izdanih odločb o
usmeritvi izvajali ure učne pomoči.
V tem šolskem letu je bilo na OŠ Polje 17 učencev (10 dečkov in 7 deklic) z odločbami o usmeritvi v
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Skupaj so imeli ti
učenci 49 ur dodatne strokovne pomoči na teden.
Trije učenci so šolanje zaključili v devetem razredu. Ena učenka bo ponavljala osmi razred. Vsi ostali
učenci uspešno napredujejo v naslednji razred.
Tabela 1: Pregled števila učencev z dodatno strokovno pomočjo glede na razred in število opravljenih
ur na teden
Število učencev
Število ur DSP na teden
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
0
1
2
1
4
1
3
3
0
5
8
3
11
2
7
10
SKUPAJ:
17
49
3 (5 glede na potrebe)
Strokovne delavke so sodelovale z učitelji razredniki, z učitelji, ki učence poučujejo, s svetovalnimi
delavkami, s starši in zunanjimi strokovnjaki. Poudarjamo, da je povezovalni odnos vseh udeleženih
temeljnega pomena, saj le tako lahko učinkovito pomagamo pri premagovanju učnih težav,
organizaciji šolskega in domačega dela ter celoviti obravnavi učenčevega življenjskega položaja.
Zapisala: Damjana Govekar
24
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
12. 2 POROČILO O INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI UČNI POMOČI
Individualna in skupinska učna pomoč (v nadaljevanju IiSUP) je namenjena učencem s splošnimi
učnimi in socialnimi težavami oziroma učencem, ki za napredovanje potrebujejo še dodatno usvajanje
učnih vsebin, česar pa ni mogoče zagotoviti v okviru obveznega vzgojno-izobraževalnega programa ter
dopolnilnega in dodatnega pouka.
Do individualne pomoči so najprej upravičeni učenci, ki ponavljajo razred ali napredujejo z eno ali več
negativnimi ocenami. Sledijo učenci, na katere na zaključni konferenci ali med samim šolskim letom
še posebej opozorijo razredniki, učitelji, starši ali svetovalni delavki. Časovni obseg pomoči smo
določili glede na učenčeve potrebe, motnje in primanjkljaje na podlagi posveta svetovalne službe z
učitelji, starši otrok, po potrebi tudi s strokovnjaki zunanjih ustanov.
V šolskem letu 2012/13 so individualno in skupinsko učno pomoč izvajale specialna pedagoginja Nives
Sredenšek (1 ura tedensko), specialna pedagoginja Barbara Tuljak (2 uri tedensko) in socialna
pedagoginja Nataša Govekar (2 uri tedensko), učiteljica Vesna Gros (1 ura tedensko) in učiteljica
Nataša Frelih (1 ura tedensko).
Na šoli se zavedamo, kako pomembno je učno pomoč nuditi pravočasno, torej v prvih letih šolanja,
zato učiteljice podaljšanega bivanja eno uro na teden posvetijo učni pomoči učencem v prvem in
drugem triletju.
Poleg zaposlenih na šoli nudijo učno pomoč še študentke različnih fakultet v okviru svoje obvezne
prakse ali povsem prostovoljnega dela.
Tabela 1: Pregled števila učencev, ki smo jim nudili individualno in skupinsko učno pomoč
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SKUPAJ:
Število učencev
1
3
4
1
1
2
4
2
2
20
Na razredni stopnji potrebujejo učenci pomoč pri opismenjevanju (branje in pisanje) ter pri številski
predstavljivosti in usvajanju osnovnih matematičnih operacij.
Na predmetni stopnji pa so učenci letos potrebovali največ pomoči pri matematiki in angleškem
jeziku. Večina njih potrebujejo predvsem pomoč pri organizaciji svojega dela in človeka, ki ga pri tem
spremlja in vodi.
Število ur pomoči tedensko ter oblike in metode dela je učiteljica glede na potrebe učencev v okviru
možnosti na podlagi rednih sestankov svetovalne službe z učitelji in starši sproti prilagajala.
25
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Med učenci, ki so bili deležni individualne in skupinske učne pomoči, je en učenec v prvem roku
uspešno opravil popravni izpit, dva učenca sta bila neuspešna in bosta ponavljala tretji razred. Ena
učenka bo ponavljala sedmi razred.
Vsi ostali učenci napredujejo v naslednji razred s pozitivnimi ocenami pri vseh predmetih.
Na šoli moramo učencem zagotoviti vse razpoložljive oblike učne pomoči. Ko le-te izčrpamo, se za
nekaj posameznih učencev pokaže, da je program redne osnovne šole prezahteven.
Zapisala: Damjana Govekar
12.3 POROČILO O VPISU UČENCEV TUJCEV IN DODATNEM POUKU SLOVENSKEGA JEZIKA
Status učenca tujca pridobijo otroci s tujim državljanstvom, ki so šoloobvezni in stalno ali začasno
prebivajo v našem šolskem okolišu. Z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. št.
73/04) za namen nadaljnjega izobraževanja so prešle na šolo vse pristojnosti povezane z vpisom in
vrednotenjem izobraževanja za namen njegovega nadaljevanja. Z zadnjimi spremembami v zakonu o
osnovni šoli so ti učenci pridobili možnost prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja za čas prvih
dveh let šolanja v našem izobraževalnem programu.
Tabela 1: Pregled števila učencev tujcev, ki se prvo ali drugo leto šolajo na naši šoli. Pregled po
razredih in državah s katerih prihajajo.
Razred
Število učencev
Država iz katere prihajajo
Bosna in Hercegovina
Makedonija
Hrvaška
1. razred
4
2. razred
5
Republika Kosovo
Bosna in Hercegovina
3. razred
1
Republika Kosovo
4. razred
2
Republika Kosovo
Bosna in Hercegovina
5. razred
1
Republika Kosovo
6. razred
6
Republika Kosovo
Bosna in Hercegovina
Makedonija
7. razred
2
Republika Kosovo
Bosna in Hercegovina
8. razred
1
Republika kosovo
9. razred
1
Bosna in Hercegovina
∑ 23
26
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Mlajši, ko so učenci, hitreje in lažje se naučijo slovenskega jezika in tudi morebitne vrzeli v zahtevanih
standardih znanja našega izobraževalnega programa učinkoviteje zapolnijo. Pogosto zadostuje
druženje z vrstniki, učenkami prostovoljkami in vključitev v dopolnilni pouka ali učno pomoč.
Pouk učenja slovenskega jezika za te učence vodi gospa Erzsebet Maria Delid. Še vedno se srečuje s
težavami, saj so učenci na zelo različnih stopnjah znanja jezika, predvsem pa je odločilno ali znajo
srbsko, bosansko, hrvaško ali le albansko. Hkrati pa ji predstavljajo tudi strokovni in človeški izziv. V
tem šolske letu je posamezne učence tujce pripravila z asodelovanje na šolskih prireditva, ki jih
dragoceno obogatijo. Posebej pa velja poudariti njihov skupni obisk gledališča. Kulturni dogodek, ki si
ga bodo zapomnili, saj so bili posamezni učenci prvič v gledališču.
ŠE vedno iščemo nove možnosti in oblike pomoči tem učencem in družinam pri njihovi vključitvi v
novo okolje. Tako smo letos učence in mame vključili v dodatno učenje slovenskega jezika znotraj
programa UŽU - Beremo in pišemo skupaj.
Zapisala: Damjana Govekar
27
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
13 DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH
NAZIV TEKMOVANJA
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Prejemniki SREBRNEGA
priznanja
TEKMOVANJE V
ZNANJU
SLOVENŠČINE ZA
CANKARJEVO
PRIZNANJE
Elena Saldum, 2. a
Dženeta Hodžid, 2. b
Monika Lipovac, 2. b
Karolina Kolmanič, 2. b
Sara Lipovac, 3. a
Ajna Marinič, 3. a
Zala Ferenc, 3. a
Maj Kopasič, 3. a
Klara Prešeren, 4. a
Adis Fatid, 4. a
Miha Levičnik, 4. a
Klara Bajc, 4. b
Tara Drča Završnik, 4. b
Anja Godler, 5. a
Nika Stražišar, 5. a
Jernej Kranjc, 5. b
Maja Vidmar, 6.a,
Hana Besjedica, 6. a
Julija Ferenc, 6. a
Aleksandra Simovski, 6. a
Ana Julija Prešeren, 7. a
Gašper Terglav, 8.a
Zala Kos, 9.a
Zala Kos, 9. b
/
TEKMOVANJE IZ
ANGLEŠKEGA
JEZIKA ZA UČENCE
7. RAZREDA
Anja Javornik, 7. a
Julija Ferenc, 7. a
Ana Julija Prešeren, 7. a
Aleksandra Simovski, 7. a
Anja Javornik, 7. a
Julija Ferenc, 7. a
Ana Julija Prešeren, 7. a
Aleksandra Simovski, 7. a
/
TEKMOVANJE IZ
ANGLEŠKEGA
JEZIKA ZA UČENCE
8. RAZREDA
Manca Šlosar, 8. a
Manca Šlosar, 8. a
/
TEKMOVANJE IZ
ANGLEŠKEGA
JEZIKA ZA UČENCE
9. RAZREDA
Valentin Jovid, 9. a
Gašper Žnider, 9. a
Eva Bevec, 9. b
Matej Bevec, 9. b
Lena Brezovnik, 9. b
Klara Krebs, 9. b
Zala Roš, 9. b
Eva Zečevič, 9. b
Matej Bevec, 9. b
Lena Brezovnik, 9. b
/
TEKMOVANJE IZ
GEOGRAFIJE
Eva Bevec, 9.b
Zala Roš, 9.b
Benjamin Osmanagid, 9.b
Alan Marinid, 7.b
David Lajevec, 7.b
Valentina Prešeren, 8.b
/
/
28
Prejemniki ZLATEGA
priznanja
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
NAZIV TEKMOVANJA
Prejemniki BRONASTEGA
priznanja
Prejemniki SREBRNEGA
priznanja
Prejemniki ZLATEGA
priznanja
TEKMOVANJE IZ
ZGODOVINE
Eva Bevec
Eva Zečevič
Zala Roš
Anže Mramor
Benjamin Čauševid
Črt Božič
Lena Brezovnik
Valentina Prešeren
Anže Švab
Klara Krebs
Manca Šlosar
Urša Klešnik
Ema Horvat
Gašper Terglav
Sara Radisavljevid
Marija Romih
Eva Zečevič, 9.b
Eva Bevec, 9.b
/
MATEMATIČNO
TEKMOVANJE
KENGURU
Miran Janežič, 1. b
Maj Luka Mihelič, 1. a
Bine Mramor, 1. b
Luka Ogrič , 1. a
Teo Škrabič, 1. a
Naja Godler, 1. a
Tai Vrbanid, 1. b
Jurij Weiss, 1. b
Sophie Zich Gorčan, 1. a
Karolina Kolmanič, 2. b
Rok Drča Završnik, 2. a
Dženeta Hodžid, 2. b
Lana Zver, 2. b
Benil Avmedoski, 2. a
Nejc Dizdarevid, 2. b
Matevž Kranjc, 2. a
Jovana Krmpot, 2. b
Monika Kuhelj, 2. a
Monika Lipovac, 2. b
Manca Miklič, 2. a
Lan Nosan, 2. b
Zala Ferenc 3.a,
David Grad, 3. a
Ajna Marinid, 3. a
Anja Siter, 3. a
Nuhi Ismaili, 3. a
Matic Terglav, 4. b
Alan Ramid, 4. b
Kristina Švab, 4. a
Klara Bajc, 4. b
Brita Barbarič, 4. b
Miha Levičnik, 4. a
Mark Mataruga , 5. b
Neža Sevčnikar, 5.b,
Zala Volčič, 5. a
Matic Rozman, 5. a
Za učence od 1. do 5.
razreda ni tekmovanja za
srebrno priznanje.
Za učence od 1. do 5.
razreda ni tekmovanja za
zlato priznanje.
29
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
NAZIV TEKMOVANJA
Prejemniki BRONASTEGA
priznanja
Prejemniki SREBRNEGA
priznanja
Prejemniki ZLATEGA
priznanja
MATEMČEK
Jovana Krmpot, 2. b
Dženeta Hodžid, 2. b
Zara Noemi Kržin, 2. a
Uma Oprešnik, 2. a
Monika Lipovac 2. b
Elena Saldum, 2. a
Nejc Dizdarevid, 2. b
David Grad, 3. b
Mark Rozman, 3. a
Taya Buča, 3. b
Ajna Marinič, 3. a
Neža Lunar, 3. b
Brita Barbarič ,4. b
Kristina Švab, 4. a
Jan Zečevid, 4. b
Matic Švab, 4. a
Shkelzen Kukaj, 4. b
Adis Fatid, 4. a
Tomaž Ogrič, 4. a
Mark Antolovid, 4. a
Nika Stražišar, 5. a
Gašper Korošec, 5. a
Matic Rozman, 5. a
Karolina Turk, 5. a
Jernej Krajnc, 5. b
Blaž Varga, 5. a
Neža Sevčnikar, 5. b
Tarik Kenjar, 5. b
Neža Krajnc, 5. b
Redžo Fajid, 5. b
Rok Drča Završnik, 2. a
Karolina Kolmanič, 2. b
Loriana Kulenovid, 2. a
Maj Kopasič, 3. a
Ula Celestina Levstek, 3. b
Zoja Mramor, 3. b
Klara Bajc, 4. b
Matic Terglav, 4. b
Nik Trifunovid, 4. b
Alan Ramid, 4. b
Jan Pene, 4. b
Nadja Kranjc, 4. b
Matic Terglav, 4. b
TEKMOVANJE V
ZNANJU MATEMATIKE
ZA VEGOVA
PRIZNANJA
Julija Ferenc, 7. a
Anja Javornik, 7. a
Ana Julija Prešeren, 7. a
Miha Zupan, 7. a
Domen Bevec, 7. b
Alan Marinčič, 7. b
Anže Mramor, 8. a
Gašper Terglav, 8. a
Marija Romih, 8. b
Anže Švab, 8. b
Matevž Mahkovec, 9. a
Eva Bevec, 9. b
Matej Bevec, 9. b
Lena Brezovnik, 9. b
Eva Zečevič, 9. b
Ana Julija Prešeren, 7. a
Miha Zupan, 7. a
Anže Mramor, 8. a
Gašper Terglav, 8. a
Matevž Mahkovec, 9. a
Matej Bevec, 9. b
/
30
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
NAZIV TEKMOVANJA
Prejemniki BRONASTEGA
priznanja
Prejemniki SREBRNEGA
priznanja
Prejemniki ZLATEGA
priznanja
LOGIKA
Nejc Papič, 6. b
Jan Jančigaj, 6. b
Jerca Šlosar, 6. b
Maja Vidmar, 6. a
Alan Marinid, 7. b
Miha Zupan, 7. a
Ana Julija Prešeren, 7. a
Julija Ferenc, 7. a
David Lajevec, 7. b
Anja Javornik, 7. a
Anže Mramor, 8. a
Anže Švab, 8. b
Črt Božič 8. a
Lena Brezovnik, 9. b
Eva Bevec, 9. b
Zala Roš, 9. b
Klara Krebs, 9. a
Barbara Domanjko, 9. a
David Lajevec, 7. b
/
TEKMOVANJE IZ
ZNANJA ASTRONOMIJE
ZA DOMINKOVO
PRIZNANJE
David Lajevec, 7.b
Gašper Terglav, 8.a
Anže Švab, 8.b
Anže Mramor, 8.a
Črt Božič, 8.a
Matej Bevec, 8.b
Eva Zečevič, 9.b
Eva Bevec, 9.b
Matevž Mahkovec, 9.b
Haris Hajrlahovid, 8.a
Benjamin Čauševič, 9.a
Zala Roš, 9.b
David Lajevec, 7.b,
Gašper Terglav, 8.a
Anže Švab, 8.b.
/
TEKMOVANJE IZ FIZIKE
STEFANOVO
PRIZNANJE
Gašper Terglav, 8. a
Anže Mramor, 8. a
Manca Šlosar, 8. a
Anže Švab, 8. b
Črt Božič, 8. a
Valentina Prešeren, 8. b
Matevž Mahkovec, 9. a
Matej Bevec, 9. a
Eva Bevec, 9. b
Haris Hajrlahovid, 9. a
Benjamin Čauševid, 9. a
Eva Zečevič, 9. b
Gašper Terglav, 8. a
Eva Bevec, 9. b
Matej Bevec, 9. b
Matevž Mahkovec, 9. a
/
TEKMOVANJE IZ
KEMIJE ZA PREGLOVO
PRIZNANJE
Gašper Terglav, 8. a
Aina Radovan, 8. b
Anže Švab, 8. b
Matej Bevec, 9. b
Eva Bevec, 9. b
Miha Mulh, 9. b
Zala Kos, 9. b
/
/
31
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
NAZIV TEKMOVANJA
Prejemniki BRONASTEGA
priznanja
Prejemniki SREBRNEGA
priznanja
Prejemniki ZLATEGA
priznanja
VESELA ŠOLA PIL
4.-6.razred
Matic Švab, 4.A
Ariana Simovski, 4.A
Mark Antolovid, 4.A
Ema Jelenc, 4.A
Juri Jurgec Valentinčič, 4.B
Klara Bajc, 4.B
Matic Terglav, 4.B
Jan Pene, 4.B
Haris Huseinovid, 5.A
Matic Rozman, 5.A
Blaž Varga, 5.A
Neža Sevčnikar, 5.B
Katarina Jozid, 5.B
Luka Jozid, 5.B
Hana Besjedica, 6.A
Jerca Šlosar, 6.B
Erna Pervid, 6.B
Juri Jurgec Valentinčič, 4.B
Matic Terglav, 4.B
/
VESELA ŠOLA PLUS
Ana Julija Prešeren, 7.a
Aleksandra Simovski, 7.a
Katja Jeriha, 7.b
Julija Ferenc, 7.a
Anja Javornik, 7.a
Simon Bobnar, 7.a
Alana Marinid, 7.b
Anže Mramor, 8.a
Aina Radovan, 8.b
Valentina Prešeren, 8.b
Manca Šlosar, 8.a
Aleksander Govednik, 9.a
Monika Pungerčar, 9.a
Edon Bytyqi, 9.a
Jernej Osredkar, 9.a
Fadil Trožid, 9.a
Valentin Jovič, 9.a
/
/
EPI LESEPREIS
(TEKMOVANJE IZ
NEMŠKE BRALNE
ZNAČKE)
Jakob Grad, 7. a
Aljaž Varga, 7. a
Lejla Zagrljača , 7. a
Katja Habulin, 8. a
Maja Ježek, 8. a
Sara Radisavljevid ,8. a
Žan Siter , 8. a
Tamara Spasid , 8. a
Aina Radovan, 8. b
Marija Romih, 8. b
Benjamin Čauševid, 9. a
Haris Hajrlahovid , 9. a
Marko Milinčič , 9. a
Fadil Trožid, 9. a
Sara Dakid, 7. a
Julija Ferenc, 7. a
Anja Javornik, 7. a
Eva Lorber, 7. a
Tamara Nikolid, 7. a
Ana Julija Prešeren, 7. a
Žan Skušek, 7. a
Elmira Velid, 7. a
Miha Zupan, 7. a
David Lajevec, 7. b
Alan Marinid, 7. b
Tara Turk, 7. b
Maja Vučid, 7. b
Marko Vučid, 7. b
Gašper Terglav, 8. a
Lena Brezovnik, 9. b
Aleksandra Simovski, 7.
a
Katja Jeriha, 7. b
32
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
NAZIV
TEKMOVANJA
EPI READING
BADGE
(TEKMOVANJE IZ
ANGLEŠKE BRALNE
ZNAČKE)
Priznanje za
sodelovanje:
4. b: Pia Avsec
Tekavčič, Sulejmen
Makalid, Feleč Takaj,
Milana Zoranovid
5. a: Almir Hadžid,
Sebastjan Snoj
5. b: Redžo Fajid, Luka
Jozid, Gresa Kukaj
6. a: Nataša
Milašinovid
7. a: Aljaž Varga, Žan
Vidic, Žiga Vidic
7. b: Nika Pirman
4. a: Adis Fatid, Matej Klobasa, Blaž
Ocepek
4. b: Juri Jurgec Valentinčič,
Shkelzen Kukaj, Jan Pene
5. a: Katja Babnik, Ivona Barukčid,
Iris Begid, Ema Čauševid, Nik Jakšič,
Dušica Kneževid, Gašper Korošec,
Tyana Rendid, Domen Serafin, Nika
Stražišar, Karolina Turk, Kristjan
Vinko, Zala Volčič
5. b: Benjamin Avdibašič, Katarina
Jozid, Nina Kalaba, Jure Mulh,
Leonardo Omerovid, Ajda
Osmanagid, Anastasija Petrovid,
David Vukovid,Hanisa Xhaferi, Nejla
Zečevid
8. b: Ema Mehid
9. a: Hana Lemut
Prejemniki ZLATEGA
priznanja
Prejemniki SREBRNEGA priznanja
6. a: Maša Mole, Matej Šajn,
Bojana Spasova, Hana Besedjica,
Tara Predojevid, Hana Babača,
Maja Vidmar
7. a: Simon Bobnar, Julija Ferenc,
Jakob Grad, Anja Javornik, Ana
Julija Prešeren, Aleksandra
Simovski, Elmira Velid
4. a: Mark Antolovid,
Belinda Ibraimi, Ema Jelenc,
Miha Levičnik, Miljana
Milašinovid, Tomaž Ogrič,
Klara Prešeren, Ariana
Simovski, Karin Solar,
Antonio Spasov, Zana
Škrijelj,Kristina Švab, Matic
Švab
4. b:Klara Bajc, Brita
Barbarič, Tara Drča Završnik,
Lorena Kavazovid, Nadja
Kranjc, Alan Ramid, Matic
Terglav, Stefan Trajkovid,
Nik Trifunovid
5. a: Blaž Dimnik, Anja
Godler, Nejc Klobasa, Matic
Rozman
5. b: Nika Andjelkovid, Tarik
Kenjar, Neža Krajnc, Jernej
Kranjc, Julija Lah, Patricija
Malovrh Mlačnik, Mark
Mataruga, Neža Sevčnikar,
Marija Slijepčevid
6. a: Ela Verdnik
7. b: Teja Gorenc, Tjaša Jalšovec,
Abresha Kukaj, Eva Plešec, Tara
Turk, Maja Vučid
7. b: Katja Jeriha, Lara Pintar
8. b: Aina Radovan
9. b: Lena Brezovnik
8. a: Črt Božič
9. a: Miha Bogolin, Fadil Trožid
9. b: Klara Krebs, Ana Pate, Zala
Roš
EPI LECTURA
(TEKMOVANJE IZ
ŠPANSKE BRALNE
ZNAČKE)
8. a: Mihael Djinisid,
Ula Grilj, Katarina
Kregar
8. b: Andraž Burja
8. a: Anja Novak, Manca Šlosar
8. b: Valentina Prešeren, Anže
Švab, Marcus Tracogna
33
/
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
NAZIV
TEKMOVANJA
KNJIŽNI MOLJ
(BRALNO
TEKMOVANJE V
ORGANIZACIJI
CENTRA OXFORD)
Prejemniki
priznanja
Prejemniki potrdila o sodelovanju:
4. a: Mark Antolovid, Adis Fatid, Belinda
Ibraimi, Ema Jelenc, Matej Klobasa,
Miha Levičnik, Aljaž Lužar, Miljana
Milašinovid, Blaž Ocepek, Tomaž Ogrič,
Klara Prešeren, Ariana Simovski, Karin
Solar, Antonio Spasov, Zana Škrijelj,
Kristina Švab, Matic Švab
5. a:
Ema Čauševid
7. a:
Julija Ferenc
5. a: Katja Babnik, Ivona Barukčid, Iris
Begid, Blaž Dimnik, Anja Godler, Almir
Hadžid, Haris Huseinovid, Nik Jakšič, Nejc
Klobasa, Dušica Kneževid, Gašper
Korošec, Merzuk Ljubijankid, Tyana
Rendid, Matic Rozman, Domen Serafin,
Sebastjan Snoj, Nika Stražišar, Blaž
Varga, Kristjan Vinko, Zala Volčič,
Benamin Zajid
Prejemniki posebnega
priznanja
5. a: Karolina Turk
5. b: Jernej Kranjc,
Patricija Malovrh Mlačnik,
Mark Mataruga
6. a: Hana Besedjica, Lovro
Cerar, Tinkara Noč, Tara
Predojevid, Ela Verdnik
7. b: Katja Jeriha, Lara
Pintar
8. a: Črt Božič
8. b: Alma Džaferovid
5. b:Nika Andjelkovid, Benjamin
Avdibašič, Redžo Fajid, Katarina Jozid,
Luka Jozid, Nina Kalaba, Tarik Kenjar,
Neža Krajnc, Gresa Kukaj, Julija Lah, Jure
Mulh, Leonardo Omerovid, Ajda
Osmanagid, Anastasija Petrovid, Neža
Sevčnikar, Marija Slijepčevid, David
Vukovid, Hanisa Xhaferi, Nejla Zečevid
6. a: Aldin Hadžid, Anes Klepič
6. b: Dino Kurtovid
7. a: Anja Javornik, Ana Julija Prešeren,
Aleksandra Simovski, Elmira Velid
7. b: Tara Turk, Maja Vučid
8. b: Ema Mehid
NAZIV TEKMOVANJA
SLOVENSKA BRALNA
ZNAČKA
Prejemniki ZLATEGA priznanja
Prejemniki ZLATEGA priznanja
9. a: Haris Hajrlahovid, Fadil Trožid, Hana
Lemut, Barbara Domanjko, Lara Keber
9. b: Klara Krebs, Marjan Čolid, Zala Roš, Eva
Zečevid, Zala Kos, Miha Mulh, Lena
Brezovnik, Ana Pate, Eva Bevec, Benjamin
Osmanagid, Hanna Ahmetagid
Učenci so sodelovali tudi pri naslednjih tekmovanjih:
 Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje
 Ekokviz
 Tekmovanje iz nemškega jezika
 Male sive celice
 Hitro računanje
 Znam več z Lili in Binetom (tekmovanje za prvošolce)
34
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
ŠPORTNI DOSEŽKI
Učenke in učenci naše šole so letos sodelovali pri naslednjih šolskih športnih tekmovanjih pod
okriljem Oddelka za šport, Mestne občine Ljubljana:



















Mali in Veliki atletski pokal, stadion v Šiški, 18. 9. 2012
Mali in Veliki atletski pokal, 21. 5. 2013, atletski stadion v Šiški
Državno prvenstvo v atletiki (Zala Kos, 5. mesto, višina)
Mestno tekmovanje v atletiki
Prvenstvo OŠ Ljubljane v floorballu, SDI, 11. 4. 2013, OŠ Polje (uvrstitev na zaključni turnir
najboljših šestih ekip)
Prvenstvo osnovnih šol Ljubljane v floorballu, SDI, 15. in 16. 5. 2013 (doseženo 5. mesto med
15 sodelujočimi)
Prvenstvo OŠ Ljubljane v floorballu, MDI, 29. 5. in 4. 6. 2013 (doseženo 6. mesto med 12
sodelujočimi)
Prvenstvo OŠ Ljubljane v nogometu, SDI, september 2012
Prvenstvo OŠ Ljubljane v namiznem tenisu, 30.1. 2013, dvorana Kodeljevo
Področno prvenstvo v namiznem tenisu, april 2013
Prvenstvo OŠ Ljubljane v košarki, mlajše učenke in učenci (MDE, MDI), doseženo 6. mesto
Prvenstvo OŠ Ljubljane v odbojki, mlajše učenke, MDE, 8. 3. 2013
Prvenstvo OŠ Ljubljane v odbojki, MDE, 3. 4. 2013
Prvenstvo OŠ Ljubljane v plavanju, starejši učenci, SDI, 26. 3. 2013, bazen Tivoli (Matjaž
Rozman, 5. mesto)
Prvenstvo OŠ Ljubljane v rokometu, MDE, 4. 4. 2013 (doseženo 4. mesto v 1. ligi)
Šolsko državno prvenstvo v športni orientaciji, 4. 10. 2012, OŠ Sostro
Prvenstvo OŠ Ljubljane v orientacijskem teku,10. 4. 2013, park Tivoli
Prvenstvo OŠ Ljubljane v spomladanskem krosu, 16. 4. 2013, park Tivoli
Odprto prvenstvo Ljubljane v urbanih športih
Tradicionalno smo se udeležili 17. ljubljanskega maratona. Sodelovali so učenci s predmetne in
razredne stopnje.
Največji uspeh šole je množična in vsestranska udeležba učencev na različnih tekmovanjih, med
katerimi bi izpostavili naslednje uspehe:
ODBOJKA
KROS SPOMLADANSKI
ATLETIKA –
MESTNO
TEKMOVANJE
MALI IN VELIKI
ATLETSKI POKAL
3. mesto
mlajše deklice, 2. liga
2. mesto
Luka Ogrič
1. mesto
Špela Trelec
Zala Kos, višina
Kevin Mohar, sunek krogle
David Lajevec, met vortexa
Mia Pašič, skok v daljino
Jakob Grad, tek na
60m
Nik Terkaj, skok v
daljino, skok v višino
Matevž Mahkovec, tek
na 300 m, met vortexa
35
Zala Kos, skok v višino
Špela Trelec, tek na 1000m
Haris Hajrlahovid, tek na 300
m
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
3. mesto
2. mesto
Domen Bevec, rolkanje
URBANI ŠPORTI
ORIENTACIJSKI TEK
ŠPORTNA
ORIENTACIJA
NAMIZNI TENIS
1. mesto
Ekipa: Julija Ferenc, Anja
Javornik, Ana Julija
Prešeren
Skupna uvrstitev učenk v B
kategoriji
Julija Ferenc, B kategorija
Špela Trelec
15 INTERESNE DEJAVNOSTI
Dejavnosti so bile razpisane z obvestilom za učence in starše, katerega so učenci prejmeli v mesecu
septembru.
Interesne dejavnosti so potekale od začetka oktobra 2012 do konca maja 2013.
RAZREDNA STOPNJA
DEJAVNOST
MENTOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otroški pevski
zbor
Potepuhi,
planinski krožek
Računalništvo I,
II, III
Angleščina za 3.
razred
Likovno
umetniška
delavnica
Šah
Kulinarične
delavnice
Ritmična
gimnastika
Košarka za
deklice
10. Odbojka
Otroška
11.
košarkaška šola
9.
12.
Rokomet –
dekleta
Otroška
nogometna šola
14. Jazz balet
15. Atletika (MASS)
13.
PREDMETNA STOPNJA
DEJAVNOST
MENTOR
RAZRED
RAZRED
Mojca Prelogar
1. – 5.
1.
Mladinski pevski
zbor
Judita Mihev
1. – 5.
2.
Prostovoljstvo
Marcel
Theuerschuh
2. – 5.
3.
P.etra Mikeln
3.
4.
Manca Birk
1 . - 5.
5.
Ana Srebrnič
1. - 9.
6.
Vanja Mramor
3. - 9.
7.
Športno društvo
AS
1. - 5.
8.
Petra Perid
4. – 5.
9.
Šah
Tina Pajančič
2. – 5.
10.
Boris Završnik
1. - 5.
11.
Prva pomoč
Ritmična
gimnastika
Jure Ocepek
1.- 5.
12.
Miha Jošt
1. - 4.
13.
Alja Bavčar
Matej Bajde
1. – 5.
1. - 5.
14.
15.
16.
17.
36
Likovno
umetniška
delavnica
Kulinarične
delavnice
Potepuhi,
planinski krožek
Dvoranski hokej
Šolsko
novinarstvo
Veseli zgod.
knjižničarski
krožek
Glasbeni krožek
FINALE
Košarka za
deklice
Košarkaška šola
Odbojka
Jazz balet
Modelarski
krožek
Silva Jakob
6.–9.
Damjana Govekar
7. – 9.
Manca Birk
6.
Vanja Mramor
6. - 9.
Judita Mihev
6. – 9.
Klemen Adamič
6. – 9.
Danica Iskra
6. – 9.
Mateja Drnovšek
Ana Srebrnič
6. - 9.
Judita Mihev
Športno društvo
AS
6. – 9.
Miha Peskar
6. – 7.
Petra Perid
6. – 7.
Boris Završnik
Tina Pajančič
Alja Bavčar
6. - 7.
6. – 9.
6. – 9.
Srečko Jakoš
6. – 9.
6. - 9.
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
DEJAVNOSTI OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
V otroškem pevskem zboru so prepevali otroci od 1. do 5. razreda.
Preko vaj in nastopov so razvijali glasovne in muzikalne sposobnosti ter si razširili glasbeni besednjak.
Izvajali so enoglasne slovenske in tuje ljudske ter umetne pesmi z inštrumentalno spremljavo ter
enoglasne priredbe slovenskih in tujih skladb zabavne glasbe z inštrumentalno spremljavo(Orffov
instrumentarji, lastni ali otroški instrumenti).
Število in intenzivnost vaj se je povečalo pred nastopi.
Sodelovali smo na šolskih prireditvah (novoletni koncert, nastopi ob kulturnih dnevih, prireditve za
starše - Miklavžev glasbeni večer, odprtje novega šolskega igrišča, zaključna šolska prireditev...), in
nastopali na izvenšolskih prireditvah ter revijah (Pomladna prepevanja).
Ob zaključku sem pevke in pevce peljala v KOLOSEJ. Ogledali smo si družinski animirani film
Skrivnostni varuhi gozda.
V začetku šolskega leta je bilo vpisanih 31 otrok ( 4 dečki in 27 deklic). Do konca šolskega leta je v
zboru obstalo 27 otrok ( 4 dečki in 23 deklic).
Dejavnost se bo v enakem obsegu izvajala tudi prihodnje šolsko leto.
Mojca Prelogar, zborovodja
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Mladinski pevski zbor je v tem šolskem letu ob vpisu štel 28 pevcev. Proti koncu leta je obisk nekoliko
upadel in ob koncu leta je bilo v zboru 25 pevcev. Realizacija ur je bila 126%. Vzrokov za številčno
majhen zbor je več. Dejstvo je, da učencem motivacija za petje upada zaradi mnogih možnih
aktivnosti, ki so atraktivnejše, v očeh staršev in otrok bolj »uporabne« ali pa zahtevajo manj truda.
Kljub temu je nekaj takih, ki se zavedajo pomena skupnega prepevanja, ki želijo biti ambasadorji lepe
slovenske ali tuje pesmi in ki si želijo javnega nastopanja.
Pevske vaje so potekale v času predur vsak ponedeljek in petek ter ob ponedeljkih 6. šolsko uro. V
naslednjem letu planiram vaje tudi 7. šolsko uro, ker so pevci jutranje ure zelo zamujali. Dejali so tudi,
da bi jim kasnejša ura bolj ustrezala.
V tem šolskem letu smo sodelovali z zborom OŠ Kašelj, tako na Glasbenem taboru kot na nastopih.
Glasbeni tabor je potekal v CŠOD Planica od 19. do 21. oktobra. Na njem smo se pripravljali na
novoletni koncert. Z nami je sodelovala tudi Orffova skupina iz OŠ Kašelj z mentorico Tadejo Mraz
Novak, kar se je izkazalo za zelo pozitivno.
Novoletni koncert smo imeli skupaj z Mladinskim zborom OŠ Kašelj na OŠ Polje 5. decembra. V OŠ
Kašelj smo nastop ponovili 20. decembra.
22. decembra smo v projektu prednovoletne Ljubljane ob 16.00 uri prepevali pred Magistratom.
V marcu so na Konservatoriju za glasbo in balet potekala srečanja osnovnošolskih pevskih zborov z
naslovom Pomladna prepevanja. Mladinski zbor se je srečanja udeležil 19. marca.
31. maja so pevci odšli na zaključni izlet v Gardaland. Izlet je potekal brez zapletov, otroci so bili zelo
navdušeni.
20. junija je v Mariboru potekal Zborovski BUM - srečanje mladinskih pevskih zborov iz vse Slovenije.
Bili smo del množičnega pevskega zbora, ki je štel skoraj 5000 pevcev. Prepevali smo slovenske
ljudske pesmi, slovenske popevke in repali z Zlatkom. Srečanje je potekalo pod pokroviteljstvom
predsednika države Boruta Pahorja.
Silva Jakob, zborovodja
37
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
16 PROMETNA VZGOJA
REDNE DEJAVNOSTI, KI SMO JIH IZVAJALI:
 Dejavnosti ob začetku šolskega leta – varna pot v šolo,
 načrt Varna pot v šolo,
 usposabljanje za vožnjo s kolesom – kolesarski izpit,
 varno kolo,
 Bistro glavo varuje čelada,
 Evropski teden mobilnosti.
PREVENTIVNE VZGOJNE AKCIJE, KI SMO JIH IZVAJALI:
 Pasavček – varnostni pas,
 rumene rutice, kresničke in odsevni trak,
 Stopimo iz teme - BODI preVIDEN,
 Kolesarski krog,
 Varnostni pas – vez z življenjem,
 Dan brez avtomobila,
 teden prometne varnosti,
 Teden otroka – ulice otrokom,
 Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč,
 posveti mentorjev prometne vzgoje,
 Alkohol, ne hvala.
POROČILO O OPRAVLJENIH KOLESARSKIH IZPITIH
V tem šolskem letu je bilo na OŠ Polje v dveh petih razredih 45
učencev. Teoretična znanja o cestno prometnih predpisih so učenci
pridobivali s pomočjo računalniškega programa S KOLESOM V ŠOLO.
Teoretični del izpita so opravljali ON – LINE s spletno aplikacijo.
Letos so imeli učenci precej težav s teoretičnim delom kolesarskega izpita, nekateri pa kasneje tudi s
praktičnim delom. Na koncu je kolesarsko izkaznico prejelo 35 učencev.
Stanje je na koncu naslednje:
Razred
23
22
45
Število
učencev
1
5
6
Št. učencev,
ki niso
opravili
teoretičnega
dela izpita
3
1
4
Št. učencev,
ki niso
opravili
praktičnega
dela izpita
19
16
35
Število učencev,
ki so opravili
izpit
23
22
45
Praktični del izpita obsega usposabljanje na spretnostnem in prometnem poligonu ter na manj
prometnih površinah v okolici šole.
38
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Letos smo z aktivnostmi za kolesarski izpit pričeli že v septembru, kar se je izkazalo za primerno in bi
veljalo s to prakso nadaljevati.
Pohvalim lahko vseh 35 učencev, ki so uspešno opravili kolesarski izpit in pridobili kolesarsko
izkaznico.
Marcel Theuerschuh,
mentor prometne vzgoje
17 PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI
PROJEKT
Nosilec projekta
Čas izvajanja
EKO ŠOLA
TANJA P. ZAVRŠAN
CELO LETO
ZDRAVA ŠOLA
MOJCA AVBELJ
CELO LETO
KULTURNA ŠOLA
MOJCA PRELOGAR
CELO LETO
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
NATAŠA JAVORNIK
CELO LETO
SODELOVALNI PROJEKT NA DALJAVO
»SLOVENSKI UČNI KROGI«
TANJA P. ZAVRŠAN
CELO LETO
BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ
DAMJANA GOVEKAR
CELO LETO
RASTEM S KNJIGO
MATEJA DRNOVŠEK
CELO LETO
MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC
MATEJA DRNOVŠEK
OKTOBER 2012
RDEČI NOSKI
IRIS BELKO
MAREC 2013
MIKLAVŽEV SEJEM
MAJA MAVSAR
30. 11. 2012
LAMPIJON
DOROTEJA BOKAVŠEK
NOVEMBER,
DECEMBER 2012
UREJANJE OKOLICE ŠOLE
ZAPOSLENI NA OŠ POLJE
23. 3. 2013
EVROPSKA VAS
MAJA MAVSAR
8. 5. 2013
DAN ČETRTNE SKUPNOSTI POLJE
HEDVIKA KRIŽAJ
NATAŠA FRELIH
8. 6. 2013
KO ZMAGA JEZA
ROŽANA GRDINA
FEBRUAR – JUNIJ
2013
PROJEKT »EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA«
Šolsko leto 2012/13 smo v sklopu projekta Ekošola kot način življenja začeli z izdelavo ekoakcijskega
načrta, ki smo ga potem preko celega leta uspešno uresničevali. Le ta je nastal na osnovi okoljskega
pregleda, ki smo ga opravili v šolskem letu 2011/12. Ekoakcijski načrt je vseboval:
- sodelovanje v treh obveznih projektih, ki jih šola izbere s seznama načrtovanih projektov za leto
2012/2013;
- izvedbo ene ozaveščevalne akcije in ene zbiralne akcije, ki poteka na nivoju celotne šole;
- obravnavo enega tematskega sklopa (izbirne aktivnosti).
39
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Med obvezne projekte smo izbrali:
Evropski teden zmanjševanja odpadkov (odpade – nadomestili smo ga z akcijo „Fundacija pismo srca“
in akcijo „Loči odpadne mobitele in baterije…“). Poleg tega smo preko celega leta vestno zbirali
plastične zamaške, izvedli zbiralno akcijo papirja na ekodan…;
Ekobranje za ekoživljenje;
Vodni ekosistemi – BMW ekoregata (zaradi prepozno posredovanih navodil, kaj vse moramo imeti za
udeležbo na ekoregati, smo aktivnost opustili. Organizatorju smo posredovali svojo pripombo –
pravočasno podajanje navodil za obveznosti, ki jih moramo izvesti za udeležbo na ekoregati).
Namesto udeležbe na BMW ekoregati smo cilj o zdravem načinu življenja ter spodbujanju ekoozaveščanja nadomestili z udeležbo na 15. mednarodnem festivalu otroške zimske rekreacije na
Zlatiboru v Srbiji.
Med ozaveščevalno in zbiralno akcijo smo izpostavili sledeče:
Geografsko ekološki tabor, ki je bil izpeljan na turistični kmetiji Podmlačan v septembru 2012, kjer so
se učenci pripravljali na geografsko tekmovanje in spoznavali ekološke vsebine, ki so povezane z
lokalnim območjem;
Zbiranje plastičnih zamaškov in odpadnih baterij.
Pri obravnavi enega ali več tematskih sklopov smo izbrali:
- Eko – paket (M. Miklavčič );
- Ozaveščevalne aktivnosti za smotrno preskrbo s hladno in toplo vodo (P.Robida);
- Merjenje in beleženje porabe vode v ustanovi (P. Theuerschuh)
- Spodbujanje prihodov v šolo peš, s kolesom, z javnim ali šolskim prevozom med učenci (Tatjana
P. Završan, Mirela K. Mujkid),
- Šolska vrtilnica (Judita Mihev),
- Ekokviz (P. Theuerschuh)…
- Poleg tega smo izvedli še ostale aktivnosti:
- Mladi v svetu energije (P. Theuerschuh – izdelava raziskovalne naloge),
- Aktivnosti povezane s prometom (M. Miklavčič – „Teden mobilnosti v Ljubljani“),
- Otrokove pravice pri projektu SUK (T. P. Završan, M. Jurič, M. K. Mujkid),
- Ekološke vsebine pri projektu SUK (M. Jurič, M. K. Mujkid, T. P. Završan),
- Tradicionalni slovenski zajtrk (N. Javornik),
- Obisk ekokmetije (N. Javornik).
Svoj vrh je projekt doživel ob zelo skrbno pripravljenem ekodnevu, ki smo ga izvedli v soboto, 6. aprila
2013. To je bil hkrati tudi dan odprtih vrat, ko so se lahko starši in drugi drugače vključili v šolsko delo
kot običajno. Postali so aktivni ustvarjalci izdelkov, ki so nastajali na številnih delavnicah. Preizkusili so
se lahko v izdelavi preprostih vetrnic, lutk iz odpadnega materiala, ponovili so svoje matematično
znanje v t.i. ekomatematiki, spoznali nove besede, ki jih povezujemo z okoljem in trajnostnim
načinom življenja pri angleščini, se empatično vživljali v težave prebivalcev, ki živijo ob onesnaženem
Gangesu …
Po bogatih izkušnjah, ki smo jih doživeli v delavnicah je dan popestrila ekoprireditev. Učenci so na njej
pokazali svoje sposobnosti ne samo v petju, plesu in recitaciji, temveč predvsem v ekološkem
ozaveščanju, ki je postal njihov vsakdan. Pravilno ločevanje odpadkov, skrb za zdravo okolje,
varčevanje z vodo, elektriko…, vse to in še veliko več je ponujala prireditev. Vrhunec dneva pa je
predstavljala prodajna ekotržnica, kjer so učenci z nasmejanimi obrazi ponujali mimoidočim staršem
svoje izdelke po simbolnih cenah, ki so jih poprej skrbno pripravljali z učiteljicami.
Dobljeni izkupiček, ki je znašal nekaj manj kot 1000 €, smo vsi veselo namenili šolskemu skladu, ki
preudarno pomaga mnogim učencem naše šole, da se lahko udeležijo številnih šol v naravi, taborov
ali drugih dejavnosti, ki jih z veseljem pripravljamo.
Uspešno bomo s svojim delom nadaljevali tudi v prihodnje.
Vodja projekta: Tatjana Pecin Završan
40
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
PROJEKT ZDRAVA ŠOLA
V letošnjem šolskem letu smo v okviru Zdrave šole realizirali vse načrtovane aktivnosti. Letošnja rdeča
nit projekta so VREDNOTE- zdravje, poštenost, odgovornost, delo, človekove pravice, spoštovanje
drugih ljudi, samospoštovanje, solidarnost, pomoč, razumevanje, ljubezen, mir, prijateljstvo,
svoboda,…
Velik poudarek smo dali na medgeneracijsko povezovanje – pomoč starejših učencev mlajšim –
botrstvo, pripravili več srečanj za starše, dedke in babice, starejši učenci so mlajšim pripravili urice z
eko knjigo. Spodbujali smo učence, da se primerno oblačijo – glede na priložnost – »Kultura
oblačenja«, skupaj s starši smo brali s pomočjo Bralnega nahrbtnika, sodelovali na različnih natečajih v
zvezi z zdravjem in ekologijo, izdelanih in nagrajenih je bilo kar nekaj raziskovalnih nalog iz tega
področja.
Sodelovali smo v akcijah Rdečega križa, s klovni zdravniki - Rdeči noski, vse leto smo zbirali zamaške in
sodelovali z društvom Never give up, sodelovali na Miklavževem sejmu in Eko tržnici, prodajali izdelke
in zbirali denar za Šolski sklad …
Z vključevanjem v različne dejavnosti smo poskrbeli za gibanje: Peš v šolo in nazaj, Diham ples,
Gibalne minutke, Aktivni odmori, minuta za zdravje Zumba, dodatne ure športne vzgoje v času PB, “Ni
slabega vremena, so le slaba oblačila”, vsakodnevno gibanje na svežem zraku ne glede na vremenske
razmere, skupni športni popoldnevi v PB, Potepuhi, planinski tabor na Zelenici, odmori na prostem v
jesenskem in spomladanskem času, ustvarjalnost v gibanju, gibanje v igri …
Skrbeli smo za dobro počutje učencev: » Spanec je boljši kot žganec« - navajanje na vsakodnevni
počitek, sprostitev in umirjanje pred samostojnim učenjem v OPB, “Potovanje v tišino” - sprostitvena
dejavnost za učence.
V višjih razredih so ob 1. Decembru, dnevu boja proti aidsu ozaveščali učence, kako se zavarovati pred
virusom hiv - Prenašajmo informacije, ne virusa!
Delovali smo v slogu: «ZDRAVO S SONCEM« in ozaveščali učence in starše o škodljivosti in posledicah
prekomernega izpostavljanja soncu. Za dejavnosti na prostem smo izkoristili senco, ki nam jo nudi naš
park, obe igrišči in uporabljali zaščitna pokrivala.
Na šoli skrbimo za zdravo uravnoteženo prehrano, kar so potrdili tudi učenci v anketi, ki se je izvajala
na razredni stopnji. Jedli smo veliko sadja in zelenjave, nekaj celo iz našega eko vrta. Celo leto smo
spodbujali učence k pitju zadostne količine vode in pili vodo iz pipe. Pripravili smo že tradicionalni
slovenski zajtrk. V okviru predmeta Sodobna priprava hrane in interesne dejavnosti Kulinarične
delavnice so se učenci urili v pripravi zdravih obrokov. Zelo uspešno so sodelovali na reviji lokalnih jedi
in se udeležili kulinaričnega tekmovanja »Kuhna pa to«.
Za Zdravo šolo smo izpolnili kriterije za leto 2012/13 in ugotavljam, da smo pri svojem delu zelo
uspešni.
Zapisala vodja tima: Mojca Avbelj
PROJEKT KULTURNA ŠOLA
V tem šolskem letu smo se kot kulturna šola udejstvovali različnih kulturnih prireditev in jih prav tako
tudi sami vestno pripravljali.
Naziv kulturne šole imamo do leta 2015.
NAŠA NALOGA ZA OHRANITEV NAZIVA:
 zbiranje podatkov kulturnih dejavnosti, ki se odvijajo na šoli ali jih naši učenci izvajajo izven
zavoda in s tem prikažejo delovanje OŠ navzven
 beleženje podatkov o doseženih priznanjih na kulturnem področju
41
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013


beleženje podatkov o izjemnih dosežkih na kulturnem področju
sestaviti zbirnik za vpisovanje podatkov
CILJI KULTURNE ŠOLE:
 krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih
umetnostnih področjih,
 podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,
 spodbuditi izobraževanje mentorjevin organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na
ljubiteljskem kulturnem področju,
 motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom
promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.
POGOJI, ki jih mora šola izpolnjevati kot kulturna šola:
izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj treh izmed spodaj naštetih področij) v
časovnem obdobju zadnjih 3 let:
glasba,
gledališče,
lutke,
folklorna dejavnost,
film in video,
ples,
likovna in fotografska dejavnost,
literatura,
varovanje kulturne dediščine,
drugo.
 v kulturno delovanje je vključeno večje število učencev in učiteljev;
 programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske dejavnosti;
 šola omogoča in spodbuja mentorsko delo zaposlenih (specifična izobraževanja in
izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);
 šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih
predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;
 redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem;
 pripravljajo kulturne programe za širšo lokalno javnost;
 omogočajo dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih
Vodja projekta: mag. Mojca Prelogar, prof.
PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
V letošnjem šolskem letu smo začeli deliti sadje za shemo šolskega sadja že v drugi polovici meseca
septembra, imeli smo 36 delitev.
Sadje smo delili enkrat tedensko, ob sredah, med razredno uro. Proti koncu šolskega leta pa smo
pogostost delitve sadja nekoliko povečali, ker je takrat pestrost svežega sadja in zelenjave večja.
Delili smo naslednje sadje (našteto je po pogostosti delitve od najbolj pogosto do najmanj): jabolka,
hruške, jagode, slive, grozdje, češnje, kaki in mandarine.
Našteto sadje smo v 75% dobavljali od kmetov in v 25% od trgovcev, vse sadje je izviralo iz integrirane
pridelave.
42
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Porabili smo vsa sredstva, ki so bila določena v odločbi o odobritvi, razdeljeno sadje pa so učenci
dobro jedli.
V razredih so potekale številne dejavnosti, za izobraževanje ali promocijo uživanja svežega sadja in
zelenjave iz našega bližnjega okolja in so jih izvajali posamezni učitelji.
Izvedli smo tudi vse zahtevano. Učenci 4. a, 6. a in 8. a razreda so v jeseni in spomladi rešili anketni
vprašalnik, sama sem izpolnila v jesenskem času obrazec o načrtovanju aktivnosti, v juniju pa analizo
dejavnosti za našo šolo. Imamo tudi po navodilih izdelan plakat, izobešen v avli šole.
Nataša Javornik, koordinatorica
PROJEKT NA DALJAVO »SLOVENSKI UČNI KROGI«
OŠ Polje deluje od leta 2010 kot manjša šola na vzhodnem obrobju Ljubljane, ki jo v šolskem letu
2012/2013 obiskuje nekaj manj kot 400 učencev. Kljub temu, da po številu nismo ravno veliki, svojo
veličino s ponosom kažemo v zavedanju, da je čas osnovnošolskega izobraževanja zelo pomembno
obdobje. Zato si vsi skupaj – starši, učenci, učitelji – prizadevamo, da bi to obdobje zaznamovali s
pravimi vrednotami: s strpnostjo, spoštovanjem, doslednostjo, odgovornostjo in kakovostnim
znanjem. Prava pot do tega pa je lahko tudi ustvarjalno sodelovanje v obliki projektnega dela, ki ga na
OŠ Polje ne manjka.
Eden izmed pomembnih in izjemno ustvarjalnih projektov s katerim smo se začeli v letošnjem šolskem
letu ukvarjati je projekt »Slovenski učni krogi«, ki je pri nas prisoten od februarja 2012. Temeljni del v
projektu predstavlja ravno raziskovanje.
Mnoge definicije opredeljujejo raziskovanje, vendar vsako raziskovanje še ne prispeva novosti v
skupni zakladnici znanja. Zato se je moral vsak posameznik, še preden je pristopil k izdelavi
raziskovalne naloge znotraj projekta SUK, zelo dobro zavedati dejstva, da so dobre naloge največkrat
posledica načrtnega dela, ki se začne z natančno definicijo problema, ki ga želimo raziskati, in konča z
zaključnim poročilom. Sam proces izdelave raziskave je imel nekaj ključnih faz:
- Izbor teme oz. vsebine, ki jo bomo raziskovali,
- zbiranja podatkov,
- urejanje podatkov,
- analiza podatkov,
- razlaga rezultatov,
- oblikovanje zapisa in
- predstavitev oz. zagovor raziskave, ki ga bomo še opravili pred učenci.
Izbor teme oz. postavitev raziskovalnega vprašanja je ključ, od katerega so bile odvisne vse naslednje
faze raziskovalnega dela, zato je bilo najpomembnejše pri tej fazi, da smo izbrali temo raziskovanja, ki
je bila aktualna in zanimiva. Izbrali smo temo »Varstvo otrokovih pravic«. Od natančnega načrta dela
je bil namreč v veliki meri odvisen končni rezultat naloge, zlasti, če je bila naloga vezana na terensko
delo. Zbiranje informacij in literature o izbranem problemu je vsekakor pomenilo najprej natančen
razgovor z mentorjem, potem obisk knjižnice in navsezadnje uporaba interneta za pridobivanje
nekaterih ključnih informacij. Pri tem pa je seveda bilo nujno biti previden, ker nam internet žal včasih
ponuja več smetenja kot pa koristnih informacij. Študij izbrane literature je v bistvu pomenil
seznanjanje s problemom in iskanje morebitne rešitve ali metode za njegovo rešitev. Vodilo pri izboru
metode dela je bilo, da je dobra tista metoda, s katero lahko z najmanj vloženih sredstev pridobimo
kar najbolj kakovostne rezultate. Včasih je to lahko bil že razgovor z izkušenim strokovnjakom, lahko
pa preprosto opazovanje, anketiranje… odvisno s kakšnim raziskovalnim problemom se je ukvarjala
naloga. Zbiranje podatkov je moralo biti natančno in sistematično. Zato je bilo treba vsak podatek
nujno zabeležiti. Na ta način se je oblikoval nekakšen terenski zvezek, ki je predstavljal osnovo
naslednji fazi raziskovalnega dela, t.j. urejanju podatkov. Le ustrezno urejeni podatki namreč
43
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
omogočajo statistične izračune ali grafične prikaze, ki so nato osnova za sklepanje. Za pregledno
obdelavo podatkov je danes nujna uporaba IKT oz. računalnika, ki s svojimi programi omogoča vsaj
osnovno statistično obdelavo, izris grafikonov in zapis tabel. V programskem okolju Windows je za to
najbolj primeren program Excel. S preprostim znanjem statistike smo lahko podatke obdelali in jih
tudi prikazali, vendar je pri tem pomembno bilo biti nadvse previden, saj ni dobro iz statistično
nepomembnih podatkov delati sklepe, ki »obračajo svet na glavo«. Tehnična in oblikovna plat
izdelave naloge je bila prav tako nujna kot vsebinska. Le ta pa je morala vedno odgovoriti na
vprašanja: »Kaj smo z nalogo želeli predstaviti?«, potem »Kako smo raziskavo opravili?« in nazadnje
»Do kakšnih rezultatov oz. ugotovitev smo prišli?«.
V projektu Slovenski učni krogi so bile faze raziskovalnega dela razdeljene v šest učnih krogov, ki so
bile časovno natančno določene:
- Priprava na delo v projektu,
- predstavitev skupine, ki bo sodelovala v projektu,
- postavitev raziskovalnega vprašanja s tremi podvprašanji,
- raziskovalno delo,
- oblikovanje povzetkov in izdelava raziskovalne naloge,
- zaključek projektnega dela z oblikovanjem sklepne misli in srečanjem sodelujočih v projektu.
Vsak krog je predstavljal svoj čar in doprinesel bistvo v projektno-raziskovalnem delu, ki ga želimo
nadaljevati tudi v prihodnje.
Mentorice projekta: Tatjana Pecin Završan, Mirela Kapetanovid Mujkid in Mojca Jurič
SODELOVANJE V PROGRAMU USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST - BEREMO IN PIŠEMO
SKUPAJ
V šolskem letu 2012/2013 smo prvič sodelovali z javnim zavodom Cene Štupar - Center za
izobraževanje Ljubljana v projektu Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj.
Program spodbuja in razvija družinsko pismenost v prvem triletju. Zasnovan je tako, da so v
delavniško obliko dela hkrati vključeni starši in otroci. Otroci spoznavajo in se učijo različnih tehnik
učenja, starši pa spoznavajo načine spodbujanja otrok za šolsko delo, kako jim učinkovito pomagati
pri učenju ter dajejo nenadomestljiv zgled pripravljenosti za učenje.
V programu sta se na naši šoli oblikovali dve skupini staršev in otrok. V prvo skupino je bilo vključenih
šest mam in sedem otrok iz prvega triletja. Voditeljica skupine, gospa Mateja Chvatal, je na podlagi
pričakovanj, ki so jih mame izpostavile, oblikovala naslednje vsebinske sklope: motivacija za učenje,
učne navade, bralno razumevanje, pozorno sledenje učiteljičini razlagi, premagati strah pred ustnim
spraševanjem. Otroci so prejeli posebno mapo, v kateri so shranjevali izdelke, ki so jih v programu
ustvarili, mame pa so prejele gradivo s konkretnimi napotki, kako pomagati otroku pri učenju
(organizaciji in načrtovanju učenja, pri opismenjevanju, branju, povečani zbranosti za učenje).
Program je potekal od septembra do decembra enkrat tedensko v popoldanskem času. Mame so bile
z obliko dela in vsebino izjemno zadovoljne. Skupno delo in druženje je skupina zaključila v Lutkovnem
gledališču v Ljubljani z ogledom gledališke predstave z naslovom Sapramiška.
Drugo skupino staršev in otrok pa so sestavljali otroci, ki imajo status tujca in njihove mame. Skupina
se je srečevala enkrat tedensko v dopoldanskem času celo šolsko leto. Sprva so bili otroci in mame
skupaj, kasneje pa so bile mame same, saj so otroci v jeziku hitreje napredovali in je bilo smiselno
njihovo prisostvovanje pouku. Mame so se intenzivno učile slovenščine na področju ustnega
44
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
sporazumevanja in osnovnega pisnega izražanja. Vključenih je bilo šest mama in sedem otrok. Gospa
Mateja Chvatal je skupino vodila do januarja, potem je s poučevanjem nadaljevala gospa Simona.
Za to skupino mam je bil predstavljeni program izjemno dragocen in pomemben. Za starše in otroke
tujce je neznanje jezika gotovo ena največja težava ob vključitvi v novo okolje. Mame so z učenjem
slovenskega jezika pridobile osnovne sporazumevalne spretnosti. Ob tem so dale neprecenljiv zgled
za učenje svojim otrokom ter pridobivale na lastni vrednosti in samospoštovanju, kar so znale
slikovito pokazati in sporočiti. Seznanile so se z osnovnimi značilnostmi organizacije naše šole (kaj so
dnevi dejavnosti, kaj govorilne ure in kaj roditeljski sestanki…). Sredi programa sta za vključitev v
program prosili mami, ki imata otroke še v vrtcu, pa se želita do vključitve otrok v šolo naučiti
slovenskega jezika.
Glede na letošnjo dobro izkušnjo bomo z zavodom Cene Štupar v predstavljenem programu
sodelovali tudi v prihodnjem šolskem letu.
Zapisala: Damjana Govekar
PROJEKT RASTEM S KNJIGO
Tudi v letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z nacionalnim projektom Rastem s knjigo – izvirno
slovensko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. V okviru ur knjižnično-informacijskih znanj so
sedmošolci obiskali Knjižnico Jožeta Mazovca v Polju, spoznali delovanje knjižnice, se pogovarjali o
knjigah in prejeli knjigo slovenskega mladinskega pisatelja Tadeja Goloba z naslovom Zlati zob. Knjigo
je ilustriral Ciril Horjak. Zgodba romana se odvija v naših prelepih gorah v Mangartski steni. V šoli smo
si pogledali dokumentarni film o Mangartu, pobliže spoznali avtorja knjige Tadeja Goloba in
ilustratorja Cirila Horjaka.
S projektom:
- spodbujamo dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
- promoviramo vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
- spodbujamo motivacijo za branje pri učencih in njihovo obiskovanje knjižnic.
Mateja Drnovšek, vodja projekta
MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC
Že tretje leto zapored smo bili vključeni v mednarodni projekt Mesec šolskih knjižnic, katerega glavni
namen je, da šolsko in širšo javnost opozorimo na pomen šolskih knjižnic. Pobudniki in začetniki
projekta prihajajo iz Kanade, v današnjo podobo pa so ga preoblikovali v Avstraliji. Glavni
koordinatorji prihajajo iz IASL (International Association of School Librarianship). Središče letošnjega
gesla je bilo: ''ŠOLSKE KNJIŽNICE - VEZ MED PRETEKLOSTJO, SEDANJOSTJO IN PRIHODNOSTJO'' in
opozarja na bogastvo, ki ga knjižnice hranijo. V šolskih knjižnicah so shranjene knjige in dokumenti, ki
pričajo o preteklem času in ohranjajo zgodovino, skrbijo za sedanjost in prihodnost naših učencev s
tem, da jih opremljajo s kompetencami, ki so potrebne za uspešno delovanje v današnji družbi.
V sklopu gesla smo v šolski knjižnici v mesecu oktobru pripravili razstavo z naslovom Od prvih zapisov
do elektronske knjige. Vsebina je bila namenjena začetkom prvih zapisov in spoznavanja različnih
tehnik zapisovanja, pisav, izuma tiskarskega stroja in vse do današnje elektronske knjige. Na to temo
smo začeli izdelovati tudi obširno raziskovalno nalogo. Pripravili smo še tri druge razstave, s katerimi
45
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
smo obeležili obletnico smrti pisatelja Frana Miličinskega, obletnico rojstva pisatelja Prežihovega
Voranca in obletnico rojstva ilustratorke Marlenke Stupice.
Za prvošolčke smo pripravili posebne ure v knjižnici obarvane v slogu Pike Nogavičke, ki je učencem
povedala kaj vse se dogaja v šolski knjižnici in kaj se tam ne sme početi. Prejeli so tudi nove izkaznice
in s tem uradno postali člani šolske knjižnice. Za prvošolčke smo organizirali tudi obisk pisateljice
Alenke Klopčič.
Mateja Drnovšek, vodja projekta
MIKLAVŽEV SEJEM
Miklavžev sejem je v letošnjem šolskem letu potekal 30. novembra 2012 v telovadnici OŠ Zadobrova.
Sodelovalo je večje število okoliških šol, ki so se predstavile s svojimi izdelki. Te smo tudi prodajali na
stojnici ter zbrana sredstva namenili šolskemu skladu.
Priprave na Miklavžev sejem so potekale predvsem med urami likovne vzgoje in v času podaljšanega
bivanja, ko so učenci skupaj z učitelji izdelovali novoletne voščilnice, ptičje krmilnice, okraske iz das
mase in gline, okraske za na novoletno jelko iz odpadnega materiala, magnetke, obeske za ključe …
Izbrani učenci iz 5.a, 4.a in 3.b, ki so pomagali pri prodaji na stojnici, so svoje delo korektno in
odgovorno opravili.
Izdelke smo prodajali po simbolični ceni in zbran denar namenili v šolski sklad.
Pohvalili bi tudi organizacijo same prireditve, saj so imeli obiskovalci dovolj časa, da si ogledajo
stojnice gostujočih šol in kupijo izdelke, nato pa je sledila prireditev, namenjena otrokom, ki so prejeli
tudi sladka presenečenja.
Dobro bi bilo, da se projekt ohrani tudi v prihodnje, saj poveže učence in učitelje ter da pozitiven vtis
šole tudi navzven.
Maja Mavsar, mentorica
LAMPIJON
Tudi letos smo sodelovali v projektu Lampijoni Mestne občine Ljubljana. Sodelovala sta dva oddelka,
5. b in 4. a (skupaj 39 učencev). Tokrat smo izdelovali malo posebne lampijone in sicer Pravljične vile.
Kot vsako leto smo se udeležili sestanka (26. oktober 2012) na MOL-u in prejeli osnovne informacije
ter navodila o osnovni zamisli okrasitve Parka Zvezda. Na tem sestanku smo skupaj dodelali in
oblikovali osnovni koncept, ki je bil skupen vsem šolam in hkrati vodilo za vse udeležene. Posredovan
nam je bil urnik projekta (prevzem materiala, dostava lampijonov, dan okrasitve in otvoritve, prevzem
vil ob koncu). Tako smo ves mesec november posvetili izdelovanju Pravljične vile OŠ Polje. Največ
težav pri izvedbi nam je povzročala glava z lasmi in pritrditev kril. Konec meseca smo jo predali in v
mesecu decembru je veselo pozdravljala mimoidoče.
Lep zaključek skupnega dela smo z učenci 5. b razreda doživeli, v sredo, 19. decembra, ko smo odšli
na pogostitev MOL-a v sam park, kjer smo si ogledali našo kot tudi vse preostale lampijone in nabrali
veliko idej za nadaljnje ustvarjanje.
Žal smo ugotovili, da je bila ob prvotni namestitvi nameščena prenizko ( prosto dosegljiva s spodnjim
robom) zaradi tega je prišlo do poškodb na protestih. Predlagamo, da se naslednje leto mejne
lampijone umakne proti središču parka višje v krošnje dreves.
Menim, da ta projekt otroke povezuje, motivira in hkrati tudi osrečuje ob drugačnem doživljanju
likovne vzgoje.
Doroteja Bokavšek, mentorica
46
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
RDEČI NOSKI
V sodelovnju z društvom Rdeči noski - klovni zdravniki, smo tudi letos organizirali srečanje. Obiskala
sta nas predavateljica in klovn zdravnik. Predstavitev na šoli je potekala 15. 3. 2013 za oba deveta in
oba prva razreda.
Učenci so najprej poslušali predavanje o delovanju klovnov zdravnikov, kakšno je njihovo poslanstvo pomoč bolnim in trpečim, ter bili navdušeni predvsem nad vragolijami in triki, ki jih je izvajal klovn.
Učenci in učitelji smo prispevali po en euro za vsak penast rdeč nosek in tako donirali in podprli
delovanje društva.
Za pomoč društvu Rdeči noski - klovni zdravniki tudi redno zbiramo odpadne kartuše.
Iris Belko, koordinatorica
PROJEKT EVROPSKA VAS
Letos smo bili v projektu Evropska vas zadolženi za predstavitev Portugalske. Med šolskim letom smo
spoznavali državo, iskali ideje za predstavitev in izdelovali izdelke, ki so predstavljali izbrano državo.
Konec meseca aprila smo imeli narejene in zbrane vse izdelke, pridružil pa se nam je tudi študent iz
Brazilije, ki je bil na naši šoli prisoten dva meseca, Gilbert Olliver. Ker je suveren in vešč portugalščine,
smo ga povabili k sodelovanju. Pomagal nam je pripraviti stojnico, prav tako pa se je lotil nekaj
osnovnih prevodov besed (prosim, hvala, nasvidenje …) in okrasil stojnico z napisi v portugalščini. Na
stojnici je bil prisoten ves čas dogajanja.
Učenci 2. b so v sodelovanju z dvema učenkama iz 8. razreda, botrskega razreda, pripravil plesno
točko na portugalsko glasbo. Učenki sta sami pripravili preprost ples in na nekajkratnih vajah naučili
plesati mlajše učence. Predvsem bi pohvalili in vzpodbudili sodelovanje starejših učencev z mlajšimi.
Tudi na tak način krepimo vezi med učenci in šolo predstavimo kot povezano celoto.
Dobro je, da imamo ustvarjalci ob projektu proste roke in državo predstavimo na svoj način, tako smo
lahko učitelji in učenci bolj kreativni in domiselni.
Veliko prednost na stojnicah vidimo tudi v tem, da se otroci spoznajo med seboj, srečajo prijatelje z
drugih šol, si izmenjajo material ali izdelke. Učenci naše šole so bili navdušeni, ko so se polnih žepov
materiala in hrane za pokušino vrnili z različnih stojnic. Zdi se, da jim bodo izdelki ostali v lepem
spominu, prav tako pa so se naučili nekaj o posamezni državi. Dobro je bilo tudi, da so bili učenci na
stojnicah sproščeni, z veseljem so povedali nekaj zanimivosti o državi, ki so jo predstavljali.
Ob pogledu na obraze mimoidočih smo lahko ponosni, da smo priredili sproščeno, ustvarjalno in
očem zanimivo dogajanje. Vsi obiskovalci so budno spremljali dogajanje, tudi tisti, ki prireditve niso
imeli namena obiskati, so se za hip ustavili in pokukali na stojnice ali na oder.
Zato na koncu lahko le dodam, naj s tovrstnim projektom nadaljujemo tudi v prihodnje.
Maja Mavsar, vodja projekta
DAN ČETRTNE SKUPNOSTI POLJE
Na Dnevu četrtne skupnosti Polje, 8.6.2013, je sodelovala tudi naša šola.
Na prireditvi v Zajčji Dobravi smo se predstavili s svojo stojnico, na kateri smo razstavljali in
nenačrtovano, na željo obiskovalcev, prodajali EKO izdelke, ki so jih naredili naši učenci. Naša stojnica
je bila zelo obiskana, bili smo pohvaljeni, da" imamo najlepšo stojnico". S strani obiskovalcev
prireditve so bile izrečene vse pohvale učencem in mentorjem šole za lepe izdelke.
Sodelovanje in druženje še z ostalimi udeleženci Dneva četrtne skupnosti Polje je bilo prijetno in
navdihujoče. Sodelovanja si želimo tudi v bodoče.
Hedvika Križaj, koordinatorica
47
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
KO ZMAGA JEZA
V obeh oddelkih prvih razredov je v letošnjem šolskem letu potekal razredni projekt »Ko zmaga jeza«.
Obsegal je 12 srečanj, enkrat tedensko po eno uro. Ob sodelovanju učiteljic v razredu ga je vodila
psihoterapevtka, svetovalka iz smeri psihosinteze, ga. Rožana Grdina. Skozi program so otroci
spoznavali čustvo jeze, ga uzaveščali in se ga učili ustrezno izražati.
Cilji programa:
krepitev stika s čustvi,
z igro do večjega razumevanja čustva jeze,
usvajanje veščin za obvladovanje čustva jeze,
krepitev sposobnosti za ustrezno izražanje čutva jeze,
konstruktivna uporaba čustva jeze,
učenje pravilnega odziva na jezo drugega,
prebujanje čustvene inteligence,
usvajanje sprostitvenih tehnik.
Na srečanjih so učenci spoznavali svoja čustva, jih z povezovali glasbo, jih likovno in gibalno izražali
ter pripovedovali o svojih občutkih v različnih situacijah. Spoznavali so čustva in njihov pomen preko
literarnih vsebin ter se jih učili obvladovati.
Otroci so vsak petek, takrat nas je po navadi obiskala gospa Rožana, komaj čakali na delavnice.
Zanimalo jih je, kaj bodo delali, kaj bodo novega spoznali in kaj jim je Rožana pripravila. Večinoma je
projekt potekal v razredu, za izražanje čustev z gibanjem pa smo izkoristili tudi telovadnico.
Če bodo na voljo sredstva, bi bilo v prihodnjem šolskem letu smiselno nadaljevati s projektom z istimi
učenci v drugem razredu in začeti projekt v novih prvih razredih. Čas začetka izvajanja delavnic bi bilo
dobro prestaviti na mesec januar.
Učiteljice ugotavljamo, da je taka oblika dela in pomoč zunanjega strokovnjaka v oddelkih prve triade
dobrodošla.
Zapisala Mojca Avbelj
48
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
V letošnjem šolskem letu je na šoli nastalo 8 raziskovalnih nalog, ki so jih mladi raziskovalci
30. marca predstavili na 26. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Ljubljane »Zaupajmo
v lastno ustvarjalnost 2013«. Pet nalog se je uvrstilo na državno srečanje mladih raziskovalcev, ki je
potekalo v Murski Soboti 20. maja. Tri naloge so bile nagrajene s srebrnim, dve pa z zlatim
priznanjem.
PODROČJE
NASLOV NALOGE
Zdravo okolje –
predmet geografskega
raziskovanja
TUJI JEZIK
A me lajkaš?
Prihranki zaradi
EKOLOGIJA Z
racionalne porabe vode
VARSTVOM
in energije na OŠ Polje
OKOLJA
– utopija ali realnost
Mostovi na Ljubljanici v
ARHITEKTURA
središču Ljubljane
GEOGRAFIJA
RAZISKOVALCI
MENTORJI
DOSEŽENO
PRIZNANJE
Zala Kos, 9. B
Klara Krebs, 9.B
Tatjana Pecin
Završan
SREBRNO
Pavel Panon Raščan, 8. B
Črt Božič,8. A
Anže Mramor, 8. A
Gašper Terglav, 8. A
Petra Mikeln
SREBRNO
Polona
Theuerschuh
SREBRNO
Aina Radovan, 8. B
Manca Šlosar, 8. A
Valentina Prešeren, 8. B
Neja Bevc, 8. B
Urša Klešnik, 8. B
Anja Novak, 8. A
Maja Ježek, 8. A
Katja Habulin, 8. A
Polona
Theuerschuh
ZLATO
Mateja
Drnovšek
ZLATO
Mateja
Drnovšek
BRONASTO
ETNOLOGIJA
Pregovor je odgovor
ZGODOVINA
Od prvih zapisov do
elektronske knjige
ZGODOVINA
Potres v Ljubljani 1895
Matic Terglav, 4. B
ZGODOVINA
Potres v Posočju 1998
Klara Bajc, 4. B
Mladen
Kopasid
Mladen
Kopasid
SODELOVANJE V AKTIVNOSTIH RDEČEGA KRIŽA
V letošnjem letu je naša šola v okviru dejavnosti Rdečega križa Ljubljana sodelovala v dveh projektih,
in sicer:
ZA OTROŠKI NASMEH - dobrodelni teden v decembru 2012 - zbirali smo prostovoljne prispevke,
sladkarije, kape, šale, rokavice.... za obdaritev otrok iz socialno šibkih družin. Novoletno prireditev RK
je obiskalo 10 učencev, ki so bili tudi obdarjeni.
OTROCI ZA OTROKE - v tednu RK od 8.5.-15.5.2013 - dobrodelna zbiralna akcija šolskih potrebščin in
prostovoljnih prispevkov za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. V tem tednu so bili učenci 1.
razredov sprejeti tudi v Organizacijo Rdečega križa.
V obeh akcijah smo bili uspešni, s sodelovanjem pa smo prispevali k vzgoji mladih za solidarnost in
humanost.
Hedvika Križaj, mentorica
49
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
DRUGE DEJAVNOSTI
DELAVNICE ZA UČENCE
 Zasvojenost z novimi tehnologijami (izvajalec Safe.si) – 26. 9. in 3.10. 2012 za šestošolce in
sedmošolce.
 Osveščena uporaba interneta s poudarkom zaščite zasebnosti na FB” (izvajalec Ekipa Varnega
interneta) - 10. 10. in 17. 10. 2012 za učence petih in osmih razredov.
 Filternet.si – predstavitev spletne strani z informacijami o vpisu v srednje sole, oktober devetošolci
 Popotovanje v bogato Afriko, medkulturno povezovanje, oktober - prvošolci
 Bontonček ali kako biti prijatelj z vsemi – YHD, društvo za teorijo in kulturo hendikepa (oktober) tretješolci
 Samo eno življenje imaš - delavnice prve pomoči za petošolce in osmošolce, marec 2013
 Ko zmaga jeza – delavnice za prvošolce, od februarja do junija
 Preprečevanje odvisnosti od interneta – devetošolci
 CUDV Draga, predstavitev centra za osebe po možganski poškodbi Mavrica - devetošolci
DELAVNICE ZA STARŠE
 19. 2. 2013 Osnovni elementi celostne vzgoje in otroku škodljivi vzgojni slogi (dr. Bogdan Polajner) –
svet staršev
 15. 4. 2013 Družinska e-pravila – 8., 9. razred
 20. 5. 2013 Družinska e-pravila – 6., 7. razred
 20. 5. 2013 Osnovni elementi celostne vzgoje in otroku škodljivi vzgojni slogi (dr. Bogdan Polajner) –
1., 2. razred
 20. 5. 2013 Vloga staršev pri zdravem čustvenem razvoju otroka (dr. Bogdan Polajner) – 3., 4., 5., 8.
razred
26. septembra 2012 nas je v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem EKO šole obiskala delegacija
ravnateljev in predstavnikov različnih lokalnih skupnosti iz Makedonije. Predstavili smo jim delo naše
šole, predvsem pa dejavnosti v okviru projekta Eko šola.
12. oktobra 2012 smo izpeljali dan požarne varnosti. Vsi prisotno smo sodelovali pri umiku iz šolske
stavbe. Za učence in zaposlene so zunanji izvajalci pripravili delavnice na šolskem parkirišču. Sodelovali so
reševalci, reševalec na motorju, Gorska reševalna služba, vodniki reševalnih psov ter gasilci PGD Slape in
PGD Zgornji Kašelj.
16. novembra 2012 smo se vključili v vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Gosta pri zajtrku
in v oddaji šolskega radia sta bila evropska poslanka mag. Tanja Fajon in mag. Dejan Židan.
23. marca 2013, na prvo pomladno soboto, smo si zaposleni na OŠ Polje vzeli čas za urejanje okolice šole
(korita, gredice, igrišče ...).
15. aprila 2013 se nam je na šoli za šest tednov pridružil Gilberto Rufino de Oliveira Neto, iz mesta
Manaus v Braziliji. Preko svetovnega študentskega združenja AIESEC je sodeloval pri pouku različnih
predmetov in s svojo prisotnostjo vnašal pozitivno energijo med nas.
V okviru 5. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje »BOBRI«, ki ga prireja Mestna občina
Ljubljana, so si učenci v mesecu februarju ogledali brezplačne gledališke in filmske predstave.
50
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
29. maja 2013 smo dočakali otvoritev igrišča OŠ Polje in Vrtca Miškolin. Na otvoritvi igrišča so se
predstavili učenci OŠ Polje in otroci iz vrtca. Prireditev so s plesnim nastopom popestrile učiteljice OŠ
Polje. Učenci in učitelja s šole so ob majhni pomoči slovenskega reprezentanta Gašperja Vidmarja odigrali
prijateljsko košarkarsko tekmo s selekcijo staršev. Sodnik tekme je bil nekdanji reprezentant Peter Vilfan.
Trak za simbolično otvoritev igrišča so skupaj prerezali ravnateljici OŠ Polje in Vrtca Miškolin ter župan
Ljubljane Zoran Jankovid.
Učenci prvega razreda so opravili 10 urni program prilagajanja na vodo, učenci tretjega razreda pa 20
urni program učenja plavanja. Organizator programov je bila Mestna občina Ljubljana (Oddelek za šport),
izvajalec programov pa Zavod Tivoli.
BRALNA ZNAČKA
Slovensko bralno značko je opravilo 272 učencev, 201 na razredni stopnji in 71 na predmetni stopnji, eko
bralno značko pa 18 učencev iz četrtih in petih razredov.
16 učencev devetega razreda, ki so vseh devet let prebrali knjižno gradivo za bralno značko, si je prislužilo
zlato bralno značko. Udeležili so se zaključne prireditve Zlate bralne značke, ki je bila v maju v
Cankarjevem domu v Ljubljani.
Skupina čencev pod mentorstvom ge. Renate Krivec je skrbela, da se je ob torkih med glavnim odmorom
oglašal šolski radio. Javljali so se s svežimi informacijami iz šolskega dogajanja, sveta zabave in področij, ki
zanimajo učence. Program so popestrili z izpolnjevanjem glasbenih želja in nagradnimi vprašanji.
Ob koncu leta sta izšli dve šolski glasili. Na razredni stopnji DROBTIN'CE, pod mentorstvom ge. Mojce
Mlakar Brešar, na predmetni stopnji pa POLJUBČKI, pod mentorstvom ge. Danice Iskra.
18 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
Izobraževanja, ki so bila organizirana na šoli, so potekala v obliki predavanj in delavnic za vse
strokovne delavce oziroma za večje skupine in so bila brezplačna, izjema je bilo le predavanje g.
Viljema Ščuke.
Vsebine skupnih izobraževanj so bile sledeče:
Naslov izobraževanja
Izvajalec
Čas izvajanja
Spletna aplikacija Moodle
Vitomir Horvat
28. in 29. 8. 2012
Razvijanje socialnih in čustvenih
kompetenc pedagoškega delavca s
strategijami obvladovanja stresa
Maruška Željeznov Seničar
28. in 31. 8. 2012
Kako sestaviti pisni preizkus znanja
Svetovalci Zavoda RS za šolstvo
24. 10. 2012
Razvoj čustvene inteligence
pedagoškega delavca
Rožana Grdina
17. in 24. 10. 2012
Projektno delo
Alenka Slabe
22. 11. 2012
Kako se bomo sporazumevali ju3
Andrej Bagon
15. 11. 2012
Spletna aplikacija eAsistent
Miha Ocepek
5. 2. 2013
Strokovni delavci smo se imeli možnost odločati tudi za izobraževanje po lastnem izboru. Podrobnejši
seznam individualnih izobraževanj delavcev je hranjen v arhivu šole.
51
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
19 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
CELOLETNE NALOGE
- dejavnosti pomoči (svetovanje, spremljanje in neposredna ali posredna psihološka in socialna
pomoč posamezniku, družini, skupini) glede na razvojne, vzgojne, vedenjske, učne in materialne
težave;
- vodenje in spremljanje celotnega postopka integracije otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo
diagnostično in terapevtsko obravnavo v zunanjih ustanovah;
- načrtovanje in izpeljava celotnega postopka poklicne orientacije;
- načrtovanje, koordiniranje in izpeljava celotnega postopka odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci;
- informiranje, vpisovanje, vključevanje in spremljanje učencev tujcev in njihovih staršev;
- organizacija in vodenje skupnosti učencev šole;
- vodenje šolske dokumentacije in upravljanje s programom Lo-Polis ter priprava podatkov za
strokovne delavce šole ter zunanje institucije;
- vpisi in izpisi učencev.
OPERATIVNE NALOGE
ŠOLSKI NOVINCI
- vpis v 1. razred;
- preizkus zrelosti za vstop v šolo;
- komisija za preložitev šolanja;
- sodelovanje s starši, VVZ in ZD
- koordinacija roditeljskega sestanka za starše šolskih novincev;
- oblikovanje oddelkov 1. razreda;
- vodenje celotne dokumentacije;
- sodelovanje z drugimi šolami in zunanjimi institucijami.
SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM, STARŠEM IN UČITELJEM
- pogovori z učenci, starši in učitelji;
- svetovanje in pomoč učencem in staršem in po potrebi napotitev v zunanje institucije;
- sodelovanje z učitelji in vodstvom;
- priprave restitucij za učence;
- vodenje zbirk osebnih podatkov;
- koordiniranje mladinskih delavnic;
- priprava vsebine in izpeljava dneva dejavnosti na temo osebna odgovornost v šoli in doma za
učence 6. razreda.
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
- svetovanje in sodelovanje s starši pri uvedbi postopka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
- sodelovanje pri pripravi šolskih poročil za otroke s posebnimi potrebami;
- sodelovanje in posvetovanje s komisijami za usmerjanje teh otrok;
- sodelovanje v strokovnih skupinah;
- spremljanje in koordiniranje dela z zunanjimi institucijami.
UČENCI TUJCI
- postopek vpisa učencev tujcev;
- vključevanje učencev v izobraževanje in njihovo spremljanje;
- vodenje in podpora družinam;
- koordinacija projekta Beremo in pišemo skupaj – učenje slovenskega jezika za učence tujce in
njihove mame.
52
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
NADARJENI UČENCI
- koordinacija postopka evidentiranja nadarjenih učencev v 4. razredu;
- izpeljava postopka identificiranja nadarjenih učencev:
o testiranje s testi sposobnosti in ustvarjalnosti
o izpeljava ocenjevalnih lestvic nadarjenosti z učitelji
- koordinacija dela z nadarjenimi učenci in mentorji od 5. do 9. r;
- načrtovanje področji dela z nadarjenimi učenci in mentorji za naslednje šolsko leto.
POKLICNA ORIENTACIJA
- priprava rokovnika za učence 9. r o poteku vpisnega postopka v SŠ;
- izvedba vprašalnika o poklicni poti za učence 9. razreda;
- roditeljski sestanek s starši in učenci posameznih oddelkov;
- individualni razgovori;
- vpis v SŠ;
- spremljanje stanja prijav in prenosov;
- obveščanje o pogojih za pridobitev Zoisove, kadrovske in republiške štipendije;
- organizacija dneva dejavnosti na temo seznanjanja s poklici;
- sodelovanje s srednjimi šolami za vpis učencev s popravnimi izpiti.
Tabela: vpis v srednješolske programe letošnjih devetošolcev
šolsko leto
gimnazijski
programi
4-letni strokovni
programi
3-letni poklicni
programi
2012/2013
44 %
34 %
22 %
SOCIALNO – EKONOMSKA POMOČ IN PODPORA DRUŽINAM
- subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi ter zbiranje in priprava dokumentacije;
- sodelovanje s četrtno skupnostjo ob novoletni obdaritvi
- sodelovanje z ZPM Moste-Polje (učna pomoč, Pomežik poletju);
- sodelovanje z Rdečim križem in Karitas;
- sodelovanje s starši dolžniki.
UPRAVLJANJE S PROGRAMOM Lo-POLIS
- vodenje celotne dokumentacije učencev šole – vpisi, izpisi, statistika;
- vnašanje podatkov v aplikacijo MŠŠ glede prijav učencev 6. in 9. r na NPZ;
- oblikovanje prilagoditev pri NPZ-ju za učence s posebnimi potrebami;
- izpeljava celotnega postopka izbora izbirnih predmetov – prijave učencev, kreiranje izbirnih skupin,
obveščanje učencev;
- posredovanje podatkov CEUVIZ – u.
DRUGO
- sodelovanje na šolskih konferencah;
- sestava in vrednotenje vprašalnika za starše o delovanju OŠ Polje v šolskem letu 2012/13;
- vrednotenje vprašalnika o NPZ-jih za učence 9. razreda;
- sodelovanje pri oblikovanju učnih skupin za 8. in 9. razred;
- sodelovanje v inventurni komisiji;
- nadomestno razredništvo;
- nadomeščanja odsotnih učiteljev;
- spremstvo učencev na dnevih dejavnosti;
- dežurstva med glavnim odmorom;
- sodelovanje pri preverjanju znanja na NPZ;
- mentorstvo študentki socialnega dela.
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI
- CSD Moste-Polje
53
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
- ZD Moste-Polje
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
- Šola s prilagojenim programom Janez Levec
- Center za psihodiagnostična sredstva
- VVZ Miškolin
- Zavod za šolstvo RS
- Ministrstvo za šolstvo in šport
- Državni izpitni center
- Policijska postaja Moste-Polje
- Društvo za preventivno delo
- Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)
- Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje
- Bolnišnična šola Ledina
- Pediatrična klinika
- Fakulteta za socialno delo.
Šolska svetovalna služba:
Metka Weiss, psihologinja
Damjana Govekar, socialna delavka
20 ŠOLSKA KNJIŽNICA
VSAKODNEVNE NALOGE
Čez celotno šolsko leto sem imela v knjižnici veliko stika z vsemi učenci na šoli. Sodelovali smo z vsemi
učitelji, tudi s posameznimi starši in zunanjimi obiskovalci. Delo knjižnice je vsebovalo redna srečanja
in obiske akviziterjev; nabavo in obdelavo gradiva, ter vpise knjig, opremljanje nabavljenega gradiva,
popravilo poškodovanih knjig, vodenje evidenc računov, poučevanje knjižnično-informacijskih znanj in
redno izposojo.
V knjižnici je ob torkih potekalo tudi nujno dežurstvo za učence, ki bi pri pouku povzročali težave. 1. in
6. šolsko uro je bila v knjižnici organizirana varstvena ura za učence, ki so čakali na izbirne predmete
ali pa so z njimi ravno zaključili in so čakali na redni pouk.
V knjižnici se je pogosto opravljala restitucija, prostor knjižnice pa je bil pogosto izkoriščen tudi za
nudenje učne pomoči.
OBISKI V KNJIŽNICI IN IZPOSOJA GRADIVA
Učenci so lahko prihajali v knjižnico vsak dan. Obisk je bil zelo velik, saj je knjižnico v povprečju
obiskalo 60 do 70 obiskovalcev na dan. Največ učencev je prihajalo v jutranjih urah med 7.00 in 9.15,
ko so se prihajali učit v knjižnico in so si nudili medsebojno pomoč. Precej obiska je bilo tudi med
vsemi odmori ter po 13. uri. Za tri razrede prve triade je bila organizirana tedenska skupinska
izposoja, ki so jo učenci opravili skupaj z razrednikom. Učence smo s tem navajali na odgovornost do
knjig in rednega vračanja knjig v šolsko knjižnico. V sklopu tega smo v tretjem razredu opravljali tudi
preverjanje znanja branja.
Učenci so si v šolskem letu 2012/13 izposodili 11.618 enot gradiva, kar je več kot 3.000 enot več od
lanskega šolskega leta. V večini gre za leposlovna dela in strokovno literaturo za izdelavo seminarskih
nalog. Povečala se je tudi izposoja knjig z ekološko tematiko, tako da bo v prihodnjem letu potrebno
razmisliti o večji nabavi knjig s to vsebino.
DRUGE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE
- Razstave (Od prvih zapisov do elektronske knjige; ob obletnici smrti pisatelja Frana Miličinskega,
ob obletnici rojstva pisatelja Prežihovega Voranca, ob obletnici rojstva ilustratorke Marlenke
Stupice ter razstava starih knjižic iz zbirke Čebelica),
54
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
-
mednarodni projekt šolskih knjižnic,
nacionalni projekt Rastem s knjigo,
prenovljena podoba spletne strani šolske knjižnice (enotna podoba s spletno stranjo šole),
organizacija obiska pisateljice Alenke Klopčič,
raziskovalne naloge,
večer pravljic organiziran v sodelovanju z učiteljico Matejo Petan,
- organizacija in izvedba natečaja Biserna čebelica,
- sodelovanje v slovenskem knjižnično-muzejskem mega kvizu
- zlata bralna značka (prireditev v Cankarjevem domu).
NABAVA GRADIVA
V času od 20. 8. 2012 do 8. 7. 2013 smo nabavili 744 novih učbenikov. Zaradi prenovljenih učnih
načrtov ter posledično neuporabnosti in neveljavnosti starih učbenikov, smo zamenjali celotno
naravoslovje na predmetni stopnji, učbenik za DDE na predmetni stopnji, učbenike za družbo na
razredni stopnji, ter vse učbenike v 2. in 3. razredu.
Za lažje poučevanje učiteljev je bilo nabavljenih 42 enot gradiva, predvsem delovnih zvezkov,
dodatnega gradiva in učbenikov za njihovo uporabo.
Pridobili smo tudi 389 novih enot gradiva za šolsko knjižnico. Od tega nam je bilo 63 enot gradiva
podarjenih. Med nabavljenimi knjigami smo v največji meri kupovali mladinsko leposlovje, knjige za
angleške, nemške in slovenske bralne značke, strokovne otroške knjige, knjige z eko vsebinami in
strokovno literaturo za učitelje.
Mateja Drnovšek, knjižničarka
21 SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT
V šolskem letu 2012/2013 smo v skupnosti učencev šole nadaljevali s skupnimi srečanji predstavnikov
vseh oddelkov od 1. do 9. razreda.
Nadaljevali smo z oblikovanjem in krepitvijo nove kulture sobivanja na šoli. Prvi šolski dan so učenci
sedmega razreda prisrčno pozdravili prvošolce ob prihodu v šolsko stavbo. Tako smo še bolj utrdili
povezovanje mlajših in starejših učencev na šoli. Poleg prostovoljnega dela so starejši učenci še naprej
pomagali prinašati malico mlajšim.
Manca Šlosar je v imenu skupnosti učencev šole pozdravila in v veliko šolsko družino sprejela letošnje
prvošolce, ki so se nam predstavili 6. februarja s prisrčno prireditvijo.
Osrednja tema šolskega parlamenta na državni ravni, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine,
je bila Odraščanje. Učenci so se v oddelčnih skupnostih pogovarjali in pripravili zaključek o
podobnostih in razlikah odraščanja danes in nekoč ter o težavah in stiskah odraščanja v današnjem
času, ki ga pomembno oblikuje in določa hiter tehnološki in komunikacijski razvoj.
Gospa Anita Ogulin je v mesecu januarju organizirala območni otroški parlament v Kranjski Gori, kot
že nekaj zadnjih let. Našo šolo sta zastopala učenca Lovro Cerar in Jure Klešnik. Slednji se je februarja
udeležil tudi mestnega otroškega parlamenta v Mestni hiši.
Na sestankih skupnosti učencev šole smo se v tem šolskem letu ob razpravah o odraščanju pričeli
pogovarjati tudi o učinkovitih načinih reševanja medsebojnih težav in nesporazumov, saj želimo v
prihodnjem šolskem letu sistematično razvijati mediacijo kot metodo razreševanja medsebojnih
nesoglasij in s tem dodatno krepiti šolsko klimo.
Skupnost učencev šole in šolski parlament je tisti osrednji prostor, kjer imajo učenci možnost izraziti
svoj glas. Prav je, da jih povabimo k sodelovanju in spodbujamo, da oblikujejo svoje mnenje in ga na
spoštljiv način posredujejo, četudi se razlikuje od vrstnikov in odraslih.
Mentorici: Damjana Govekar in Nataša Govekar
55
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
22 PRIDOBITEV UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV
( 01.09.2012 - 30.06.2013)
VREDNOST V
€
409,03
806,10
645,84
839,40
455,68
406,64
737,05
530,05
765,44
UČILO
RAČUNALNIK
RAČUNALNIK
RAČUNALNIK
RAČUNALNIK
PROJEKTOR
PROJEKTOR
TISKALNIK ČRTNE KODE S ČITALCEM
OPTIKA FI Z LASERSKIM IZVOROM
STOJALO ZA ODBOJKO
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA
RAČUNALNIK DELL OPTIPEX
RAČUNALNIK + iPAD (4)
RAČUNALNIK
RAČUNALNIK
APPLE iPADWI-FI 32GB, OVITEK
BREZŽIČNE DOSTOPNE TOČKE
PROJEKTOR NEC M230X
APPLE TV
VREDNOST V
€
673,46
3.087,47
797,13
1.112,86
655,89
118,28
994,66
110,31
56
ŠT.
2
3
3
2
1
1
1
1
1
ŠT.
1
4
2
1
1
3
2
1
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
23 PEDAGOŠKA PRAKSA
Mentor
Študent
Fakulteta
Letnik
študija
Smer študija
Čas opravljanja prakse
Simona Trtnik Nina Trobec
Pedagoška
fakulteta v
Ljubljani
2. letnik
10 dni - 13. 11., 16. 11., 21.
Razredni pouk 11., 29. 11., 7. 12. 2012 in od
25. 3. do 29. 3. 2013
Renata Krivec Maruša Meden
Filozofska
fakulteta
absolvent
Nemščina in
sinologija
10. - 21. 12. 1012 - v tem
terminu je bila študentka
prisotna pri pouku nemščine
Alenka
Kocjančič
Špela Perčič
Fakulteta za
šport
3. letnik
Pedagoška
20.3.-22.4. 2013
Klemen
Adamič
Tadej Novak
Fakulteta za
šport
absolvent
Športna
vzgoja,
športna
rekreacija
Junij 2013, 4 tedne
Klemen
Adamič
Matic Štorman
Fakulteta za
šport
3. letnik
Športna
vzgoja
4 tedne, april 2013
Damjana
Govekar
Urša Kalan
Fakulteta za
socialno
2. letnik
delo
Socialno
delo
celo šolsko leto, enkrat
tedensko, štiri ure
Nataša
Govekar
Skupina 8
študentov
socialne
pedagogike
Pedagoška
fakulteta v
Ljubljani
Socialna
pedagogika
April 2013, izvedba štirih
delavnic v 7. razredih
2. letnik
57
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Letno poročilo o
samoevalvaciji šole
OŠ POLJE
za šolsko leto 2012/2013
58
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Ovrednotenje doseganja zastavljenih ciljev
Doseganje ciljev smo uresničevali in spremljali v okviru posameznih strokovnih aktivov,
skupaj pa v okviru delovnih konferenc . Pomemben vidik kakovosti delovanja šole je tudi
mnenje staršev učencev, ki obiskujejo našo šolo.
Mnenja smo pridobili preko izpolnjevanja anketnega vprašalnika. Izpolnilo ga je 66 od 84
stašev učencev 8. in 9. razreda, katere smo prosili za sodelovanje. Vprašalnik je zajel tri
pomembna področja delovanja šole: učno in vzgojno delovanje sole, odnosi v šoli ter
področje obveščenosti in komunikacije s šolo.
V nadaljevanju so predstavljene ocene posameznih sklopov delovanja šole za preteklo šolsko
leto:
40
40
35
30
25
20
15
10
5
0
35
Zadovoljen
30
25
Srednje
zadovoljen
20
Nezadovoljen
10
15
5
0
Kakovost pridobljenega
znanja
Preglednost kriterijev ocenjevanja
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Pravočasno in pregledno reševanje vzgojnih
težav
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Pravočasno in pregledno reševanje učnih
težav
Velika večina staršev v teh štirih kategorijah prepoznava delo naše šole kot zadovoljivo,
občutno manj kot srednje zadovoljivo. Rezultat prepoznavamo kot spodbudo in motivacijo.
Glede sodelovanja šole s starši učencev smo pridobili mnenja: roditeljske sestanke ocenjujejo
v veliki večini, da so z njimi zadovoljni, le okrog 5 jih je srednje zadovoljnih, le en ali dva
starša nista zadovoljna. Podobna razporeditev odgovorov velja tudi za govorilne ure ter za
dosegljivost učiteljev.
59
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
Roditeljski sestanki
Govorilne ure
60
50
40
30
20
10
0
Dosegljivost učiteljev
Ob vprašanju po zadovojstvu sodelovanju s svetovalnima delavkama ter vodstvom šole so
rezultati zelo podobni:
50
50
40
Zadovoljen
30
Srednje
zadovoljen
20
10
Nezadovoljen
0
Doseglljivost
svetovalnih delavk
40
30
20
10
0
Dosegljivost vodstvenih delavk
Starši dosegljivost tako svetovalnih delavk kot vodstvenih delavk ocenjujejo v obsegu velike
večine kot zadovoljno, ravno tako velja za vodstveni delavki. Na splošno je ugled šole v
obsegu več kot 2/3 stašev ocenilo kot zadovoljivega, 1/3 pa kot srednje zadovoljivega.
Menim, da so odgovori posledica dobrega sodelovanja tako s strani staršev kot delavcev šole.
50
40
30
20
10
0
Ugled šole
60
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Zanimalo nas je tudi, koliko časa otroci dnevno namenijo učenju in opravljanju šolskih
obveznosti doma, koliko pomoči domačih potrebujjo otroci pri šolskem delu in v kolikšni meri
učenci potrebujejo za učni uspeh zunanjo strokovno pomoč (inštrukcije).
30
Čas za učenje
25
1. do pol ure
20
2. od pol ure do ene ure
15
3. od ene ure do ure in pol
4. od ure in pol do dve uri
10
5. več kot dve uri
5
0
30
Pomoč domačih pri učenju
25
1. nič
20
2. malo
15
3. srednje
4. veliko
10
5. zelo veliko
5
0
40
35
Zunanja strokovna pomoč
30
25
1. večkrat
20
2. včasih
15
3. nikoli
10
5
0
61
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
V delu vprašalnika, kjer smo spraševali po odnosih v šoli, nas je zanimalo pričakovanje staršev
glede vrednot, ki so zanje pomembne in naj bi jih njihovi otroci v času šolanja osvojili in jih
pri ravnanju upoštevali.
Odgovori so sledeči:
60
1. delovne in učne navade
2. dobri medsebojni odnosi
50
3. znanje
40
4. odgovornost
5. poštenost
30
6. spoštljivost
7. medsebojna pomoč
20
8. sprejemanje drugačnosti
10
9. odprtost za nove ideje
10. odnos do okolja
0
V nadaljevanju vprašalnika so starši ocenjevali, kakšni so po njihovem mnenju odnosi med
učenci v oddelku, ki ga njihov otrok obiskuje, kakšni so po njihovem mnenju odnosi med
učenci na šoli, odnosi med učitelji in učenci na šoli ter odnosi med učitelji in starši učencev
šole.
60
60
Odnosi med učenci v oddelku
50
50
Odnosi med učenci na šoli
40
a. dobri
40
a. dobri
30
b. srednje dobri
30
b. srednje dobri
20
c. slabi
20
c. slabi
10
10
0
0
60
60
Odnosi med učenci in učitelji
Odnosi med učitelji in starši
50
50
40
a. dobri
40
a. dobri
30
b. srednje dobri
30
b. srednje dobri
20
c. slabi
20
c. slabi
10
10
0
0
Kljub dejstvu, da je ocena odnosov vedno subjektivna, so ocene, ki jih sporočajo odgovori,
dobre. Vendar bomo kljub temu krepili dobro klimo na šoli, skrbeli za kakovostno in
profesionlano delo.
V nadaljevanju predstavljamo odgovore staršev glede obveščanja o delovanju šole.
62
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
7
26
45
1. pisna obvestila, ki jih
posredujejo učitelji
2. po telefonu
3. po elektronski pošti
4. na spletni strani šole
22
51
5. s pomočjo drugih staršev,
učencev
6. drugo
16
Veseli nas, da večino informacij starši najdejo na spletni strani šole, saj se znotarj šole
trudimo, da je stran aktualizirana. Druga izbira so pisna obvestila šole, kjer gre verjetno za
posredovanje dokumentov, ki zahtevajo podpis staršev (soglasja, prijavnice …). Enakomerno
si sledijo kategorije: s pomočjo drugih staršev oziroma učencev, po telefonu ter po
elektronski pošti. Naša želja je, da je obveščenost staršev dobra, da so poti informacij hitre in
učinkovite, vendar je potrebno ohranjati tudi neposreden kontakt s starši.
Starši so ob koncu ankete dodajali tudi sporočila šoli, v katerih je najbolj pogosto zapisano
sporočilo, naj šola s svojim delom kar tako nadaljuje in da se šola trudi starše pravočasno
obveščati.Tega sporočila smo seveda veseli!
Izrazili pa so tudi nekaj želja in sicer: več možnosti elektronske komunikacije, uvedba eredovalnice, naj bodo vabila šole bolj strukturirana – dnevni red in trajanje roditeljskega
sestanka, v spletnem koledraju naj bodo označena tudi ocenjevanja, željo po tem, da imajo
oddelki oblikovane svoje spletne strani.
Z novim šolskim letom bomo na šoli začeli z elektronskim vodenjem dokumentacije, kar bo že
odgovorilo na nekatere želje staršev. Naša pričakovanja glede tega so, da bomo s tem
racionalizirali postopke vodenja dokumentacije, v določenih segmentih tudi obveščanje
staršev, vsekakor pa želimo ohraniti neposredni stik s starši, ki je za uspešno sodelovanje
nujno potreben.
63
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013
Usmeritve za naslednje šolsko leto
Menimo, da je temeljni namen samoevalvacije ugotavljanje, zagotavljanje in zviševanje
kakovosti dela na šoli. S takšnim pristopom lahko prispevamo k skupnemu razvoju in
izboljšanju obstoječega stanja. Vedno je potrebno strmeti k napredku. To mora biti želja
vseh, ki so na kakršenkoli način vpeti v mrežo naše šole.
Z veliko gotovostjo lahko trdim, da smo na dobri poti, ker obstoječa praksa spodbuja
sodelovanje med nami, zaposlenimi ter med zaposlenimi in starši naših učencev.
Kot ravnateljica menim, da je samoevalvacija pomemben vidik spremljanja dela in kulture na
šoli, velja pa razmisliti, kako vzbuditi in negovati v strokovnih delavcih notranjo potrebo po
vrednotenju lastnega dela. Pomembno sem mi zdi razvijanje sposobnosti, da drug drugemu
dajemo realne povratne informacije o delu in da se o tem odkrito pogovorimo.
Za učinkovito izpeljavo načrtovanega dela je pomembno timsko delo, ki ga je treba ohraniti
tudi v prihodnje.
Zelo pomembno je tudi, da vzdržujemo že vpeljane aktivnosti, v prihodnjem šolskem letu
bomo nadaljevali z aktivnostmi:
 izboljševanje prakse poučevanja strokovnih delavcev in ustvarjanje učnega okolja,
ki krepi ekološko ozaveščenost, solidarnost in zdrav način življenja,
 vzpostavljanje skupne odgovornosti za dobre medsebojne odnose in sodelovanje,
 razvijanje sposobnosti branja, pisanja in razumevanja prebranih informacij z
namenom izboljšanja učnega uspeha pri vseh predmetih ter rezultatov NPZ,
 skrb za pravilno izražanje v različnih govornih situacijah, ki omogoča lažje
navezovanje stikov s sošolci, učitelji in drugimi ljudmi,
 razvijanje bralne kulture,
 razvijanje pozitivnega odnosa do slovenskega jezika kot sredstva za izražanje misli,
čustev, doživetij ter razumevanja drugih in sebe.
Za uresničevanje navedenih usmeritev bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali medsebojne
hospitacije, mkaterih rdeča nit bo izvajanje strategij za spodbujanje bralne pismenosti pri
učencih. Vska učitelj bo izpeljal eno učno uro za svoje kolege, vsak pa bo obiskal dve učni uri
pri svojih kolegih. V pretklem letu smo to že izvajali, a smo zaznali težave pri organizaciji
srečanj po opravljeni hospitaciji. To bomo v bdoče izvedli tako, da bomo za izmenjavo
povartnih informacij uporabili okolje Mahara ozirom e-listovnik.
Vključili smo se tudi v aktivnosti spodbujanja bralne pismenosti, ki jih bo strokovno podpiral
Zavod RS za šolstvo in šport. Uspešno smo kandidirali na razpisu za sodelovanje v
mednarodnem projektu EUFolio. Tudi v okviru tega projekta bomo razvijali brlane strategije,
vrednostenje in načrtovanje lastnega dela in posredovanje povratnih informacij, večino teh
dejavnosti bomo izpeljali v oddelkih 6.a in 6.b, 8.a in 8.b ter 9.a in 9.b.
Sodelovali bomo tudi v projektu razvijanja podjetnoisti in inovativnosti, aktivnosti bomo
izvajali pretežno v oddelku 7.a.
64

Similar documents