Arbeidere på Nes Verk 1815; Merknad

Comments

Transcription

Arbeidere på Nes Verk 1815; Merknad
Arbeidere på Nes Verk 1815; Merknad
Fra 1815 førte bestyrelsen på Nes Verk en forhandlingsprotokoll. Denne befinner seg i AS Jacob Aall
& Søns forretningsarkiv. Protokollens første møte – 1. desember 1815 – inneholder listen, som er
gjengitt ovenfor, med 131 personer ansatt ved Verket. Bestyrelsens arbeidsfordeling ble referert.
Nicolai Thomsen hadde ansvaret for kontorforretningene, noe som innbefattet anskaffelse av
materialer og mottagelse av ”Ordinationer.” For å få ordinasjonene utført skulle han henvende seg til
Thomas Crawfurd, angående utlevering i Tvedestrand til Christian Holm og på Verket til
materialskriver Christen Nielsen.
Thor Gustavsen skulle bestyre tømmermerking og påse riktig behandling av skogene.
Crawfurd hadde ansvaret for ”alle Udvendige Forrætninger ved Værket.” Bestyrelsen var enig om at
det var nødvendig med 75 mann til driften; Masovnen 25 mann, rosten 3 mann, hammeren 11 mann,
pokkverket 1 mann, spikerhammeren 2 mann, mølla 2 mann, sagene 10 mann, 2 snekkere, 4
tømmermenn, 2 murmestere, 2 kleinsmeder, 10 dagarbeidere og 1 mann til vekter og postbud.
Jordbruket, ”hvortil ansættes for at giøre Kiørslene med Hestene og Studene,” - foruten deres 4
”Karle” - 6 mann, samt 2 i fehusene. Ved Hovedgården 1 gartner med 4 arbeidere, 1 vedhugger, 1
hussnekker og 1 mann for å vedlikeholde alle gårdredskaper.
Samuel Madsen hadde tilsynet med dagarbeiderne, materialer og redskaper, særlig ”Agerdyrknings
Redskabene.”
Gregers Kjær skulle bestyre og holde regnskapene.
Christian Holm skulle bestyre verkets magasin i Tvedestrand og alle verkets gruver. Til arbeid ved
magasinet skulle ansettes 4 mann og til gruvene 39 mann. John Halvorsen ble foreslått ansatt da
månedskriver Søren Wærner skulle slutte.
Da både Kjær og Nielsen var ”aldrende Mænd” ble Niels Jørgen Kjær foreslått som sin fars etterfølger
og Samuel Halvorsen som Nielsens.
KHS – Næs Jernverksmuseum – april 2013
Arbeidere på Nes Verk 1815
Side 1
Liste over de Arbeiderne som ansættes ved de forskiellige Greene af Værket. 1. Decbr. 1815
1 Marsovnen
2 Rosten
3 Hammeren
4 Snekker Boden
5 Pokværk
6 Klejen Smeden
Arbeidere på Nes Verk 1815
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Torbjørn Olsen
Ole Rejersen ældre
Anders Jørgensen
Ole Gustavsen
Torje Jørgensen
Niels Olsen ældre
Peder Nielsen
Erich Gundersen
Niels Olsen yngre
Christen Erichsen
Knud Madsen
Salve Olsen
Jørgen Larsen
Jens Olsen
Hans Olsen
Erich Christensen
Jørgen Giertsen
Ole Torbjørnsen
Anders Sveningsen
Anders Bendsen
Erich Erichsen yngre
Ole Andersen
Tevits Olsen
Hans H. Christensen
John Olsen
Hans Larsen
Svening Larsen
Erich Larsen
Johannes Sørensen
Aslak Hansen
Hans Bendsen
Søren Giertsen
Søren Johansen
Peter Johansen
Søren Olsen
Knud Larsen
Herman Giertsen
H. H. Hansen
Syver Hansen
Ole Hansen
Knud Bendsen
Hans Hansen
Mads Halvorsen
Ole Egidiusen
Herman Erichsen
Anders Pedersen ældre
Side 2
Udgaaer
do
do
Udgaaer
Tilføyd senere
Tilføyd senere
Tilføyd senere
Tilføyd senere
7 Spiger Hamer
8 Østre Saug
9 Vestre Saug
10 Møllen
11 Diverse Bygninger?
12 Dagarbeide
Post Bud og Vægter
13 Jordvejen
14 Storgaard
15 Gruberne
Arbeidere på Nes Verk 1815
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Anders Nielsen
Thor Blomstrøm
Henrich Erichsen
Lars Erichsen Fladen
H. H. Fladen
Jens Nielsen
Lucas Hermandsen
Daniel Iversen
Niels Stiansen
Jacob Hermandsen
Gieruld Ellingsen
Erich Erichsen ældre
Ole Pedersen
Egidius Larsen
Hermand Johansen
Gunov Henrichsen
Ole Johnsen
Gunder Sveningsen
Johannes Larsen
Hans Ellefsen
Ole Sørensen
Svening Halvorsen
Gieruld Erichsen
Anders Pedersen yngre
Ole Jensen
Lars Henrichsen
Halvor Sveningsen
Gunder Olsen
Anders Tevitsen
Ole Larsen yngre
Jens Larsen
Jacob Andersen
Jørgen Olsen
Jacob Iversen
Ole Torjesen
Knud Gunovsen
Ole Giermundsen
Torje Hansen
Veyland
Peter Petersen
Tallak Torjesen
Anders Hansen
Lars Sveningsen
Ole Gundersen ældre
Ole Rejersen yngre
Halvor Madsen
Torkild Evensen
Anders Egidiusen
Egidius Andersen
Lars Olsen
Side 3
Drengerne til Gruberne
Arbeidere på Nes Verk 1815
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Anders Olsen
Tarald Olsen
Stian Nielsen
Knud Aslaksen
Knud Axelsen
Ole Askildsen
Niels Nielsen
Grunde Nielsen
Knud Olsen
Aslak Olsen
Axel Knudsen
Lars Larsen
Gunder Stiansen
Peder Seljestøl
Ole Gundersen yngre
Aslak Nielsen
Mads Larsen
Svening Gundersen
Torbjørn Knudsen
Mads Andersen
Anders Sveningsen
Tevits Stiansen
Sone Knudsen
John Knudsen
Stian Nielsens Søn Lars
Stian Tellefsens Søn Tellef
Lars Egidiusens Niels
Knud Axelsens Ole
Knud Aslaksens Niels
Ole Larsens ældres Søn
do
Tevits Olsens Søn Ole
Peder Seljestøls Søn
Knud Madsens Mads
Ole Rejersens Rejer
Side 4