FSE 2011 SKIP lavspenning og høyspenning

Comments

Transcription

FSE 2011 SKIP lavspenning og høyspenning
FSE 2011 SKIP
lavspenning og høyspenning
E-læringskurs
FSE 2011 SHIPS
low-voltage and high-voltage
E-learning course
FSE 2011 for skip
Sikkerhetsforskriften Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
(FSE) gjelder for NIS- og NOR-registrerte skip. FSE dekker alle spenningsnivåer, i
forskriften skilles det noen steder mellom lavspenning (opptil 1000 V AC/1500 V DC)
og høyspenning (over 1000 V AC/1500 V DC).
Trainor har utviklet e-læringskurset FSE 2011 skip - lavspenning og høyspenning.
Kurset er tilpasset NIS- og NOR-registrerte skip og gjelder for alle som jobber med
eller i nærheten av elektriske anlegg på skip.
Trainors e-læringskurs kombinerer animasjoner, lyd og bilder som gjør forskriftens
innhold lett forståelig. Kurset er tilgjengelig på engelsk og gjennomføres via våre
nettsider www.trainor.no.
Krav til FSE-opplæring
NIS- og NOR-registrerte skip er underlagt
norsk jurisdiksjon og dermed er kravet om
å følge FSE hjemlet i tilsynsloven av 24. juli
1929 §1 hvor det står: Denne lov omfatter
alle elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr,
unntatt radiotelegraf og radiotelefon.
Tilfredsstiller myndighetskrav
Kurset tilfredstiller myndighetenes krav om
årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning
(HLR). Det skal ikke være mer enn
12 måneder mellom hver opplæring, jf.
veiledning til § 7 i FSE.
Førstehjelp ved strømulykker
Kurset inneholder en egen modul om
førstehjelp ved strømulykker, her beskrives
opptreden og akuttvurdering av strømskadede personer på en lettfattelig og god måte.
Kurset tar for seg den teoretiske delen av
førstehjelp ved strømulykker. Den praktiske
2
utførelsen av HLR ved hjertestans behandles
ikke i kurset, og må gjennomføres i tillegg.
FSE 2011 - Ships
The Norwegian FSE Regulations on the Operation of Electrical Installations are
applicable to all NIS and NOR registered ships. FSE covers all voltage levels; where
applicable, some sections apply specifically to low-voltage (up to 1000v AC/1500v DC),
and others to high-voltage (above 1000v AC/1500v DC).
Trainor has developed an e-learning course FSE 2011 Ships - low-voltage and high-voltage. The course is suitable for NIS and NOR registered ships and is relevant for all who
work on, or in the vicinity of, electrical installations on shipping vessels.
Trainor’s e-learning courses combine animation, voiceover and pictures, making the
contents of the Regulations easily accessible to course participants. The course is
available in English via our webpage, www.trainor.no.
FSE training requirements
NIS and NOR registered ships are subject to
Norwegian jurisdiction. The requirement to
apply FSE is pursuant to the Act relating to
the inspection of electrical installations and
electrical equipment, from July 24, 1929,
where it is stated: This Act applies to all electrical installations and electrical equipment,
with the exception of radiotelegraphy and
radiotelephony.
Satisfying official requirements
The course meets the official requirements for
annual theoretical training in FSE including
first aid, with the exception of cardiopulmonary resuscitation (CPR). Personnel must
renew their training at least every 12 months,
cf. Guidelines to §7 in FSE Regulations.
First aid for electrical accidents
The course includes a separate module on
first aid for electrical accidents. This covers
what to do in an emergency and acute assessment of electrically injured persons. The
course provides theoretical training in first
aid for electrical accidents. Practical training
in HLR for cardiac arrest is also required but
this is not covered in this course.
3
FSE 2011 skip - lavspenning og høyspenning
Kurset består av en felles innledning om temaer som er likt for lav- og høyspenningsområdene. Deretter tar kurset for seg de spesifikke arbeidsmetodene for lav- og
høyspenning. Kurset avsluttes med en felles del og en modul som tar for seg
teoretisk førstehjelp.
Målsetting
Øke sikkerheten for ansatte som jobber med
elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer
får en trygg arbeidsplass uten personskader.
Målgruppe
Personer som arbeider i og vedlikeholder både
elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NISog NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske
anlegget om bord. Foruten elektrofagfolk
gjelder dette også f.eks. maskinister, teleog instrumentpersonell og automatikere.
Innhold
: Ansvar og konsekvenser av strømskader
: Ulykkeshendelser
: Planlegging
: Adgang
: Ulykkesberedskap og melderutiner
: Verneutstyr og måleinstrumenter
: Arbeid på frakoblet anlegg
: Arbeid nær ved spenningssatte deler
: Arbeid under spenning
: Tilsyn og lovbestemmelser
: Teoretisk førstehjelp med vekt på strømkader
Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om
årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lungeredning
(HLR). Det er viktig at du i tillegg til denne
teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får
øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon).
4
Varighet
Beregnet gjennomføringstid for kurset
er ca 6 timer.
Pris
NOK 1 080 per deltaker. Merverdiavgift
kommer i tillegg.
Prisen gjelder pr 01.01.2011. Vi tar forbehold
om årlig prisjustering.
FSE 2011 Ships - low-voltage and high-voltage
The course consists of an introduction covering topics that are common to both low-voltage and high-voltage areas. The rest of the course covers working methods specifically
applicable to low-voltage and high-voltage. The course ends with a joint section and
a module on theoretical first aid.
Objectives
Increase safety for all who work with electric
installations, providing a safe, accident-free
working environment, for you and your colleagues.
Intended for
All who work with and maintain electrical
low-voltage and high-voltage installations on
NIS and NOR registered shipping vessels. This
applies to everyone who has anything to do
with electrical installations on board. Apart from
electricians, this also includes eg. engineers,
telecommunications and instrument personnel,
and automation technicians.
Subjects
: Responsibility and the conse-
quences of electrical injuries
: Accident circumstances
: Planning
: Access
: Accident and report procedures
: Personal protective equipment and
measuring instruments
: Dead working
: Working in the vicinity of live parts
: Live working
: Inspection and legal requirements
: Theoretical first aid with emphasis on
electrical injuries
The course meets the official requirements
regarding theoretical refresher courses in FSE
including first aid, with the exception of CPR.
It is essential that you receive practical training in CPR (mouth-to-mouth resuscitation and
chest compression) as a supplement to this
theoretical course.
Duration
The estimated time needed to complete the
course is 6 hours.
Price
NOK 1,080 per participant. Prices are exclusive
of VAT (mva).
Prices are valid as of 01.01.2011.
Annual price adjustments may apply.
5
Fordelene med e-læring
For å kunne gjennomføre e-læringskurs fra www.trainor.no, må du først bli registrert
som bruker. Når du har mottatt brukernavn og passord, kan du logge deg inn på
nettsiden og gjennomføre det kurset du har fått tilgang til.
Akkurat når det passer deg
Fordelen med e-læring er at du kan ta kurs
når og hvor det måtte passe deg. Vårt system
autolagrer kontinuerlig, slik at alle oppgaver
du har løst og alt lærestoff du har vært igjennom vil bli lagret. Dette betyr at du når som
helst kan avbryte kursgjennomføringen og
fortsette senere. E-læringskurset må startes
i løpet av det året kurset er bestilt, og kurset
vil være tilgjengelig i 8 uker etter at du har
startet gjennomføringen.
Engasjerende
Lyd, bilder og animasjoner i kombinasjon med
tekst bidrar til å gjøre lærestoffet engasjerende og lett forståelig. Underveis i kurset må
du løse oppgaver for å komme videre. Når
sluttesten er bestått, kan du skrive ut ditt
eget kursbevis.
Link til fagforum
Fra e-læringskurset har du en direkte link til
Trainors fagforum - et åpent fagforum innen
elsikkerhet. Her kan du blant annet stille
spørsmål online, og få svar fra en av våre
erfarne instruktører.
6
The advantages of e-learning
In order to take an e-learning course from www.trainor.no, you must first be registered
as a user. When you have received a username and password, you can log on to the
webpage and open the course you have registered for.
At your convenience
The main advantage of e-learning is that you
can take the course whenever it suits you.
Our system logs continually, so that a record
is kept of all the exercises that you have
completed and all the course modules you
have studied. This means that you can stop
the course at any time and carry on again
when it suits you. You must start your course
during the calendar year it was ordered; it will
then be available to you for 8 weeks from the
date you start.
Engaging
Voiceover, pictures and animation combined
with text all help to make the material engaging and easy to understand. At intervals
throughout the course, you will find questions
that you must answer correctly before being
allowed to continue. When you have completed the final test, you can download and print
a course certificate.
7
Enkelt å bestille Trainor kurs
Den enkleste måten å få tilgang til e-læringskurs på, er å bestille lisenser direkte
på vår nettside www.trainor.no. Når bestillingen din er registrert får du automatisk
tilgang til kurset, og du er klar for å ta kurs.
Ønsker du å bestille kurs til flere av dine medarbeidere?
- ta kontakt med oss for å bli administrator på www.trainor.no.
Bestill lisenser slik:
1) Klikk deg inn på www.trainor.no
2) Trykk på e-læringskurs i menyen til venstre.
E-LÆRINGSKURS
3) Nå har du kommet inn på e-læringsoversikten. Trykk på
Bestill e-læring.
BESTILL E-LÆRING
4) Du får nå opp en oversikt over e-læringskurs. Velg ønsket kurs og trykk
på Kjøp. Kurset du valgte er registrert i
handlekurven din.
5) Nå har du kommet til siste steg i
bestillingen. Velg Gå til kassen, logg deg
på eller registrer deg som ny bruker.
Fyll ut bestillingsskjema og trykk Fullfør
bestilling.
8
KJØP
GÅ TIL KASSEN
Ordering a Trainor course is simple!
The easiest way to obtain access to an e-learning course is to order a licence directly
from our webpage, www.trainor.no. When your order has been registered, you
automatically receive access to the course and can begin at your convenience.
If you wish to order courses for colleagues, please contact us so we can give you
administrative rights at our webpage, www.trainor.no.
This is how you order a licence:
1) Enter www.trainor.no
2) Click on the British flag on the left of the
page.
3) Select e-learning courses from the menu
on the left.
E-LEARNING COURSES
ORDER E-LEARNING
4) Now you are on the e-learning page.
Select Order e-learning.
5) You see a list of all the e-learning courses
available. Select the course you wish
to take and press Buy. The course
you selected will be registered in your
shopping cart.
BUY
CHECKOUT
6) This brings you to the final stage in the
order process. Select Checkout, then login
or register as a new user. Fill in the order
form and select Complete order.
9
Bli administrator på www.trainor.no
Etter nærmere avtale med Trainor, kan du kostnadsfritt få tildelt en administratorfunksjon for å få oversikt over kursgjennomføringen i din bedrift.
Som administrator kan du
: registrere, endre og slette brukere
: organisere brukere i driftsenheter
: tildele kurs til egne ansatte
: få tilgang til deltakerrapporter, som gir nyttige utskriftsfunksjoner og
oversikt over brukernes kursstatus
: motta melding når e-læringskurs er gjennomført
: motta melding når det er tid for å oppdatere kompetansen til dine ansatte
innen enkelte fagområder (gjelder e-læringskurs)
: skrive ut kursbevis
: delegere administratorrettigheter videre i din bedrift
Kontakt Trainor
Kontakt oss dersom du trenger mer informasjon
om e-læringskurset eller andre kurstilbud.
Størst på elsikkerhetsopplæring
Trainor er Norges største opplæringssenter
innen elsikkerhet. Vi tilbyr klasseromskurs,
e-læringskurs og konsulenttjenester.
Våre fagområder er elektriske installasjoner
i eksplosjonsfarlige områder (Ex), forskrifter
og normer, elektro, helse, miljø og sikkerhet
(HMS) og automatisering og prosess. Vår
avdeling for kontroll og måletjenester hjelper
deg med å utføre måling og dokumentasjon
av jordingssystemer, termografering og
eltakst.
Hos Trainor står kvalitet og kompetanse sentralt. På våre nettsider www.trainor.no finner
du til enhver tid oppdatert kursoversikt med
all nødvendig informasjon.
10
Becoming a www.trainor.no administrator
If you would like to organise courses taken by your company, you can contact us and,
free of charge, become a Trainor administrator at your place of work.
As an administrator, you can
: register, change or delete users
: organise users into groups
: assign courses to people in your company
: access participant reports, providing useful print functions
and details of participants’ course status
: receive notification when an e-learning course has been completed
: receive a reminder when members of your group are due for refresher
courses (applies to e-learning)
: print course certificates
: delegate administrator functions to others in your company
Contact Trainor
Please contact us if you need further information on e-learning or other courses.
Leading provider of electrical safety training
Trainor is the leading training centre in Norway in the field of electrical safety. We provide
classroom-based courses, e-learning courses
and technical consulting in the fields of electrical installations in hazardous areas (Ex),
regulations and standards, electro technical,
health, safety and the environment (HSE),
and automation and process. Our department of control and measuring services can
help you with measuring and documenting
earthing systems, conduct thermography and
electrical valuation.
Quality and expertise are our primary focus.
Our webpage, www.trainor.no, is kept up-todate with information on our courses.
11
Return address:
Trainor AS
Postboks 554 Sentrum
NO-3101 Tønsberg
Formgivning: Trainor AS, 01.12.2010. Opplag: 2000
Trainor AS
Prestegaten 3-5
Postboks 554 Sentrum
NO-3101 Tønsberg
t +47 33 37 89 00
f +47 33 37 89 01
www.trainor.no
[email protected]