Presentasjon - Sameiet Fønix Terrasse

Comments

Transcription

Presentasjon - Sameiet Fønix Terrasse
Sameiermøte høst 2013
Møteagenda













Konstituering
Status økonomi
Dugnadsmodell
Godtgjørelse til styret
Styret for 2014
Vedtekter og ordensregler
Varme over fellesutgifter Fønix I
Uteareal sommer og vinter
Drift av heiser og prosedyrer for service
Filterbytte ventilasjon
Montering av vannmåler
Vask av fellesarealer Fønix II og III
Felling av trær vestside Fønix I
Konstituering
Fastsettelse av antall stemmeberettigede
 Valg av møteleder
 Valg av referent
 Godkjenning av dagsorden
 Valg av minst en sameier til å skrive under
protokollen sammen med møteleder

Status økonomi
Status økonomi
Status Økonomi
Økonomien viser en svært positiv trend
 Pr 3. kvartal ca 120 000 kr på konto
 Fortsatt en del utestående frem til nyttår
 Ved årsskifte antas å kunne sette av
ca 80 000 til fremtidig vedlikehold som en
økning av egenkapitalen
 Imidlertid kan dette bildet endres raskt ved
innkjøp av ytterligere eksterne tjenester

Dugnadsmodell
Endring i fellesutgift til 1800 kr
 Fellesutgift består i praksis på 1700 kr
 Dugnadsinnsats 12 timer pr år godtgjøres
 100 kr reduksjon i fellesutgifter pr time
tilsvarer 167 kr timen ved 40% skatt
 Ekstra innsats er svært velkommen og kan
avtales med styret
 Ingen «dugnadstvang»

Styret
Godtgjørelse til styret foreslås fjernet.
Styrearbeid går inn i dugnadsmodell
 To medlemmer går ut et nytt inn
 Styreår varer tom sameiermøte i april med
godkjenning av regnskap
 Styret for 2014:
Tove Ask – styremedlem
Arve Torgauten – foreslått styremedlem
Petter Atle Walhovd – styrets leder

Vedtekter og ordensregler
Dugnadsmodell
 Rapporteringsplikt ved utleie
 Innlemming av tilleggsvedtekter
 Regel om tilkalling av service
 Tilpasning av ordlyd

Vannbåren varme – Fønix I






BKK Energitjenester blir i dag viderefakt. for
ene måler
Gebyr for hver seksjon 124kr pr år + 27kr
Totalt 4576kr – tillegg for papirfaktura
Snittberegning pr måned 2013 -188kr
Eks. på forbruk og fakturering
Fakturert 1070kr for jan/feb 2013
Reelt snittforbruk 524kr
Fakturert 280kr for 70kW (109kW snitt)
Reelt snittforbruk 100kr
Utearealer sommer og vinter
Utearealer i sommer driftet av beboerene
med godt resultat
 Innkjøpt gressklipper og kantklipper som
har gjort det mulig og holde det fint
 Kjøpe inn utstyr for snørydding/strøing og
bruke samme modell
 Fønix I større utfordring enn Fønix II og III?
 Dugnadsmodell gjør det enklere å få til

Drift av heiser






Tilkalling av service – 4000 – 9000 kr pr besøk
– dette tilsvarer over 500kr pr seksjon
De fleste feil kan unngås ved fornuftig bruk
Feil som oppstår kan i 9 av 10 tilfeller resettes
av oss
Vi sparer derfor fort 10 tusenvis av kroner ved å
se på feilen selv først
Dersom feil oppstår anbefaler leverandør å rette
disse innenfor normal arbeidstid
Hva er akseptabel nedetid ved stans?
Mindre eller mere enn en virkedag?
Gjenstående saker
Filterbytte ventilasjon
Filtre blir levert torsdag 24. oktober
Alle bytter filter og kvitterer på liste for at
de har hentet og at de bytter sitt filter.
 Montering av vannmåler
 Vask av fellesarealer Fønix II og III
Alle vasker sin gang og trapp ned hver 14.
dag – ref. ordensregler
 Felling av trær vestside Fønix I

Sameiet Fønix Terrasse
Fremtid med 1800 kr som tilstrekkelig
(1700 kr med dugnadsinnsats)
 Opprettholder høyere salgsverdi
 God økonomi på sikt!
