Miljöpolicy

Comments

Transcription

Miljöpolicy
1 av 3
Falun, 15-02-02
Miljöpolicy
Panang Kommunikation AB
Varför
Som företag så verkar vi i en kontext som inte bara består av våra närmaste intressenter, utan också av
sociala, kulturella och miljömässiga aspekter. Det är viktigt att vi föregår med gott exempel och utvecklar
vårt miljöarbete av flera skäl – det starkaste är givetvis vår vilja att lämna allt vi gör bättre än när vi tog
emot det.
Att vara ett miljömedvetet företag har även andra fördelar såsom attraktivitet på arbetsmarknaden, PR
och en förstärkt positiv bild av varumärket. Sådana fördelar är dock självklart sekundära när det kommer
till vår kärna: vi bryr oss. Om kunder, om oss själva, om vår omgivning och om miljön.
Hur
Miljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut. Vi ska
vara ett föredöme och i möjligaste mån använda oss av miljöanpassade produkter.
Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska tas med i bedömningen av
produkternas miljöegenskaper.
All avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras – med avseende på mängd och
miljöfarlighet.
Alla anställda ska i tjänst utnyttja kollektivtrafik i den mån det är möjligt. Personal ska uppmuntras att
gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till och från arbetet och till och från externa möten.
Om så är möjligt ska vi använda IT för kommunikation med kunder, leverantörer och intressenter, exv. i
form av videomöten, framför möte som kräver transport.
Där så är möjligt, ska vi använda miljömärkt utrustning och material.
Vi ska minska användningen av förbruknings/kontorsmaterial och eftersträva att reparera och
återanvända i största möjliga utsträckning.
Vi ska kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning på vår arbetsplats.
Vi ska tillgodose myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor och ska överträffa gällande
lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
Vi ska höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn
till vår miljö i det dagliga arbetet.
Vi ska organisera miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete.
Vi ska ställa miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla
lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.
Vi ska minska användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
ÅSGATAN 59 791 70 FALUN 023-70 55 50 PANANG.SE
ORG: 556876-3923 VI INNEHAR F-SKATT
2 av 3
Vi ska öka återvinningsgraden av avfall.
Vi ska säkerställa att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.
Vad
Inköp
Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som
vi kan minska vår miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska
miljö vägas in som en parameter.
Detta innebär att miljömässighet är en lika viktig faktor som ekonomiska villkor vid val av leverantör eller
produkt, något som vi också ska kommunicera ut mot våra leverantörer.
Förbrukningsvaror som inköps ska alltid ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.
Återvinning
Företagets verksamhet är till största delen av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer
avfall av olika slag - exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar
efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.
Detta innebär att vi källsorterar papper, kompost, glas, metall, farligt avfall, batterier och brännbart, och
återvinner det på rätt sätt.
Energiförbrukning
I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el, men även i form av
materialförbrukning. Vi arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som
används ska vara miljömärkt.
Detta innebär att vi ställer som krav på vår hyresvärd att elen vi använder är miljömärkt. Alla lampor
som byts ut skall bytas ut till LED, vi stänger av all tillämplig elektronisk utrustning när vi går hem för
dagen och vi tänker också energismart ur ett produktperspektiv.
Detta innebär att vi alltid tänker oss för innan vi skriver ut material, att vi skriver ut på båda sidor av
pappret när så är möjligt och att vi inte skriver ut fler kopior än vad som behövs (kan två personer dela
på samma papper?). Dokumentation, offerter och fakturor skickas i största möjliga omfattning
elektroniskt.
Resor
Vid resor ska vi alltid sträva efter minimal miljöpåverkan.
Detta innebär att vi alltid väljer cykel, buss eller tåg framför bil eller flyg. Vi överväger också användande
av alternativ till resor såsom videokonferenser. Företagscykeln är fri att låna för tjänsteresor i och kring
Falun.
Medarbetare som går, cyklar eller reser kommunalt till och från arbetet varje dag under ett helt
kalenderkvartal belönas också med en extra ledig, betald dag, som de kan nyttja under efterföljande
kvartal.
ÅSGATAN 59 791 70 FALUN 023-70 55 50 PANANG.SE
ORG: 556876-3923 VI INNEHAR F-SKATT
3 av 3
Kompensation
Vi har som mål att varje år vara ett klimatneutralt eller klimatpositivt företag.
Detta innebär att vi klimatkompenserar genom trädplantering. Trädplanteringen är också viktig i ett
socialt sammanhang där den kan skapa arbetstillfällen, motverka ökenspridning och bidra med resurser i
närområdet.
Miljömål och egenkontroll
Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med
ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de
identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.
ÅSGATAN 59 791 70 FALUN 023-70 55 50 PANANG.SE
ORG: 556876-3923 VI INNEHAR F-SKATT

Similar documents