MBT-tekniker - MBT

Comments

Transcription

MBT-tekniker - MBT
2014-10-21
PSYKOTERAPEUTISK TEKNIK I MBT
Don’t worry and don’t know
Peder Björling & Niki Sundström
MBT-teamet Huddinge
www.sverige.se
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Mentalisering - definitioner




Holding mind in mind.
Att förstå sig själv utifrån och andra människor
inifrån.
Att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala
tillstånd.
Att förstå missförstånd.
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Mentalisering - introduktion

Den normala förmågan att tillskriva mening och intentioner till
mänskligt beteende.

Ger referenser till känslor, tankar, intentioner och önskningar.

Formar vår förståelse av andra och av oss själva.

Central i mänsklig kommunikation och mänskliga relationer.

Understödjer den kliniska förståelsen, den terapeutiska
relationen och terapeutisk förändring.
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
1
2014-10-21
Implicit och explicit
Implicit mentalisering





Explicit mentalisering
Kroppspråk
Ansiktsuttryck
Rörelse
Blixsnabbt
Ofiltrerat

Medvetet
Metakognition

Att komma på sig själv

Flera perspektiv

Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Mentaliseringsförmågan varierar hos alla!

Mentalisering
Emotionell stress;
”sugighet”
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Målsättning för terapisessionen

Att förbättra mentaliseringsförmågan.

Att göra det medvetna medvetet.

Fokus ligger på processen, inte på innehållet.

Öka agentskap.
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
2
2014-10-21
Terapeutens förhållningssätt






En icke vetande, undersökande hållning – ej
experthållning.
Joint attention – patientens mentala landskap i fokus
Fokusera på patientens tankar och känslor.
Aktiv hållning – terapeuten är tydlig med att hen har
patienten i tankarna
Terapeuten är verklig
Varm stil, men inte bensin på elden
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Generella drag hos interventionerna





Enkla och korta
Fokuserade på känslor
Fokuserade på det som är aktuellt och känslomässigt
laddat för patienten.
Fokuserade på det medvetna eller nästan medvetna,
inte det omedvetna.
Anpassade till den aktuella mentaliseringsnivån!
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Kontrasterande hållning
Patient/terapeut
Terapeut/patient

Vetande

Icke-vetande

Självreflektion

Reflektion kring andra

Känslomässig distans

Känslomässig närhet

Kognitiv

Affektiv
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
3
2014-10-21
Interventionsspektrum
1.
Stöd, empati
2.
Klarifiering, utmaning
3.
4.
Grundläggande
mentalisering - affektfokus
Mentalisering av relationen
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Stöd, empati, klarifiering







Respektfullt, intresserat.
Positivt, hoppfullt, frågvist.
Stämma av kontinuerligt att du uppfattat rätt.
Komma ihåg att du är icke vetande.
Visa när du blir känslomässigt berörd av det
patienten berättar.
Ge patienten beröm när hen mentaliserar i en
besvärlig situation.
Validera patientens upplevelse/känsla.
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Klarifiering - exempel





Hur blev det för dig?
Nu hänger jag inte med.
Har jag uppfattat dig rätt?
Hur blev du säker på att hon inte vill träffa dig?
Det låter jättejobbigt, var det så eller på något
annat sätt?
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
4
2014-10-21
2. Utmaning
•
•
•
•
Kan det vara så att du inte riktigt vet vad du
känner?
Du säger att du mår bra men jag tycker att du ser
ledsen ut.
Om du skulle försöka tänka det motsatta, att din
pojkvän faktiskt är kär i dig, hur skulle det bli?
Du verkar så säker men jag känner mig bara
snurrig.
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
3. Grundläggande mentalisering - Affektfokus





Här och nu
Delad känsla – känsla i rummet - flöde
Identifiera genom yttre och inre lyhördhet
Känslan behöver formuleras men inte nödvändigtvis
förklaras
Känslan kan behöva markeras – vems är den?
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
4. Mentalisering av relationen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Validera upplevelsen
Utforska den aktuella relationen patient-terapeut
Acceptera och utforska ageranden och hur
terapeuten bidragit
Arbeta gemensamt fram en förståelse
Presentera ett alternativt perspektiv
Följ upp patientens reaktion
Utforska patientens reaktioner på den förståelse
och det alternativa perspektiv som arbetats fram
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
5
2014-10-21
Motöverföring
Komplementär motöverföring
- Terapeutens känsla en projektion från patienten
Att ”ge tillbaka” projektionen
Överensstämmande motöverföring
- Känslan ej projicerad utan delad
- Känslomässig identifikation
- Terapeuten markerar känslan som sin egen
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Låtsasläge och motöverföringskänslor





Uttråkad
Upplever det patienten berättar
som trivialt
Autopilot-känsla
Svårt att modulera affekter –
det blir flackt, stelt, distanserat
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Teleologisk hållning och motöverföringskänslor
Känsla av att vilja göra något
Listar, punktar, stegar upp
 Erbjuder copingstrategier
 Ger praktiska råd


Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
6
2014-10-21
Psykisk ekvivalens och motöverföringskänslor




Känner sig förbryllad
eller förvirrad
Nickar och hummar
överdrivet mycket
Känner sig osäker på
vad man kan säga
Känner sig irriterad på
patienten
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Stopp!


Stopp och stanna kvar
Vad var känslan? Tanken? Mentaliseringen?
Stopp och gå tillbaka
Gå tillbaka till den situation där det var ”ljummet”
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Self-disclosure för mentalisering



För patientens möjlighet att mentalisera terapeuten.
För terapeuten att mentalisera sig själv.
För att skapa ett lekutrymme för explicit
mentalisering.
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
7
2014-10-21
Om tolkning




Presenterar en ny
förståelse av det
patienten berättar.
Ska inte vara helt
främmande för patienten
(förmedvetet).
Ska väcka patientens
nyfikenhet och locka till
reflektion.
Ska vara ett redskap för
att öva
mentaliseringsförmågan.

Syftet är inte att lösa upp
bortträngningar och ge
insikt om kopplingar mellan
barndomsupplevelser, inre
konflikter och om aktuella,
problematiska
förhållningssätt.
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
Tack för oss!
www.mbtsverige.se
Peder Björling och Niki Sundström
2014-10-21
8