Projektplan Utsikten

Comments

Transcription

Projektplan Utsikten
Samordningsförbundet
Utskriftsdatum
Sid(or)
2014-02-10
1(6)
Projektplan Utsikten Grums
Inledning
Utanförskap och marginalisering av unga människor i samhället kostar mycket, såväl i
mänskligt utanförskap som i pengar. För att vända dagens negativa utveckling är att
samhället har ett ansvar att minska utanförskapet och skapa bättre förutsättningar för en
snabb väg tillbaka in i samhällsgemenskapen och ”normaliteten”.
Bakgrund
Antalet unga som inte fullföljer sina gymnasieutbildningar ökar.
Inom Grums kommun uppgår ungdomsarbetslöshet till ca 35 % (februari 2013).
Arbetsförmedlingens statistik visar en ökning av antalet öppet arbetslösa för gruppen
18 -29 år. 2012-07 var arbetslösheten 22,7 % och 2013-07 var siffran 23,4 %.
Preciserat i antal personer innebär det en ökning från 179 personer till 191 personer.
Utbildningsnivån för inskrivna arbetslösa ungdomar, mellan 18-29 år, visar 2013-07 att
64/191personer har en förgymnasial utbildning, 116/191 personer har gymnasial
utbildning och 11/191 ungdomar har en eftergymnasial utbildning.
Av dessa 191 ungdomar är 64 registrerade med en funktionsnedsättning.
I Värmlands län har totalt 89 % av ungdomarna behörighet till gymnasieskolan mot
Grums 78 % (SCB våren 2012).
Grums har högre antal sjukdagar både när det gäller kvinnor och män.
Hos kvinnor, 20-24 år i Grums, är antalet sjukdagar 13 dagar/år, där snittet för länet är
10 dagar/år. Kvinnor mellan 25-34 år har 26 sjukdagar/år mot länets 16 dagar/per år.
Männen ligger närmare länets snitt på sjukdagar; män, 20-24 år, har 12 sjukdagar/år
mot länets 9 sjukdagar/år. Män, 25-34 år, har 12 sjukdagar/år mot länets 11 dagar/år.
I Grums finns en nästan dubbelt så hög andel blivande mödrar som röker; 12,2 % mot
länets 8,4 %. Gällande rökande spädbarnsföräldrar har Grums 25,4 % mot länets 13,1.
Aktuellt
Genom samverkan mellan kommun, landsting, Arbetsförmedling och
Försäkringskassan kommer Utsikten att innebära en samordning av insatser från de fyra
parterna för att stödja personens individuella behov.
I remissvar till 2013:13, vilket som lämnats till regering av bl.a Samspelet, innefattar
denna projektansökan liknande åtgärder såsom motivationshöjande insatser, aktivt
uppsökande arbete, samordnade insatser så att det blir så kostnadseffektivt som möjligt.
Statens folkhälsoinstitut skriver 2013-06-10 att det är angeläget med mer kunskap om
insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Man tar också upp att denna grupp
Post- och fakturaadress:
Ssamordningsförbundet Samspelet
Karlstads kommun,
Arbetsmarknads-och
socialförvaltningen /IFA
651 84 KARLSTAD
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 A,
Stadsträdgården
Kontaktuppgifter:
Tel: 054- 540 50 44
Mobil:
E-post: [email protected]
Internet: www.samspelet.se
Organisationsnr:
Plusgiro:
222000-2477
38427-1
Sid(or)
2(6)
ser olika ut i olika delar av landet. Det gäller såväl storleken på gruppen som
omfattningen av olika problem.
De ungdomar som inte går i eller har gått ut gymnasieskolan och inte har något arbete,
erbjuds individuella åtgärder för att öka möjligheten till avslutade gymnasiestudier.
Målgrupp
Projektet avgränsas till unga vuxna, 18-32 år, boende i Grums kommun som inte
avslutat grundskolan och som inte går i eller har fullföljt gymnasieskolan eller av annan
orsak står långt från arbetsmarknaden och som har behov av samordnade insatser.
Första året beräknas ca 40 – 50 personer ha möjlighet att delta, beroende på personens
behov av samordnande insatser.
Syfte
Projektet ska syfta till att ungdomar som inte har varken grundskolebetyg eller fullgjort
gymnasieskola, eller står långt från arbetsmarknaden ska få bättre förutsättningar att
komma in på arbetsmarknaden genom att tillföra arbetslivsinriktad rehabilitering,
praktik/arbetsträning, utbildningsinsatser, motiverande samtal, vägledning mm.
Detta genom:
•
Utveckla effektiva arbetsmetoder i samverkan mellan alla parter i Grums som
fungerar för att fånga upp alla berörda ungdomar. Även de unga som nu finns i
ett mörkertal.
•
Fokus ska läggas på yrkes och studievägledning
•
Förbättra samordning och samverkan med berörda parter kring personen.
Gemensamt skapa förutsättningar och öka möjligheterna till en hållbar vardag,
med egen försörjning genom arbete eller studier, där personens egenansvar
både tas tillvara och utvecklas.
•
Aktiviteter ska in tidigt i processen för att få möjligheter att prova olika verktyg
(strategier/processer) vilket ökar personens motivation att ta kontroll över sitt
eget liv.
•
Möjligheter till träning ska finns, tex på Arbetscentrum, om behov finns innan
länkning till prövnings-/praktikplatser inom offentlig och privat verksamhet.
•
Tillskapa ett samverkansteam på handläggarnivå där handläggare från parterna
träffas för information och kunskapsspridning. Tex 3 tim /månad fast tid. Hit
kan vissa av styrgruppens möten länkas för gemensam dialog.
Öka förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa inom alla parter.
Mål
Att se till att ungdomarna får förutsättningar att klara studier eller gå ut i arbete.
Efter avslutad insats kan man se en förändring när det gäller kompetensutveckling,
yrkesinriktning och att ungdomarna har stärkts genom utökade referenser och meriter.
Postadress:
Besöksadress:
Karlstads kommun, ASF
651 84 KARLSTAD
Trädgårdsgatan 1 A,
Stadsträdgården
Kontaktuppgifter:
Tel: 054- 540 50 44
Mobil:
E-post: [email protected]
Internet: www.samspelet.se
Organisationsnr:
Plusgiro:
222000-2477
38427-1
Sid(or)
3(6)
Effektmål
•
Tidig identifikation av vilka aktiviteter/stöd som deltagaren har behov av för att
kunna närma sig sitt mål. Flerpartssamtal ska ske inom 3-4 veckor efter första
kontakten med projektet.
•
Avstämning minst var tredje månad att stegförflyttning skett i önskad riktning.
•
Antal personer i projektet sett på årsbasis beräknas till ca 40 -50.
•
100 % av deltagarna ska ha en individuell plan med tyngdpunkt på en hållbar
vardag efter avslut. 40 -50 % ska antingen ha gått ut i egen försörjningen eller
ha påbörjat studier.
Processmål
•
Utveckla kunskap och förståelse för deltagarnas olika funktionsnedsättning
inom parternas personal.
•
Ny gemensam arbetsmetodik, med fokus på samverkan, för att både fånga samt
motivera ungdomar som inte har gymnasiebetyg.
•
Integrera arbetsmetodiken hos respektive part med fokus på ett hållbart
arbetssätt.
Tydliga framgångsfaktorer
Genom samverkan samnyttja resurser som gör att ungdomen får det stöd och de
verktyg ungdomen behöver för att bli anställningsbar eller komma ut i studier.
Jämlikhet och jämställdhet
Projektet syftar till individuella insatser utifrån varje persons behov och utifrån
respektive parts uppdrag.
Inriktningen är att fördela projektets resurser för att skapa förutsättningar för kvinnor
och män, oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning, att ha samma makt och möjlighet
att påverka sin livssituation.
Sekretess
Alla parter har sin egen lagstiftning kring sekretess. För att följa gällande lagstiftningar
ska personen i projektet tillåta att sekretessen mellan parterna bryts genom
undertecknande av en överenskommelse.
Sekretesslättnaden gäller endast under den tid som personen deltar i projektet
Personen har ett eget ansvar att förmedla nödvändig information.
Kopplingar till andra projekt och verksamheter
Undersökning av andra projekt och verksamheter som kan kopplas till projektet
kommer att kontinuerligt göras, inom Grums kommun samt hos förbundets övriga
parter. Kopplingar finns till Grums kommuns egna verksamheter som Arbetscentrum.
Postadress:
Besöksadress:
Karlstads kommun, ASF
651 84 KARLSTAD
Trädgårdsgatan 1 A,
Stadsträdgården
Kontaktuppgifter:
Tel: 054- 540 50 44
Mobil:
E-post: [email protected]
Internet: www.samspelet.se
Organisationsnr:
Plusgiro:
222000-2477
38427-1
Sid(or)
4(6)
Samordningsförbundet Samspelet är parternas arena (landsting, försäkringskassa,
kommun och arbetsförmedling) för samordning och samverkan i personernas
rehabilitering. Kopplingar kommer att ske till parternas övriga verksamhet och projekt.
Resultatet i Utsikten ska generera resurseffektivitet till deltagande parter genom att inte
göra samma saker på flera ställen utan att ett flöde av aktiviteter finns för deltagaren
där samordning sker i en kedja mot målet ökad hälsa, utbildning och egen försörjning.
För att möta upp brukarinflytande behövs upparbetning och medvetandegöra brukarnas
möjligheter till inflytande. Det innebär uppbyggande av nätverk för brukarinflytande.
Spridning
Den nya metodiken och arbetssätt kommer att spridas och vidareutvecklas inom
kommunens verksamheter samt inom Samspelets andra parter.
Förankring och information till berörda parter kommer att ske på lokal och regional
nivå inom de politiska leden.
Information kommer att spridas via lokala medier och intranät.
Tidplaner
Genomförande av projekt 2014-2016. Projektstart under januari 2014.
Organisation
Grunden för tänkt organisation utgår från de professioner som behövs i arbete inom
projektets mål. (Se finansiering). Möjlighet att vid behov få tillgång till befintliga
aktiviteter/åtgärder som redan finns inom parternas organisation.
Verksamhetsbeskrivning och arbetssätt
Deltagaren blir aktuell när behov finns av samordnade insatsen från minst två av
förbundets parter eller genom egenansökan via samspelets och kommunens hemsida.
Inom respektive parts organisation uppmärksammas personens behov av utökad
samordning och kontakt tas med projektledaren.
Möjlighet till enskilt studiebesök ges och därefter sker ett partssamtal med deltagare
och de parter som uppfattas aktuella för deltagaren (arbetsförmedling, kommun,
försäkringskassan eller landsting).
En samordnad individuell plan (SIP) med olika aktiviteter samt mål upprättas med
deltagaren. I Planen framkommer vilka parter som gör vad och när.
Beroende på deltagarens behov kan den individuella planeringen både när det gäller tid
och aktiviteter vara vitt skilda och ska vara en kombination av insatser.
I planen läggs fokus på att bryta den nuvarande situationen genom att rusta individerna
till att kunna ta små steg i taget med fokus på yrkes och studievägledning.
Arbetscentrum är en arbetsmarknadsåtgärd i kommunens regi för ungdomar som är
arbetslösa och uppbär försörjningsstöd. Syftet med verksamheten är att erbjuda
Postadress:
Besöksadress:
Karlstads kommun, ASF
651 84 KARLSTAD
Trädgårdsgatan 1 A,
Stadsträdgården
Kontaktuppgifter:
Tel: 054- 540 50 44
Mobil:
E-post: [email protected]
Internet: www.samspelet.se
Organisationsnr:
Plusgiro:
222000-2477
38427-1
Sid(or)
5(6)
ungdomarna en sysselsättning och en struktur i vardagen. Träning kan ske i Utsikten,
via Arbetscentrum, anpassat efter deltagarens förutsättningar och behov.
När det gäller praktikplatser är planen att ta små steg i taget för en hållbar lösning.
Planen är deltagaren har praktik en dag i veckan i kombination med andra insatser som
tex vägledning och coachning.
En person arbetar med coachande och stödjande samtal, stöttning i kontakten med
myndigheter, vården och studievägledning. En person har fokus på yrkesvägledning
och arbetsmarknads- insatser, som att hitta praktikplatser/prövningsplatser.
I Utsikten kan man delta i gruppverksamhet, får möjlighet till studiebesök och praktik,
göra funktionsbedömning eller annan utredning samt länkas till parterna ordinarie
utbud av möjligheter.
Stegförflyttning mot ökat välmående med möjlighet till egen försörjning via arbete eller
studier ska ske var tredje månad för deltagare i Utsikten.
Ansvaret ägs gemensamt av parterna när det gäller att följa upp och bedöma
stegförflyttningen.
Projektledaren har rapporteringsansvaret.
Utbildningsinsatser till Samspelets parters tjänstemän
Effektivitet bygger på kunskap och förståelse. Ofta pratas det om ungdomarnas dåliga
självförtroende och avsaknaden av tillit. Det finns även i denna grupp en stor andel med
olika funktionshinder, diagnostiserade eller inte. Att öka både kunskap och därmed
förståelsen för dessa ungdomar är ett av projektets delmål.
I styrgruppen kan diskussioner och beslut tas om hur dessa utbildningsinsatser ska se
ut, vad de ska innehålla och hur det ska genomföras.
Projektledaren kan få ansvar för genomförandet samt uppföljningen.
Projektägare
Arbetsförmedlingen är projektägare.
Projektplats
Kommunen lokaler på Sveagatan 61, Grums
Processägare
Samordningsförbundet Samspelet genom Förbundschefen
Styrgrupp
Områdeschef Grums kommun
Landstinget genom chef från allmänmedicin och öppenvård psykiatri
Chef för Arbetsförmedling Grums
Enhetschef från Försäkringskassan
Förbundschef Samspelet
Projektledare är föredragande
Postadress:
Besöksadress:
Karlstads kommun, ASF
651 84 KARLSTAD
Trädgårdsgatan 1 A,
Stadsträdgården
Kontaktuppgifter:
Tel: 054- 540 50 44
Mobil:
E-post: [email protected]
Internet: www.samspelet.se
Organisationsnr:
Plusgiro:
222000-2477
38427-1
Sid(or)
6(6)
Brukarorganisation finns adjungerad
Beslut om verksamhet, budget mm, fattas av parternas representanter tillsammans i den
lokala styrgruppen.
Styrelsen fattar slutgiltiga beslutet om budget och verksamhetsplan med mål.
Uppföljning, utvärdering och rapportering
Rapportering sker kontinuerligt till Grums kommuns kommunstyrelse samt Samspelets
beredningsgrupp och styrelse enligt senare fastställd plan.
Styrgruppen har under första halvåret av projekttiden minst två träffar för att tillgodose
förbättringar och förändringar som behövs. Därefter två till tre möten varje termin.
Projektets effektmål ska följas upp kontinuerligt samt vid en bestämd tidpunkt efter
projektets slutförande. Projektledaren är huvudansvarig för redovisning av effektmål,
såsom antalet deltagare som är i studier eller praktik/arbete efter en viss tid eller som
har påbörjat andra rehabiliterande aktiviteter. Det är också viktigt att kunna redovisa
vilka och hur många som kunnat gå vidare från försörjningsstöd.
Samspelets beslutade redovisningsmall gäller.
Vid finansiering av verksamhet från samordningsförbund ingår registrering i SUS
(sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet)
Delrapport
Delrapport kommer att inges till styrelsen i slutet av första och andra verksamhetsåret där
tanken om integrering/implementering finns med.
Slutrapport sker under hösten 2016.
Plan för integrering och implementering
Olika metoder kommer att efter utvärdering att successivt integreras i ordinarie
verksamhet, t ex viss samtalsmetodik, forum där vissa parter kommer att träffas
kontinuerligt mm olika ansökningsförfarande, hur man på ett effektivt sätt ger personen
en bra vardag med rätt stöd från rätt part.
Baserad på delrapport under andra verksamhetsåret kommer en implementeringsplan
utformas för verkställande under projektets tredje år.
Delrapport och implementeringsplan kommer att redovisas styrelsen för beslut.
Budget och finansiering (kostnadsplan)
Projektet är ett samfinansierat projekt mellan IFO, Grums kommun,
Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Samspelet.
Postadress:
Besöksadress:
Karlstads kommun, ASF
651 84 KARLSTAD
Trädgårdsgatan 1 A,
Stadsträdgården
Kontaktuppgifter:
Tel: 054- 540 50 44
Mobil:
E-post: [email protected]
Internet: www.samspelet.se
Organisationsnr:
Plusgiro:
222000-2477
38427-1

Similar documents