VPIS V SREDNJE ŠOLE - OŠ Predoslje Kranj

Comments

Transcription

VPIS V SREDNJE ŠOLE - OŠ Predoslje Kranj
VPIS V SREDNJE ŠOLE
za šolsko leto 2015/16
Pripravila:
Saša Pesrl
Aktivnosti od septembra do februarja
• Predstavitev šolskega sistema na razredni uri
• Računalniški program Kam in kako
• Tehniški dan- 2uri- raziskovanje poklicev tudi preko spletne
strani moja izbira. si in udeležba na prireditvi Vrtiljak poklicev
• Tehniški dan- SREDNJE ŠOLE SE PREDSTAVIJO
• Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva
• Individualni razgovori z učenci glede na poklicno odločitev
izraženo v vprašalniku o poklicni poti
• Ogledi poklicev
• Informiranje o srednjih šolah (dnevi odprtih vrat,…) na oglasni
deski šolske svetovalne službe oz. obvestila
TEHNIŠKI DAN
•
2 uri - raziskovanje poklicev (vprašalnik Kakšen sem?, listi To bi delal tudi jaz, iskanje najbolj
zanimivih poklicev), iskanje poklicev preko spletne strani moja izbira.si
• Vrtiljak poklicev, 23. 10. 2014
Delavnice za poklice:
- srednja medicinska sestra, vzgojitelj/ica predšolskih otrok,
- administrator, ekonomski tehnik, medijski tehnik,
- tugastronomsko- turistični tehnik, gastronom hotelir,
- strojni tehnik, oblikovalec kovin orodjar, inštalater strojnih inštalacij,
- tehnik računalništva, računalnikar,
- tehnik mehatronike, mehatronik operater,
- elektrikar, elektrotehnik - energetik, elektrotehnik - elektronik,
- trgovec, frizer- manikira, frizer,
- slikopleskar-črkoslikar,
- gradbeni tehnik, pečar-polagalec keramičnih oblog, zidar,
- lesarski tehnik,
- avtoserviser, avtokaroserist, avtoservisni tehnik.
TEHNIŠKI DAN: 6. 11. 2014
SREDNJE ŠOLE SE PREDSTAVIJO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Srednja šola za strojništvo Škofja Loka (oblikovalec kovin - orodjar, inštalater strojnih
instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, avtoserviser, avtokaroserist, strojni tehnik),
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola (ekonomski tehnik, administrator, trgovec,
frizer, gradbeni tehnik, slikopleskar-črkoslikar, pečar-polagalec keramičnih oblog, zidar, tesar),
Srednja lesarska šola (obdelovalec lesa, mizar, tapetnik, lesarski tehnik),
Tehniški šolski center Kranj - SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTOTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO,
STROKOVNA GIMNAZIJA (računalnikar, elektrikar, mehatronik operater, elektrotehnik, tehnik
računalništva, tehnik mehatronike in Tehniška gimnazija),
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica (gastronom hotelir, gastronomsko turistični
tehnik),
Biotehniški center Naklo (gospodar na podeželju, pek, slaščičar, cvetličar, vrtnar, hortikulturni
tehnik, kmetijsko – podjetniški tehnik, živilsko-prehranski tehnik, naravovarstveni tehnik,
Biotehniška gimnazija),
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (medicinska sestra/srednji zdravstvenik, bolničarnegovalec),
Gimnazija Franceta Prešerna (Gimnazija, Ekonomska gimnazija, Ekonomska gimnazija športni oddelek),
Gimnazija Škofja Loka (Gimnazija, Klasična gimnazija),
Gimnazija Kranj (8 oddelkov gimnazije- različne smeri glede na interese učencev)
Ogledi poklicev











RAČUNALNIŠKI TEHNIK, RAČUNALNIČAR (OŠ Cerklje)
VZGOJITELJ / VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
FOTOGRAFSKI TEHNIK (Foto Boni)
GRADBENI TEHNIK, INŽENIR GRADBENIŠTVA
AVTOSERVISER, AVTOKAROSERIST (Avtocenter Vrtač)
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK (Bolnišnica Golnik)
MIZAR, LESARSKI TEHNIK (Mizarstvo Šenk)
KOZMETIČNI TEHNIK (OŠ Orehek Kranj)
VETERINARSKI TEHNIK (KŽK d.o.o , PE Trata 34)
FARMACEVTSKI TEHNIK, FARMACEVT (Lekarna Šenčur)
GASTRONOM-HOTELIR, GASTRONOMSKI TEHNIK, TURISTIČNI TEHNIK
(Hotel Brdo)
 MEDIJSKI TEHNIK (Gorenjska TV)
IZPOSOJA DVD - TV serija TO BO MOJ POKLIC! Promocija poklicev (55 deficitarnih in
perspektivnih poklicev 2013)
Gastronom hotelir in turistični tehnik; Vinski svetovalec in barman
Turistični animator in vodja cateringa; Organizator v turizmu
Naravovarstveni tehnik in ekolog, Tehnik za geodezijo in geodet
Tehnik in ing. mehatronike, Ing. strojništva
Zobotehnik in zobozdravnik, Zdravnik in kirurg,
Veterinarski tehnik in veterinar
Častnik krova, stroja in varilec
Policist, Varnostnik in detektiv
Farmacevt tehnolog in lekarnar, Kemijski tehnik in ing. kemije
Arhitekt in ing. gradbeništva;
Vzgojitelj predšolskih otrok in učitelj razrednega pouka
Medijski tehnik
Inštalater hladilnih, ogrevalnih in vodovodnih naprav
Ing. lesarstva
Inženir informatike, ing. elektrotehnike in energetike
Fizioterapevt in delovni terapevt, Masker, vizažist in kozmetolog
Voznik, Avtoserviser
Komunalni ing., Fizik in meteorolog
Tehnik za logistiko, skladiščnik in viličarist
RAZPIS ZA VPIS V SŠ IN DIJAŠKE DOMOVE
Informativni dan
 petek, 13. februar, ob 9. in 15. uri
 sobota, 14. februar, ob 9. uri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naslovnica
Soglasje
Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu po posameznih šolah in mednarodni maturi
Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega
strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij
Priloga II: Razpis za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja
Priloga III: Razpis za vpis v poklicne tečaje
Priloga IV: Razpis za vpis v Maturitetni tečaj
Priloga V: Razpis izbirnih predmetov splošne mature
Priloga VI: Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove
Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega
izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij
Tabela za izračun točk, pridobljenih v skladu z objavljenimi Merili za izbiro kandidatov v primeru
omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in
tehniškega izobraževanja ter gimnazij
ŠOLSKI SISTEM PO OŠ
DOKTORAT ZNANOSTI
3. stopnja
2. stopnja
MAGISTERIJ STROKE
1. stopnja -
visokošolsko izobraž.:
UNIVERZITETNA
3 – 4 leta (1. stop.)
POKLICNI
tečaj – 1 leto
STROKOVNA
3 leta (1. stopnja)
MATURITETNI
tečaj – 1 leto
VIŠJE STROKOVNO
izobr.: 2 leti
POKLICNO TEHNIŠKO
izobraževanje (3+2)
PM+MI
splošna matura
GIMNAZIJE
4 leta
poklicna matura
SREDNJE TEHNIŠKO
strokovno izobr. – 4 leta
zaključni izpit
SREDNJE POKLICNO
izobr. – 3 leta
zaključni izpit
NIŽJE POKLICNO
izobr. – 2 leti
ZAKLJUČEK SREDNJEŠOLSKEGA
IZOBRAŽEVANJA
ZAKLJUČNI IZPIT
POKLICNA MATURA
SPLOŠNA MATURA
Po končanih 3-letnih šolah
Po končanih 4-letnih šolah
Po končani gimnaziji
3 predmeti:
- slovenščina
- strokovni predmet
- izdelek/storitev +
zagovor
4 predmeti:
- 2 obvezna: slovenščina,
strokovni predmet
- 2 izbirna:
matematika/tuj j.,
izdelek/storitev/sem.
naloga+zagovor / 4.
predmet
5 predmetov (pisno in
ustno):
- 3 obvezni: matematika,
slovenščina, tuj j.
- 2 izbirna
POSTOPEK VPISA V SŠ ZA š.l. 2015/16
DATUM
NAMEN
13., 14. februar
INFORMATIVNI DAN NA SŠ
petek ob 9. in 15. uri, sobota ob 9. uri
Izjeme (čas oz. kraj):
→ Gim. Kranj: program Mednarodna matura petek- od 13.10 do 16. ure, sobota, od 10. do 11. ure;
→ Šolski center Škofja Loka; Srednja šola za strojništvo: petek ob 11 uri (predavalnica v pritličju šole) in
15 uri ter sobota ob 9. uri, (I. nadstropje nove stavbe Medpodjetniškega izobr. centra ŠC Šk. Loka,
Podlubnik 1b)
→ Srednja šola za lesarstvo Šk. Loka (učilnica 7) Kidričeva c. 59, Šk. Loka (ob železniški postaji)
(Pazi, ponekod tudi drugače! Glej razpis: informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu,
mednarodni maturi str. 2-3)
do 27. februarja
POSEBNI POGOJI ZA
VPIS
 PRIJAVA NA OPRAVLJANJE PREIZUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA in
SPRETNOSTI:
- Zobotehnik, Fotografski tehnik, Tehnik oblikovanja,
- Umetniška gimnazija- Likovna, Plesna in Glasbena smer
(Poseben obrazec, učenec ga lahko dobi v šoli.)
(Glej datume preizkusov!)
 ODDAJA DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH:
- Gimnazija (š), Ekonomska gimnazija (športni oddelek v poskusu)
- na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učencem šola izda potrdilo
 POTRDILO O PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTIH: Geotehnik,
Umetniška gimnazija-določene smeri; Gimnazija (š); Ekonomska gimnazija (športni oddelek v poskusu)
 Waldorfska gimnazija: pogovor z učencem in starši
do 27. marca
POTRDILO SŠ o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
POTRDILO SŠ o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev za programa Gimnazija (š) in
Ekonomska gimnazija (š)
(Učenci dobijo na dom!)
DATUM
NAMEN
do 3. aprila
PRIJAVA K VPISU V SŠ, PRIJAVA ZA SPREJEM V DIJAŠKI DOM
samo za 1 program!
(razen za vzporedno šolanje v programu Umetniška gimn. – Glasbena in
Plesna smer + priloge (zdr. potrdilo, drugo…)+ fotokopija prijavnice za
vpis v izbrano šolo)
Učenci izpolnjeno prijavo prinesejo v svetovalno službo najkasneje do
23. 03. 2015.
(OBRAZEC MŠŠ-2-1,20/08; spletne strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport na naslovu:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_i
n_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazeva
nje/dokumentacija_v_ss/#c17947.
do 9. aprila
MIZKŠ- JAVNO OBJAVI ŠTEVILO PRIJAV ZA VPIS (skupaj s št. razpisanih
mest) v posamezne programe po šolah
SŠ OBVESTIJO učence, če bo premalo prijav za oddelek (pred koncem
roka za prenos prijav)
do 24 aprila
PRENOS PRIJAV na katerokoli drugo SŠ oz. program
(po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za
vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omenjen, ne bo končan, tj. do 1. junija 2015)
29. maj
MIZKŠ objavi SEZNAM SŠ, ki bodo OMEJILE VPIS
do 3. junija
Učenci dobijo PISNO OBVESTILO O OMEJITVI VPISA s strani šole na dom
DATUM
NAMEN
med 17. in
vključno 19.
junijem do
14 ure
Učenci brez omejitve vpisa predložijo:
- dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev,
- izvirnike spričeval na vpogled ali kopije izvirnikov.
(O točnih datumih, urah vpisa učence obvestijo šole.)
VPIS V SŠ
oz. IZVEDBA
1. KROGA
IZBIRNEGA
POSTOPKA
(90 % razp.
mest)
Učenci, ki imajo omejitev vpisa predložijo:
- izvirnike spričevala na vpogled,
- dokazilo o doseženem št. točk iz nacionalnih preizkusov znanja,
- potrdilo o točkah, doseženih v skladu z merili, ki so jih definirale
posamezne šole: učenci prejmejo na SŠ: Umet. gimn., Gimnazija (š),
idr.
- ali kopije izvirnikov vseh dokazil.
SŠ po merilih izberejo učence (1. krog), ki bodo do 19. junija vpisani.
O rezultatih izbire bodo učenci obveščeni na šoli.
Seznanitev učencev, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka s
prostimi vpisnimi mesti na katera bodo lahko kandidirali v 2. krogu.
19. junij do
16. ure
MŠŠ objavi spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka.
do 23. junija
do 12. ure
2. KROG
IZBIRNEGA
POSTOPKA
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega
postopka
(10 % razp. mest na vseh SŠ, ki bodo vpis omejile; na vsa še prosta
mesta na drugih SŠ)
Na podlagi ponujenih prostih mest se bodo odločili za tiste SŠ, na
katere bi se želeli vpisati. Učenci napišejo prioritetni vrstni red 10 šol
oz. programov in jih oddajo na SŠ, na katero so prijavljeni.
29. junij do 12. SŠ objavijo rezultate 2. kroga izbirnega postopka.
ure
Učenci bodo obveščeni o razvrstitvi na eno od naštetih SŠ na šoli, na
kateri so oddali svoje namere za 2. krog.
Če so razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico, se tam vpišejo.
Če so razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prijavnico in dokumente
dvignili in se v SŠ, na katero bodo razvrščeni, vpisali.
do 1. julija do
14 ure
VPIS učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu.
3. julij
MŠŠ objavi prosta vpisna mesta.
do 31. avgusta SŠ vpisujejo, dokler bodo imele prosta mesta.
Merila za izbiro kandidatov za vpis v SŠ ob omejitvi vpisa
MERILA
TOČKE
1. Zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8., in 9. razreda OŠ 175
Tabela za izračun točk se nahaja na spletnih straneh ministrstva.
2. Dodatne točke, dosežene po merilih, ki jih določi posamezna
šola
 Gimnazija(š):
- za pridobljen status športnika A
10
- za pridobljen status športnika B
5
 Umetniška gimnazija (Likovna smer, Tehnik oblikovanja,
Fotografski tehnik- dodatne točke se upoštevajo po uspešno
opravljenem preizkusu likovne nadarjenosti)
3. Točke, dosežene na nacionalnih preizkusih znanja iz
slovenščine in matematike. (kadar je več kandidatov na spodnji
meji z istim številom točk)
Dosežki NPZ-ja se upoštevajo na podlagi predhodnega soglasja
učenca in staršev.
OMEJITVE VPISA 2014/15
GORENJSKA REGIJA:
Šolski center Kranj, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo
• program Elektrotehnik: točke iz ocen 114, točke iz nacionalnih preizkusov
znanja 82.
ZASEBNE ŠOLE (omejitev vpisa 2012/13):
Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje
•
program Gimnazije Želimlje: točke iz ocen 144.
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
• program Klasična gimnazija: točke iz ocen 159.
OMEJITVE VPISA: Osrednjeslov. reg.
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
•
program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 125, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 89,
•
program Fotografski tehnik: točke iz ocen 127, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 94,
•
program Umetniška gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 121.
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:
•
program Umetniška gimnazija, dramsko-gledališka smer: točke iz ocen 144.
Srednja zdravstvena šola Ljubljana:
•
program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 112,
•
program Zdravstvena nega: točke iz ocen 116, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 70.
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
•
program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 137.
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana
•
program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 143,
•
program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136,
•
program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 141,
•
program Zobotehnik: točke iz ocen 140, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 114.
Deleži razpisanih mest od šolskega leta 2009/10 do
šolskega leta 2015/16
RAZPISANA VPISNA MESTA V
PROGRAME SREDNJEGA PO KLICNEGA IZOBRAŽEVANJA
V Gorenjski regiji je za 1.905 učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo 2.244 razpisanih mest
.
Zap. št.
PROGRAM
ŠT. VP.
MEST
1.
AVTOSERVISER
52 -
2.
MEHATRONIK OPERATER
+26+26
3.
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE
52
4.
ADMINISTRATOR
26 (J.)
5.
FRIZER
52
6.
PEČAR- polagalec keramičnih oblog; SLIKOPLESKAR- ČRKOSLIKAR; ZIDAR;
AVTOKAROSERIST; INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ; OBLIKOVALEC
KOVIN- ORODJAR;
TAPETNIK; MIZAR,
RAČUNALNIKAR; ELEKTRIKAR;
GOSPODAR NA PODEŽELJU; CVETLIČAR; PEK; SLAŠČIČAR; VRTNAR;
TRGOVEC
POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE;
*MESAR, TESAR; IZVALALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE- program se bo
izvajal samo, če si bodo dijaki zagotovili individualne pogodbe za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
26
26
PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA IN TEHNIŠKEGA
IZOBRAŽEVANJA
Zap. št.
PROGRAM
ŠT. VPISNIH
MEST
1.
EKONOMSKI TEHNIK
56+28 (Rad.)
2.
ZDRAVSTVENA NEGA
84
3.
STROJNI TEHNIK
56+28 (J.)
4.
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA; TEHNIK MEHATRONIKE;
GASTRONOMIJA IN TURIZEM; PREDŠOLSKA VZGOJA,
MEDIJSKI TEHNIK
56
5.
GRADBENI TEHNIK; LESARSKI TEHNIK; KMETIJSKOPODJETNIŠKI TEHNIK; NARAVOVARSTVENI TEHNIK,
HORTIKULTURNI TEHNIK, ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK,
ELEKTROTEHNIK
28
6.
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola:
Okoljevarstveni tehnik,
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad:
Logistični tehnik
- 1 odd.
28- 1 odd.
56
GIMNAZIJSKI PROGRAMI
Zap. št.
PROGRAM
ŠT. VPISNIH
MEST
1.
GIMNAZIJA (Kranj), mednarodna matura, evropski odd.
224+1 odd
2.
GIMNAZIJA (Šk. Loka), evropski odd.
KLASIČNA GIMNAZIJA (latinščina, grščina, humanistika)
112-1 odd
28
3.
GIMNAZIJA (Jesenice), evropski odd.
GIMNAZIJA (š)
84
18
4.
EKONOMSKA GIMNAZIJA (Radovljica)
28 +odd.
5.
Gimnazija Franceta Prešerna (ekonomija, podjetništvo,
informatika)
EKONOMSKA GIMNAZIJA
EKONOMSKA GIMNAZIJA (š)
Gimnazija
56-1 odd
18
28
6.
TEHNIŠKA GIMNAZIJA (BTŠ); (biotehnologija, kmetijstvo,
mikrobiologija)
56
7.
TEHNIŠKA GIMNAZIJA (ŠC); (mehanika, računalništvo,
elektrotehnika)
56
8.
Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija (1 odd. grščina)
140
9.
Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje
56
Kaj vprašati na informativnem
dnevu?
• Vključenost šole v mednarodne projekte in programe
mobilnosti za dijake in učitelje.
• Možnosti glede izbirnosti predmetov.
• 20% celotnega kurikula, ki ga šola sama oblikuje in, ki je
namenjen povezovanju šole s podjetji, ipd.
• Organiziranost praktičnega usposabljanja z delom.
• Kariere bivših dijakov, koliko jih je nadaljevalo šolanje, koliko jih
je našlo zaposlitev, ipd.
Kaj vprašati na informativnem
dnevu?
• Poklicna matura in opravljanje petega predmeta iz splošne
mature.
• Iskanje ustreznih informacij je zgolj le ena v nizu veščin za
načrtovanje in vodenje kariere. Zato je pomembno ugotoviti tudi,
učenje katerih tovrstnih veščin želena šola še ponuja, bodisi v
okviru dodatnih izbirnih vsebin, bodisi v okviru vsebin pri
posameznih predmetih.
Najbolj pogosta vprašanja mladih v zvezi z nadaljnjim
izobraževanjem - OŠ
Študij v tujini
2%
Kvaliteta
šole
10%
Kam po
OŠ?
10%
Prehajanje
14%
Pogojji za vpis na
določeno šolo
29%
Informacija o
šolah in poklicih
14%
24
Štipendije
2%
Možnost
zaposlitve
19%
Prosta delovna mesta*po dejavnostih
(12.
aprilom 2013 je ZUTD-A ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu, zato Zavod nima
več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi)
POVPRAŠEVANJE
-
Delavci v gradbeništvu,
predelovalnih dejavnostih,
izobraževanju,
v trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil,
v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih,
zdravstvu in socialnem varstvu.
v prometu in skladiščenju,
strokovnih znanstvenih in tehničnih dejavnostih,
gostinstvu,
javni upravi in obrambi; dejavnost obvezne socialne varnosti
Najmanj iskani poklici v Slo (podatki ZRSZ)
•
•
•
•
•
•
arhitekt
bibliotekar
filozof, zgodovinar, politolog, sociolog, antropolog
novinar
tolmač, lektor
uradnik v računovodstvu in knjigovodstvu, uradnik v
statistiki, financah, zavarovalništvu
• kontrolor in ocenjevalec kakovosti neživilskih
proizvodov
• tajnik
ISKANI POKLICI
Leta 2020 bodo v Evropski uniji med najbolj iskanimi
predvsem tehniki različnih strok - od inženirstva do zdravstva.
Službo bo v prihodnjih letih najlažje dobiti in tudi obdržati
na področju zdravstva, gostinstva, informacijske tehnologije,
elektrotehnike, telekomunikacij ter turizma.
• Informacije o iskanosti posameznega poklica:
http://www.ess.gov.si/trg_dela/
Poklici prihodnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
programer na področju softwera
sistemski administrator
finančni analitik
tržnik, tržni raziskovalec
farmacevt
biokemik, biomedicinec
zdravnik, zobozdravnik
poklici zdravstvene oskrbe
strojni inženir
organizator dogodkov
prevajalec
gradbeni inženir
revizor
specialist za pokojninsko zavarovanje
letalski inženir
Viri:
http://www.virtualno-sredisce.si/poklici-prihodnosti#EU2020
http://filternet.si/pd/clanki/najbolj-in-najmanj-iskani-poklici/
Štipendije:
novosti in pomembne informacije
Vrste štipendij
-
kadrovske,
državne,
Zoisove,
štipendije za deficitarne poklice,
štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost
ter
POSEBNOST: nagrade za trajnostni razvoj
posojila za študij doma in v tujini
SESTAVLJANJE ŠTIPENDIJ
Od 1. 1. 2014 se lahko hkrati z državno štipendijo prejema tudi drugo štipendijo (npr.
občinsko, s strani države nesofinancirano kadrovsko štipendijo)
• z začetkom šolskega leta 2014/2015 je državne štipendije mogoče kombinirati s:
– sofinancirano kadrovsko štipendijo,
– štipendijo za deficitarne poklice,
– štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz
znanja ali raziskovanja.
•
državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.
•
kadrovska štipendija se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo
za deficitarne poklice,
•
štipendija za deficitarne poklice se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s
kadrovsko štipendijo,
•
štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali
raziskovanja, ki se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami.
Kadrovske štipendije
 kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem
(dijakom, študentom)
 pogoji
• Izpolnjevati splošne pogoje po zakonu, podrobneje pravila in
obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi
ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in
obveznosti iz kadrovskega štipendiranja uredijo tudi s pogodbo o
štipendiranju.
 obveznost
• Štipendist se mora po končanem šolanju zaposliti pri delodajalcu za
čas sofinanciranja kadrovske štipendije oz. po dogovoru.
 zadnja leta ostajajo sredstva nepodeljena!!!
Kadrovske štipendije (2)
 Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih
podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:
• preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.skladkadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje
potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko
leto;
• na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer
objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
• objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na
svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.
Kadrovske štipendije (3)
•
Sklad objavi javni poziv delodajalcem za oddajo potreb najkasneje do konca
novembra;
• na podlagi zbranih potreb sklad objavi seznam razpisanih kadrovskih štipendij z
namenom informiranja dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih o
možnostih kadrovskih štipendij;
• kandidati se sami obrnejo na delodajalca in mu pošljejo prošnjo za dodelitev
štipendije; delodajalec sam izbere primernega kandidata;
• sklad oziroma RRA objavita javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij do
konca februarja.
POMEMBNO:
• delodajalec, ki se bo prijavil na javni razpis, ki ga bo objavil RRA, mora imeti sedež
ali poslovno enoto na območju razvojne regije;
• dolžnost poročanja o potrebah imajo vsi delodajalci, ne glede na to ali bodo za
kadrovsko štipendijo uveljavljali sofinanciranje ali ne.
Državne štipendije
 upravičenci
• Namenjeno dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz
socialno šibkejših družin,
• pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega
poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja,
srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega
izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije ali
upravičenci, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v
program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge
stopnje.
 dodatki:
– Dodatek za bivanje,
– dodatek za uspeh,
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.
Državne štipendije (2)
 višina
• Odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v % od neto
povprečne plače (dohodkovni razred).
Dohodkovni
razred
1
2
3
4
5
Povprečen osebni
Višina državne
dohodek
štipendije nad 18.
let
do 30%
30 – 36%
36 – 42%
42 – 53%
53 – 64%
190€
160€
130€
100€
70€
Višina državne
štipendije do 18. let
95€
80€
65€
50€
35€
 oddaja vloge
• Vlogo za državno štipendijo je možno vlogo vložiti kadarkoli tekom
leta pri pristojnem Centru za socialno delo.
Zoisove štipendije
 upravičenci
• dijaki,
• študentje,
• udeleženci izobraževanja odraslih
 pogoji
• V zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj
4,70 in izjemni dosežek.
• V primeru, da se na javni razpis prijavi več vlagateljev za Zoisovo
štipendijo, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, so do
Zoisove štipendije upravičeni vlagatelji, ki so dosegli višjo povprečno oceno
ali več točk za izjemne dosežke ali več točk pri zlati maturi ali višje
razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije.
Zoisove štipendije (2)
Za izjemne dosežke štejejo (iz zadnjih dveh šolskih let):
•
najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih (1. do vključno 3.
mesto, ki se točkujejo z 10 točkami) , sofinanciranih iz javnih sredstev,
• kot priznanja na državnem tekmovanju štejeta prejeta zlata in srebrna priznanja
iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih (zlato priznanje ali prva
nagrada, ki se točkuje s 5 točkami, in srebrno priznanje ali druga nagrada, ki se
točkuje z 2 točkama), sofinanciranih iz javnih sredstev,
•
•
•
•
•
•
priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja,
razvojne dejavnosti ali umetnosti,
nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali
mednarodni ravni,
objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali
znanstveni publikaciji ali zborniku,
umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki,
objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije,
oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,
najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih
in mednarodnih tekmovanjih.
Zoisove štipendije (3)
 višina
• Mesečno znaša 120 eurov za dijaka in 140 eurov za študenta.
• Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 240
eurov za dijaka in 280 eurov za študenta.
• K Zoisovi štipendiji se dodelita: dodatek za bivanje, dodatek za
štipendiste s posebnimi potrebami.
 oddaja vloge
• vloga se nahaja na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in
štipendije: www.sklad-kadri.si
• vlogo je potrebno oddati na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
• poziv za oddajo vlog vsako leto najkasneje do konca junija
• rok prijave je za dijake v začetku septembra in za študente v začetku
oktobra
Štipendije za deficitarne poklice (1)
 upravičenci
• Namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo na ravneh
izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja
(Vlada RS jih sprejme za obdobje petih let).
 pogoji
• Se izobražuje na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v
politiki štipendiranja.
 višina
• Mesečno znaša 100 eurov.
Štipendije za deficitarne poklice (2)
 oddaja vloge
• vloga se nahaja na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije: www.sklad-kadri.si
• vlogo je potrebno oddati na Javni sklad za razvoj kadrov in
štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
• na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja
za naslednje šolsko ali študijsko leto.
Štipendije programov Ad futura
 upravičenci
• Se dodeli za mednarodno mobilnost za: izobraževanje, študijski
obisk, sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.
 višina
• Višina in namen štipendije Ad futura se določi z vsakokratnim
javnim razpisom.
 oddaja vloge
• Sklad objavi javni razpis za dodelitev štipendij Ad futura praviloma z
zaprtim rokom za vložitev vloge, z odprtim rokom za vložitev vloge
pa v primeru, če razpis ne določa meril za izbiro štipendistov,
temveč le razmejitvena merila.
Nagrade za trajnostni razvoj
 upravičenci
Dijak ali študent, ki z izjemnimi dosežki prispeva k
trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem
ali okoljevarstvenem področju.
 višina
enkratna nagrada v višini od 500 – 5.000 EUR
 kako?
javni sklad enkrat letno objavi javni razpis
Informacije o štipendijah
• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:
www.mizs.gov.si
• Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: www.skladkadri.si
• Centri za socialno delo: http://www.csd.si/
• RRA – regionalne razvojne agencije
• občine
• delodajalci
ODLOČITEV
Naj bo otrokova, saj bo on obiskoval šolo in opravljal poklic.
Bodite mu v oporo in pomoč.
Naj bo realna. Upoštevajte otrokova zanimanja, sposobnosti,
osebnostne lastnosti, delovne navade in učni uspeh.
„Ni razloga, da ne bi sledil srcu. Lasten interes je
najpomembnejši dejavnik pravilne izbire, saj ga navadno
spremlja visoka motivacija in zavzetost za učenje novih znanj in
spretnosti.“ (Steve Jobs)
ZNANJE IN SPRETNOSTI
Znanje je rezultat otrokovih sposobnosti za učenje in vloženega truda ter podlaga za
nadaljnje šolanje.
Znanje je pomembna vrednota v svetu dela.
GIMNAZIJE: pričakuje se široko splošno znanje, poučenost in radovednost.
• V kolikšni meri otrok v OŠ izkorišča potencial svojih sposobnosti? Najbolje je, da
učenec z optimalnim delom dosega znanje po sposobnostih.
• Nekateri učno dobro uspešni učenci v OŠ izkoristijo ves potencial svojih
sposobnosti (v SŠ se jim lahko zgodi, da ne zmorejo zahtevanega programa, učni
uspeh jim pade- učenje v noč, inštrukcije), nekateri imajo še rezervo potencialov!
• Učenci, ki v OŠ počivajo, ne izkoriščajo v tolikšni meri svojih sposobnosti- vpis v
zahteven program, lahko se zgodi, da ne uspejo (znanje v OŠ so mimogrede
osvojili, nimajo dovolj dobro razvitih učnih navad, v SŠ se jim nabere preveč dela in
obupajo). Najbolje, da začnejo z delom, če so motivirani, če jim je šola in program
všeč (motiv, interes, pogovor).
POSAMEZNI PROGRAMI: šolanje se usmeri v specifična strokovna znanja.
Osvojene spretnosti: branje, pisanje, računanje, uporaba računalnika, pravopis, ročne
spretnosti, oblikovne, glasbene, plesne …
SVET DELA IN POKLICEV
Velike spremembe oblikujejo: globalizacija, bliskovit tehnološki
razvoj, tržno gospodarstvo, konkurenčni boj.
Posledica je hitro spreminjanje potreb na trgu, ki zahteva
prilagajanje, novi poklici (okoljevarstveni tehnik, naravovarstveni
tehnik, medijski tehnik, tehnik varovanja, mehatronik, živilsko
prehranski tehnik).
Pomembna je POSLOVNOST – sposobnost ponuditi svoje znanje,
sposobnosti, spretnosti, izkušnje.
Pri ustvarjanju delovnih mest je pomembna kreativnost,
ustvarjalnost- koliko smo oz. se še vedno vzgajamo k
ustvarjalnosti.
Zaradi pričakovanj delodajalcev mladi potrebujejo dobro mero
SAMOZAVESTI, ki bo temeljila na osvojenih znanjih in
spretnostih in SAMOZAVEDANJE lastne vrednosti.
PRIČAKOVANJA DELODAJALCEV
-
poleg veliko šolskega znanja, dodatna znanja in veščine (tuji jeziki, komunikacijske
spretnosti, računalniško znanje);
- obvladovanje komunikacije, sodelovanje, timsko delo, ustvarjalnost, osebna
odgovornost, samostojnost pri delu, sposobnost prilagajanja- fleksibilnost na
spremembe v okviru stroke in izven stroke (delodajalci izbirajo kandidate z želenimi
osebnostnimi lastnostmi za uspešnejše timsko delo, pogajanja, uveljavljanje
podjetna navzven … 75%-osebnostne lastnosti, 25 % strokovno znanje);
- visoka delovna učinkovitost, ODLIČNOST- kvalitetno opravljeno delo, predanost
podjetju, delu;
- pripravljenost za sprotno usposabljanje in nadaljnje izobraževanje (znanje
pridobljeno v formalnem izobr. se v 2 letih po diplomi prepolovi, v računalništvu v
6 mesecih).
Zaradi vseh teh razlogov je pomembno biti uspešen, odličen na določenem področju
(dober mehanik, frizer, vrtnar, zdravnik , kuhar, prodajalec …).
NAJDI področje, kjer boš lahko dosegel to odličnost (interes, sposobnosti, lastnosti,
ambicije)